WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«УДК 550.348(477) Омельченко В.Д., канд. геол.-мін.н., зав. від. Кендзера О.В., канд.фіз.-мат.н., заст. дир., Кучма В.Г., канд. геол.-мін.н., с.н.с. Інститут геофізики НАН України, пр. ...»

-- [ Страница 1 ] --

СЕЙСМОАКУСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ

УДК 550.348(477)

Омельченко В.Д., канд. геол.-мін.н., зав. від.

Кендзера О.В., канд.фіз.-мат.н., заст. дир.,

Кучма В.Г., канд. геол.-мін.н., с.н.с.

Інститут геофізики НАН України, пр. Палладіна, 32, 423-81-42,

omelch@igph.kiev.ua

СЕЙСМІЧНІ УМОВИ РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

Важливі народногосподарські об’єкти (у першу чергу АЕС) на території України зазнають сейсмічних впливів як від віддалених сильних землетрусів (зона Вранча (Румунія) і Кримський регіон), так і від слабких локальних землетрусів, які можуть реалізуватися в безпосередній близькості від об'єктів. При малій глибині вогнищ вони здатні створювати небезпечні сейсмічні ефекти.

Район розташування Запорізької АЕС знаходиться у межах південно-західної частини території Східно-Європейської платформи (СЄП). Він вважається відносно спокійним в сейсмічному відношенні. Більшість землетрусів, які спостерігалися на СЄП, були відголосками сильних Карпатських, Кримських і Кавказьких землетрусів. Епіцентри цих сильних віддалених землетрусів розташовані на відстані понад 300 км від площадки. Кримські й Кавказькі землетруси при оцінці сейсмічності площадки можуть не враховуватися, тому що інтенсивність струшувань від них на площадці не перевищує 4-х балів за шкалою MSK-64.

Однак на СЄП відомі також місцеві (локальні) вогнища землетрусів. Згідно існуючих даних, максимальна спостережена магнітуда місцевих землетрусів тут не перевищувала 4.4. Глибина вогнищ змінюється від 5 до 38 км. Максимальна спостережена інтенсивність у районі розміщення площадки Запорізької АЕС при віддалених землетрусах, не перевищувала 5 балів за шкалою MSK -64. Вогнища спостережених місцевих землетрусів були досить віддаленими від площадки ЗАЕС. Розрахункова інтенсивність сейсмічних струшувань на площадці при місцевих землетрусах не перевищувала 1 бал.

Найближчий до площадки АЕС землетрус відбувся в 1902 році. Вогнище цього землетрусу віддалене від площадки на відстань 100-150 км у східному напрямку. Даних про цей землетрус

- не багато, місце розташування його епіцентру було встановлене за макросейсмічними даними.

Протягом 1979-1982 р. у районі розміщення Запорізької АЕС було проведено інженерносейсмометричні спостереження та інструментальні сейсмологічні дослідження апаратурними комплексами "Земля" і "Черепаха". За весь період спостережень не було зареєстровано жодного локального (місцевого) землетрусу, що легко пояснюється особливостями характеристик реєструючої апаратури. Цей факт необхідно враховувати при плануванні додаткових моніторингових спостережень.

Проведені раніше дослідження дозволяють зробити висновки, що сейсмічна небезпека району розміщення площадки ЗАЕС визначається впливом віддалених сильних землетрусів зони Вранча і можливих місцевих вогнищ землетрусів, при яких на площадці очікуються струшування з інтенсивністю 7 балів за шкалою MSK -64 на грунтах 2-ї категорії за сейсмічними властивостями для періоду повторюваності 1 раз на 10000 років, згідно з картами загального сейсмічного районування (ЗСР) в редакції 2004 року.

Для правильного вирішення питання про рівень сейсмічної небезпеки потрібне уточнення нормативної бальності площадки ЗАЕС та провести роботи з сейсмічного мікрорайонування.

Вказані роботи слід виконати із врахуванням потенційної можливості виникнення на площадці небезпечних сейсмічних струшувань як від віддалених потужних підкорових землетрусів з вогнищами в районі гір Вранча, так і від вогнищ локальних землетрусів в районі ЗАЕС.

При виникненні сильних землетрусів у зоні Вранча з параметрами: М7,5; Н=100-150 км на відстані біля 600 км від епіцентру інтенсивність сейсмічних струшувань на площадці ЗАЕС може досягати 5 балів за шкалою MSK -64 на грунтах 2-ї категорії за сейсмічними властивостями.

У зоні субширотного Конкського розлому прогнозується можливість виникнення місцевих землетрусів з магнітудою М=3,5-4,5 і глибиною вогнища Н=2-10 км. На епіцентральній відстані D=20-25 км, на площадці АЕС при цьому очікується інтенсивність сейсмічних струшувань 5 балів на грунтах 2-ї категорії за сейсмічними властивостями. Аналогічні струшування передбачаються також при землетрусах із зони перетину північно-західного й меридіонального розломів на відстані 10-15 км на схід площадки АЕС.

Якщо врахувати мінімальні відстані від близьких до площадки потенційно сейсмогенних глибинних розломів, то оцінка потенційно можливої максимальної інтенсивності сейсмічних струшувань на площадці Запорізької АЕС на грунтах 2-ї категорії може досягнути:

-I0 =7 балів - для зони Конкського розлому з ефективною довжиною активного сегмента L=110 км, що відповідає Mmax=5.1 і розташованому на епіцентральній відстані =8-10 км;

-І0 =6.3 бала - для зони Софіївського розлому з L=60 км, Мmax=4.6 і розташованому на епіцентральній відстані =4 км.

На підставі аналізу результатів попередніх робіт, нових геолого-геофізичних даних та сучасних методів оцінки сейсмічної небезпеки доцільно відповідно до рекомендацій МАГАТЕ уточнити нормативну бальність площадки ЗАЕС, для чого необхідно:

- організувати сейсмічний моніторинг району розташування площадки АЕС;

- здійснити збір, узагальнення й систематизацію інструментальних даних про землетруси останніх років;

- встановити максимально повну інформацію про потенційні локальні землетруси в районі розміщення ЗАЕС;

- виконати аналіз макросейсмічних даних про відчутні землетруси СЄП для уточнення регіональних значень коефіцієнтів згасання в рівнянні макросейсмічного поля або підтвердити можливість використання раніше встановлених величин коефіцієнтів;

- провести комплекс робіт з сейсмічного мікрорайонування площадки АЕС для уточнення впливу місцевих ґрунтових умов, побудови розрахункових акселерограм та спектрів реакції.

–  –  –

МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМІЧНОЇ АНІЗОТРОПІЇ КОРИ І ВЕРХНЬОЇ МАНТІЇ

АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖ ШТУЧНИХ НЕЙРОНІВ

Використовуючи записи сейсмічних подій сейсмостанціями України («Сквира», «Одеса», «Полтава») від ~250 джерел Карпат, Середземномор’я, Кавказу та Ірану компонується множина чотиримірних векторів з компонентами: епіцентральна відстань, глибина джерела, зворотній азимут і магнітуда, що використовується в якості навчаючої вибірки мережі штучних нейронів, в якій цільовими значеннями виступають часи надходження фаз сейсмічних хвиль. Отримана нейронно-мережева модель дозволяє побудувати в регіоні, що досліджується, з координатами =50-38°, =25-42° (Рис.1) тримірні годографи Р- и S-фаз сейсмічних хвиль і оцінити залежність часу надходження хвиль від напрямку, глибину джерела і магнітуди сейсмічної події, що дає можливість в подальшому співвіднести аномалії поведінки функції розподілу часу пробігу сейсмічних хвиль з особливостями тектонічної будови регіону.

Рис.1. Схема місця, що моделюється для сейсмостанцій «Сквира», «Одеса» та «Полтава»

В межах обраної площі проведена оцінка часу надходження сейсмічних хвиль, що збуджуються модельованими подіями, до трьох сейсмостанцій з деякими еталонними значеннями, в якості яких використовуються глобальні годографи Джеффріса-Буллена для вступу Р- и S- хвиль, що дає можливість отримати розподіл значень нев’язок часу для різних глибин джерела (Рис.2). Виконана оцінка похибок часів вступу фаз сейсмічних хвиль, що пов’язані з роботою нейтронної мережі в режимі екстраполяції, і шляхи їх мінімізації.

Рис.2. Розподіл нев’язок вступу Р-фази сейсмічних хвиль для регіону з Рис.1 на сейсмостанціях «Сквира», «Полтава» і «Одеса» від джерел з магнітудою 5 на глибіні 30 км.

Рис.2. Розподіл нев’язок вступу Р-фази сейсмічних хвиль для регіону з Рис.1 на сейсмостанціях «Сквира», «Полтава» і «Одеса» від джерел з магнітудою 5 на глибіні 30 км.

Для модельованого регіону обговорюється можливість й межі застосовності ВихертаГерглотца лінійного обернення годографу для оцінки 3-D P- і S- швидкісного розрізу кори і верхньої мантії акваторії Чорного моря.

–  –  –

ГЕОАКУСТИЧНІ ТА ДЕФОРМАЦІЙНІ ПРОВІСНИКИ

ВІДЧУТНИХ ВИНОГРАДІВСЬКИХ ЗЕМЛЕТРУСІВ (ЗАКАРПАТТЯ)

Геодинамічні процеси в Закарпатті поглиблено вивчаються різними методами з 60-х років минулого століття. Одержані за цей час дані дали, зокрема, можливість дослідити особливості змін напружено-деформованого стану порід регіону в період підготовки місцевих землетрусів і виділити ряд провісникових аномалій. Характерним і цікавим є хід місцевих геодинамічних процесів у період підготовки Виноградівських землетрусів 1983 і 1989 рр.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інформацію щодо ходу деформаційних процесів підчас підготовки відчутних Виноградівських землетрусів отримано в період 1981-90 рр. за геоакустичними та деформографічними даними. Так, підчас геоакустичних спостережень на Берегівському горбогір’ї було зареєстровано ряд провісників місцевих землетрусів, більшість з яких вже описано в літературі. До особливо виразних можна віднести провісники Виноградівських землетрусів 1983 і 1989 рр. Часовий хід вказаних провісникових аномалій дозволяє виділити характерні фази процесу підготовки місцевих землетрусів: за періодами сейсмічного затишшя (Фаза 0) йдуть періоди активізації місцевого сейсмотектонічного процесу, які починаються за декілька (3-7) тижнів до майбутнього землетрусу. Ці періоди починаються з Фази 1 – фази глибинної активізації тектонічного процесу, яка характеризується підвищенням у 3-5 разів фонових амплітуд варіацій на періодах 1-8 год. з характерними криповимимікроземлетрусами на цих же частотах при незначних змінах середнього рівня. Наступний етап підготовки землетрусу (Фаза 2 – фаза приповерхневої активізації, напруження перерозподіляються і концентруються в майбутній вогнищевій зоні) починається за 3-10 діб до майбутнього землетрусу і супроводжується мікросейсмічними криповими бурями з амплітудами варіацій у 20-100 разів більшими від фонових, особливо вираженими на періодах 3-5 годин, і при значних (до 4-5%) бухтоподібных змінах повного середнього значення фази (швидкості) зондуючих хвиль. Далі йде Фаза 3 – фаза формування вогнища землетрусу (магістрального розриву), при якій напруження стягуються і концентруються в області майбутнього вогнища, а у віддаленіших зонах середнє значення аномальних змін фази/швидкості зондуючої хвилі і амплітуди крипової сейсмічної бурі трохи знижуються. Ця фаза завершується власне землетрусом, після чого наступає Фаза 4 – фаза релаксації, яка завершується протягом 1-5 діб після землетрусу поверненням величин варіацій і середнього значення геоакустичних параметрів до початкового спокійного рівня.

Для якісної і кількісної оцінки змін напружено-деформованого стану масивів гірських порід нами розроблена методика геомеханічної інтерпретації параметричних сейсмогеоакустичних даних. Ця методика базується на досліджених лабораторно або in situ залежностях змін фази (швидкості) зондуючих ультразвукових хвиль від діючих у даних гірських породах напружень і дозволяє відновлювати за зареєстрованими варіаціями геоакустичних параметрів часові зміни відповідних складових тензора напружень у зоні зондування. За даними інтерпретації зареєстрованих геоакустичних аномалій в періоди активізації місцевого сейсмотектонічного процесу в зоні контролю (розташованій за лічені кілометри від епіцентру Берегівського землетрусу 1965 р.) спостерігається відносний і навіть абсолютний розтяг гірських порід, що узгоджується з визначеною за геологічними даними скидо-розсувною кінематикою даної розломної зони, яка входить у радіально-кільцеву систему розломів купольної структури гори Мужієвської (Великої Берегівської).

Як показав наведений нижче аналіз, результати проведених нами геоакустичних досліджень добре узгоджуються з результатами деформографічних досліджень, що проводились неподалік.

Деформографічні дослідження в Українському Закарпатті розпочато більше 20 років тому за ініціативою О.Г.Юркевич і при активній участі відомого вченого-деформографіста, професора ІФЗ РАН (Росія) Л.О.Латиніної з метою вивчення деформаційних процесів у літосфері Закарпаття і прилеглих територій Словаччини, Угорщини і Румунії – північно-східного сектора Карпато-Балканського регіону, одного з найбільш активних і цікавих за своєю геодинамікою і сейсмічністю регіонів альпійського складчастого поясу Європи.

Завданням цих досліджень є вивчення геодинаміки літосфери регіону шляхом досліджень деформаційних процесів у контрольованих масивах гірських порід і виявлення процесів, пов’язаних, зокрема, з підготовкою місцевих землетрусів, враховуючи те, що Закарпаття є одним з найбільш сейсмічно активних регіонів України. Деформографічні дослідження в Закарпатті зосереджені в районах міст Берегово і Королево, що зумовлено важливістю даних районів, як ключових у тектонічній структурі літосфери субрегіону, а також наявністю тут придатних для таких досліджень підземних виробок. Підчас цих досліджень одержано цікаві дані про деформаційні процеси в масивах порід земної кори регіону, ці дані наведено і проаналізовано в ряді робіт.

Тут нами детальніше проаналізовано дані, одержані на деформографічній станції «Берегове-1»

(«Мужієво») в 1986-90 рр. З цих даних видно, що в період підготовки Виноградівських землетрусів 5-6 травня 1989 р. з магнітудою М=2,9 (землетруси відбулися на відстані 23 км від пункту реєстрації деформацій) спостерігаються помітні зміни деформаційних процесів у масиві порід гори Мужієвської. Ці зміни, які ми називаємо деформаційним провісником Виноградівських землетрусів 5-6 травня 1989 р., почалися за 5 місяців до майбутніх землетрусів. Зміни деформацій по деформографу d1 носили якісний характер (стиск змінився розтягом) і склали за величиною близько 1110-7 відносно поточної трендової складової і 31,510-7 відносно уявного ряду d1`, який є продовженням ряду d1 у припущенні незмінності характеру деформаційних процесів як по тренду, так і по сезонній складовій. Після землетрусів змінився характер деформаційних процесів у масиві порід гори Мужієвської: по деформографу d1 середньорічний стиск величиною 10,510-7 змінився розтягом величиною 4,110-7, по деформографу d2 середньорічний стиск з 2310-7 зменшився до 9,610-7.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 
Похожие работы:

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 27 (Березень–грудень 2013 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 27 (Березень–грудень 2013 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол №1 від 31 січня 2013 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТОЛОГІЧНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ) ПРОФСПІЛКА СТУДЕНТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Розвиток політичної науки: європейські практики та...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«ЩОРІЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІЯД, 28 січня 1 лютого 2013 р. Тези доповідей з фізики плазми ХОЛЛІВСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ГЕНЕРАЦІЇ ОБЕРТАННЯ ПЛАЗМИ В ПЛАЗМІ z-ПІНЧА А. А. Гурин Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ На основі дворідинного розширення МГД теорії, що враховує ефект Холла, розвинуто теорію гвинтових коливань циліндричного z-пінча з довільними розподілами компонент магнітного поля, B(r) та Bz(r), й течії плазми, V(r) та Vz(r), які задовольняють умові рівноваги плазми, створюваної й...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Щепотьєв, В.В. Щепетов НАДІЙНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ Підручник Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Щепотьєв, В.В. Щепетов НАДІЙНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 629.735.017.1(075.8) ББК...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2011 році Львів – 2012 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2011 році: Інформаційне видання. – Львів, 2012. – 88. с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2011 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІРШИЛО ІВАН ВІКТОРОВИЧ УДК 552.078 + 553.08 Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища Спеціальність – 04.00.22 – Геофізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор...»

«Хроніка Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» 25–26 квітня 2013 р. у межах проведення Всеукраїнського фестивалю науки, спрямованого на популяризацію наукових знань та їх історії, втретє відбувся Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». У симпозіумі брали участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці університетів і наукових установ України, Росії, США, Туреччини, Узбекистану, Татарстану. Учасники з...»

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Економіка. Випуск 7. 2005С.64-76. УДК 911.3.3 Пам’яті Сергія Подолинського СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТА МЕТОДОЛОГІЧНА КРИЗА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Сонько С.П,2005 © Криворізький економічний інститут КНЕУ, Кривий Ріг,Україна Наш земляк видатний український учений Сергій Подолинський в 187 році закінчив фізико-математичний факультет Київського університету ім. Св.Володимира, а ще через 5 років завершив навчання на медичному факультеті Вроцлавського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»