WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 504.45 МЕТОДИКА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ ТА СПРИЯТЛИВОСТІ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДНОГО ОБ'ЄКТУ В. Ю. Коріневська Одеський державний екологічний університет В представленій статті наведені основні ...»

УДК 504.45

МЕТОДИКА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ ТА СПРИЯТЛИВОСТІ

ЯКОСТІ ВОДИ ВОДНОГО ОБ'ЄКТУ

В. Ю. Коріневська

Одеський державний екологічний університет

В представленій статті наведені основні положення методики часового аналізу та оцінки сприятливості якості води водного об'єкту, що базується на порівняльній оцінці показників складу та

властивостей води. Дане якісне визначення основних розрахункових показників та визначена сфера застосування даної методики.

Ключові слова: показник якості, бальна оцінка, ранжування Вступ В сучасних умовах посилення антропогенного впливу на водні об'єкти та, як наслідок, погіршення якості води в них питання оцінки екологічного стану постають особливо актуальними. Серед основних методичних підходів щодо оцінки екологічного стану водних об'єктів - метод порівняння параметрів з нормативами та метод оцінки якості води як середовища мешкання гідробіонтів. В останньому випадку оцінюється загальний вплив сукупності фізико-хімічних показників води водного об'єкта на живий організм та процеси його життєдіяльності. Але найбільший розвиток отримав метод порівняння значень показників фізичного стану та хімічного складу води зі встановленими нормативами (метод гранично допустимих концентрацій) та розроблені на його основі комплексні показники, що дозволяють зробити інтегральну оцінку якості води за сукупним вмістом речовин чи фізико-хімічних характеристик. Серед таких комплексних показників - індекс забруднення води, комплексний показник екологічного стану питомий комбінаторний індекс, сумарний екологічний коефіцієнт якості води тощо.

Фактичні значення показників фізичного стану та хімічного складу води не є постійними та змінюються під впливом природних та антропогенних факторів їх формування. Тому визначення характеру змін показників відносно того, чи є ця зміна сприятливою або несприятливою, дозволяє дослідити динаміку екологічного стану водного об'єкту.

Основна частина Для оцінки та аналізу зміни якості води нами пропонується часовий аналіз та оцінка сприятливості якості води. Особливістю цього підходу є часова декомпозиція, тобто порівняння змін параметра (параметрів) в інтервалах часу. Такий підхід дозволить охопити і детально врахувати великий об'єм показників складу і властивостей води.

Часовий аналіз і оцінка сприятливості якості води проводиться таким чином. По-перше, формується вибірка показників складу і властивостей води і визначаються часові інтервали. Залежно від деталізації завдання дослідження, вибірка показників може складатися з таких, зміна або присутність яких може бути обумовлена антропогенним фактором формування якості води, та які є несприятливими для людини. Вибірка показників може включати і такі, які характеризують її природні властивості і є «нейтральними» для людини. Найчастіше критерієм відбору речовини або показника властивості води в ту чи іншу групу показників є наявність його в нормах якості води для певного виду водокористування.

По-друге, проводиться порівняльний аналіз сприятливості значення показника складу або властивостей води у рамках кожного заданого часового інтервалу з подальшою порівняльною оцінкою у балах. Часовому інтервалу, що характеризується найкращою (найгіршою) якістю по заданому показнику, привласнюється найбільша (найменша) оцінка за шкалою балів. Таким чином, часові інтервали «ранжуються» відповідно до оцінки показника, що характеризує якість води, а бал, який привласнюється, є позицією в такому ранжованому ряду [2].

Для оцінки загальної сприятливості інтервалів часу за якістю води проводиться розрахунок середньої бальної оцінки і/або суми бальних оцінок, а також повторюваності найбільш сприятливої/несприятливої ситуації. Отже, основними розрахунковими показниками для кожного з часових інтервалів є:

– середній бал ( S );

СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

– повторюваність мінімального балу ( Pmin, %);

– повторюваність максимального балу ( Pmax, %).

Основним призначенням представленої методики часового аналізу та оцінки сприятливості якості води є порівняння якості води за різні проміжки часу за сукупністю показників та визначення часових періодів, що характеризуються найкращою/найгіршою якістю води. Використання представленої методики дозволяє обґрунтувати вибір оптимальної методики оцінки якості води за допомогою різних комплексних показників, що розроблені на основі методу порівняння з гранично допустимими концентраціями.

Цікавим виявляється отримання якісних характеристик розрахункових показників для кожного з часових інтервалів.

Середній бал за сукупністю показників складу та властивостей води характеризує узагальнений стан якості води та положення часового інтервалу відносно інших. Можна припустити, що за умови S 0,5 S max, (1) бали, отримані по кожному з показників, в середньому, вищі за середній для досліджуваного діапазону часу бал, отже, якість води водного об'єкту буде задовільною.

За умови S 0,5 S max, (2) можна говорити про незадовільну якість води.

За умови Pmin 20 % екологічний стан водного об'єкту можна вважати критичним, оскільки для означеного часового інтервалу значення кожного п'ятого показника характеризувалося як найгірше серед часових інтервалів, що розглядалися.

Можна розглянути протилежну ситуацію, коли Pmax 20 %. В цьому випадку якість води можна вважати надзвичайно сприятливою.

Апробація методики часового аналізу та оцінки сприятливості води проведена на прикладі Дністровського лиману. Дністровський лиман є одним із найбільших прісноводних лиманів України, який сполучає р. Дністер з Чорним морем. Формування гідрохімічного режиму Дністровського лиману визначається взаємодією річкового стоку та морських вод [5].

Для оцінки якості води лиману поблизу м. Білгород-Дністровський були використані дані монторингу якості води з 2002 по 2010 р., що проводився міською санітарно-епідеміологічною станцією м. Білгород-Дністровський. Відбір проб води здійснювався у створі № 35, що розташований у межах території неорганізованої рекреації «Святе джерело» та зони впливу випуску стічних вод з очисних споруд. Проби відбиралися біля берегу та на відстані 50 м від урізу води (на поверхні та на глибині).

Серед показників складу та властивостей води можна виділити ті, на які треба звертати особливу увагу, – це БСК20, ХСК, показники мінерального складу (сульфати, хлориди, магній, натрій і калій), завислі речовини, а також кольоровість та каламутність, нітрати і нітрити, нафтопродукти, кадмій, свинець і формальдегід. Це речовини, концентрації яких близькі або перевищують величини ГДК та/або характеризуються різкими змінами у часі.

На протязі 2002 - 2010 рр. відбувалося неодноразове проникнення морських вод углиб лиману, про що свідчить різке підвищення загальної мінералізації та концентрації хлоридів, сульфатів, суми іонів натрію і калію. Порівняльний аналіз концентрацій даних речовин у створі № 35 та у створах, що розташовані у смт. Затока та с. Шабо та ближчі до Цареградського гирла, підтверджує факт розповсюдження клину морських вод у лимані. Максимальна мінералізація склала 17304 мг/дм3.

Надходженню морських вод сприяє наявність суднохідного ходу від Цареградського гирла до Білгород-Дністровського порту. Дослідження зміни інших показників складу та властивостей води показали, що морські води є джерелом свинцю, магнію, а також підвищують жорсткість води [3].

Оцінка якості води відповідно до вимог, що висуваються до водних об'єктів комунально-побутового водокористування [1] показала, що вода відповідала вимогам рибогосподарських норм якості води.

Розрахунок індексу забруднення води показав, що стан води Дністровського лиману на протязі 2002 - 2010 рр. характеризується чистий або, в окремих випадках, помірно забруднений. Відповідно до результатів застосування Методики [4], екосистема Дністровського лиману характеризується як нестійка.

В якості показників, по яких проводилася часова оцінка та аналіз сприятливості якості води, нами були обрані: каламутність, кольоровість, завислі речовини, розчинений кисень, БСК20, ХСК, мінералізація, NH 4, NO3, NO2, СПАР, нафтопродукти, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Al3+, Si2+, Cd2+, Mo2+, HCOH, Mn2+. Результати розрахунків наведені у таблиці. Оцінка «1» привласнювалася часовому інтервалу у випадку найбільш несприятливого значення показника, оцінка «9» – при найбільш сприятливому значенні показника.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Найкраща якість води спостерігалася у 2009 р., найгірша – у 2007 р.

Як бачимо, за 2002 - 2010 рр. для вод Дністровського лиману виконувалася умова (1), тобто якість води була задовільною, лише в окремі 2005 та 2007 рр. наближаючись до незадовільної.

Якість води у 2009 р. можна охарактеризувати як надзвичайно сприятливу.

За умови однакового набору показників для оцінювання якості води по різним методикам, результати визначення року з найкращою/найгіршою якістю за Методикою [4] та методикою часового аналізу та оцінки сприятливості якості води дають ідентичний результат. Отже, часовий аналіз та оцінка сприятливості якості води дозволяє обґрунтувати вибір оптимальної методики оцінки якості води Дністровського лиману – «Методики оцінки екологічного стану водного об'єкту на основі розрахунку комплексного показнику екологічного стану» [4].

Висновок Таким чином, представлена методика часового аналізу та оцінки сприятливості якості води водного об'єкту дозволяє порівняти різні періоди часу за комплексом показників складу та властивостей води. До того ж, на основі розрахункових показників стан води водного об'єкту можна охарактеризувати як задовільний або незадовільний, а також визначити критичний та надзвичайно сприятливий стан води водного об'єкту.

Література

1. ГосСанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». – М.: Минздрав СССР, 1988. – 69 с.

2. Кориневская В.Ю. Обоснование выбора метода оценки качества воды водных объектов на основе временного анализа и оценки благоприятности // Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность : Тезисы докладов научной конференции молодых ученых и талантливых студентов. – М.:

ИВП РАН, 2007. – С. 128 - 131.

3. Кориневская В.Ю. Оценка и анализ изменения качества воды Днестровского лимана как объекта рекреационного использования (г. Белгород-Днестровский, 2002 - 2006 гг.) // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Між від. наук. збірник України. – Одеса: Екологія, 2008. – Вип. 50, ч. I. – С. 317 - 322.

4. Тимченко З.В. Водные ресурсы и экологическое состояние малых рек Крыма / З.В. Тимченко. – Симферополь: Доля, 2002. – 152 с.

5. Швебс Г.І., Єгошин М.І. Каталог річок і водойм України : Навчально-довідковий посібник. – Одеса:

Астропринт, 2003. – 392 с. 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк Інноваційні методи навчання математики Науково-методичний посібник Кіровоград – 2008 ББК 22.1 р. К 96 УДК 51(07) В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк К-96 Інноваційні методи навчання математики / Науково-методичний посібник. –...»

«VI Кафедра Фізики Physics Department Анисимов Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Кафедра фізики, ровесниця Одеському національному політехнічному університету, має всі підстави пишатися своєю дев'яносторічною історією. У її колиски стояли видатні радянські фізики – академіки Л.І.Мандельштам, М.Д.Папалексі, І.Є.Тамм, яким присвячені меморіальні дошки на фасаді адміністративного корпусу. Перша в Одеському політехнічному інституті лекція з фізики була...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ГОРДА Ірина Михайлівна УДК 378.14:51:378:63:167.22 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики і теорії та методики навчання...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Л.В.Однодворець МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Основи мікроелектроніки» для студентів спеціальності 7.05080201 і 8.05080201 «Електронні прилади і пристрої» Суми 2010 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи мікроелектроніки» для студентів спеціальності 7.05080201, 8.05080201 «Електронні прилади і пристрої»/ Укладач: Л.В.Однодворець. – Суми: СумДУ, 2010. – 29 с....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Факультет зварювальний Кафедра інженерії поверхні КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ Методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Затверджено вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2013 Комп’ютерне моделювання в інженерії поверхні для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович УДК 536.75; 538.СТРУКТУРНІ ВЗАЄМОДІЇ В КОЛОЇДНИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: СТАТИСТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ПІДХІД 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Львів – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем НАН України Офіційні опоненти: Академік НАН України, доктор...»

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 79 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 15 – 16 квітня 2013 р. _ Київ НУХТ 2013 Програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня 2013...»

«ISSN 2078 6999. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Випуск 15. С. 70–81 Visnyk of the Lviv University. Series Philosophical science. Issue 15. P. 70–81 УДК 165+ 165.6:14 ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СУБ’ЄКТА В ГЕРМЕНЕВТИЧНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ МАРТІНА ГАЙДЕҐЕРА Ірина Пухта Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, e-mail: iryna.pukhta@gmail.com Розглянуто особливості трансформації класичної концепції...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ім. М. М. БОГОЛЮБОВА Шека Денис Дмитрович УДК 537.611 Динаміка двовимірних магнітних солітонів 01.04.02 — теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук Київ — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор фізико–математичних наук, професор Науковий консультант:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»