WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Методичний порадник Миколаїв С.М. Манзарук, методист науково-методичного Укладач: центру управління освіти Миколаївської міської ради О.А.Колінко, заступник директора науковоРецензент: ...»

-- [ Страница 1 ] --

Управління освіти Миколаївської міської ради

Науково – методичний центр

Методичний порадник

Миколаїв

С.М. Манзарук, методист науково-методичного

Укладач:

центру управління освіти Миколаївської

міської ради

О.А.Колінко, заступник директора науковоРецензент:

методичного центру управління освіти

Миколаївської міської ради

Відповідальний за випуск: О.О. Удовиченко, директор науково –

методичного центру

Затверджено науково-методичною радою Миколаївського науково-методичного центру, протокол від 13.03.08 №4 У пораднику представлені рекомендації щодо організації роботи шкільного методичного об’єднання вчителів математики (природничо-математичних дисциплін): висвітлено мету і завдання, форми і методи роботи ШМО, представлено рекомендації щодо планування роботи ШМО, орієнтовно тематику засідань на 2008/2009 навчальний рік, надано зразки рекомендацій для практичної діяльності в шкільних методичних об’єднаннях.

С.М. Манзарук.

Методичний порадник. – Миколаїв, 2008. - с.

ПОЛОЖЕННЯ

Про шкільні предметні методичні комісії (об'єднання) педагогічних працівників

1. Загальні положення

1.1. Методична комісія (об'єднання) вчителів-предметників школи (ШМО) — це структурний підрозділ науково-методичної служби школи.

1.2. ШМО створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення циклових предметних ШМО гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого профілів.

1.3. Керівництво роботою ШМО здійснює голова, який призначається наказом по школі, а за його відсутності — секретар ШМО.

1.4. ШМО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи шкільного методичного об'єднання узагальнюються у вигляді звітів.

1.5. Засідання (ШМО) проводяться 4—5 разів упродовж навчального року:

• Організаційне засідання, вивчення нормативної бази. (Вересень)

• Методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів.

(Жовтень)

• Методична тема, аналіз участі в І і II етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку за календарний рік. (Грудень)

• Творчі звіти вчителів, які атестуються. (Лютий)

1.6. Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

1.7. Уся діяльність ШМО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвиткушколи та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.

1.8. Зміст роботи ШМО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.9. У своїй роботі методичні комісії (об'єднання) підзвітні методичній і педагогічній раді школи.

2. Діяльність методичного об'єднання спрямовується на виконання таких завдань:

2.1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичного об'єднання з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.

2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів.

2.6. Конкретне відбиття загально-дидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу.

! 3. Зміст та основні напрями діяльності ШМО

3.1. Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

3.2. Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

3.5. Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6. Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

3.7. Розробка методичних рекомендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

3.8. Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп учителів.

3.9. Діяльність методичної предметної комісії (об'єднання):

" розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів (як обов'язкових, так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій і методик;

• інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи;

• обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на ШМО;

• аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності;

• прогнозування необхідного науково-методичного забезпечення навчальної роботи за профілем;

• проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює ШМО;

• організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції;

• керівництво дослідницькою роботою учнів;

• подання пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності науково-методичної ради;

• організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів;

• організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;

• встановлення і розвиток творчих зв'язків і контактів з аналогічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи;

• розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.

3.10. Методична предметна комісія (об'єднання) має право:

• подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;

• звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступників директора школи з НМР, НВР;

• ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

• готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;

• ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об'єднання;

• рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРІВНИКА ШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ

ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ (ОБ'ЄДНАННЯ)

1. Керівники шкільних методичних предметних комісій (об'єднань), далі ШМО, обираються з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів членами предметної комісії і затверджуються наказом директора школи.

2. Керівник шкільного методичного об'єднання:

1) чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науковометодичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методичними рекомендаціями всіх рівнів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2) визначає пріоритетні напрями роботи, завдання ШМО, функціональні обов'язки його членів;

організовує практичну реалізацію змісту, напрямів і завдань ШМО;

3) складає план роботи шкільного методичного об'єднання на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

4) активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

5) відповідає за ведення належної ділової документації ШМО;

6) готує і проводить загальні засідання ШМО (4—5 разів на рік);

7) проводить щомісяця інформаційно-оперативні наради з членами ШМО, присвячені різним аспектам його діяльності;

8) організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

9) організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів ШМО;

10) забезпечує готовність шкільних команд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях різних рівнів; проведення І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади, предметної секції «Шкільного наукового товариства»;

11) збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результати проведених моніторингових контрольних робіт;

12) керує організацією проведення предметної декади (тижня), тижня методичної майстерності;

13) бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання навчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

14) контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);

15) проводить діагностику вчителів, здійснює її аналіз з метою корекції роботи ШМО;

16) за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику директора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік;

17) керівник ШМО — член методичної ради школи;

18) щорічно проходить атестацію з метою визначення розмірів оплати за керівництво ШМО.

Перелік документації шкільного методичного об'єднання

1. Наказ про створення предметної методичної комісії (об'єднання) або витяг з протоколу рішення педради.

2. Наказ про призначення керівника МО.

3. Положення про методичне об'єднання, затверджене методичною радою школи.

4. Атестаційний лист керівника ШМО.

5. Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування якими здійснюється оплата.

6. План роботи ШМО на навчальний рік.

7. План-сітка роботи ШМО на місяць, семестр.

8. Банк даних про вчителів: кількісний і якісний склад ШМО (вік, освіта, спеціальність за дипломом, посада, педагогічний стаж роботи, рік атестації, встановлена кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, дата проходження останньої курсової підготовки, нагороди, домашня адреса, телефон, методична проблема, над якою працює вчитель, фахова проблема).

9. Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.

10. Перспективний план атестації вчителів.

11. Графік проведення атестації на навчальний рік.

12. Перспективний план курсової підготовки вчителів.

13. Графік підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік, звіту про курсову підготовку.

14. Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.

15. Графік моніторингових контрольних робіт.

16. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

17. Графік вивчення стану викладання предметів у поточному навчальному році.

18. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.

19. Адреси перспективного педагогічного досвіду.

20. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).

21. План проведення і матеріали предметного тижня.

22. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.

23. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором учнів.

24. План роботи з молодими і новими вчителями.

25. Матеріали внутрішньошкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів з предметів, діаграми результативності участі учнів в предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, змаганнях.

26. Протоколи засідань ШМО.

27. Нормативні документи щодо викладання предметів.

28. Методичні рекомендації всіх рівнів.

29. Рекомендації ШМО, окремих учителів.

30. Картотека перспективного педагогічного досвіду членів ШМО.

31. Друковані роботи членів ШМО.

32. Програми і графік занять школи олімпійського резерву,

33. Склад слухачів школи олімпійського резерву з предметів.

Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність учителів математики

1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002р. №-347/2002.

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. №24.

3. Закон України «Про освіту».

4. Закон України «Про загальну середню Освіту».

5. Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

6. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОН України від 30.05.2003 р. №-1/9-273).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 року № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річ-ний термін навчання».

8. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).

9. Концепція математичної освіти (12-річної школи).

10. Наказ МОН України від 04.09.2000 р. № - 428/48 «Про запровадження 12бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

11. Державна національна програма «Освіта XXI століття».

12. Регіональні, місцеві програми, спрямовані на розвиток освітньої галузі.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«j,_“*,L 3.S!“,22 S.S =!=“= x.*= Фізичний практикум спецпрактикум ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЙ ПАСТОК МЕТОДОМ КРИВИХ ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ Методична розробка Для студентів фізичного факультету j,_ Фізичний практикум (спецпрактикум): Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції. Методична розробка для студентів фізичного факультету. А. Ф. Гуменюк, С. Ю. Кутовий, І. А. Бейнік. Київ, 2006, 38 с. Рецензент О. В. Слободянюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. Затверджено Вченою Радою фізичного факультету,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу МЕДІКАРІН з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ-2009 Організація розробник: Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Тиражування цих Методичних вказівок дозволяється лише за згодою ТОВ...»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (14), 2013 соціологія № 11, 2012 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія РОЗДІЛ IІІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УДК 378.147 І. О. БАРДУС (канд. пед. наук, доц.) Бердянський державний педагогічний університет МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ1 У статті описано модель професійно орієнтованого...»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 3 Державне управління. Юридичні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 34+35 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР “МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ” НАУКОВА ЕЛІТА У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ МАТЕРІАЛИ доповідей та виступів учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 09–10 жовтня 2012 року Україна, м. Київ Київ 2012 Праймдрук УДК 374 ББК 74.058 Н 69 Рекомендовано до друку Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П....»

«1. ПІБ Маслов Олег Вікторович 2. Назва Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар’єрів безпеки АЕС з ВВЕР 3. Спеціальність 05.14.14. – „ теплові та ядерні енергоустановки ” 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Максимов Максим Витальевич 7. Опоненти Слісенко Василь Іванович, доктор фізико-математичних наук, ст. наук. співробітник. Літвинський Людвіг...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Сучасні технології у промисловому виробництві МАТЕРІАЛИ науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 23 – 26 квітня 2013 року) ЧАСТИНА 2 Конференція присвячена Дню науки в Україні Суми Сумський державний університет Шановні пані та панове! Деканат та кафедри факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського...»

«Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев ФІЗИКА ПІДРУЧНИК 10клас Рівень стандар т у Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ УДК 373.167.1:53 ББК 22.3я721 Г34 Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень). Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиРекомендовано ною загальної культури: наведено багато прикладів виявленМіністерством освіти і науки Україния ня та застосування фізичних законів у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»