WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 628.3.03 Яцков М.В., к.т.н., доцент, Варнавська І.В., ст.викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 628.3.03

Яцков М.В., к.т.н., доцент, Варнавська І.В., ст.викладач (Національний

університет водного господарства та природокористування, м.Рівне)

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

В статті розглянуті і проаналізовані існуючі методи та схеми очищення

стічних вод полігонів твердих побутових відходів, вказані їх переваги та

недоліки.

In clause existing methods and schemes of sewage treatment of ranges of firm household waste are considered and analysed, their advantages and lacks are specified.

Не дивлячись на те, що як свідчить аналіз науково-технічної і патентної літератури та ознайомлення з передовим науковим і виробничим досвідом, найбільш ефективними методами знешкодження твердих побутових відходів можуть бути: використання їх компонентів в якості вторинної сировини, переробка, знищення, захоронення на спеціально обладнаних полігонах – основним способом знешкодження твердих побутових відходів в Україні, в силу економічних причин, є їх складування на стихійних звалищах і захоронення на спеціальних полігонах.

Полігони твердих побутових відходів (ТПВ) - інженерні споруди нерозривно пов’язані з об’єктами оточуючого природного середовища та впливають на стан його компонентів: грунтів, підземних і поверхневих водних джерел, атмосферного повітря, біоти. Як свідчать дослідження Сталінського Д.В., Пантелят Г.С., Гончарука В.В., Рубана М.С., Касімова О.М., Семенова В.Т., Батіщева В.В., Кияшкіна А.І., Довганя С.О., Шевченка О.А. Деркачова Е.А., Рогова О.В, Бухальської Ю.Г. та інших вчених тривале накопичення побутових відходів на звалищах призводить до виникнення непередбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є чисельні токсичні хімічні сполуки в рідкому, твердому та газоподібному стані [1 - 5].

Експлуатація полігонів ведеться без врахування сучасних екологічних вимог, як наслідок виникає цілий ряд проблем:

- більшість полігонів і звалищ функціонує від 20 до 40 років і не є спроектованими належним чином (відсутнє відведення поверхневих вод, збір і обробка фільтрату, а також поводження з полігонним газом);

- часто контроль комунальних відходів, які поступають на полігони і звалища, відсутній зовсім або вкрай обмежений, що може призвести до несанкціонованого розміщення небезпечних відходів;

- облаштування багатьох діючих нині полігонів і звалищ відбувалося без врахування гідрогеологічних умов, тому більшість з них сьогодні представляють суттєву загрозу для цінних водних ресурсів;

- розміщення відходів часто здійснювалось стихійно без проектної документації з подальшим визнанням де-факто та експлуатуються з порушенням санітарно-гігієнічних вимог до місць видалення відходів, що сприяє антисанітарії, розповсюдженню гризунів та інших носіїв інфекцій [6].

Одним з основних шляхів поширення забруднень з території складування відходів, активним компонентом, що впливає на забруднення НПС, є розповсюдження фільтрату (рідка фаза, що виділяється з відходів) і поверхневих вод, які стікають з території полігону під час опадів.

Основними умовами утворення фільтратів полігонів ТПВ є такі: кількість атмосферних опадів, що випадають, умови випаровування їх з поверхні полігонів, фізико-хімічні і біологічні властивості відходів, особливості перебігу складних деструкційних процесів гідролітичного і біохімічного характеру, що можуть відбуватися в полігонному сховищі, та період експлуатації полігону.

Установлено, що до основних властивостей складу стічних вод полігонів ТПВ відносяться такі: вміст важких металів, високі значення ХПК і БПК (причому найчастіше БПК є значно меншою від 0,5 ХПК) і велика мінералізація (в основному за рахунок наявності натрію, хлоридів і в меншій мірі – сульфатів та неорганічного азоту).

Детальний аналіз умов формування фільтрату, його складу та впливу на оточуюче середовище виконаний в нашій роботі [7].

Високий вміст токсичних компонентів у стоках, у т.ч. йонів важких металів, не дозволяє очищувати стоки на міських очисних спорудах. У багатьох випадках полігони розташовані у віддалених місцевостях, де взагалі відсутня система міської каналізації. Тому вирішення питання очищення стоків полігонів побутових відходів потребує розробки спеціальних технологій та обладнання.

Основною задачею цих досліджень було виявлення та аналіз існуючих методів і схем очищення стічних вод полігонів ТПВ, з метою створення інформаційної бази для наступної розробки технології та обладнання очищення стічних вод.

Багатокомпонентність складу стічних вод зумовлює труднощі їхнього очищення. Як правило, для очищення стічних вод, що утворюються в місцях поховання відходів, застосовуються практично всі традиційні методи очищення: біологічні, електрохімічні, мембранні, сорбційні, реагентні, тощо.

Становлять інтерес мембранні методи очищення стічних вод ТПВ [8 - 15].

У роботі [8] пропонується спосіб очищення дренажних вод полігонів ТПВ, що включає попередню підготовку з наступною мембранною фільтрацією. На стадії попередньої підготовки дренажні води піддають електрохімічному очищенню в електролізері. Отриману суспензію подають на фільтр-прес для відокремлення зважених часток і осаду. Освітлену воду після фільтрації на напірних піщаних фільтрах і тонкої фільтрації на патронних фільтрах подають для глибокого очищення і знесолення на двоступінчасту мембранну зворотньоосмотичну установку.

Ряд рішень з використання баромембранних методів розроблений Інститутом колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України [9 - 14].

Особливу увагу автори приділяють попередньому очищенню води перед стадією мембранної обробки. У роботі [12] для попереднього очищення перед зворотним осмосом пропонується використовувати нанофільтрування. У роботі [13] автори відкидають сорбційні методи попередньої мембранної обробки як малоефективні і вважають, що необхідний ефект може бути досягнений при обробці води реагентами – сульфатом заліза, сульфатом амонію і оксисульфатом алюмінію з наступним фільтруванням.

Автори роботи [14] розробили технологічну схему очищення стічних вод звалищ реагентними і баромембранними методами, в якій пропонують перед нанофільтрацією і наступним очищенням запроваджувати реагентну обробку великими дозами вапна (до 4 г/дм3) і окисним сульфатом заліза (до 2,5 г/дм3).

У цьому випадку вдається знизити ХПК із 5500 до 1500-2000 мгО2/дм3. Крім того, пропонується попередня віддувка амонійного азоту в лужному середовищі. Відповідно до схеми очищення, що представлена на рис.1, стічна вода звалища (СВЗ) надходить у змішувач 1, куди подається вапняне молоко до встановлення значення рН в інтервалі 11-12, а також надходить концентрат після нанофільтрації. Потім суспензія подається у вертикальний відстійник 2 для відокремлення твердої фази, що утворилася. Освітлена СВЗ подається в дегазатор 3 та барботується повітрям, крупка карбонату кальція випадає в осад, а частина аміаку переходить у газову фазу та відводиться в резервуар з сульфатною кислотою. Для повноти освітлення СВЗ подають на напірний механічний фільтр 4, потім у мікрофільтр 5 і нанофільтраційний апарат 6, а далі для демінералізації в апарат зворотного осмосу 7. Відходи реагентного способу очищення збирають в ємність 8, з якої їх подають у печі для випалювання.

До недоліків запропонованих способів очищення [8 - 14] можна віднести відсутність в їхньому складі блоку біологічного очищення. Як відомо, біологічне очищення є найбільш відпрацьованим і найдешевшим способом ефективного видалення з води органічних забруднень, у той час як зворотний осмос є складним в експлуатації, матеріалоємким та енергоємким способом очищення. Наявність же в очищеній воді значної кількості органічних речовин, які могли б бути вилучені методами біологічного очищення, приводить до підвищення концентрації розчинених речовин і зниження продуктивності установки.

Рис.1. Принципова схема очищення фільтрату звалища ТПВ:

1 – змішувач, 2 - вертикальний відстійник, 3 – дегазатор, 4 - напірний механічний фільтр, 5 – мікрофільтр, 6 - нанофільтраційний пристрій, 7 - апарат зворотного осмосу, 8 – ємність для відходів Крім зазначених, недоліком способу, представленого в роботі [10], є велика витрата сорбенту, тому що його використовують на самій першій стадії очищення, коли фільтрат містить ще багато забруднень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Загальним недоліком зазначених робіт є відсутність техніко-економічної оцінки запропонованих схем очищення стічних вод, також відсутність повідомлень про промислове використання даних технологій.

Як випливає з ряду представлених робіт, зворотний осмос не завжди може забезпечити стандартні показники води, зокрема вміст ХПК, що дозволили б скинути цю воду в водойму.

Становлять інтерес ряд рекомендованих технологічних схем, що поєднують біологічне очищення іншими традиційними методами очищення стічних вод полігонів ТПВ [8, 15 - 18]. В роботі [8] для очищення дренажних вод полігонів ТПВ применен способ биоочистки с аэробным и анаэробным реактором. Попередньо дренажні води піддаються знешкодженню за комбінованою технологією: флокуляція і коагуляція вапняним молоком Ca(OH)2; відстоювання та фільтрація осаду; наступна віддувка амонійного азоту в градирнях;

обробка фільтрату ультрафіолетовими променями та кінцева фінішна фільтрація. Після біологічного очищення на останній стадії передбачається сорбційне доочищення на гранульованих активованих вугіллях і вуглеволокнистих матеріалах. Однак навіть таке комплексне очищення не дозволяє знизити вміст токсичних домішок до нормативних показників. Для цих цілей приходиться використовувати розведення очищеного стоку поверхневими водами.

Автори роботи [16] розробили комплексну технологію очищення стічних вод полігонів ТПВ, що включає електрохімічну обробку, відстоювання, фільтрацію на напірних швидких фільтрах. Далі вода подається на двоступінчасту мембранну установку і потім – на вузол біологічного очищення. Відповідно до схеми, представленої на рис.2, стічні води з відстійника 1 насосом 2 подаються в проточний електролізер-активатор 3. Отримана після електрохімічної обробки суспензія збирається в ємності 4 і насосом 5 подається на вузол фільтрації 6 для відокремлення осаду. Освітлена вода після додаткової фільтрації на напірних піщаних фільтрах 7 і тонкої фільтрації на патронних фільтрах 8 збирається в ємності 9, звідки насосом 10 подається на двоступінчасту мембранну зворотноосмотичну установку 11, а потім - на кінцеве доочищення від низькомолекулярної органіки в адсорберах 12.

Рис.2. Принципова схема очищення дренажних вод полігонів ТПВ:

1 – відстійник, 2 – насос, 3 - проточний електролізер-активатор, 4 – ємність для суспензії, 5 - насос, 6 - вузол іильтрації, 7 - напорні песчані фільтри, 8 - патронні фільтри, 9 – ємність, 10 - насос, 11 - двоступінчаста мембранна зворотноосмотична установка, 12 – адсорбери Недоліком запропонованої схеми є те, що велика частина біогенних забруднень, як уже зазначалося, відокремлюється на стадії баромембранного очищення. Це значно підвищує навантаження на дорогу і складну в обслуговуванні установку зворотного осмосу та приводить до збільшення експлуатаційних витрат. Доцільнішим передбачається подавати на установку зворотного осмосу воду, що попередньо вже пройшла біологічне очищення і тому містить незначну кількість органічних речовин. Однак, це потребує докорінного конструктивного перероблення установки.

Представляє інтерес робота [15], в якій пропонується у якості одного з основних методів очищення стічних вод ТПВ використовувати окисну деструкцію органічних речовин. У роботі розглядається електродеструкція, окиснювання озоном, а також спільна дія окиснювача, каталізатора та світла.

Останній спосіб автори вважають перспективним, однак висока вартість одержання озону та його токсичність змушують шукати більш безпечні методи.

У розробці [17] глибоке очищення стічних вод полігонів ТПВ здійснюють шляхом наступних послідовних операцій: відгін аміаку; корегування pH; електрокоагуляція; електрофлотація; фільтрування з застосуванням активного фільтруючого завантаження, наприклад, вапняку, з повторним корегуванням pH; ультрафіолетова обробка; обробка в анаеробних та аеробних установках з доочищенням в біоставках. До недоліків цього способу можна віднести розміщення блоку біологічного очищення наприкінці ланцюга споруджень. Це приводить до того, що вода, яка надходить до нього після електролітичної обробки, містить вільний хлор, що перешкоджає ефективному біологічному очищенню. Крім того, для організації біоставків потрібні значні виробничі площі.

У роботі [18] технологія очищення стічних вод полігонів включає п’ять основних блоків, що забезпечують: реагентну обробку води для очищення зважених речовин, окиснювання токсичних органічних компонентів, видалення йонів важких металів, створення оптимальних умов для подальшої віддувки аміаку; деамонізацію та очищення повітря від аміаку; глибоке доочищення від аміаку і нітратів натуральними сорбентами; зниження ступеня мінералізації очищеної води селективними синтетичними сорбентами; обробку осадів; доочищення фільтрату шляхом біологічного окиснювання до необхідних норм. Як і в попередньому способі, недолік полягає в тому, що сорбційне очищення передує біологічному, що приводить до підвищеної витрати дорогих сорбентів.

У деяких роботах пропонуються відносно прості способи очищення стічних вод полігонів ТПВ з використанням природних очисних властивостей вищої водної рослинності (ВВР) [19, 20]. У роботі [19] для очищення стічних вод розглядається комплекс споруджень типу «біоплато». Комплекс складаться з 4-х секцій, у першій з яких здійснюється нагромадження і механічне очищення забрудненого поверхневого стоку з площі полігона ТПВ, а в другій, третій та четвертій секціях висаджена ВВР. Очищення стоків здійснюється як за рахунок фільтрації через зарості ВВР, так і за рахунок контакту з мікроорганізмами на її стеблах і кореневій системі.

В роботі [20] для збору і очищення стічних вод з території сміттєвого звалища або полігону ТПВ пропонується використовувати очисні біоінженерні спорудження (БІС), в яких процеси очищення стічних вод відбуваються завдяки природному механізмові самоочищення з залученням усього комплексу фізичних, фізико-хімічних, хімічних та біохімічних процесів. Процеси самоочищення в таких спорудах реалізуються у шарі фільтруючого завантаження, що одночасно є субстратом для формування біогеоценозу ВВР.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Дехтярук Леонід Васильович УДК 539.292 ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: Проценко Іван Юхимович Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико математичних наук, професор Суми – 2008 ЗМІСТ СТР СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 7 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 77 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 77 ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки.–Випуск 77.– Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Частина 2. – 314 с. ISBN 966-8089-31У збірник увійшли статті фахівців з усіх...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА БУЙНИЦЬКА Оксана Петрівна УДК 373.5.016:53:371.385.4(043) РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Досягнення національної системи освіти та виховання є підвалинами розбудови гуманістичної школи, пронизаної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк Інноваційні методи навчання математики Науково-методичний посібник Кіровоград – 2008 ББК 22.1 р. К 96 УДК 51(07) В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк К-96 Інноваційні методи навчання математики / Науково-методичний посібник. –...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2011 році Львів – 2012 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2011 році: Інформаційне видання. – Львів, 2012. – 88. с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2011 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Магістерська програма спеціальності 8.04020401 «Прикладна фізика» Інформація про кафедру термоелектрики Завідувач кафедри – Анатичук Лук’ян Іванович Працюють на кафедрі: професорів –1; докторів наук – 2; доцентів – 3; кандидатів наук – 6. Монографії, підручники з грифом МОНМСУ, методичні посібники 1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с. 2. Анатычук Л. И., Лусте О. Я. Микрокалориметрия. – Л.: Вища школа, 1981.– 160 с. 3. Анатычук Л.И.,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. Каразіна Шірінян Арам Сергійович УДК 536.42: 544.23 +544.03+539.2 ВПЛИВ РОЗМІРІВ СИСТЕМИ І ГРАДІЄНТА КОНЦЕНТРАЦІЇ У ДИФУЗІЙНІЙ ЗОНІ НА ТЕРМОДИНАМІКУ ЗАРОДКОУТВОРЕННЯ І РОЗПАДУ Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків-2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького Міністерства освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» КУТРА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ УДК 621.577 ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СХЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВОК СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Б.І.Яворський МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Частина 1 Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України як навчальний посібник з дисципліни “Основи радіоелектроніки” Тернопіль-2011 УДК 621.396 Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина І. Навчальний посібник — Тернопіль: ТНТУ, 2008. — 182 c. У першій частині посібника наведено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»