WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«ЗОНДУВАННЯ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩ В АТМОСФЕРІ ...»

-- [ Страница 3 ] --

– збільшення нормованої ширини закону розподілу призводить до звуження робочого діапазону встановлення модального радіусу частинок;

– в разі монодисперсного середовища параметр, який характеризує рознесення робочих частот, не впливає на діапазон однозначного оцінювання розмірів. Тоді як, для полідисперсних середовищ диференціальний переріз зворотного розсіяння в значній мірі залежить від вибору робочих частот, а оптимальне значення дорівнює 0,2.

7. Проведено експериментальне дослідження комбінованого методу двочастотного зондування дисперсних середовищ з твердою фазою, що підтвердило ефективність запропонованого методу. При цьому розбіжність контактних і дистанційних даних для досліджуваної моделі середовища не перевищує 25 %.

Основні наукові положення та результати дисертаційних досліджень впроваджені в НДР ДР № 0111U000015 ««Синтез радіотехнічних та оптичних систем забезпечення безпеки польотів і руху судопотоків в повітряному просторі і акваторіях України» (2007-2011 рр.), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», про що свідчить відповідний акт впровадження.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Войтович О.А. Исследование двухчастотного метода дистанционного зондирования твёрдых аэрозолей / О.А. Войтович, А.М. Линкова, Г.И. Хлопов // Радиофизика и электроника: сб. научн. тр. НАНУ ИРЭ им. А.Я. Усикова. – Харьков, 2009. – Т. 14, № 2. – С. 169-176. (Англомовна версія: Khlopov G.I. Investigation of the Dual-Frequency Method for Remote Sensing of Solid Aerosols / G.I. Khlopov, A.M. Linkova, O.A. Voitovych // Telecommunication and Radio Engineering. – 2010. – V. 69, No. 13. – P. 1205Двухчастотное зондирование полидисперсных твёрдых аэрозолей / Р. Кнехель, А. Линкова, А. Теплюк, Г.И. Хлопов, К. Шенеманн // Радиофизика и электроника – 2010. – Т. 1 (15), № 1. – С. 51-61.

3. Peculiarities of Double Frequency Radar for Polydisperse Aerosols Sounding / R. Knoechel, G. Khlopov, A. Linkova, А. Tepljuk, К. Schuenemann, O. Voitovych // Telecommunications and Radio Engineering. – 2011. – V. 70, No. 2. – P. 95Дистанционное измерение размеров капель воды с помощью двухчастотного зондирования / О.А. Войтович, А. М. Линкова, Г.И. Хлопов, С.И. Хоменко // Радиофизика и электроника. – 2010. – Т. 1 (15), №4. – C. 78-84. (Англомовна версія: Remote Measurement of Water Drop Sizes by Means of Double Frequency Sensing / G.I. Khlopov, S.I. Khomenko, A.M. Linkova, O.A. Voitovych // Telecommunication and Radio Engineering. – 2012. – V. 71, No. 4. – P. 337-348).

5. Войтович О.А. Двухчастотное профилирование параметров дождя / О.А. Войтович, А.М. Линкова, Г.И. Хлопов // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т. 2 (16), № 3. – С. 51-60.

6. Линкова А.М. Использование микроструктурных параметров для обработки данных двухчастотного измерения интенсивности дождя / А.М. Линкова // Радиофизика и электроника. – 2011. – Т. 2 (16), №1. – С. 33-38. (Англомовна версія: Linkova A.M. Use of Microstructure Parameters for Data Processing of Double Frequency Measurement of Rain Intensity / A.M. Linkova // Telecommunication and Radio Engineering. – 2012. – V. 71, No. 5. – P. 423-433).

7. Двухчастотное зондирование жидких осадков с помощью метеорадара МРЛ-1 / Е.Н. Белов, О.А. Войтович, А.М. Линкова, Г.А. Руднев, Г.И. Хлопов, С.И. Хоменко // Радиофизика и электроника. – 2012. – Т. 3 (17), № 1. – С. 49Experimental study of double frequency method for measurement of rain parameters / Ye. Belov, S. Khomenko, G. Khlopov, A. Linkova, G. Rudnev, O. Voitovych // International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, 21-24 Febr. 2012: conf.

proc. – Lviv, 2012. – P. 118.

9. Application of double frequency radar for measurement of parameters of solid polydisperse aerosols [Електронний ресурс] / G. Khlopov, R. Knoechel, A. Linkova, А. Tepljuk, К. Schuenemann // The 7th International Kharkov symposium on physics and engineering of microwaves, millimeter and submillimeter waves MSMW’10, 21-26 Jun. 2010: conf. proc. – Kharkov, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

10. Application of double frequency radar for measurement of monodisperse rain parameters / G. Khlopov, S. Khomenko, A. Linkova, O. Voitovych // The 6th European Conf. on Radar in Meteorology and Hydrology ERAD’2010, 6-10 Sept.

2010: conf. proc. – Sibiu, 2010. – P. 283-288.

11. Linkova A. Double frequency method for measurement of rain intensity based on contact measurements of microphysics rain parameters [Електронний ресурс] / A. Linkova // Signal Processing Symposium SPS-2011, 8-10 Jun.

2011. – Jachranka, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

АНОТАЦІЯ

Лінкова А.М. Комбінований метод двочастотного зондування дисперсних середовищ в атмосфері. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. – Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, Харків, 2012.

Дисертаційна робота спрямована на розв’язок актуальної задачі двочастотного дистанційного зондування дисперсних середовищ з метою визначення їх мікроструктурних та інтегральних параметрів. У роботі запропоновано, а також теоретично і експериментально досліджено комбінований метод двочастотного зондування дисперсних середовищ у вигляді промислових викидів та рідких опадів, який засновано на використанні апріорі усереднених даних про властивості середовища. Метод дозволяє однозначно відновлювати профіль параметрів дисперсних середовищ при трипараметричній моделі розподілу частинок за розмірами та з урахуванням ослаблення сигналів. У рамках теоретичного дослідження проведено розрахунки характеристик розсіяння дисперсних середовищ з твердою або рідкою фазою залежно від діелектричних властивостей частинок, температури і довжини хвилі для логнормального розподілу (промислові викиди) і гамма-розподілу (рідкі опади). При цьому розрахунок характеристик розсіяння частинок проводився на основі точної теорії дифракції електромагнітних хвиль на діелектричній сфері (теорія Мі). Числове моделювання дистанційного зондування дисперсних середовищ з рідкою фазою показало, що запропонований комбінований двочастотний метод дозволяє вимірювати мікроструктурні та інтегральні параметри рідких опадів, у тому числі інтенсивність, водність і концентрацію частинок, в діапазоні інтенсивності 0 I 20 мм/год. При цьому експериментальне дослідження підтвердило обґрунтованість зроблених припущень і показало, що відмінність контактних і дистанційних даних зондування інтенсивності рідких опадів не перевищує 15 %.

У свою чергу, запропонований метод дистанційного зондування дисперсних середовищ з твердою фазою дозволяє досліджувати ефективний розмір частинок, а також їх концентрацію і питому масу з похибкою менше 50 %. Проведене експериментальне дослідження підтвердило ефективність запропонованого комбінованого методу двочастотного зондування дисперсних середовищ з твердою фазою і показало, що відмінність контактних і дистанційних даних для монодисперсного середовища не перевищує 25 %.

Ключові слова: двочастотне зондування, дисперсне середовище, профілювання, мікроструктурні параметри, ослаблення сигналів.

АННОТАЦИЯ

Линкова А.М. Комбинированный метод двухчастотного зондирования дисперсных сред в атмосфере. –

На правах рукописи

.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 – радиофизика. – Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины, Харьков, 2012.

Диссертационная работа направлена на решение актуальной задачи двухчастотного дистанционного зондирования дисперсных сред с целью определения их микроструктурных и интегральных параметров. В работе предложен, а также теоретически и экспериментально исследован комбинированный метод двухчастотного зондирования дисперсных сред в виде промышленных выбросов и жидких осадков, основанный на использовании априори усредненных данных о свойствах среды. Метод позволяет однозначно восстанавливать профиль параметров дисперсных сред при трехпараметрической модели распределения частиц по размерам и с учетом ослабления сигналов. В ходе теоретического исследования проведены расчеты характеристик рассеяния дисперсных сред с твердой или жидкой фазой в зависимости от диэлектрических свойств частиц, температуры и длины волны для логнормального распределения (промышленные выбросы) и гамма-распределения (жидкие осадки).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В работе рассмотрены основные трудности разработки двухчастотного метода зондирования дисперсных сред и предложены пути их преодоления. В частности, для решения неполной определенности обратной задачи зондирования жидких осадков предложено комбинирование дистанционных данных с данными контактных измерений зависимости параметров гамма-распределения от интенсивности дождя. Также предложен способ исключения неоднозначности восстановления параметров дождя в области малых интенсивностей, основанный на использовании зависимостей параметров гамма-распределения от удельного сечения обратного рассеяния на двух длинах волн. Кроме того, предложена и описана итерационная схема, позволяющая восстанавливать профиль параметров дождя с учетом ослабления сигналов, которая обеспечивает высокую точность измерения параметров дождя в случае высокой разрешающей способности системы дистанционного зондирования по дальности. Численное моделирование дистанционного зондирования жидких осадков показало, что выбор длин волн 8,2 мм и 3,2 см обеспечивает максимальный диапазон изменения max дифференциального сечения обратного рассеяния D 10 дБ по сравнению с использованием длин волн 8,2 мм и 10 см, а также 3,2 см и 10 см. Сходимость предложенной итерационной схемы исследована на примере модели однородной ячейки дождя с равномерным профилем интенсивности: 3, 7, 11, 15 мм/ч и характеристик метеорадара типа МРЛ-1 (1 = 8,2 мм, 2 = 3,2 см). Показано, что ошибка измерений обратно пропорциональна величине ослабления сигналов в дожде и размерам ячейки разрешения метеорадара по дальности. В частности, предложенный комбинированный двухчастотный метод позволяет восстанавливать неоднородный профиль микроструктурных и интегральных параметров жидких осадков, включая интенсивность, водность и концентрацию частиц, с погрешностью менее 1 % в диапазоне интенсивности 0 I 20 мм/ч с учетом ослабления сигналов при разрешающей способности радара порядка R 150 м. Кроме того, проведено экспериментальное исследование предложенного двухчастотного метода зондирования жидких осадков на основе метеорадара МРЛ-1 (1 = 8,2 мм, 2 = 3,2 см) и быстродействующего дождемера, которое подтвердило обоснованность сделанных предположений и показало, что отличие контактных и дистанционных данных зондирования интенсивности жидких осадков не превышает 15 %.

В свою очередь, исследование двухчастотного метода дистанционного зондирования дисперсных сред с твердой фазой проведено для «узкого» закона распределения ( r 0,3 где r = r / rmod, r – ширина распределения на уровне 1/e, rmod – мода распределения) и «широкого» закона распределения частиц по размерам ( r 4 ), в качестве которого использовалось логнормальный закон. В результате показано, что предложенный метод дистанционного зондирования дисперсных сред с твердой фазой позволяет исследовать эффективный размер частиц, а также их концентрацию и удельную массу с погрешностью менее 15 % для дисперсных сред с «узким» законом распределения и не более 50 % в случае «широкого» закона распределения частиц по размерам.

Экспериментальное исследование проводилось для среды с «узким»

распределением частиц по размерам с помощью двухчастотного доплеровского радиолокатора, работающего в непрерывном режиме на длинах волн 3 и 8 мм.

Выполненные эксперименты подтвердили эффективность предложенного комбинированного двухчастотного метода зондирования дисперсных сред с твердой фазой и показали, что отличие контактных и дистанционных данных для монодисперсной среды не превышает 25 %.

Ключевые слова: двухчастотное зондирование, дисперсная среда, профилирование, микроструктурные параметры, ослабление сигналов.

ABSTRACT

А.М. Linkova. Combined method for double frequency sensing of disperse mediums in the atmosphere. – The manuscript.

The thesis for PhD degree in physical and mathematical sciences by the specialty 01.04.03 – radiophysics. – O.Ya. Usikov Institute of Radiophysics and Electronics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2012.

The main task of the thesis is a scientific justification and further development of double frequency remote sensing of disperse mediums with a liquid or solid phase in the form of liquid precipitation and industrial emissions to define their parameters.

Combined method for double frequency sensing of disperse mediums is proposed and theoretically and experimentally studied in the work, which allows to unambiguously restore profile of their parameters in the case of three-parameter model of particle size distribution, and take into account the signal attenuation. Calculation of scattering characteristics of disperse mediums with solid or liquid phase subject to dielectric properties of particles, temperature and wavelength is performed in the theoretical study for lognormal distribution (industrial emissions) and gamma distribution (rainfall). The calculation of the scattering characteristics of particles was based on a rigorous theory of diffraction of electromagnetic waves by a dielectric sphere (Mie theory). Numerical simulation of the remote sensing of disperse mediums with a liquid phase showed that the proposed double frequency combined method allows to measure the microstructure and integral parameters of liquid precipitation, including intensity, water content and particle concentration in the range of rain intensity 0 I 20 mm/h. At that, experimental study confirmed the validity of made assumptions and showed that difference between contact and remote sensing data for rain intensity does not exceed 15 %.

In its turn, the proposed method for remote sensing of disperse mediums with a solid phase allows to study the effective size of particles, their concentration and massloading to an inaccuracy of less than 50 %. The experimental study confirmed the efficiency of the proposed combined method for double frequency sensing of dispersion mediums with a solid phase and showed that the difference between contact and distance data for monodisperse medium does not exceed 25 %.

Keywords: two-frequency sensing, dispersion medium, profiling, microstructure parameters, signal attenuation.Pages:     | 1 | 2 ||
 
Похожие работы:

«УДК 621.373.43:537.523 В. Чигінь, П. Горун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізики ПИТОМІ ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ ЕКСИПЛЕКСНИХ МОЛЕКУЛ У СУМІШІ Ar-Kr-Xe-Cl2 © Чигінь В., Горун П., 2009 V. Chyhin, P. Gorun SPECIFIC LOSSES OF GAS DISCHARGE POWER AND EFFICIENCY OF EXCIPLEX MOLECULES EXCITATION IN MIXTURE OF Ar-Kr-Xe-Cl2 © Chyhin V., Gorun P., 2009 Проведено чисельне моделювання розряду у чотирикомпонентній газовій суміші Ar-Kr-Xe-Cl2,...»

«Харків Видавнича група «Основа» ББК 74.262.22 + 22.3 Г32 Гельфгат І. М., Петракова М. О. Г32 Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І. М., Петракова М. О. — Х.: Вид. група. «Основа», 2007.— 144 с. ISBN 978-966-333-574-2. В посібнику надані методичні рекомендації щодо проведення уроків фізики в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою 12-річної школи. Розглянуто питання планування та організації навчально-виховного процесу з фізики, проведення лабораторних робіт, здійснення...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Навчально-виховний комплекс №12 м. Рівного «Особливості організації позаурочної роботи з фізики»Підготувала: вчитель фізики НВК №12 Курилюк Н.В. Рівне-2013 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Поняття позаурочної роботи Розділ 2. Форми позаурочної роботи Розділ 3. Організація індивідуальної, групової та масової позаурочної роботи 3.1. Індивідуальна позаурочна робота..7 3.2. Групова позаурочна робота. 3.2.1.Факультативи..7 3.2.2. Фізичні гуртки..8 3.2.3....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк Інноваційні методи навчання математики Науково-методичний посібник Кіровоград – 2008 ББК 22.1 р. К 96 УДК 51(07) В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк К-96 Інноваційні методи навчання математики / Науково-методичний посібник. –...»

«Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» Збірник задач з фізики професійного спрямування (для тематичного контролю знань учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю) Томаківка 2010 р. Даний збірник був розглянутий на засіданні методичної комісії загальноосвітніх дисциплін Томаківського професійного аграрного ліцею та запропонований для використання на уроках фізики. Збірник...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Національний центр «Мала академія наук України» В. В. ПЛАХОТНИК О. В. ПЕРЕГУДА ВСЕУКРАЇНСЬКА МАТЕМАТИЧНА ОЧНО-ЗАОЧНА ШКОЛА (2012–2013 навчальний рік) Збірник навчально-методичних матеріалів Київ 2013 Редакційна колегія: О. В. Лісовий, В. В. Плахотник (канд. фіз.-мат. наук), Т. В. Пещеріна, С. І. Кічайкіна Рекомендовано науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол № 1...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВИПУСК 2 КИЇВ 2012 Наукові записки Малої академії наук України, 2012 р., № 2 ЗАСНОВНИК – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» ЗАСНОВАНО У ТРАВНІ 2012 РОКУ УДК 374:001.32](477)(051)+37...»

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки Вище професійне училище №11 Досвід роботи викладача біології Муж Мирослави Володимирівни 2013 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»