WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Республіка Азербайджан Національна академія наук Азербайджану. Національна академія наук Азербайджану – головна державна наукова установа, що забезпечує організацію, координування й ...»

-- [ Страница 1 ] --

Республіка Азербайджан

Національна академія наук Азербайджану.

Національна академія наук Азербайджану – головна державна наукова

установа, що забезпечує організацію, координування й розвиток

фундаментальних і прикладних досліджень у країні, була створена в 1945 р.

на базі Азербайджанської філії АН СРСР і мала назву Академія наук

Азербайджанської РСР. Першим президентом академії обрали відомого

вченого-хірурга, доктора медичних наук, академіка АН Азербайджанської

РСР М. М. Міргасімова. Спочатку до складу АН Азербайджанської РСР входило чотири відділення: Фізико-технічних наук, Геолого-хімічних наук, Біологічних і сільськогосподарських наук, Суспільних наук; науководослідні бази в Нахчивані, Гянджі, Ханкенді та Кубі, 16 науково-дослідних інститутів: нафти, фізики, енергетики ім. І. Г. Єсьмана, будівельних матеріалів і споруд, геології, хімії, географії, ботаніки ім. В. Л. Комарова, зоології, агрохімії та ґрунтознавства, експериментальної медицини, історії ім.

А. К. Бакіханова, літератури ім. Н. Гянджеві, мови, азербайджанського мистецтва ім. У. Гаджибекова, філософії, три музеї: історії Азербайджана, літератури ім. Н. Гянджеві, природничий музей ім. Г. Зардабі та Центральна наукова бібліотека. У 1972 р. Нахчиванську науково-дослідну базу було перетворено на науковий центр 1. Сучасну назву академія має з 2001 р.

Основними завданнями Національної академії наук Азербайджану є організація й проведення наукових досліджень, спрямованих на захист національних інтересів, культури й традицій азербайджанського народу;

підвищення ролі науки у вирішенні соціально-економічних проблем; участь у здійсненні міжнародного наукового й науково-технічного співробітництва;

підготовка висококваліфікованих наукових кадрів. Учені академії беруть участь у державній експертизі наукових й економічних програм та інноваційних проектів державного значення; займаються розробками комплексних прогнозів науково-технічного розвитку Азербайджану; вносять пропозиції щодо підготовки нормативно-правових документів, що регулюють відносини у галузі науки; проводять наукові сесії, конференції, симпозіуми. У своїй діяльності академія керується власним статутом й іншими чинними законодавчими документами Азербайджанської Республіки. Основним джерелом фінансування НАН Азербайджану є кошти з державного бюджету, пожертви від юридичних і фізичних осіб, а також інші Национальная академия наук Азербайджана. История основания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.science.az/ru/cat.php?fid=history.

види фінансування, не заборонені законодавством.

До персонального складу академії входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти й іноземні члени.

Академіками обираються вчені, які є громадянами Азербайджану, зробили вагомий внесок у розвиток науки, збагатили її новими відкриттями та створили наукові школи. Членами-кореспондентами обираються вчені, які мають визначні наукові заслуги й збагачують її цінними дослідженнями.

Іноземними членами обираються вчені зарубіжних країн, які сприяють розвитку азербайджанської і світової науки. Члени НАН Азербайджану обираються довічно.

Керівними органами академії є загальні збори, президія й президент.

Загальні збори – вищий орган колегіального управління НАН Азербайджану, що приймає статут; визначає її структуру й основні напрями фундаментальних досліджень у країні; обговорює й затверджує щорічний звіт про наукові досягнення академії; обирає академіків, членівкореспондентів та іноземних членів; встановлює чисельність і склад членів президії; обирає президента академії, першого віце-президента, віцепрезидентів, академіка-секретаря академії; створює й ліквідовує наукові відділення й науково-дослідні установи, а також організації соціального обслуговування академії. Загальні збори скликаються за потреби, але не менше одного разу на рік, проводяться у квітні.

Наукове й науково-організаційне керівництво НАН Азербайджану, її галузевими відділеннями й науково-дослідними установами в період між засіданнями загальних зборів здійснює президія. Вказаний орган управління академії скликає й проводить сесії загальних зборів; координує фундаментальні й прикладні дослідження, що проводяться науковими установами академії; визначає напрями діяльності регіональних наукових центрів; затверджує положення про відділення академії; вирішує питання, пов’язані з проведенням наукових сесій і конференцій; затверджує видавничі плани академії та здійснює контроль за їх виконанням; бере участь у підготовці нормативно-правових актів, інших документів з науково-технічної політики; засновує премії в різних галузях науки; затверджує щорічний бюджет академії, а також здійснює контроль за правильним використанням виділених коштів. До керівного складу президії входять президент академії, перший віце-президент, віце-президенти й академік-секретар академії.

Вибори складу президії проводяться раз на п’ять років.

Президент академії здійснює загальне керівництво установою, представляє її на державному й міжнародному рівнях; затверджує встановлений президією розподіл виділених з державного бюджету фінансових коштів між науковими установами академії; видає в межах своїх повноважень накази, постанови й розпорядження. З 2001 р. діючим президентом НАН Азербайджану є вчений у галузі фізики, академік НАН Азербайджану М. К. Керімов.

Основним науковим і науково-організаційним центром, який об’єднує членів академії, обраних по одній або декількох суміжних галузях науки, є відділення. Вищий керівний орган відділення – його загальні збори. У період між сесіями роботою загальних зборів відділення керує Бюро, яке очолює академік-секретар. Головною структурною базою НАН Азербайджану є її науково-дослідні установи (інститути, наукові центри, обсерваторії, музеї, бібліотеки), що проводять фундаментальні наукові дослідження 2.

На сучасному етапі до складу Національної академії наук Азербайджану входять Відділення фізико-математичних і технічних наук з Інститутом фізики, Інститутом кібернетики ім. А. І. Гусейнова, Інститутом математики і механіки, Шамахінською астрофізичною обсерваторією ім. Н. Тусі, Інститутом радіаційних проблем, Інститутом інформаційних технологій;

Відділення хімічних наук з Інститутом нафтохімічних процесів ім. Ю. Г. Мамедалієва, Інститутом хімічних проблем ім. М. Ф. Нагаєва, Інститутом хімії присадок ім. А. М. Кулієва, Інститутом полімерних матеріалів; Відділення наук про Землю з Інститутом геології та Інститутом географії ім. Г. А. Алієва; Відділення гуманітарних і суспільних наук з Інститутом історії ім. А. К. Бакіханова, Інститутом археології й етнографії, Інститутом економіки, Інститутом філософії, соціології та права, Інститутом сходознавства ім. З. М. Буньядова, Інститутом з прав людини, Інститутом літератури ім. Н. Гянджеві, Інститутом мовознавства ім. Насімі, Інститутом рукописів ім. М. С. Фізулі, Інститутом архітектури і мистецтва, Музеєм історії Азербайджану, Музеєм азербайджанської літератури ім. Низамі Гянджеві, Будинком-музеєм Гусейна Давида, Інститутом фольклору;

Відділення біологічних наук з Інститутом ботаніки, Інститутом зоології, Інститутом генетичних ресурсів, Інститутом фізіології ім. А. І. Караєва, Інститутом ґрунтознавства й агрохімії, Інститутом мікробіології, Центральним ботанічним садом і Мардакянським дендрарієм. При президії академії діють також три регіональні наукові центри: Гянджинський, Шекінський і Ленкоранський; Нахчиванське регіональне відділення, Центр наукових інновацій, Республіканський центр сейсмічної служби, Науковий центр «Азербайджанська національна енциклопедія», РедакційноУстав Национальной академии наук Азербайджана // Бюллетень Международной ассоциации академий наук / Международная ассоциация академий наук (МААН). – К., 2003 – № 13. – С. 5–23.

видавничий і поліграфічний центр «Елм», Республіканська рада з організації та координації наукових досліджень, Інститут технічної естетики й Центральна наукова бібліотека.

Офіційним друкованим органом Національної академії наук Азербайджану є «Вісник НАН Азербайджану». Академія видає також «Вісті НАН Азербайджану» із серіями: біологічні науки; фізико-математичні й технічні науки; історія, філософія й право; гуманітарні науки; економіка;

геологія; «Доповіді НАН Азербайджану», «Азербайджанський фізичний журнал», «Азербайджанський астрономічний журнал», «Азербайджанський хімічний журнал», «Праці Інституту математики й механіки», «Праці Інституту зоології», «Тюркологія», «Прикладна й обчислювальна математика» та ін.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За останні п’ять років діяльність НАН Азербайджану зазнала значних досягнень у різних галузях науки, зокрема в нафтовій промисловості, хімії, біології, геології, генетиці, географії, інформаційних технологіях, мікробіології, фізиці, фізіології, біології та ін. Співробітники Гянджинського регіонального наукового центру НАН Азербайджану розробили нову технологію видобутку нафти; провели паспортизацію виробничих відходів; одержали в процесі багаторічних досліджень екологічно чисті фарбники тощо.

Співробітники Шекінського регіонального наукового центру НАН Азербайджану створили стійкі до хвороб лінії шовкопряда й нові сорти кизилу, яблуні й груші; дослідили роль мікроелементів під час виявлення рудних родовищ.

Центром наукових інновацій НАН Азербайджану розроблено проекти програм про інновації, створено базу інноваційних робіт й автоматизований банк інформації зареєстрованих науково-дослідних і випробувальних конструкторських розробок.

Учені Інституту генетичних ресурсів НАН Азербайджану дослідили якості різних рослинних екстрактів і розробили методику їх застосування в лікувально-профілактичному харчуванні груп підвищеного ризику, зібрали велику колекцію багаторічних рослинних культур.

У процесі багаторічних досліджень Інститутом географії ім. Г. А. Алієва НАН Азербайджану розроблено фізико-географічну модель запобігання забрудненню Каспійського моря за різних гідрометеорологічних умов;

складено Агрокліматичний атлас Азербайджанської Республіки й комплексний гідрометеорологічний атлас Каспійського моря; створено нестаціонарну модель приводного шару атмосфери; розроблено нову систему й методику сільськогосподарського районування Азербайджану.

Ученими в галузі інформаційних технологій НАН Азербайджану створено й впроваджено в постійну експлуатацію нову мережу Інтернет з інтелектуальними особливостями, що охоплює всі академічні наукові установи; розроблено систему обробки інформації «чорних скриньок»

літаків-винищувачів, яка використовується на всіх військових аеродромах країни. Для військ ППО співробітниками Інституту інформаційних технологій НАН Азербайджану створено систему, що дає можливість передавати інформацію про літаючі об’єкти в центральний контрольний пункт за допомогою корпоративної мережі спеціального призначення.

Азербайджанські мікробіологи розробили біотехнологічну методику збільшення виходу нафти в пластах, яка базується на фізіологічній діяльності мікроорганізмів нафтового окислення, а також створили бактеріологічну схему вилуговування металів з руди.

Ученими-фізиками НАН Азербайджану було досліджено кінетичні й оптичні якості напівпровідникових матеріалів, халкогенідів металів і створено нові гальваномагнітні, термомагнітні й тензометричні перетворювачі. На основі структур метал-пористого кремнію співробітниками Інституту фізики НАН Азербайджану створено надчуттєві детектори вологості, водню й моноокису вуглецю; розроблено акустикооптичний панорамний приймач і фільтр; виконано комплекс робіт з виявлення кумулятивного нарощування перенапруг, що виникають у нелінійних електричних мережах високої напруги. Науковим колективом вказаного інституту проведено також вдалі випробування Endcap калориметра установки ATLAS і розрахунки процесів народження частинок з різним кварковим складом.

Співробітниками Інституту радіаційних проблем НАН Азербайджану в процесі багаторічних досліджень було встановлено закономірності утворення й рекомбінації центрів люмінесценції монокристалів GaS під впливом гамавипромінення; виявлено фізико-хімічні закономірності процесів газифікації твердих органічних відходів з використанням поновних джерел енергії та радіації; уперше було проведено підготовку сирої нафти до переробки в умовах нафтових промислів з використанням сонячної енергії.

Інститутом фізіології ім. А. І. Караєва НАН Азербайджану досліджено нейрохімічні й нейрофізіологічні особливості формування і функціонування аналізаторів організму, що розвивається; визначено онтогенетичні особливості реабілітації порушених функцій аналізаторів і при цьому виявлено значущість глутамінергічної системи мозку. Ученим-фізіологам НАН Азербайджану вдалося встановити також екологічні критерії росту каспійського осетра в екстремальних умовах і дослідити особливості їх фізіологічних систем у забрудненому середовищі.

Значних успіхів досягли азербайджанські біологи. Науковим колективом Центрального ботанічного саду НАН Азербайджану створено генофонд і колекцію шести рідкісних і зникаючих видів ірису, досліджено процес їх розмноження. Уперше на основі новітньої методики біологами складено ґрунтову карту Саду масштабом 1:1000. Інститутом ботаніки НАН Азербайджану досліджено якісний і кількісний склад біологічно активних речовин, які було отримано з різних органів корисних рослин флори Азербайджану; розроблено нову технологію приготування біомедичних засобів і харчових добавок.

Науковцями Шамахінської астрофізичної обсерваторії ім. Н. Тусі досліджено високочастотні радіосигнали, що проходять через іоносферу;

створено новий механізм сонячної активності, нові системи спостереження і світлоприймачі; підготовлено електронний кометний каталог, на основі якого виявлено невідомі раніше ефекти в системі комет, а також розроблено теорію неадіабатичних коливань у сонячній атмосфері.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ Частина перша Технології знезараження непридатних пестицидів Вінниця ВНТУ УДК 632.95 ББК 44+35.33(075) У 67 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №7 від 23.02.2012 р.) Автори: Петрук В.Г., Ранський А.П., Васильківський І.В., Іщенко В.А., Безвозюк...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УРСР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ЗВІТНО-НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДР ІНСТИТУТУ (25— березня р.) Івано-Франківськ — 1964. М ІН ІСТЕ РСТВО О СВІТИ У Р С Р ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИИ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ На правах рукопису ТЕЗИ Д О П О В ІД ЕЙ ЗВІТНО-НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДР ІНСТИТУТУ (25—26 березня 1964 р.) НБ ПНУС Ьп4117 Івано-Франківськ — 1964. Друкуються за постановою вченої ради інституту. Головний редактор — доцент І. Н....»

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Кафедра фізики навчально-методичний посібник ФІЗИКА методичні вказівки до лабораторного практикуму частина І КЛАСИЧНА МЕХАНІКА.МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА для студенів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання Кривий Ріг Укладачі: Т.В. Грунтова, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет» О.І. Перевертайло, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький...»

«Управління освіти Світловодського міськвиконкому Міський Методичний кабінет Перспективний план роботи міського методичного кабінету на 2011 – 2013 роки І.Вступ Впродовж 2007 – 2010 років міський методичний кабінет працював над реалізацією проблеми «Впровадження принципів компетентнісної освіти в навчально-виховний процес на основі підвищення кваліфікації педкадрів. Вдосконалення самореалізації педкадрів засобами методичної роботи». З питань реалізації даної проблеми працювала творча група в...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ЛІСНИЙ Богдан Михайлович УДК 537.226.4, 538.95-405 ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4 З ТУНЕЛЮВАННЯМ І П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ 01.04.02 — теоретична фізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЛЬВІВ — 2004 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Науковий...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«ФІЗИКА №7(487),квітень2012 Методика Розв’язування якісних заДаЧ 7 клас Марія СлІпець, учитель кваліфікаційної катеЧого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. горії «Спеціаліст» Жовківської ЗОШ І—ІІІ ст. № 2, Петроній Львівська обл. Фізика — це наука розуміти природу. Е. Роджерс Мета: повторити вивчений матеріал з теми; розвивати пізнавальні інтереси учнів, розширити їхній свіІ. Організаційна частина тогляд, навчити отримувати задоволення від набутих Гра «Кіт у мішку» знань; Учитель. Вітаю...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Збірник наукових праць Випуск 1 Харків УДК [378.147:001.89] – 057.875 ББК 74.580.268 Н 34 Редакційна колегія: Л.І.Білоусова, канд.фіз-мат.наук, професор В.Д.Зоря, канд.фіз.-мат.наук, доцент Н.В.Олефіренко, канд. пед.наук, доцент Затверджено вченою радою Харківського національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ) Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічної діяльності Донецької облдержадміністрації Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. Н. Литвиненка НАН України Східна митниця ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МИТНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»