WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет біології, екології та біотехнології Кафедра ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет біології, екології та біотехнології

Кафедра землевпорядкування та кадастру

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

спеціальності 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр”

Чернівці – 2012

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ

Кафедра: Землевпорядкування та кадастру

Завідувач: к.б.н., доцент Беспалько Р.І.

Кількість професорів: 2 Кількість докторів наук: 2 Кількість доцентів: 4 Кількість кандидатів наук: 4 Основний доробок професорсько-викладацького складу для підготовки магістрів:

1. П.Ф. Козьмук, Р.М. Романко Управління земельними ресурсами: Конспект лекцій / Укл.: П.Ф. Козьмук, Р.М. Романко – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 88 с.

2. Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук Дипломне проектування. Методичні рекомендації / Укл.: Р.І. Беспалько, П.Ф. Козьмук – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 52 с.

3. В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір ГІС в кадастрових системах.

Конспект лекцій. Частина 1 / Укл.:В.Р. Черлінка, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 40 с.

4. Черлінка В.Р. ГІС в кадастрових системах. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ Укл.: Черлінка В.Р. Частина 1.- Чернівці: ЧНУ - 92с.

5. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Охорона праці в галузі: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 400с.

6. Беспалько Р.І., Казімір І.І. Каталог землевпорядних умовних знаків: навч.

посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 267 с.

7. Р.І. Беспалько, В.Р. Черлінка Агровиробничі групи ґрунтів України – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 37 с.

8. Р.І. Беспалько, Р.М. Романко Розвиток населених пунктів, виробничих центрів та формування землекористувань на території сільської ради – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 28 с.

9. П.Ф. Козьмук. Визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу – Чернівці. Чернівецький національний університет, 2009. - 39 с.

Р.І. Беспалько, Р.М. Романко Порядок проведення експертної грошової 10.

оцінки земельних ділянок – Чернівці; Чернівецький національний університет, 2009. – 19 с.

2. ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.08010103 - ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР Природно-географічні умови Чернівецької області зумовлені її розміщенням на межі краю Руської рівнини та гірської системи Карпат. Згідно фізикогеографічного районування на території Чернівецької області виділяють лісостепову рівнинну зону, височинну зону Передкарпаття та гірську зону Карпат.

Кожна з них характеризується специфічністю структури земельних угідь та ґрунтового покриву, що накладає відбиток на їх використання. Земля, незалежно від ґрунтово-кліматичної зони, місця розташування, рельєфу, якісних чи інших характеристик, з одного боку повинна максимально ефективно використовуватися і приносити користь суспільству, а з іншого боку, використання не повинно ставати причиною втрати, деградації чи зниження якості земельних ресурсів та порушення стійкості екосистем.

Зазначимо, що територія Чернівецької області є найбільш густозаселеною в Україні (104 особи на 1 км2), причому більша частина населення (66,6%) проживає у сільській місцевості. Середній розмір земельного паю по області становить 0,5 га, а в межах деяких сільських рад коливається у межах 0,3-0,5 га. Це призводить до значної розпорошеності приватних землеволодінь і землекористувань та зумовлює різке збільшення обсягів землевпорядних робіт у регіоні, особливо щодо видачі державних актів на землю, державної реєстрації суб’єктів, розробки проектів землеустрою при організації території селянських, фермерських та інших господарств. Зазначені фактори, а також культурносторичні особливості населення Чернівецької області, для яких земля традиційно є чи не найбільшою цінністю, значний полікультурний та поліетнічний склад, а також відсутність достатньої кількості спеціалістів-землевпорядників часто стають причиною виникнення значних суперечностей і конфліктів навколо земельних питань. Проблема нестачі фахівців-землевпорядників на Буковині особливо загострилася з набуттям Україною незалежності і початком земельної реформи.

З метою задоволення значних потреб регіону у спеціалістах землевпорядного профілю у Чернівецькому національному університеті з 1998 року розпочато їх підготовку. На сьогодні це єдиний вуз на теренах області, в якому готують інженерів-землевпорядників з вищою освітою. Загалом у Чернівецькому національному університеті підготовлено близько 200 фахівців. Проте така кількість повністю не задовольняє потреб регіону, про що свідчить практично стовідсоткове працевлаштування випускників-землевпорядників за спеціальністю, а також значний відсоток студентів старших курсів, які вже знайшли роботу за спеціальністю. Значний відсоток працівників без базової та вищої землевпорядної освіти у обласних структурах Держземагенства, Держземінспекції, Інституту землеустрою, Центру ДЗК, районних відділах земельних ресурсів та у комерційних структурах відповідного профілю свідчить про необхідність збільшення обсягу надання освітніх послуг у цьому напрямку.

Підготовка фахівців-землевпорядників у Чернівецькому національному університеті проводиться на факультеті біології, екології та біотехнології досвідченими спеціалістами – докторами та кандидатами наук. На рис.1 представлено кадрову структуру професорсько-викладацького складу, задіяного у підготовці магістрів.

–  –  –

Як видно з таблиці 1 в останні роки випуск магістрів за обома формами навчання здійснювався у повному ліцензованому обсязі. Щорічно як на місця державного замовлення, так і за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб кількість заяв значно перевищувала встановлений ліцензійний обсяг. Конкурс в магістратуру складав 3,0 – 3,5 вступника на 1 місце. Зараз на 3-4 курсах кількість студентів з середнім балом вище за 4,5, який дає право претендувати на вступ до магістратури.

3. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Мета: підготовка магістрів зі спеціальності 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр” спрямована на забезпечення теоретичної, практичної та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі земельних відносин, здатності до самостійної наукововиробничої діяльності в умовах вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, в науково-дослідних установах та підприємствах землевпорядного профілю тощо.

В результаті виконання магістерської програми магістр має набути таких компетенцій:

Знання комп’ютерних технологій обробки і аналізу землевпорядної інформації; перспективних напрямків розвитку сучасних земельно-кадастрових систем; теоретичних основ правових відносин в земельних відносинах та їх практичної реалізації на практиці; методів та засобів охорони праці у землевпорядному виробництві та при експлуатації сучасних приладів і апаратів.

Вміння проводити спостереження за станом земель; виявляти землі, які забруднені важкими металами та іншими небезпечними речовинами; організовувати та виконувати роботи по реєстрації кадастрових даних в ГІС; визначати права та обов’язки державного реєстратора; визначати загальний порядок користування Державним реєстром прав на нерухомість; розкривати зміст реєстраційної справи та описувати порядок внесення записів про права, що обтяжують право власності на нерухоме майно; підвищувати свій професійний рівень і кваліфікацію тощо.

Магістерська програма спеціальності 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр” має освітню, практичну та науково-дослідну складові.

Освітня компонента магістерської програми призначена для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності у сфері земельних відносин і землевпорядкування та передбачає наступні цикли:

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- природничо-наукової підготовки;

- професійної та практичної підготовки;

- вибіркових дисциплін.

Практична підготовка магістрів передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок у сферах діяльності: територіальне планування, оцінка, реєстрація об'єктів нерухомості та прав на них, їх облік, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів тощо.

Науково-дослідна частина магістерської програми пов’язана з науковою проблематикою кафедри.

Прогнозування:

Фахівець підготовлений до роботи за спеціальністю 8.08010103 може залучатись до таких видів економічної діяльності (за ДК 009-96):

Код Назва Примітка (конкретизація) К 70.11.0 Підготовка до продажу або Розроблення технічної докуменздавання під найм нерухомо- тації, необхідної для продажу або

–  –  –

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу (ДК 003-95):

2141.1 – науковий співробітник (територіально-просторове планування землекористування);

2141.2 – інженер-проектувальник (розробка землевпорядних проектів планування міст);

2148.1 – науковий співробітник (топографо-геодезичне забезпечення кадастрових робіт);

2148.2 – інженер з землевпорядкування та кадастру;

2149.2 – інженер-дослідник в галузі кадастру;

2131.2 – інженер з управління та обслуговування автоматизованих інформаційних кадастрових систем;

2310.2 – викладач вищого навчального закладу;

2320 – викладач професійного навчально-виховного закладу;

2419.2 – консультант по маркетингу (ринок земель);

і може займати первинні посади:

2148.1 – науковий співробітник (топографо-геодезичне забезпечення кадастрових робіт);

2148.2 – інженер з землевпорядкування та кадастру (без категорії);

1222.2 – керівник виробничого підрозділу;

1222.2 – керівник функціонального підрозділу;

2310.2 – викладач, асистент вищого навчального закладу;

2320. – викладач професійного навчально-виховного закладу;

2419.2 – консультант по маркетингу (ринок земель);

–  –  –

СП.С.07.ПР.Р.25

4. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ – НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця ОКР «МАГІСТР» за спеціальністю 8.08010103 «Землеустрій та кадастр»

–  –  –

5. КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПЛАНОМ

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Курс – 5, дев’ятий семестр; всього годин – 36; на тиждень 1 год. (л/практ.);

1 кредит. Нормативна.

Мета курсу: опанування основних положень міжнародного права з питань захисту людини, правової основи системи цивільної оборони, її структури та сил. Студент повинен знати характеристики осередків уражень і зон зараження (забруднення) різного типу; вміти давати оцінку обстановки у надзвичайних ситуаціях різного типу, організовувати експлуатацію захисних споруд для захисту населення, застосовувати засоби індивідуального захисту, організовувати евакуаційні заходи, проводити рятувальні, евакуаційні та інші невідкладні роботи в умовах стихійного лиха.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000.

2. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 2000.

3. Стеблюк М. Цивільна оборона: Підручник/ Микола Стеблюк,. - 3-тє вид., перероб. і доп.. - К.: Знан-ня, 2004. - 490 с.

4. Ткачук А. Цивільна оборона: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів/ Андрій Ткачук, Сергій Кононеко,; Кіровоградський державний педагог. ун-т ім. В. Винниченка. Кіровоград: Б. в., 2006. - 199 с.

5. Шоботов В. М. Цивільна оборона: Навчальний посібник/ В. М. Шоботов;

М-во освіти і науки України, Приазовський держ. техн. ун-т. - 2-ге вид.

перероб.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 436 с.

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Курс – 5, дев’ятий семестр, всього годин – 108, на тиждень – 2 год. (л.), 3,0 кредити. Нормативна.

Метою даного навчального курсу є ознайомлення студента, як майбутнього викладача, з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних навичок та вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський освітній простір.

Після опанування змісту даної навчальної дисципліни студент повинен оволодіти наступними компетенціями: 1. Знання:

- специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної діяльності; понятійнокатегоріального апарату інтегрованого навчального курсу; принципів, методів, форм організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасного стану і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет С. Є. Тужанський, Г. Л. Лисенко CИСТЕМИ ЛАЗЕРНОЇ ВІДЕОПОЛЯРИМЕТРІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НЕОДНОРІДНИХ БІОТКАНИН Монографія Вінниця ВНТУ УДК 681.74:535.56 ББК 32.86-01:22.343 Т81 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 28.10.2010 р.) Рецензенти: В. Г. Петрук, доктор технічних...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2011 році Львів – 2012 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2011 році: Інформаційне видання. – Львів, 2012. – 88. с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2011 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Раціональне природокористування і охорона природи Наукові записки. №2. 2010. УДК 553.04 (477.43/44) Роман БРОНЕЦЬКИЙ СУЧАСНИЙ СТАН ОСВОЄНОСТІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДІЛЛЯ Проведено аналіз сучасного стану освоєності бальнеологічних ресурсів Поділля на прикладі родовищ мінеральних вод із затвердженими запасами. Досліджено зміни санаторно-курортних закладів та кількості ліжкомісць з 1995 по 2008 роки. Проаналізовано територіальні відмінності досліджуваних проблем за адміністративними...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Демиденко Максим Геннадійович УДК 537.621.3; 535.511; 532.582.7 МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІНВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, Fe, Cr І Cu ТА НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ Fe 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Проценко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, доцент Суми –...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0109U007585 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр. НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ „КАРПАТСЬКА ПЕРЛИНА” (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ У...»

«Наукові записки. №1. 2010. Історична ретроспектива та соціокультурні аспекти природокористування УДК 911.372.2 Володимир ПОДОБІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНИХ ПОСЕЛЕНЬ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті автор обґрунтовує твердження про те, що створення сучасних населених пунктів в межах Кременецького району не є процесом спонтанним, а чітко детермінованим фізико-географічними умовами території та історичним розвитком. Важливим моментом роботи є...»

«Державний університет “Львівська політехніка” Озгович Андрій Іванович УДК 536.51 ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧІ ТЕРМОШУМОВИХ СИГНАЛІВ В ШУМОВИХ ТЕРМОМЕТРАХ Спеціальність 05.11.04 прилади та методи вимірювання теплових величин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ЛЬВІВ – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка”, Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Стадник...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 3-4 грудня 2009 р., м. Суми ДО 85 РІЧНИЦІ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА Суми Видавництво СумДПУ імені А.С....»

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геогр. 2008. Вип. 35. С. 306–317 Ser. Geogr. 2008. N 35. P. 306–317 УДК 631.41 (477.83) ВАЛОВИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ М. Салюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна Узагальнено результати дослідження валового хімічного складу ґрунтів Малого Полісся. Розглянуто особливості та взаємозв’язки вмісту оксидів у ґрунтах і ґрунтотворних породах. Акцентовано увагу на зміні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»