WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |

«ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LV ) Частина ІІІ Слов’янськ – 2011 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУМАНІЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Збірник наукових праць

( Випуск LV )

Частина ІІІ

Слов’янськ – 2011

ISSN 2077–1827

УДК 371.13

ББК 74.202

Г. 94

Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За

заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV.- Ч. ІІІ. –

313 с.

Редакційна колегія:

– кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І.

редактор)

– доктор педагогічних наук, професор (заступник Борисов В.В.

відповідального редактора)

– академік АПН України, доктор педагогічних наук, Євтух М.Б.

професор Солодухова О.Г. – доктор психологічних наук, професор

– доктор педагогічних наук, професор Бадер В.І.

– доктор педагогічних наук професор Гавриш Н.В.

– доктор педагогічних наук, професор Гриньова В.М.

– доктор педагогічних наук, професор Григоренко В.Г.

– доктор педагогічних наук, професор Золотухіна С.Т.

– доктор педагогічних наук, професор Плахотнік О.В.

Омельченко С.О. – доктор педагогічних наук, професор Пономарьова Г.Ф. – кандидат педагогічних наук, професор

– кандидат педагогічних наук, доцент Панасенко Е.А.

У збірнику наукових праць представлені результати досліджень науковців, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспекті.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників системи освіти.

The following miscellany shows the result of the researches of the scholars, who work at the problems of the developing modern science and scientific-pedagogical thought in t historical and practical aspects.

For scientists, teachers, doctorates, graduate students, students of teacher training institutions, practitioners of education system.

Збірник наукових праць є фаховим виданням iз педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 3, 2010 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8844, видано 09.06.2004 р.

Видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України Друкується за рішенням Вченої ради Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 7 від 03.03.2011 р.) ISSN 2077-1827

–  –  –

– старший викладач кафедри алгебри, Слов’янський державний педагогічний університет УДК 371.39

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ WEB 2.0 ТА АЛЬТЕРНАТИВИ ЙОГО

ВИКОРИСТАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ

У статті розглянуто сучасний стан мережевих засобів навчання.

Наведено позитивні і негативні сторони такого явища, як Web 2.0 та альтернативи його використання в сфері освіти.

Ключові слова: електронні засоби навчання, освіта в мережі Інтернет.

В. Величко

– доцент кафедры алгебры, кандидат физико-математических наук, Славянский государственный педагогический университет Е. Пирус

– старший преподаватель кафедры алгебры, Славянский государственный педагогический университет

ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ WEB 2.0 И АЛЬТЕРНАТИВЫ

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассмотрено современное состояние сетевых средств обучения. Приведены позитивные и негативные стороны такого явления как Web 2.0 и альтернативы его использования в области образования.

Ключевые слова: электронные средства обучения, образование в сети Интернет.

V. Velichko

- Associate Professor of Algebra, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Slavyansk State Pedagogical University E. Pirus

- Senior Lecturer, Department of algebra, Slavyansk State Pedagogical University

ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND WEB 2.0 ALTERNATIVES

TO USE IN THE FIELD OF EDUCATION

Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина ІІІ Слов’янськ – 2011 4 Вища школа The article examines the current state of network training. Presented both positive and negative aspects of such phenomena as an alternative to Web 2.0 and its use in education.

Keywords: electronic learning, education online.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Кінець минулого століття позначився широким зростанням ролі у сучасному суспільстві.

Зростання політичного і економічного статусу держави зумовили підвищення рівня володіння знаннями (інформацією). Реалії сучасного життя вимагають висококваліфікованих фахівців, знання та навички яких відповідають найвищим вимогам сучасної інформаційної техніки та технологій. Саме тому на рубежі тисячоліть освіта перетворюється на одне з джерел найкоштовніших стратегічних ресурсів – людського капіталу і знань, що визначає загальний рівень розвитку суспільства, головним прискорювачем розвитку якого стає інформатизація.

Інформатизація суспільства практично неможлива без комп'ютеризації системи освіти, тому ця проблема за своєю значимістю зайняла ключове місце в педагогічній науці. Пріоритетність цієї проблеми полягає в тому, що вона є принципово новою, тобто, виникнувши разом з появою комп'ютера, вона не може використовувати минулий досвід, як це робиться в класичній педагогіці, і змушена розвиватися лише "зсередини", формуючи свою наукову базу одночасно в усіх сферах: філософії, психології, педагогіці тощо. Ці обставини, у поєднанні з крайньою практичною необхідністю використання інформаційних технологій в організації освітнього процесу, надають проблемі комп'ютеризації освіти підвищеної актуальності, виводять її на перше місце в групі першочергових завдань сучасної педагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Багато науковців, педагогів-практиків розглядають проблему використання сучасних інформаційних технологій, а особливо їх мережеві можливості, для створення принципово нових освітніх технологій. На цей час з’явились не тільки наукові розробки зазначеної проблеми використання сучасних інформаційних технологій але й практичне підтвердження теоретичним розробкам в роботах М.І.

Жалдака, Рамського Ю.С., Г.О. Михаліна, Ю.П. Біляй, СмирновоїТрибульської Є.М., Франчук В.М. та ін. [1,2,3,4].

Крім того, велика кількість наукових конференцій, організаторами яких є не тільки наукові організації а і спільноти вчителів-практиків та комерційні структури, сфера діяльності яких так чи інше пов’язана з Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина ІІІ Слов’янськ – 2011 Вища школа мережевими технологіями присвячена виключно проблемі аналізу та використання сучасного стану мережевих технологій в освіті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Швидкий рівень розвитку телекомунікаційних мереж та створення на початку ХХІ століття WEB 2.0 загострили питання використання сучасних комп’ютерних, телекомунікаційних та інформаційних технологій в освіті. Виникла необхідність оцінити роль цих засобів навчання в сучасному освітньому середовищі та створити базу їх використання в навчальному процесі.

У розвитку WEB, то можна виділити кілька етапів розвитку:

1.Web (beta) — перший етап зародження самого поняття та явища, коли "Вебом" вважалося інформаційне наповнення мережі Інтернет, тобто контента.

2. "Нульова" версія вебу – етап, коли мережа Інтернет створювалася виключно для використання її в наукових інститутах, hitech-корпораціях та інших компаніях. В цей період Веб являв собою деякий набір документів (тільки текстових, документи не могли містити в собі картинок), пов’язаних між собою гіперпосиланнями.

3. "Інтернет" і "Веб" – етап розвитку вебу: з’являється веб-дизайн, який змінює зовнішній вигляд Інтернету, завдяки чому в Інтернеті розміщуються фотографії, музика, відео, тексти та будь-яка інша інформація. Як наслідок, аудиторія Інтернету сильно поширилася — доступ до мережі стали отримувати майже всі користувачі персональних комп’ютерів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Однак першому вебу притамана слабка спрямованість у самовираженні користувачів. Як правило, користувачі могли спілкуватися на форумах, у чатах та інших "громадських" (публічних) місцях, але, нажаль, тільки незначна кількість користувачів могла створювати свої власні сайти (так звані "домашні сторінки"). Саме тому епоха web 1.0 — називають часом сайтів, а не людей. Центром вебу були сайти.

4. У центрі вебу другого покоління – люди, які мають можливість для особистого самовираження. Web 2.0 — новий етап еволюції в Інтернеті, коли основу Інтернету становлять не сайти, а люди, їх знання та взаємодія. Взагалі кажучи, поняття "web 2.0" доволі широке та загальне, до якого входять і визначена мода на дизайн сайтів, і використання нових технологій, і навіть клієнтські додатки.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вперше термін WEB

2.0 було вперше описано у вересні 2005 року на сайті Тіма О’Рейлі [6]. Він об’єднав тенденції багатьох нових сайтів із певним трендом, "другим вебом". На всіх таких сайтах прослідковуються однакові риси – соціальна спрямованість, UGC – User Generated Content – контент, що генерується Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина ІІІ Слов’янськ – 2011 6 Вища школа безпосередньо користувачами, якісні зміни в дизайні та юзабіліті, становлення Інтернету як платформи для сервісів та служб.

Проте найяскравішими рисами та якостями, за якими можна майже одразу відрізнити другий веб від першого, є його нові можливості та технології.

1. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – можливості, дякуючи яким інформація з’являється без перевантаження сторінки, що значно зменшує кількість зайвих дій і скорочує час очікування. Схожу технологію Flash розроблено компанією Adobe, яка має назву FLEX. Щоб максимально відчути переваги AJAX'а, достатньо скористатися хоча б одним із сервісів Google.

Google Suggest — по мірі набору запиту в рядку пошуку Google пропонує найбільш вживані варіанти запитів, які схожі з вашим запитом, окрім того відображається кількість знайдених результатів. До появи технології AJAX така схема на веб-сторінках практично не реалізовувалась.

Google Maps — ще один яскравий приклад такої технології. При перетаскуванні мапи в потрібному напрямку перевантаження сторінки не відбувається, змінюється тільки та частина сторінки, яка має змінюватися — мапа.

Gmail — вдалий конкурент усім поштовим клієнтам. Цей вебнтерфейс повністю побудований на AJAX'і.

Google Docs дозволяє повноцінно створювати і редагувати текстові документи, презентації і слайди, не завантажуючи зайві програми на ваш ПК.

Сервіс Google Calendar ні в чому не програє календарю Microsoft Outlook. Цим сервісам на перевагу оффлайновим аналогам – властива мобільність.

Вдало вирішуються проблеми мультиплатформенності: сервіс доступний з будь-якого підключеного до Інтернету персонального комп’ютера, здійснюється постійне оновлення сервісу (сервіс оновлюється безпосередньо на сайті, не вимагаючи обов’язкового завантаження).

2. Синдикація та агрегація. RSS-синдикація дозволяє швидко оновлювати сайт, не заходячи на нього, а також накопичувати дані в одному зручному для Вас місці. Технологія RSS сприяла появі ще одного виду мовлення – підкастам.

3. Теги – кожен об’єкт Інтернету тепер може мати свій тег, мітку, або ключове слово, за яким його буде легше знайти або категоризувати.

Користування тегами дозволяє створювати цілі "хмарки тегів". Чим більше слово за величиною в "хмарці", тим частіше цей термін використовується на сайті. За хмарками тегів можна швидко оцінити основну тематику відвідуваного сайту.

4. Torrent та пірінгові мережі. Нагадаємо, що таке пірінгова мережа (p2p — peer2peer, користувач-користувач). Пережитком минулого є Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV.

Частина ІІІ Слов’янськ – 2011 Вища школа файлові сервери, з яких користувачі завантажували програмне забезпечення, музику, відео та інші файли. На зміну їм приходять пірінгові мережі, у яких відсутнє єдине місце зберігання, а існують мільйони користувачів, які володіють необхідними нам файлами. Сервери-зберігачі файлів мають бути досить потужними, а відповідно, більш коштовними, щоб зберігати великі об’єми інформації та забезпечувати стабільність зв’язку і достатню швидкість її передачі великій кількості користувачів. На відміну сервери-трекери торрент-мережі є лише координаторами процесів завантаження і просто розподіляють потоки даних між користувачамиучасниками завантажень, тобто не зберігають великих об’ємів інформації, не потребують широких каналів зв’язку, а отже – вони є і більш дешевими.

5. Блоги і соціальні мережі. Були відомі і раніше, однак із появою перших узагальнених рис Web 2.0 “блогосфера” почала стрімко розвиватись, використовуючи задля розвитку всі попередні пункти.

Соціальні мережі стали одним з базисів соціальності, яка передбачає взаємозв’язки між людьми, індивідуалізацію контенту тощо.

6. CSS-дизайн. Мода на дизайн набуває широкого розповсюдження за допомогою Cascading Style Sheets – Каскадних Таблиць Стилів, що надає дизайнерам можливість візуального оформлення сайтів, утримуючи все управління дизайном у єдиному.css файлі. З того часу Web 2.0-ним дизайном називають такий дизайн, у якого є чимало градієнтів, плавних переходів, великих шрифтів і використання пустих областей.

7. Wiki — це одночасно і "двигун" сайту, і примітивна мова розмітки, яка зрозуміла кожному, і ціла філософія веб-демократії. Яскравим прикладом впровадження ідеї є Wikipedia — відкрита енциклопедія, яка створюється всіма користувачами Інтернету на всіх мовах світу.

Співавтором цієї енциклопедії може стати будь-який користувач.

Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина ІІІ Слов’янськ – 2011 8 Вища школа Основним недоліком Web 2.0 ми вважаємо недостатнє збереження приватної інформації про користувача. Існують підозри, що інвестори Web

2.0 сервісів зацікавлені лише в контролі над значним об’ємом інформації особистого характеру. Наприклад, інформації про надання переваг користувача в користуванні товарами широкого вжитку, яку можна використати для стовідсоткового точного фокусування інтернет-реклами.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |
 
Похожие работы:

«ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (14), 2013 соціологія № 11, 2012 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія РОЗДІЛ IІІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УДК 378.147 І. О. БАРДУС (канд. пед. наук, доц.) Бердянський державний педагогічний університет МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ1 У статті описано модель професійно орієнтованого...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу  “Молекулярна фізика”  для студентів першого курсу фізико­технічного факультету ХАРКІВ­2005 Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Навчальне видання Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  з курсу “Молекулярна фізика” для студентів першого курсу  фізико­технічного факультету...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геогр. 2008. Вип. 35. С. 306–317 Ser. Geogr. 2008. N 35. P. 306–317 УДК 631.41 (477.83) ВАЛОВИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ М. Салюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна Узагальнено результати дослідження валового хімічного складу ґрунтів Малого Полісся. Розглянуто особливості та взаємозв’язки вмісту оксидів у ґрунтах і ґрунтотворних породах. Акцентовано увагу на зміні...»

«Міністерство освіти і науки України Міжнародний економіко-гуманітарний університет Імені академіка Степана Дем’янчука Р.М. Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ Дослідження впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті Навчальний посібник для студентів Педагогічного факультету Частина 2 Рівне 2006 Літнарович Р.М. Основи математики. Дослідження Літнарович Руслан Миколайович доцент, впливу ситуативної тривожності на характеристики кандидат технічних наук пам’яті. Навчальний посібник для...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Буй Дмитро Борисович УДК 681.3.06 ТЕОРІЯ ПРОГРАМНИХ АЛГЕБР КОМПОЗИЦІЙНОГО ТИПУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант Редько Володимир Никифорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАНУ Київ – 2002 ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Нерухомі...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Митрохин Олександр Валерійович УДК 55 (477)+551.22+552.3+553.4 АНОРТОЗИТ-РАПАКІВІГРАНІТНА ФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (ГЕОЛОГІЯ, РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ) Спеціальність 04.00.01 – загальна та регіональна геологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії геологічного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова В. М. АДАМЯН, М. Я. СУШКО МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ Методичні вказівки з курсу “Методи математичної фізики” для студентів фізичного факультету Одеса “Астропринт” Методичні вказівки зорієнтовано на студентів спеціальності 7.070101 – “фізика” денних відділень фізичних факультетів університетів, які приступають до вивчення курсу “Методи математичної фізики”. Вони створені на базі лекційного курсу та...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ім. М. М. БОГОЛЮБОВА Шека Денис Дмитрович УДК 537.611 Динаміка двовимірних магнітних солітонів 01.04.02 — теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук Київ — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор фізико–математичних наук, професор Науковий консультант:...»

«Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. ЗБІРНИК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання ЧАСТИНА 1 ББК 22.3 О 60 УДК 53 (076.2) Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Рощупкін С.П. (Інститут прикладної фізики АН України); канд. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко О.В. (Сумський державний університет) Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету ( Протокол №4 від 09.11.06)...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. УДК 371 ББК 74.04(4Укр)я73 Роботу виконано в рамках міжнародного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»