WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Кафедра мікробіології УДК 631. 46:582.28 Порівняння мікрофлори урбаноландшафтних ґрунтів Дипломна робота магістра студентки V курсу Д. С. Чорної Науковий керівник к. б. н., доц. Г. В. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра мікробіології

УДК 631. 46:582.28

Порівняння мікрофлори урбаноландшафтних ґрунтів

Дипломна робота

магістра

студентки V курсу

Д. С. Чорної

Науковий керівник

к. б. н., доц.

Г. В. Яворська

Львів-2010

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 6

1.1. Характеристика та класифікація урбаноландшафтних ґрунтів 6

1.2. Урбаноекосистема міста Львова 9

1.3. Мікрофлора ґрунту 12

1.4. Вплив важких металів на мікрофлору ґрунту 16

1.5. Процеси самоочищення в грунті 29

2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 33

2.1.Об’єкт дослідження 33

2.2. Методика відбору проб 38

2.3. Середовища та умови культивування мікроорганізмів 39

2.4. Визначення фізико-хімічних показників 41

2.5. Статистичні методи 42

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ 43

3.1. Характеристика урболандшафтних ґрунтів міста Львова 43

3.2. Фізико-хімічні властивості ґрунтів м. Львова 47

3.3. Характеристика мікрофлори ґрунтів м. Львова 51

3.4. Санітарно-мікробіологічна оцінка ґрунтів м. Львова 57 ВИСНОВКИ 61 ЛІТЕРАТУРА 63 ДОДАТОК. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 67 ВСТУП “Ми не звикли до розуміння, які зміни вносить людська діяльність в історію природних середовищ, і не звикли це враховувати.

Ми цього не робимо поки що тому, що загальна картина явищ ще не встановлена” В. І. Вернадский Вчені з Державного університету Північної Кароліни та Університету Джорджії оприлюднили результати дослідження, згідно яких 23 травня 2007 року на Землі відбувся демографічний перелом: вперше за всю історію, населення міст чисельно перевищило населення сільської місцевості. Спираючись на статистичні дані ООН, згідно з якими в 2010 році мешканці міст складуть 51,1 % населення Землі. У даний час усі міста займають не більше 1,5% площі суші, що приблизно складає 223000 км2 [3]. Так, за останні 50 років розвиток людської цивілізації набув урбанізованого характеру, що має низку специфічних рис. У процесі урбанізації формується природно-міська система, що складається з фрагментів природних екосистем, промислових зон, транспортних магістралей та ін. Вона характеризується створенням нових типів штучних систем в результаті деградації, знищення або заміщення природного середовища [55]. Але, як частина біосфери, вона має ті самі компоненти, провідне місце з яких займають ґрунти.

Урбаноландшафтні ґрунти так само як і природні формуються та існують під впливом факторів ґрунтоутворення, таких як клімат, рельєф, материнські породи, рослинний і тваринний світ, час. Однак визначальним є антропогенний чинник, який впливає на грунт прямо і опосередковано, змінюючи природні фактори ґрунтоутворення. Особливості антропогенного фактору визначаються типом господарського використання та історією розвитку території. У результаті формуються специфічні типи ґрунтів, виділені у окремий тип – урбоземи, які мають змінені фізико-хімічні параметри і як наслідок змінений біокомпонент [42]. Особливості якісного та кількісного складу мікрофлори в ґрунтах міст досі вивчалися лише з точки зору наявності в них санітарно-показових мікроорганізмів.

Ґрунтові мікроорганізми становлять значну частину будь-якої біогеосистеми. Вони мають високу чутливість до антропогенного впливу, і в умовах міста їхній склад змінюється. Тому вони є гарними індикаторами забруднення навколишнього середовища.

Дослідження асоціацій мікроорганізмів урбоземів є актуальним питанням урбоекології та санітарної мікробіології, оскільки при правильному трактуванні такі результати можуть бути функціональною ознакою змін в екосистемі міст.

Мета роботи: проаналізувати і порівняти мікробіологічні та фізико-хімічні показники в ґрунтах функціональних зон міста Львова.

Завдання:

Визначити загальну чисельність мікроорганізмів в пробах ґрунтів міста Львова;

Порівняти чисельність основних фізіологічних груп мікроорганізмів в різних функціональних зонах міста;

Проаналізувати основні фізико-хімічні показники урбоземів м. Львова;

Встановити ступінь забрудненості і охарактеризувати процеси антропогенних змін та процеси самоочищення ґрунтів міста.

Предмет дослідження: ґрунти, як компонент урболандшафту міста Львова.

Об’єкт дослідження: склад мікрофлори та фізико-хімічні показники урбоземів міста Львова.

Характеристика отриманих даних, їх значення і новизна.

Вперше проведено порівняльну характеристику чисельності основних фізіологічних груп мікроорганізмів урболандшафтних грунтів м. Львова, досліджено фізико-хімічні показники урбоземів та основні санітарно-мікробіологічні показники. Отримані результати свідчать, що урбоземи м. Львова не можуть виконувати своїх екологічних функцій в повній мірі, оскільки відзначено порушення стабільності та високий ступінь забрудненості важкими металами, а визначені загальна чисельність та санітарно-мікробіологічні показники вказують на порушення природного складу і високий рівень фекального забруднення, що може становити небезпеку для населення міста.

Теоретичне і практичне значення роботи. Проведені дослідження важливі для екологічної оцінки урбоземів, як компонента урбаноекосистеми з метою забезпечення контролю та поліпшення стану навколишнього середовища, раціонального використання та планування ресурсів міста.

Вивчення складу мікрофлори ґрунтів має важливе значення для оцінки мікробіологічних процесів в урбоземах, впливу ксенобіотиків на екосистему міста та контролю за санітарним станом середовища існування жителів міста.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатку.

Публікації:

1. Чорна Д. С., «Чисельність мікрофлори урбаноземів м. Миколаєва», матеріали II Всеукраїнської студентської наукової конференції у Ніжинському державному університеті ім. Миколи Гоголя, «Сучасні проблеми природничих наук», Ніжин 2007, №2, 256 – 257.

2. Чорна Д. С. «Сучасний стан урбаноземів м. Миколаєва та шляхи його оптимізації», матеріали всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів в національному авіаційному університеті «Екологічна безпека держави», Київ 2008, 183 – 185.

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Характеристика та класифікація урбаноландшафтних ґрунтів Ріст і формування міських агломерацій супроводжується значними перебудовами навколишнього середовища. Сучасне місто – це складний організм, в якому взаємодіють різні види людської діяльності, елементи матеріальної основи і наслідки впливу людини на навколишнє середовище. Процеси будівництва та експлуатації споруд, роботи з благоустрою міста, виробнича і господарська діяльність людини в містах супроводжуються змінами природних умов та ландшафту місцевості. В умовах сучасного промислового міста зазнають значних змін всі компоненти ландшафту: атмосфера (зміна газового складу, аномалії температур, опадів, швидкостей і напрямків вітру); гідросфера (забруднення вод, зміна режиму поверхневого і підземного стоку, створення штучних водойм, бетонування берегів, підвищення рівня ґрунтових вод за рахунок перекриття фундаментами ґрунтових потоків);

ґрунту (порушення при будівельних роботах, створення штучних ґрунтів шляхом насипання і намиву); рельєф (перепланування місцевості, забудова, в т.ч. висотна); біота (різке збіднення флори і фауни). У результаті формується специфічна природно-міська екосистема або урбаноекосистема, яка характеризується виникненням нових типів штучно створених систем в результаті деградації, знищення та заміщення природних систем.

Геоекологічні функції міських ґрунтів частково наслідують функції природних ґрунтів. Міські ґрунти виконують біогеоценотичні функції, обумовлені їхніми фізичними властивостями (функції життєвого простору; житла та сховища; механічної опори;

акумуляції насіння); хімічними і біохімічними (функції джерела елементів живлення та енергії; депо вологи; стимулятора та інгібітору біохімічних процесів); фізико-хімічними властивостями (функція сорбції речовин, які надходять до ґрунту; сорбція мікроорганізмів), а також цілий комплекс інформаційних та біоценотичних функцій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Міські ґрунти виконують різноманітні екологічні функції, головними з яких є:

придатність для вирощування зелених насаджень, здатність сорбувати в товщі забруднюючі речовини та запобігати проникненню в ґрунтові води і надходження пилу в міське повітря.

Роль ґрунту в місті істотна і різноманітна. Виконуючи важливі средовищеутворюючі функції, ґрунт змінює хімічний склад атмосферних опадів і підземних вод, він є універсальним біологічним сорбентом, постачальником і регулятором вмісту CO 2, O2, N2 повітря. Ґрунт в місті є гарним поглинальним бар'єром газових домішок, у тому числі від автотранспорту, ТЕЦ, заводів і т. д., він регулює газовий склад атмосфери шляхом поглинання і виділення ґрунтом газів (метану, аміаку, вуглекислого газу тощо). Завдяки певним біогеохімічним властивостям, а саме величині ефективної поверхні тонкодисперсної частини, ґрунт стає "депо" токсичних сполук і одночасно одним з найважливіших біогеохімічних бар'єрів для більшості сполук (важкі метали, мінеральні добрива, пестициди, нафтопродукти) на шляху їхньої міграції з атмосфери міста в ґрунтові води та річкову мережу. Ґрунт перетворює поверхневі води в ґрунтові та очищує їх, виконуючи функцію сорбційного захисного бар'єру від забруднення прісних вод і водойм. У великих містах і промислових центрах до 70-90% поверхні ґрунту вкрита асфальтобетоном або житловими та промисловими будинками, наслідком чого більша частка забруднених опадів оминає ґрунт і безпосередньо йде через каналізацію у водойми і річки. Одним з негативних наслідків, що виникає в результаті закриття ґрунту, є парниковий ефект. Без природної аерації відбувається перезволоження ґрунту, що сприяє підвищенню вологості в підвалах і руйнуванню фундаментів [18, 19].

Антропогенні порушення ґрунтового покриву призводять до серйозних порушень і деградації всього природного комплексу, що в кінцевому підсумку створює загрозу здоров'ю і життю людини у місті.

Методологічно-термінологічна невизначеність в дослідженнях антропогенних ґрунтів є причиною дискусій щодо місця цих ґрунтів в національній та низці світових класифікаційних систем. Невпорядкованість методів досліджень та використання різних діагностичних ознак призводить до виділення антропогенних ґрунтів на різних ієрархічних рівнях класифікацій – від класу до типу [13, 54].

У системі ФАО для антропогенних ґрунтів передбачена окрема ґрунтова одиниця – anthrosols [14]. До антросолей належать ґрунти, в яких антропогенні впливи призводять до глибокого порушення ґрунтового профілю, або його поховання під різноманітними наносами, або до видалення поверхневих горизонтів різноманітними шляхами. Окремо виділяються міські – урбікові антросолі (Urbic A.), які включають ґрунти з штучно акумульованим горизонтом, потужністю більше 50 см., який складається з міського сміття або розкривних порід і інших відкладів в місцях добування корисних копалин [1, 2].

У класифікації ґрунтів США антропогенні ґрунти знаходяться в одних виділах з природними ґрунтами. Відокремлення природних ґрунтів від їх антропогенних аналогів можливе лише в випадку істотних змін профілю. Залежно від характеру трансформації, антропогенні ґрунти віднесені до трьох різних порядків: ентісолей, інсептісолей та альфісолей. Ентісолі – продукт трансформації повнопрофільних ґрунтів, які втратили свої поверхневі діагностичні горизонти внаслідок глибоких антропогенних порушень.

Інсептісолі, представлені плагентами, які сформовані шляхом багатовікового внесення на поверхню ґрунту специфічної підстилки, яка складається з дернини, органічних горизонтів ґрунту. До альфісолей належать ґрунти з діагностичним горизонтом agric, що сформувався внаслідок багаторічного землеробства з внесенням добрив [21].

У новій російській класифікації враховуються всі стадії антропогенних трансформацій, які займають різні рівні в ієрархічній системі таксономічних одиниць. Всю сукупність досліджених об’єктів розділяють на три блоки, за основними напрямками формування ґрунтового профілю: природні ґрунти, антропогенно перетворенні ґрунти та техногенні поверхневі утворення [7]. На рівні відділу виділено антропоземи – антропогенноглибокоперетворенні під впливом фізико-механічних та хімічних трансформацій ґрунтового матеріалу ґрунти [25].

Загальноприйнятою є спрощену класифікація урбоземів. Урбоземи характеризуються відсутністю генетичних ґрунтових горизонтів А + В. У профілі поєднуються різні за забарвленням і потужністю шари штучного походження. Основний матеріал представлений будівельним та побутовим сміттям у поєднанні з промисловими відходами, торфокомпостної сумішшю або включеннями фрагментів природних ґрунтових горизонтів.

Власне урбоземи. Характеризуються відсутністю генетичних горизонтів до глибини 0,5 м. Звичайно представлені культурними відкладеннями, що складаються з своєрідного пилеватогумусного субстрату різної потужності та якості з домішкою міського сміття.

Можуть містити підстилаючі непроникні матеріали. Культуроземи – міські ґрунту фруктових та ботанічних садів, старих парків або колишніх добре окультурених ріллей.

Характеризуються великою потужністю гумусового горизонту, наявністю перегнійноторфокомпостних шарів різної потужності. Формуються на нижній іллювіальной частині профілю вихідного природного ґрунту. Індустріоземи – ґрунту промислово-комунальних зон. Сильно техногенно забруднені й ущільнені, безструктурні, з включенням не ґрунтового матеріалу більше 20%. Некроземи – грунти, що входять в комплекс грунтів міських кладовищ.

Поряд з урбоземами в місті виділяють природні ґрунти різного ступеня порушень.

Вони поєднують у собі непорушену нижню частину профілю та антропогенно змінені верхні шари. У підгрупі слабопорушених ґрунтів порушення зачіпають гумусово-акумулятивні горизонти (до глибини 10–25 см). У сильнопорушених ґрунтах глибина порушень досягає іллювіальних горизонтів (до глибини 25–50 см). До підгрупи похованих належать ґрунти, які зберегли під антропогенного товщею весь ґрунтовий профіль або будь-яку його верхню частину.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Тонкопряд А.Г., Шеховцов О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА: ВИВЧЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В СТАЛЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ТЕРМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ДИЛАТОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ХАРКІВ 2009 УДК 538.9:539.3+548.5(075.8) ББК 22.37я73 Б15 Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н....»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«Вельмишановний(а) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ _ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукоНаукове товариство імені Тараса Шевченка вої конференції “Стан і перспективи сучасної геоГеологічний факультет логічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться 13–15 жовтня 2010 р. на геологічному фаНаукова конференція, культеті (м. Львів, вул....»

«Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. ЗБІРНИК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання ЧАСТИНА 1 ББК 22.3 О 60 УДК 53 (076.2) Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Рощупкін С.П. (Інститут прикладної фізики АН України); канд. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко О.В. (Сумський державний університет) Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету ( Протокол №4 від 09.11.06)...»

«А. С. К Р У П Н И К, K.O. Л И Н Ь О В, Є.М. Н У Ж Н И Й, О.М. Р У Д И К ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ київ В И Д А В Н И Ч И Й ДІМ «ПРОСТІР» ББК 65.050.2 ТЗЗ УДК 65.012.32 Мета навчального посібника донести до слухачів суму знань про системну діяльність керівників та персоналу управління у процесі розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Це є спроба представити процесуальну характеристику управлінської діяльності та поетапного досягнення результату...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова В. М. АДАМЯН, М. Я. СУШКО МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ Методичні вказівки з курсу “Методи математичної фізики” для студентів фізичного факультету Одеса “Астропринт” Методичні вказівки зорієнтовано на студентів спеціальності 7.070101 – “фізика” денних відділень фізичних факультетів університетів, які приступають до вивчення курсу “Методи математичної фізики”. Вони створені на базі лекційного курсу та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Савченко О. М. ФІЗИКА. ПРАКТИКУМ Методичні вказівки для студентів природничих факультетів m m1g R ХАРКІВ 2013 УДК 53 ББК 22.3 Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Шеховцов О. В.; кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. Пирогова Кафедра фармацевтичної хімії Аналітична хімія МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самопідготовки, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт Модуль 3. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу Вінниця 2012 “Схвалено” Методичною радою фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 14 грудня 2011 р. Протокол № 2 Складачі:...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 330.322.01 Пилипенко Г.М. ОНТОЛОГІЧНІ І ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ФУНКЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ СУСПІЛЬСТВА У статті досліджуються онтологічні і In the article the ontological and gnosiological гносеологічні фактори виокремлення factors of selection of economic sphere are probed економічної сфери у окрему над суспільну in separate over public structure, specified on структуру і оформлення економічного narrow-mindedness of this methodological...»

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»