WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Камінський Олександр Віталійович 2. Назва Підвищення ефективності промислового та індивідуального тепло- та водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та ...»

1. ПІБ

Камінський Олександр Віталійович

2. Назва

Підвищення ефективності промислового та індивідуального тепло- та водопостачання на

основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енерго-ресурсів

3. Спеціальність

05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ”

4. Місце роботи

НВО «Криогенмаш»

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н, професор

7. Опоненти Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор Шелепов Ігор Григорович, к.т.н., професор

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Основні теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи одержані при виконанні НДР у відповідності Закону України '"Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" за пріоритетним напрямком 3. '"Збереження навколишньою середовища та сталий розвиток" та 6. "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", Постанови Верховної Ради України №

--RP від І 07.94 p.. Постанови Кабінету Міністрів України: № 148 від 5.02.97 р. "Про комплексну держави) програму енергозбереження України": Листа Державного раїни. Енергозбереження № З8 4/3 від 22.01.00 р. щодо підготовки енергозберігаючих проектів з метою зменшення шкідливих викидів,а також у межах держбюджетної НДР № 409-41 (з 2000 по 2005 p.). Зміст і тематика роботи відповідають задачам державної програми “TASIS"" Енергетичного Центру ЄС в Україні, що визначає актуальність теми.

9. Мета і завдання дослідження Мета роботи - науково-технічне обґрунтування та дослідження умов раціонального використання комбінованих установок централізованого та децентралізованого тепло- та водопостачання на базі вторинних та альтернативних джерел енергії для вирішення проблем енергозбереження та захисту довкілля.

Відповідно до поставленої мети були сформульовані та розв'язані наступні задачі:

- теоретичні дослідження енергетичної ефективності децентралізованих теплонасосних систем, що дозволяє забезпечити комбіноване тепло- та водопостачання на базі скидних та ґрунтових вод;

- математичне моделювання теплових процесів в елементах теплообмінного обладнання запропонованої децентралізованої теплонасосної системи комбінованого тепло- та водопостачання питною водою на базі скидних та ґрунтових вод та визначення раціональних умов її використання;

- теоретичні дослідження енергетичної ефективності комбінованої теплофікаційної системи, що дозволяє підвищити теплову ефективність централізованих систем теплопостачання за рахунок раціонального використання вторинної енергії;

- математичне моделювання теплових процесів в елементах теплообмінного обладнання запропонованої комбінованої теплофікаційної системи та визначення раціональних умов її використання;

розробка методики розрахунку, алгоритмів і програм числового моделювання теплових процесів в елементах комбінованих теплофікаційних установок централізованого та децентралізованого тепло- та водопостачання і рекомендацій для практичного використання.

10. Наукова новизна отриманих результатів

Наукова новизна роботи полягає в тому, що:

- розроблені науково-технічні засади раціонального використання комбінованих систем промислового та індивідуального теплопостачання;

- основі аналізу теоретичних та експериментальних даних розроблена методика ІКИ енергетичної ефективності комбінованих систем промислового та індивідуального теплопостачання з урахуванням конструктивних, схемних рішень і режимів роботи;

- створені наукові засади раціонального вибору схем та параметрів комбінованих систем промислового і індивідуального теплопостачання, виявлені раціональні умови їх експлуатації.

- встановлені техніко-економічні та екологічні показники комбінованих систем промислового і індивідуальною теплопостачання на базі вторинних та альтернативних джерел енергії.

11. Апробація результатів дисертації

Основні результати дисертації були оприлюднені та обговорювались на:

1. Міжнародній науково-технічній конференції „Енергоефективність 2005" з доповіддю на тему „Підвищення енергетичної ефективності комбінованого виробництва теплової та електричної енергії", м. Одеса (Україна), 14 жовтня 2005 р.

2. II Міжнародній науково-практичній Інтернет конференції "Науковий потенціал світу-2005" з доповіддю на чему „Спосіб підвищення ефективності комбінованого виробництва тепла і електроенергії"', м. Днепропетровск (Україна). 19 -ЗО вересня 2005 р.

3. Науково-практичній конференції "Наукові дослідження і їх практичне використання" з доповіддю на тему „Перспективи використання системи опалення та водопостачання на базі ґрунтових вод", м.Одеса (Україна), 1 -15 жовтня 2005 р.

4. Семінарі Одеського регіонального центру енергозбереження та енергоменеджменту, територіального управління держінспекції з енергозбереження по Одеській області. Одеського міськвиконкому. Одеської облдержадміністрації «Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання на підприємствах і установах Одещини» з доповіддю "Комбіновані системи промислового і індивідуального теплопостачання з використанням скидних та ґрунтових вод", м. Одеса (Україна), І - 2 листопада. 2005 р.

5. X Міжнародному Форумі Енергетиків GRE'2006 „Енергетичне господарство та обладнання" з доповіддю на тему "Теплонасосна установка теплопостачання і водопостачання на базі ґрунтових вод", м. Нельсько-Бяла - Оноле (Польща), 12-14 червня 2006 р.

6. Міжнародній науково-технічній конференції „Проблеми енергозберігаючих технологій в АПК" з доповіддю на тему „Установка тепло- и водоснабжения на базе грунтовых вод", м. Київ (Україна), 12 - 2і червня 2006. p.

7. Науково-технічній конференції „Енергозберігаючі технології в муніципальній і промисловій теплоенергетиці 2006 ", м. Одеса (Україна), 27 червня 2006 р.

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Каминский A.B.. Мазуренко А.С, Денисова А.Є. Повышение эффективности комбинированного производства тепла и электроэнергии //' Экотехнологии и ресурсосбережение. 2005. - № 6. - С. 19-21.

2. Камінський О.В. Теплонасосна система опалення та водопостачання на базі скидних та ґрунтових вод II Груды Одесского политехнического университета. - 2005. Вып. 2(24). -С.Ш-114.

3. Каминский А.В. Способ повышения эффективности комбинированного производства тепла и электроэнергии // Сборник материалов 2-й международной научнопрактической конференции "Научный потенціал мира-2005", г. Днепропетровск. 19-30 сентября 2005.- Технические пауки. Энергетика. Днепропетровск-Белгород-Прага: Изд-во "Наука и образование" (Украина) совместно с ООО, "Руснаучкнига" (Россия) н Publishing House "Education and Science" (Чехия. Прага), 2005. - С. 45 - 47.

4. Каминский А.В. Перспективи використання системи опалення та водопостачання на базі ґрунтових вод// Сборник научных трудов но материалам научно-практической конференции "Научные исследования и их практическое применение". г.Одесса. 1-15 октября 2005- Технические науки. Сельское хозяйство. - Одесса: Изд-во "УКРНИПМФ".2005. С. 32 -34.

5. Каминский А.В.. Мазуренко А.С., Денисова А.С. Підвищення енергетичної ефективності комбінованого виробництва теплової та електричної енергії // Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції "Енергоефективність'2005», м. Одеса. 14 жовтня 2005.- Додаток до журналу "Холодильна техніка і технології": Видавництво ДП „Рефпринтінфо". -2005.- С. 49 53.

6. Каминский А..В.. Денисова А.С.. Мазуренко А.С. Установка тепло- н водоснабжения на базе грунтовых вод ІІ Електротехніка і механіка. - 2006. - № 1. - С. 9 12.

7. Каминский А.В., Денисова А.С. Мазуренко А.С. Использование грунтовых в для отопления и водоснабжения // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2006. - № 4. -С. 3 -8.

8. Kaminski A.V., Mazurenko A.S., Denysova А.Е. Heat pump installation for heat and water supply on base of subsoil water // X Forum of Power Engineers International Scientific and Technical Conference GRE'2006. - Zeszyty Naukowe Politeehnika Opolska. Seria Elektryka, z. 56, № 315/2006, Tom.l, P. 257 -266.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Обґрунтована можливість використання енергозберігаючих технологій для промислового та індивідуального теплозабезпечеиня з використанням вторинних та альтернативних джерел енергії. Виконаний аналіз світовою досвіду утилізації вторинних та альтернативних джерел енергії в установках теплопостачання, наведені теоретичні засади їх використання. Визначені методи та шляхи підвищення ефективності використання комбінованих систем теплопостачання на базі скидних та ґрунтових вод.Встановлено, що використання комбінованих систем теплопостачання на основі скидних та ґрунтових вод є раціональним шляхом підвищення ефективності і надійності теплозабезпечення. Запропонований новий метод тепло- та водопостачання з використанням ґрунтових вод на базі ТН установки. Для запропонованої системи альтернативного теплопостачання розроблена методика та алгоритм розрахунку, представлені результати числового моделювання, які підтвердили його ефективність і надійність.

Виконана оцінка енергетичної ефективності сучасних технологій комбінованого виробництва тепла і електроенергії, виявлені резерви енергозбереження, які містяться в утилізації вторинних джерел енергії. Розроблені теоретичні засади взаємодії теплофікаційної системи з системою опалення і гарячого водопостачання, математичні моделі температурних режимів та виконано аналіз результатів числового моделювання.

Запропонована технологія підвищення теплової ефективності теплофікаційної установки за рахунок утилізації скидної теплоти. Підвищення теплової ефективності системи досягається за рахунок більш повного використання теплоти зворотньої лінії теплопостачання, що знижує втрати в довкілля, зменшує температуру живильної води на вході в економайзер парогенератора і знижує температуру димових газів, що відходять в парогенератора, підвищуючи ККД системи. Встановлено, що запропонована система дозволяє збільшити її теплову ефективність на 2 %, що відповідає економії палива '.

Представлена методика ексергетичного аналізу та встановлена ексергоекономічна доцільність використання альтернативних систем енергозабезпечення та результат узагальненого аналізу традиційних та альтернативних систем теплопостачання. Виконана оцінка економічного га екологічного ефекту.

Ключові слова: комбінована система теплопостачання, математичне моделювання.

енергегична ефективність, ексергоекокомічний аналіз. 
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології М.М. КОСТЮЧЕНКО, О.В. МОКІЄНКО Лабораторний практикум із визначення фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів Посібник Київ – 2013 УДК 624.131 Р е ц е н з е н ти : канд. техн. наук, асистент А.В. Шостак нач. відділу інженерних вишукувань ДП «УКРДІПРОДОР» Яковенко М.П. Рекомендовано до друку вченою радою геологічного факультету (протокол №5 від 23 грудня 2013 року)...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «Біо Хлор –Т» з метою дезінфекції І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу дезінфекційний засіб «Біо Хлор –Т».1.2. Фірма виробник – ТОВ «Альянс Групп»1.3. Дезинфікуючий засіб «Біо Хлор-Т», містить в якості діючої речовини дихлорізоціанурат натрію. (Na-соль ДХЦК), 65,5 %, з миючим ефектом.адипіновакислота 10% бікарбонат натрію – 20%, сульфат натрію 4,5%. Термін придатності засобу в нерозкритій упаковці виробника 5 років. Термін придатності робочих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 2014 р. ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та на засіданні кафедри фактичний матеріал, бібліографічні технології мяса і мясних відомості перевірені. Написання...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Драгоманова МЄНЯЙЛОВ Сергій Миколайович УДК 378.016 : 53 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Санодез комбі з метою дезінфекції Київ – 2011 ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний санітарний лікар України _ А.М.Пономаренко _ 2011 р. №_ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Санодез комбі з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Санодез комбі. 1.2. Фірма виробник ТзОВ СаноМарк (Україна) за ТУ У 24.2з змінами № 1 до них. 1.3. Склад засобу, вміст діючих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.Т. ЧЕРЕПІН, Г.В. ЛЕГКОВА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ Навчальний посібник Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК ББК Л Рецензенти: С.О. Фірстов, д-р фіз.-мат. наук, професор, заст. директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, академік НАН України; С.О. Воронов, д-р технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики Фізико-технічного інституту...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу  “Молекулярна фізика”  для студентів першого курсу фізико­технічного факультету ХАРКІВ­2005 Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Навчальне видання Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  з курсу “Молекулярна фізика” для студентів першого курсу  фізико­технічного факультету...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 373.5.016:53:159.955 (043) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ) 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»