WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 85 |

«УДК 378.14.032 ББК 74.03 П 84 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 29 червня 2011 року, протокол № 11 РЕЦЕНЗЕНТИ: Гуревич Р. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:

ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ

Монографія

Житомир

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка

УДК 378.14.032

ББК 74.03

П 84

Рекомендовано до друку Вченою радою

Житомирського державного університету імені Івана Франка

від 29 червня 2011 року, протокол № 11

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Гуревич Р. С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент

НАПН України, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського;

Зязюн І. А., доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Кузьмінський А. І., доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

П. Ю. Саух, О. Є. Антонова, О. С. Березюк, С. С. Вітвицька, О. М. Власенко, О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк, О. А. Зимовець, Л. В. Калініна, Ю. М. Клименюк, М. А. Козловець, Н. Є. Колесник, С. М. Коляденко, І. І. Коновальчук, М. В. Кордон, О. М. Королюк, Ю. С. Костюшко, В. Є. Литньов, Н. К. Місяць, В. А. Новик, М. М. Осадчий, О. Л. Остапчук, Н. В. Рудницька, І. В. Самойлюкевич, Ю. П. Саух, Н. А. Сейко, Н. Г. Сидорчук, В. М. Слюсар, Л. С. Шевцова, Н. В. Якса, Г. В. Ямчинська, С. Л. Яценко Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи :

монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ П 84 ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

ISBN 978-966-485-097-8 Монографія присвячена актуальній проблемі впровадження інновацій в освітню практику ВНЗ. Проаналізовано загальні інноваційні тенденції в контексті євроінтеграційних і глобалізаційних світових процесів у сфері вищої, зокрема й педагогічної, освіти у напрямах оновлених теоретичних парадигм.

Представлено наукові та практичні здобутки Житомирської філософської і науково-педагогічної шкіл Поліського регіону. Досліджувана проблема висвітлюється за такими напрямами: концептуальні засади та методологічні підходи до вищої освіти в умовах інформаційного суспільства; практика впровадження освітніх інновацій в системі професійної освіти майбутніх фахівців;

інноваційні методичні аспекти підготовки студентів у вищій школі. Проаналізовано загальні інноваційні процеси в освітній галузі, що спираються на сучасні методологічні підходи; особливості розробки та впровадження у навчальну діяльність інноваційних технологій професійного становлення сучасного фахівця.

Монографія буде цікавою і корисною для широкого загалу науковців та освітян – науково-педагогічних працівників, учителів загальноосвітніх закладів різного типу.

–  –  –

ЗМІСТ ПЕ РЕД М ОВА

РОЗДІЛ І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

1.1. Якість освіти – індикатор рівня життя інноваційного суспільства. 10

1.2. Українська вища освіта в дискурсі глобалізаційних процесів......... 18

1.3. Освітньо-наукова матриця як головний ресурс розвитку сучасної вищої освіти

1.4. Цілеутворюючий алгоритм професіоналізації і соціалізації вищої школи

1.5. Філософія європейської освіти: український контекст реформування

1.6. Упровадження освітніх інновацій в системі вищої освіти............... 62

1.7. Концептуальні освітньо-інноваційні дискурси навчання обдарованих студентів в умовах "масовізації" вищої школи

1.8. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної освіти.......... 106

1.9. Теоретичні засади реалізації інноваційних процесів у вищих навчальних закладах

1.10. Синергетичні засади організації знань у системі вищої освіти... 135

1.11. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов до діяльності в умовах інформаційного суспільства: американський вимір.. 156

1.12. Самореалізація особистості за умов сучасних соціокультурних реалій: виклики для гуманітарної вищої освіти

1.13. Особистісно орієнтована освітня парадигма – головний імператив вищої школи

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.................. 196

2.1. ЖДУ ім. І. Франка як модель регіонального інноваційного консалтингового центру регіону

2.2. Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу як потужний інноваційний ресурс професійної підготовки майбутніх педагогів

2.3. Інноваційні підходи до педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти

2.4. Науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю як інноваційний засіб розвитку здібностей та обдарувань майбутніх учителів

2.5. Особливості професійної підготовки студентів до роботи з інтелектуально обдарованими учнями

2.6. Студентська соціальна служба як інноваційний центр соціалізації сучасного фахівця

2.7. Полікультурна підготовка студентів у системі вищої освіти зарубіжних країн

2.8. Технологія поетапної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості молодших школярів. 276

2.9. Центри полоністики, юдаїки, богемістики як феномени полікультурного простору

2.10. Юридична клініка як інноваційний засіб професіоналізації майбутніх правників

2.11. Інтеграційні та глобалізаційні процеси в діяльності студентського євроклубу ЖДУ

РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИЧНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

3.1. Інноваційний підхід до аналізу професійної компетентності сучасного фахівця

3.2. Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя як засіб формування професійної компетентності

3.3. Методичні інновації у викладанні іноземних мов у вищій школі.. 354

3.4. Програма "Intel® Навчання для майбутнього" як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства

3.5. Інтерактивні технології формування духовно-ціннісної сфери майбутнього вчителя

3.6. Інноваційний ресурс педагогічної практики у міжнародних та всеукраїнських дитячих оздоровчих центрах

3.7. Введення сучасних інновацій у самостійну роботу студентів......... 411

3.8. Центр розвитку дитячої обдарованості на засадах вальдорфської педагогіки як педагогічна інноваційна форма діяльності ВНЗ

3.9. Школа хореографічного мистецтва "Сонечко" як цінніснорозвивальне середовище формування особистості

3.10. Центр гендерної освіти як інноваційний ресурс популяризації егалітарних цінностей молоді

ПРИКІНЦЕВЕ СЛОВО

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

П ЕРЕД МО ВА

ПЕРЕДМОВА

Підвищення конкурентноспроможності будь-якої країни у сучасному світі передбачає перехід від екстенсивного використання людських ресурсів з низьким рівнем базової професійної підготовки до інтенсивного використання висококваліфікованої робочої сили, адаптованої до умов соціальноорінтованої економіки інноваційного типу. Побудова такої економіки потребує формування в країні цілісної системи ефективного перетворення сучасних знань у нові технології, продукти і послуги, що знаходять своїх реальних споживачів на національних або глобальних ринках, тобто потребують розробки ефективної національної інноваційної системи. Сьогодні в Україні розроблена відповідна Концепція розвитку національної інноваційної системи, затверджена в 2009 р. Кабінетом Міністрів України, яка передбачає сукупність законодавчих, структурних і функціональних інституцій, що задіяні у процесі створення і застосування наукових знань і технологій та визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу. Метою її є формування умов для підвищення продуктивності праці та конкурентноспроможності вітчизняних товаровиробників шляхом технологічної модернізації національної економіки, підвищення рівня їх інноваційної активності, виробництва інноваційної продукції, застосування передових технологій, методів організації та управління господарською діяльністю для покращення добробуту людини та забезпечення стабільності економічного зростання1.
Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Реалізація цієї мети передбачає ефективне функціонування і гармонійний розвиток декількох основних підсистем (державне регулювання, генерація знань, інноваційна інфраструктура, виробництво), що визначають результативність національної інноваційної системи. Однією з найважливіших підсистем національної інноваційної системи є підсистема вищої освіти, головним призначенням якої є формування конкурентноспроможного, висококваліфікованого фахівця з професійними та життєвими компетенціями, що відповідають потребам сучасного розвитку національної економіки.

Важливими завданнями розвитку цієї підсистеми мають бути: по-перше, забезпечення інноваційної спрямованості системи освіти на основі масштабної комп‘ютеризації й активізації науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, створення інноваційних структур в їх системі; реформування системи освіти з урахуванням вимог європейських стандаРозпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р "Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи"// Офіційний вісник України. – 2009. С. 533.

П ЕРЕД МО ВА

ртів і збереження культурних та інтелектуальних національних традицій.

По-друге, підвищення результативності вузівського сектору наукових досліджень і розробок з метою посилення його ролі у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки. Сучасні високі технології залежать від рівня наукових досліджень, оперативності та ефективності їх впровадження у виробництво. Звісно, якість наукових і технологічних розробок залежить від кваліфікації наукових працівників та інженерів, а вони, у свою чергу, є сумарним ефектом цієї системи освіти, особливо вищої. По-третє, забезпечення розширеного відтворення знань на основі інтеграції вищих навчальних закладів, академічних та галузевих установ шляхом підвищення рівня фондоозброєності державного сектору наукових досліджень і розробок; концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності; стимулювання навчання впродовж усього життя, виховання культури інноваційного мислення.

У зв‘язку з цим перед вищою школою стоїть завдання створити умови для підготовки інноваційно орієнтованих фахівців, які були б здатні забезпечити у перспективі прискорений розвиток високотехнологічних галузей з високим експортним потенціалом, що дозволить підтримувати високий темп розвитку національної економіки. Важливість і нагальна необхідність вирішення цих завдань примушує вищі навчальні заклади активно шукати ефективні форми та способи підготовки сучасних фахівців. Процес цей здійснюється не просто, адже він вимагає нових форм організації і функціонування вищих навчальних закладів, підвищення їх інституційної гнучкості, посилення адаптивного потенціалу навчальних програм, методів викладання, поглиблення наукової складової в навчальному процесі. В організаційному контексті усе це обумовлює зміну "формулювань традиційних дисциплін у відповідь на появу нових сфер науки і нових технологій, відхід від класичних підходів на основі конкретних дисциплін і перехід до проблемно орінтованих методів формування знання, а також стирання розмежування між фундаментальними і прикладними дослідженнями"1.

На жаль, сьогодні в Україні, інноваційність вищої освіти ще не набула достатнього рівня ефективності, що є результатом певної непослідовності та низької ефективності державної освітньо-наукової та інноваційної політики.

Як наслідок, соціально-економічний розвиток держави відбувається без належного інтелектуального забезпечення. Українська вища школа дедалі більше схиляється у бік підготовки користувачів, а не генераторів нових знань, нових технологій, фахівців для забезпечення потреб інноваційного розвитку держави. Якість вітчизняної освіти, освітні стандарти та норми не завжди відповідають потребам, існуючим світовим стандартам, які висуваються до змісту освіти, до підготовки педагогічних кадрів, їх навчально-методичного забезпечення. Інноваційні напрацювання фахівців, що пропонують певні проФеномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія/ за ред. В.Г. Кременя. – К.:

Педагогічна думка. – 2009. – С. 46.

П ЕРЕД МО ВА

гресивні зміни в системі освіти, часто не знаходять втілення через нестачу коштів, неузгодженість дій управлінських структур, раціональної системи відбору, апробування та впровадження інновацій в освітній галузі, належного моніторингу отриманих результатів тощо. Тривожним показником стану української освіти є й той факт, що жоден із українських університетів не входить до рейтингу п‘ятисот кращих вищих навчальних закладів світу. Залишається без змін старий ландшафт вищої освіти, який не відповідає загальній програмі інноваційних трансформацій і вимагає негайної диверсифікації системи вищої освіти.

Незважаючи на це, вітчизняна вища школа має величезний резерв для проведення повномасштабної та результативної інноваційної діяльності.

Пов‘язано це і з достатньо рівномірним розподілом вищих навчальних закладів по усіх регіонах країни, і з їх високим науково-технічним потенціалом, універсальністю та міжгалузевим характером, і з їх тісною взаємодією (через випускників) зі всіма регіональними і галузевими структурами. Надзвичайно важливим у цьому контексті є й те, що наука у вищих навчальних закладів є менш витратною, оскільки наукові дослідження, які виконують університетські вчені, мають дуальний характер – з одного боку, це власне результати наукових досліджень, з іншого – можливість їх використання в навчальному процесі для підготовки інноваційно орієнтованих фахівців. Це досягається завдяки тому, що структура вищої школи є гармонійним поєднанням досвіду відомих учених з енергією і талантом молодих дослідників, аспірантів, магістрантів та студентів. Тобто кошти тут виділені на наукові дослідження, працюють одночасно і на генерацію нових наукових знань, і на збагачення цими знаннями суспільства.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 85 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Савченко О. М. ФІЗИКА. ПРАКТИКУМ Методичні вказівки для студентів природничих факультетів m m1g R ХАРКІВ 2013 УДК 53 ББК 22.3 Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Шеховцов О. В.; кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет 2581 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «Фізика» для студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної та заочної форм навчання Розділ « ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА ТА ФІЗИКА ЯДРА » Суми Вид-во СумДУ Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет До друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» п.2.6.1 Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова В. М. АДАМЯН, М. Я. СУШКО МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ Методичні вказівки з курсу “Методи математичної фізики” для студентів фізичного факультету Одеса “Астропринт” Методичні вказівки зорієнтовано на студентів спеціальності 7.070101 – “фізика” денних відділень фізичних факультетів університетів, які приступають до вивчення курсу “Методи математичної фізики”. Вони створені на базі лекційного курсу та...»

«Міністерство освіти і науки України Міжнародний економіко-гуманітарний університет Імені академіка Степана Дем’янчука Р.М. Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ Дослідження результатів психологічного експерименту дробово– лінійною функцією Навчальний посібник для студентів Педагогічного факультету Частина 8 „Рівне 2006” Літнарович Р.М. Основи математики. Літнарович Руслан Миколайович Дослідження результатів психологічного доцент, кандидат технічних наук експерименту дробово–лінійною функцією. Навчальний...»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ І ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ «ВИЗНАЧЕННЯ РОЗБАВЛЕННЯ У ВОДОТОКАХ ТА НЕОБХІДНОГО СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД» Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол №5 від 29.01.2013 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №5 від 30.01.2013 р. Харків 2013 О.В. Солошенко, А.М. Фесенко, Н.Ю....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА РУДНИЦЬКА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК. 378.036:53 (043.3) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерство освіти та науки України. Науковий керівник кандидат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА «МЕХАНІКА І МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА» Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студентів хімічного факультету Одеса УДК 531/534, 536.7 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Розділ «Механіка і Молекулярна фізика», для студентів хімічного факультету / укладачі: Калінчак В.В., Орловська С.Г., Черненко О.С. – Одеса: ОНУ імені І.І....»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВИПУСК 2 КИЇВ 2012 Наукові записки Малої академії наук України, 2012 р., № 2 ЗАСНОВНИК – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» ЗАСНОВАНО У ТРАВНІ 2012 РОКУ УДК 374:001.32](477)(051)+37...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»