WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВОК СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

КУТРА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

УДК 621.577

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СХЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УСТАНОВОК СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Безродний Михайло Костянтинович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки доктор технічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Ткаченко Станіслав Йосипович, Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри теплоенергетики доктор технічних наук, професор Горбенко Геннадій Олександрович, Національний аерокосмічний університет України ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», професор кафедри аерокосмічної теплотехніки Захист відбудеться «3» грудня 2013 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 5, ауд. 307.

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», за адресою:

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий «25» жовтня 2013 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 кандидат технічних наук, доцент В. І. Коньшин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За останні десятиліття теплонасосні технології знаходять все більш широке застосування в енергоємних технологічних процесах, одним з яких є сушіння різних матеріалів. Знаходження нових способів і режимів сушіння, які забезпечували б не тільки високу інтенсивність видалення вологи з матеріалу, але й високі значення коефіцієнта корисної дії, є важливою народногосподарською задачею, оскільки значне поширення процесів сушіння і їх порівняно висока енергомність призводять до значної витрати паливно-енергетичних ресурсів.

На сьогоднішній день конвективне сушіння є однією з найбільш перспективних областей застосування теплонасосних технологій, оскільки сам технологічний процес є джерелом низькопотенційної енергії, що міститься у відпрацьованому сушильному агенті (СА). Теплота, відібрана від відпрацьованого повітря у випарнику теплового насоса (ТН), передається сушильному агенту у конденсаторі ТН.

На даний момент, на ринку деревообробки представлена велика кількість теплонасосних сушарок різної модифікації, потужності, енергоефективності. Лідерами в цій області є європейські та американські фірми, де конденсаційні сушарки вже давно займають значну нішу в процесах підготовки і обробки деревини. На пострадянському просторі комерційні розробки в цій області носять одиничний характер, зокрема, через недостатню аналітичну та інформаційну базу по поставленій проблематиці. У літературі відсутні аналітичні залежності або ж методики, які дозволили б визначити параметри енергетичної ефективності роботи теплонасосних сушильних установок (ТНСУ) у різних умовах їх практичного застосування. Тому питання умов ефективного використання альтернативних теплонасосних технологій в теплотехнологічних процесах сушіння деревини є актуальним і відкритим.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає «Плану заходів на 2006 – 2010 рр. щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.» (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р., № 436-р; розділ VII – підвищення енергоефективності та розвиток нетрадиційних відновлювальних і альтернативних джерел енергії), відповідає науковому напрямку досліджень кафедри теоретичної та промислової теплотехніки НТУУ «КПІ» і виконувалась у відповідності до ініціативної НДР «Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій та процесів у промисловій теплоенергетиці», державний реєстраційний номер 0111U004644 (науковий керівник д.

т.н., проф. Безродний М.К.) Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні ефективності застосування теплонасосних технологій в процесах конвективного низькотемпературного сушіння деревини в камерах періодичної дії.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі:

1. Розробити теоретичні моделі ефективності використання теплонасосних агрегатів в установках конвективного низькотемпературного сушіння деревини різних схемних рішень.

2. Провести дослідження впливу технологічних параметрів сушіння та параметрів роботи теплового насоса на ефективність роботи теплонасосної сушильної установки.

3. Визначити умови досягнення максимальної ефективності роботи теплонасосної системи енергозабезпечення процесу конвективного низькотемпературного сушіння деревини в камерах періодичної дії.

4. Провести теоретичні дослідження енергетичної ефективності використання теплових насосів в установках конвективного сушіння деревини з метою отримання розрахункових даних питомих затрат енергії в процесі сушіння деревини.

5. Розробити практичні рекомендації щодо забезпечення максимальної ефективності роботи теплонасосних установок низькотемпературного сушіння деревини в камерах періодичної дії.

Об’єкт дослідження – схеми конвективних сушарок періодичної дії для низькотемпературного сушіння деревини з використанням як джерела теплоти парокомпресійного теплового насоса.

Предмет дослідження – термодинамічна та енергетична ефективність застосування теплового насоса в конвективних сушарках деревини періодичної дії при різних схемних варіантах енергозабезпечення сушильного процесу.

Методи дослідження. Для вирішення сформульованих вище задач використовувались теоретичні та чисельні методи дослідження. На основі методу балансних рівнянь розроблені теоретичні моделі схемних рішень установок і методика термодинамічного та енергетичного аналізу роботи теплонасосних сушильних систем.

З використанням чисельного методу отримані дані щодо ефективності застосування теплового насоса в установках сушіння деревини. Достовірність отриманих результатів підтверджується коректним застосуванням математичного апарату і порівнянням результатів дослідження з результатами відомих робіт, в тому числі і з експериментальними даними. Обробка та узагальнення отриманих результатів проводилась з використанням ЕОМ.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Вперше розроблені теоретичні моделі роботи теплонасосних схем конвективного низькотемпературного сушіння деревини в камерах періодичної дії у першому та другому періодах сушіння.

2. Досліджено вплив технологічних параметрів сушильного процесу, зміни температури навколишнього середовища, теплових втрат сушильної камери, теплових необоротностей у процесі теплообміну між холодильним та сушильним агентами у випарнику та конденсаторі ТН на ефективність роботи різних схем ТНСУ.

3. Встановлено, що байпасування частини потоку повітря повз тепловий насос дозволяє знизити теплове навантаження випарника ТН і на 40 – 70 % підвищити термодинамічну ефективність роботи ТНСУ у порівнянні з системою без байпасу.

Реалізація повної рециркуляції в установці з байпасуванням дозволяє додатково підвищити ефективність роботи ТНСУ на 28 – 37 % у першому періоді сушіння у порівнянні із системою часткової рециркуляції.

4. Встановлено, що застосування байпасування теплового насоса при одночасному забезпеченні номінального температурного перегріву СА у конденсаторі ТН та реалізації оптимальної величини байпасування дозволяє суттєво (в середньому у 7 разів для ТНСУ з частковою рециркуляцією та байпасуванням ТН та у 6,5 разів для ТНСУ з повною рециркуляцією та байпасуванням) підвищити ефективність роботи ТНСУ у другому періоді сушіння у порівнянні з системами без байпасу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Сформульовані умови досягнення максимальної термодинамічної ефективності систем з байпасуванням, які полягають у необхідності забезпечення номінального перегріву сушильного агента на виході із конденсатора ТН по відношенню до технологічної температури сушіння при відомих значеннях теплових необоротностей та забезпеченні оптимальної величини коефіцієнта байпасування теплового насоса.

Практичне значення одержаних результатів.

1. Розроблена методика розрахунку енергетичних показників роботи теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини.

2. Сформульовані практичні рекомендації щодо забезпечення максимальної ефективності роботи теплонасосних сушильних систем конвективного низькотемпературного сушіння деревини в камерах періодичної дії.

3. Отримано табличні розрахункові дані питомого енергоспоживання в процесі сушіння найбільш поширених порід та сортаментів деревини для найбільш ефективних схем ТНСУ.

4. Результати проведених досліджень передані до ПАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма» та МПП «ДІО» для проектування ефективних теплонасосних агрегатів систем конвективного сушіння деревини.

5. Результати дисертаційної роботи використані в навчальному посібнику «Теплові насоси та їх використання» (М.К. Безродний, І.І. Пуховий, Д.С. Кутра. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 312 с.), призначеному для студентів теплоенергетичних спеціальностей технічних університетів.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем визначено стан і тенденції розвитку питань енергозабезпечення процесів конвективного низькотемпературного сушіння деревини з використанням парокомпресійних теплових насосів; розроблено теоретичні моделі теплонасосних сушильних систем та методики їх термодинамічного та енергетичного аналізу [1 – 3]; проведено чисельний аналіз теоретичних моделей різних схемних рішень конвективних сушарок [1, 2, 9, 10, 12 – 14, 17]; оброблено та узагальнено отримані результати щодо ефективності роботи теплонасосних агрегатів на різних стадіях процесу сушіння деревини [11, 16]; отримано ряд розрахункових даних питомих енергозатрат сушильного процесу та сформульовано умови досягнення максимальної ефективності роботи теплонасосних систем низькотемпературного сушіння деревини [1, 3 – 7, 15]. Конкретний внесок автора в опубліковані у співавторстві наукові праці наведено в авторефераті дисертації у списку основних опублікованих праць за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на: VII-й, VIII-й, IX-й, X-й, ХІ-й Міжнародних науковопрактичних конференціях аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», НТУУ «КПІ», ТЕФ (Київ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013); VIII Minsk International Seminar «Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources» (Minsk, Belarus, 12-15 September, 2011); VІІ Международной Конференции «Проблемы Промышленной Теплотехники» (Киев, Украина, 23 – 27 мая 2011); Всеукраїнській науково-технічній конференції «Енергоефективність в галузях економіки України» (Вінниця, Україна, 23 – 25 листопада 2011); Міжнародній науковопрактичній конференції «Актуальні проблеми теплоенергетики». НУХТ (Київ, Украна, 6 – 7 грудня 2012); ІХ Международной научно-технической конференции «Проблемы энергосбережения и пути их решения». НТУУ «ХПИ» (Харьков, Украина, 24 – 25 апреля 2013), а також на наукових семінарах аспірантів кафедри ТПТ НТУУ «КПІ».

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 друкованих праць, у тому числі 1 монографія, 9 наукових статей у наукових фахових виданнях України та 2 наукові статті у закордонних фахових виданнях, 5 тез доповідей на конференціях.

Основні публікації зазначені в кінці автореферату.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основна частина дисертації представлена на 176 сторінках тексту і містить 104 рисунки та 2 таблиці. Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок, у тому числі список використаних джерел з 99 найменувань на 10 сторінках та 3 додатки на 41 сторінці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показано зв’язок роботи з науковими програмами і темами, сформульовано мету, основні завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено особистий внесок здобувача, інформацію про апробацію результатів дисертації та основні публікації.

У першому розділі наведено аналітичний огляд стану проблеми, який базується на вивченні робіт закордонних (зокрема роботи Bannister P., Carrington C., Prasertsan S., Saen-Saby P., Chou S.) та вітчизняних дослідників (Горбенко Г. О., Ганжа Є. П.) з питань застосування теплонасосних технологій в процесах конвективного сушіння різного роду матеріалів, зокрема деревини. Розглянуті основні принципові схеми теплонасосних сушарок та принцип їх роботи. Показано, що застосування теплового насоса для низькотемпературного сушіння деревини, є особливо ефективним завдяки регламентованій високій відносній вологості сушильного агента, який, в свою чергу, є джерелом прихованої теплоти пароутворення (низькопотенційної теплоти), в періоді постійної швидкості сушіння. За попередніми даними, використання ТНСУ дозволяє зменшити питомі затрати енергії на випаровування вологи у 3 – 5 разів у порівнянні з сушарками традиційних конструкцій.

Виконано огляд комерційних розробок теплонасосних сушарок, зокрема і вітчизняних підприємств (фірм Westair, Ebac, НВП «Інсолар», ВАТ «Іжевський теплоагрегатний завод»). Наведені перспективи розвитку та шляхи підвищення ефективності роботи ТНСУ, одним із яких може бути використання нових ефективних і надійних компресорів та холодильних агентів. Розглянуті питання екологічної безпеки при впроваджені теплонасосних технологій сушіння.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” БУРМАК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 669.11.018:621.785 ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИХ СТАНІВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ УДАРНОМУ ОБРОБЛЯННІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16 Спеціальність 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 86–92 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 86–92 УДК 821.161.2“18/19”-9.09І.Франко:14 ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРІОСОФІЇ ІВАНА ФРАНКА В’ячеслав Артюх Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, Суми 40002, Україна, е-mail: v.artyh@ukr.net Проаналізовано проблему позитивістських ідей у філософсько-історичних побудовах Івана Франка. Доведено, що під найсильнішим впливом позитивістської...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Савчинський Богдан Дмитрович УДК 004.93'1:[519.76+519.814+519.168+519.857] КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА САМОСТІЙНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА для студентів інженерних спеціальностей очної та заочної форм навчання Технологія виробництва картоплі” Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол № 7 від 7.04.2011 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №7 від...»

«Ол е кс а н д р В а йс бе рг ХО л Од н а г О ра права людини ХаркІв —  — ББК 84.4 Р В 14 Ху­до­ж­ник-­о­фо­р­млювач Б.Є. Захаров Вайсберг О.С.Холодна гора / Хар­ківська пр­аво­захисна гр­у­па. — Хар­ків: В14 Пр­ава людини, 2010 р­. — 588 с. фо­то­іл. ISBN 978-­617-­587-­001-­3. Книга «Хо­ло­дна го­р­а» написана Олександр­о­м Вайсбер­го­м, до­во­єн-­ ним пр­ацівнико­м Укр­аїнсько­го­ фізико­-­технічно­го­ інститу­ту­ (УФТІ). Сво­ю нау­ко­ву­ р­о­бо­ту­ в Хар­ко­вi Вайсбер­г р­о­зпо­чав у­...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2010 році Львів – 2011 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2010 році: Інформаційне видання. – Львів, 2011. – 86 с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Бугаєвський О.А, Дрозд А.В., Науменко В.А., Юрченко О.І Лабораторний практикум з аналітичної хімії Навчальний посібник Затверджено УМЦ ХДУ протокол № 27 від 20. 10. 1998 Харків 1998 Міністерство освіти України УДК 54 Бугаєвський О. А., Дрозд А. В. Науменко В. А., Юрченко О. І. Лабораторний практикум з аналітичної хімії / Під редакцією О.А.Бугаєвського і А.В.Дрозда. Харків: ХДУ, 1998. — 140 с. ISBN 966-03-0562В навчальному посібнику наведені лабораторні роботи з кількісного аналізу класичними та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ) Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічної діяльності Донецької облдержадміністрації Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. Н. Литвиненка НАН України Східна митниця ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МИТНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ...»

«До 60 річчя Сумського державного університету МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення магістерських, дипломних робіт та дипломних проектів для студентів спеціальностей 7(8).090802, 7(8).090502 – електронні прилади та пристрої денної та заочної форм навчання Суми Вид-во СумДУ Методичні вказівки до оформлення магістерських, дипломних робіт та дипломних проектів для студентів спеціальностей 7(8).090802, 7(8).090502 – електронні прилади та...»

«УДК: 551. 582. 1 (477) О.Г. Татарчук, М.Б. Барабаш ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ СУХОВІЇВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ Досліджено тенденцію зміни просторово-часового розподілу суховіїв в умовах потепління глобального клімату. Проаналізовано фактори, які обумовили сучасні особливості їх виникнення та розподілу. У зв’язку з глобальним потеплінням клімату Землі, як відзначалося на конференціях Сторін Конвенції ООН з питань боротьби з опустелюванням (грудень 2000 р....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»