WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. ПІБ Маслов Олег Вікторович 2. Назва Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар’єрів безпеки АЕС з ВВЕР 3. Спеціальність 05.14.14. – „ теплові та ядерні ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. ПІБ

Маслов Олег Вікторович

2. Назва

Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар’єрів безпеки

АЕС з ВВЕР

3. Спеціальність

05.14.14. – „ теплові та ядерні енергоустановки ”

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Максимов Максим Витальевич

7. Опоненти

Слісенко Василь Іванович, доктор фізико-математичних наук, ст. наук. співробітник.

Літвинський Людвіг Леонідович, доктор фізико-математичних наук, ст. наук. сотр.

Носовський Анатолій Володимирович, д.т.н., професор

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Проблема, вирішенню якої присвячена дисертація, випливає із задач, сформульованих відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145-р, Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2005 р. № 515, Програми забезпечення розвитку ядерної енергетики, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р. №503-р, Стратегічних напрямків поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України, затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 13.05.2008 р., Закону України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки" у рамках напрямків "4. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", "5. Нові речовини й матеріали", і прикладних держбюджетних науково-дослідних робіт №370-135 "Вивчення власного випромінення ядерного палива та методів його реєстрації з метою створення систем контролю стану ядерного палива у реальному часі на всіх етапах експлуатації АЕС" (№ ДР 0199U001542), №425-135 "Вивчення розподілу продуктів щеплення ядерного палива в тепловиділяючих збірках легководних реакторів в реальному часі з метою перевірки достовірності програм розрахунку активної зони і завантажень контейнерів сухого сховища відпрацьованого ядерного палива" (№ ДР 0102U002523), №606-135 "Вплив розподілу продуктів поділу у ВВЕР-1000 на стійкість роботи реактора при використанні двох груп органів регулювання" (№ ДР 0105U002183), №635-135 "Автоматизована система моніторингу течій теплоносія на верхньому блоці атомного реактору ВВЕР-1000" (№ ДР 0108U001195), №449-74 "Датчик випромінювання на основі кадмій-цинк-телур (КЦТ)" (№ ДР 0104U002402).

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є підвищення ефективності експлуатації АЕС з ВВЕР і наукове обґрунтування єдиного комплексу взаємозалежних моделей і методів радіаційнотехнологічного контролю стану фізичних бар'єрів безпеки, спрямованих на визначення моменту виникнення їх граничного стану при роботі реакторної установки в маневровому режимі при нормальних експлуатаційних умовах.

Досягнення поставленої мети забезпечується шляхом вирішення виявленого науковотехнічного протиріччя, що і визначило перелік завдань дослідження, послідовність яких знайшла відображення в структурі дисертаційної роботи, де у відповідності з завданням:

проведено аналіз і виконано класифікацію методів радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар'єрів безпеки, визначено системні зв'язки режимів функціонування реакторної установки і стан бар'єрів безпеки за даними радіаційнотехнологічного контролю (РТК);

формалізовано завдання радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар'єрів безпеки, у тому числі їхньої цілісності, при роботі реакторної установки в маневровому режимі при нормальних експлуатаційних умовах і до граничного стану;

проведено аналіз ефективності використання палива, обрано і обґрунтовано критерії такої оцінки на підставі даних про ядерно-фізичні характеристики ЯП і розподіл продуктів поділу ЯП;

розроблено методи метрологічного забезпечення інструментального визначення вигоряння відпрацьованого ядерного палива на основі моделей процесів поділу ЯП у легководних реакторах;

проведено аналіз і виконано класифікацію томографічних методів радіаційнотехнологічного контролю стану фізичних бар'єрів безпеки;

розроблено методи і моделі реконструктивної алгебраїчної пасивної томографії в яких використовується декілька енергій -випромінювання для визначення розподілу продуктів поділу ЯП по об’єму ТВЗ;

розроблено критерії оцінки якості томографічної реконструкції розподілу продуктів поділу ЯП по об’єму ТВЗ за рахунок дисперсійного аналізу різних вибірок активності паливного стрижня тепловидільного елемента в межах всієї ТВЗ і гістограми відхилень активності паливного стрижня твелу у ТВЗ, що дозволило створити гнучкі моделі для визначення цілісності оболонки тепловидільного елемента;

виконано структурний синтез програмно-технічних комплексів (ПТК) контролю стану фізичних бар'єрів безпеки на основі формалізації задач радіаційно-технологічного контролю;

розроблено критерії контролю фізичних бар'єрів безпеки і проведено порівняльний аналіз можливих варіантів реалізації ПТК;

експериментально підтверджено працездатність запропонованих методів і моделей радіаційно-технологічного контролю фізичних бар'єрів безпеки.

10. Наукова новизна отриманих результатів

1. Вперше розроблена модель відновлення розподілу продуктів поділу ЯП по об’єму ТВЗ для ВВЕР методом реконструктивної алгебраїчної томографії на основі використання псевдо зворотної матриці Мура-Пенроуза і її сингулярного розкладання.

2. Вперше для відновлення розподілу продуктів поділу ЯП по об’єму ТВЗ для ВВЕР методом реконструктивної алгебраїчної томографії для формування надмірності даних запропоновано використання декількох дискретних енергій в спектрах -випромінювання продуктів поділу, які були отримані шляхом вимірювання спектрів власного випромінювання відпрацьованої ТВЗ (ВТВЗ).

3. Вперше розроблений метод ідентифікації ВТВЗ із ушкодженими тепловиділяючими елементами на основі моделі розподілу продуктів поділу ЯП по об’єму ТВЗ за рахунок дисперсійного аналізу різних вибірок активності паливного стрижня тепловиділяючого елемента в межах всієї ТВЗ і гістограми відхилень активності паливного стрижня тепловидільного елемента у ТВЗ, що дозволило створити гнучкі моделі для визначення цілісності оболонки тепловиділяючого елемента.

4. Вперше синтезовані структури і моделі програмно-технічних комплексів для рішення формалізованого завдання радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар'єрів безпеки, у тому числі їхньої цілісності, для забезпечення маневрених режимів експлуатації ЯЕУ з ВВЕР.

5. Вперше запропоновано відносний показник для оцінки ефективності експлуатації енергоблоків АЕС з ВВЕР, що представляє собою відношення запасу реактивності поточної паливної кампанії до коефіцієнта використання встановленої потужності, що був отриманий при роботі в даній кампанії.

6. Вперше запропоновано метод метрологічного забезпечення контролю вигоряння ЯП в процесі перевантаження ЯП без зразкового джерела, заснований на моделі процесів поділу ядерного палива в легко-водяних реакторах.

7. Вперше запропонована модель корекції енергетичної залежності чутливості дозиметра з CdZnTe-детектором шляхом обробки результатів вимірювання спектрів випромінювання на всьому енергетичному діапазоні.

11. Апробація результатів дисертації Основні положення і результати дисертаційного дослідження доповідалися автором й обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах;

– 3-я, 4-я междунар. научно-практич. конф. "Современ. информацион. и электрон.

технологии", г. Одесса, 21–24.05.2002 г. и 19–23.05.2003 г.

– 9-я междунар. конф. "Автоматика-2002", г. Донецк, 16–20.09.2002 г.

– Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів, 6-а Всеукр. междн.

конф. "Укробраз-2002", м. Київ, 8–12.10.2002 г.

– VIII Российская научн. конф. "Радиационная защита и радиационная безопасность в ядерных технологиях", г. Обнинск, 17–19.09.2002 г.

– 14-й ежегод. конф. ЯО России "Научное обеспечение безопасного использования ядерных энергетических технологий", г. Удомля, 30.06–04.07.2003 г.

– VIII Международ. конф. "Безопасность АЭС и подготовка кадров", г. Обнинск, 6.10–8.10.2003 г.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– Міжнародна науково-технічна конф. "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-1), Одеса, 1–5.06.2004 р.

– 2-я, 4-я, 5-я Международ. научно-технич. конф. "Безопасность, эффективность и экономика АЭ", г. Москва, 22–23.04.2001 г., 16–17.06.2004 г., 21– 23.05.2008 г.

– ІІІ науково-технічної конференції "Приладобудування-2004: стан і перспективи", м. Київ, 13–17.09.2004 р.

– 2004, 2008 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and Room Temperature Semiconductor Detector Workshop, Rome, Italy, Dresden, Germany.

– Щорічні конференції ІЯД НАН України, м. Київ, січень 2006, 2007, 2008 р.р.

– 5-я международ. науч.-технич. конф. "Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР", г. Подольск, 29.05 – 01.06.2007 г.

– 17th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety. Yalta, Crimea, Ukraine, September 24–29, 2007.

– 2nd International Conference on Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy (NPAE-Kyiv2008), Kyiv, Ukraine, June 9–15, 2008.

– 6-я Укр. конф. по учёту и контролю ядерного материала, г. Славутич, 15 – 19.09.2008 г.

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Олейник С.Г. Методика определения выгорания отработавшего ядерного топлива в процессе перегрузки / С.Г. Олейник, М.В. Максимов, О.В. Маслов // Атомная энергия. – 2002. – Т. 92, Вып. 4 – С. 268 – 272.

2. Маслов О.В. Обоснование возможности оценки начального обогащения свежего ядерного топлива в реальном масштабе времени/ О.В. Маслов, М.В. Максимов, В.А. Болтенков, Д.В. Билей // Ядерная и радиационная безопасность – 2002. – Т. 5, Вып. 2.

– С.48 – 55.

3. Маслов О.В. Технические средства и методическое обеспечение контроля состояния ядерного топлива в реальном времени / О.В. Маслов, Неделин О.В., Кальнев Л.Л., Билей Д.В., Максимов М.В. // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2002. – №4. – С. 26 – 32.

4. Максимов М.В. Анализ эффективности эксплуатации АЭС / М.В. Максимов, Н.А. Фридман, О.В. Маслов // Тp. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2001. – Вып. 4 (16). – С. 42–45.

5. Максимов М.В. Оценка эффективности работы АЭС с реакторами ВВЭРМ.В. Максимов, Н.А. Фридман, О.В. Маслов // Тp. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2002. – Вып. 1 (17). – С. 70–75.

6. Максимов М.В. Определение критерия эффективности эксплуатации АЭС с ВВЭР в переменной части графика электрической нагрузки / М.В. Максимов, Н.А. Фридман, О.В. Маслов // Тp. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2001. – Вып. 2 (14). – С. 86–89.

7. Маслов О.В. Теплотехническая надежность активной зоны ВВЭР-1000 при маневре мощностью/ О.В. Маслов, О.В. Неделин // Тp. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2004. – Вып. 2 (22) – С. 44 – 48.

8. Неделин О.В. Влияние температуры топлива на накопление изотопов плутония в топливе реакторов типа ВВЭР / О.В. Неделин, В.В. Гальченко, О.В. Маслов // Тр. Одес.

политехн. ун-та. – 2002. – Вып. 2 (18) – С. 58 – 61.

9. Максимов М.В. Оценка погрешности глубины выгорания топлива модели реактора ВВЭР-1000 / М.В. Максимов, Т.С. Писклова, О.В. Маслов // Тp. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2005. – Вып. 1 (23) – С. 34 – 39.

10. Максимов М.В. Анализ эффективности управления энерговыделением водоводяных энергетических реакторов / М.В. Максимов, Т.С. Писклова, О.В. Маслов // Тp. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2005. – Вып. 2 (24) – С. 86 – 89.

11. Олейник С.Г. Метрологическое обеспечение определения выгорания, времени выдержки и обогащения облученного ядерного топлива при проведении измерений в реальном времени / С.Г. Олейник, С.В. Сергеев, О.В. Маслов, М.В. Максимов // Ядерные измерительно-информационные технологии. – 2004. – №.3 (11) – С. 72 – 79.

12. Олейник С.Г. Пассивная компьютерная -томография ядерного топлива / С.Г. Олейник, В.А. Болтенков, О.В. Маслов // Атомная энергия. – 2005. – Т.98, Вып.3 – С.227-229.

-излучения

13. Болтенков В.А. Моделирование полей собственного тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 с учетом эффектов поглощения / В.А.

Болтенков, М.В. Максимов, О.В. Маслов, О.В. Неделин // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2002. – №2. – С. 35 – 41.

14. Мокрицкий В.А.Обработка монокристаллов CdZnTe для применения в датчиках

-излучения / В.А. Мокрицкий, С.В. Ленков, О.В. Маслов, С.А. Савельев // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2001. – №3 – С.9–10.

15. Маслов О.В. Блок детектирования -излучения на основе CdZnTe для систем радиационного контроля / О.В. Маслов, В.А. Мокрицкий, Ю.Е. Николаенко, М.В. Максимов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. – №3 (57) – С.15–18

16. Маслов О.В. Моделирование аппаратурных спектров CdZnTe-детекторов / О.В. Маслов, В.С. Синицин, Л.Л. Кальнев // Вісник Черкаського державного технологічного ун-ту. – 2005. – №3 – С.175–178.

17. Болтенков В.А. Интеллектуальные информационные технологии в системах диагностики оборудования и топлива АЭС / В.А. Болтенков, Т.О. Молина, О.В. Маслов, О.В. Первушина, А.С. Стецюра // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування. – 2004. – Вип. 27. – С. 111–115.

18. Болтенков В.А. Интеллектуальные информационные технологии в системах диагностики оборудования и топлива АЭС / В.А. Болтенков, Т.О. Молина, О.В. Маслов, О.В. Первушина, А.С. Стецюра // Искусственный интеллект. – 2004. – №3. – С. 274—279.

19. Максимов М.В. Методика повышения качества идентификации энергетических спектров -излучения / М.В. Максимов, В.О. Давыдов, О.В. Маслов, Т.О. Молина // Холодильная техника и технология – 2005. – №.2 – С.82 – 85.

20. Максимов М.В. Усовершенствованный алгоритм идентификации пиков спектра

-излучения / М.В. Максимов, В.О. Давыдов, О.В. Маслов, Т.О. Молина // Автоматизація виробничих процесів – 2005. – №1. – С. 84–89

21. Болтенков В.А. Тенденции, проблемы и перспективы развития систем мониторинга протечек верхнего блока РУ АЭС / В.А. Болтенков, В.И. Верпета, О.В. Маслов, М.В. Максимов // Автоматика. Автоматизация. Электротехн. комплексы и системы. – 1999. – № 1(4) – С.64 – 70.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк Інноваційні методи навчання математики Науково-методичний посібник Кіровоград – 2008 ББК 22.1 р. К 96 УДК 51(07) В.А.Кушнір, Г.А.Кушнір, Р.Я.Ріжняк К-96 Інноваційні методи навчання математики / Науково-методичний посібник. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки ПТАЩЕНКО О. О.ЛАЗЕРНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ АТОМІВ методичний посібник до курсів лекцій “Нелінійна оптика і квантова електроніка”, “Квантова електроніка і оптоелектроніка”, ”Проблеми сучасної Фізики” для студентів 3 і 5 курсів ОДЕСА – 2007 р. Електронний варіант методичного посібника видано згідно з рішенням Ради фізичного факультету від 29 жовтня 2007 р.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«Управління освіти Світловодського міськвиконкому Міський Методичний кабінет Перспективний план роботи міського методичного кабінету на 2011 – 2013 роки І.Вступ Впродовж 2007 – 2010 років міський методичний кабінет працював над реалізацією проблеми «Впровадження принципів компетентнісної освіти в навчально-виховний процес на основі підвищення кваліфікації педкадрів. Вдосконалення самореалізації педкадрів засобами методичної роботи». З питань реалізації даної проблеми працювала творча група в...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ТОМАЩУК Олексій Петрович УДК 517(07):371.13 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ–1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА РУДНИЦЬКА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК. 378.036:53 (043.3) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерство освіти та науки України. Науковий керівник кандидат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Щепотьєв, В.В. Щепетов НАДІЙНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ Підручник Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.І. Щепотьєв, В.В. Щепетов НАДІЙНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 629.735.017.1(075.8) ББК...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Макєєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є. Стрільба артилерії Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Суми Видавництво СумДУ УДК 623.55(075.8) ББК 68.514.15 я М Рецензенти: В.І. Грідін – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; О.С. Кузема...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет С. Є. Тужанський, Г. Л. Лисенко CИСТЕМИ ЛАЗЕРНОЇ ВІДЕОПОЛЯРИМЕТРІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НЕОДНОРІДНИХ БІОТКАНИН Монографія Вінниця ВНТУ УДК 681.74:535.56 ББК 32.86-01:22.343 Т81 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 28.10.2010 р.) Рецензенти: В. Г. Петрук, доктор технічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»