WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Сурков Сергій Володимирович 2. Назва Вдосконалення методів аналізу вторинних течій в структурі потоків, що несуть завіси, в каналах і трубах енергоустановок 3. Спеціальність ...»

1. ПІБ

Сурков Сергій Володимирович

2. Назва

Вдосконалення методів аналізу вторинних течій в структурі потоків, що несуть завіси, в

каналах і трубах енергоустановок

3. Спеціальність

05.14.06. – „Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика”

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Цабієв Олег Миколайович, д.т.н, професор

7. Опоненти Грабовський Петро Олександрович, д.т.н., професор Шелепов Ігор Григорович, к.т.н, професор

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалася у відповідності до завдань держбюджетних науково-дослідних робот Одеського національного політехнічного університету № 515-46 "Гідродинаміка напірних течій. Вимірювання витрати в трубах великого діаметру'" та № 427-42 "Експериментальне дослідження впливу електрообігріву на тепло-масообмін та гідравліку каналів енергоустановок".

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є підвищення ефективності промислового теплоенергетичного обладнання за рахунок створення вдосконалених методик аналізу гідродинамічних процесів в потоках, що несуть зависі.

Для досягнення цієї мети в роботі розв'язані такі задачі:

- виконано аналіз відомих структур, що виникають в двофазних потоках, і виділено класи структур, які істотно впливають на рух частинок зависі і для яких необхідно вдосконалювати методи аналізу і розрахунку:

- розроблено алгоритм комп'ютерної візуалізації структури двовимірних течій нестисливої рідини, який можна застосувати для вивчення структури потоків в трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв;

- отримано математичні моделі вторинних течій, що виникають в каналах і трубах із призматичним, круглим і кільцевим перерізом:

розроблено напівемпіричну модель, що описує розвиток вихрів в турбулентному пограничному шарі, який виникає в трубах и каналах технологічних пристроїв і апаратів:

- розроблено методику розрахунку траєкторій частинок зависі, яка враховує вторинні течії рідини і газу;

- виконано моделювання перерозподілу концентрації частинок пилу та їх осадження на стінках труб і каналів, що використовується при дослідженні процесів очищення газів промислових теплоенергетичних установок та удосконаленні газоочисного обладнання.

Об'єктом дослідження є потоки газу, що несуть зависі, в промислових теплоенергетичних апаратах і в газоочисному обладнанні.

Предметом дослідження є вторинні течії і вихрові структури в потоках рідини і газу та їх математичні моделі.

Методи дослідження - аналітичне рішення кінцевих задач для диференційних рівнянь у часткових похідних, комп'ютерне моделювання та комп'ютерна візуалізація течій нестисливої рідини.

10. Наукова новизна отриманих результатів Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку і поглибленні нового напрямку в дослідженні структури турбулентних течій рідини і газу, що несуть зависі. В роботі вперше одержано такі наукові результати:

- показано, що диференційні рівняння, які описують вторинні течії в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв, можуть бути при деяких спрощеннях зведені до рівняння Гельмгольца для функції току;

- отримано математичні моделі більшості відомих з експерименту вторинних течій а також закручених потоків в трубах і каналах, як рішення рівняння Гельмгольца при відповідних граничних умовах;

- розроблено модель каскадного зростання вихорів в турбулентних потоках і отримано залежності для розрахунку характерних частот пульсацій в пограничному шарі, що виникає в потоках рідини і газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв:

- встановлено, що вихор в пристінному шарі притягується до стінки, і отримано формулу для сили тяжіння;

- розроблено вдосконалену методику розрахунку руху частинок зависі в двофазних потоках, яка враховує вторинні течії і дозволяє моделювати перерозподіл концентрації частинок зависі та осадження частинок на стінках в трубах і каналах енергетичних пристроїв і газоочисного обладнання.

11. Апробація результатів дисертації Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційних досліджень доповідалися й обговорювалися на XVI конференції молодих вчених і спеціалістів ІТТФ АН УССР (Київ.

1985), на Всесоюзному семінарі по зниженню гідродинамічного опору (ДонГУ. 1987), на 112-м засіданні республіканського наукового семінару і гідравліки відкритих русел и споруджень (Київ, КАД1. 1989). на XI семінарі "Моделирование в прикладных научных исследованиях" (Одеса. ОНПУ, 2004), на конференції "Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития" (Алушта. 2004), на розширеному засіданні наукового семінару кафедри прикладної екології і гідро-газодинаміки ОНПУ (Одеса, 2004).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Грабовский Л. М., Сурков С. В. Частотные спектры турбулентных пульсаций и устойчивость ламинарного пограничного слоя. // Инж.-физ. журн. - 1984. -Т.46. №6. -С.

900-905.

2. Сурков С. В. О каскадном характере роста турбулентных вихрей. // Инж.-физ.

журн.- 1985.-Т. 48.-№4.-С. 561 -568.

3. Сурков С. В. Потенциальная модель взаимодействия турбулентного вихря со стенкой // Тр. Одес. политехн. ун-та. - Одесса. 1998. - Вып. 2(6). - С. 148 -150.

4. Сурков С. В. Волновая модель вторичных течений в призматических каналах // Тр.

Одес. политехи, ун-та. - Одесса. 2002. - Вып. 2( 18). - С. 184 - 188.

5. Сурков С. В. Вторичные течения в каналах с круглым и кольцевым поперечным сечением // Тр. Одес. политехн. ун-та. - Одесса. 2003. - Вып. 1(19). - С. 14- 18.

6. Сурков С. В. Компьютерная визуализация плоских течений несжимаемой жидкости. // Тр. Одес. Политехн. ун-та. - Одесса. 2004. - Вып. 1(21). - С. 205 -208.

7. Сурков СВ.. Цабиев О.Н. Математические модели вторичных течений, применяемые для расчета систем пылеулавливания. II Материалы XI семинара 'Моделирование в прикладных научных исследованиях". - Одесса. 2004. -С. 32-33.

Дисертація присвячена структурі потоків, що несуть зависі, в каналах і трубах промислового теплоенергетичного устаткування.

Запропоновано рівняння, яке описує вторинні течії в каналах, яке уявляє собою рівняння для стоячих хвиль завихреності. Це дозволило застосувати єдиний підхід, щоб отримати математичні моделі вторинних течій в призматичних, круглих та кільцевих каналах і трубах.

Розроблено модель структури турбулентної пристінної течії, яка приводить до висновку про каскадне зростання турбулентних вихорів по мірі віддалення від стінки.

Модель дозволяє визначити частотний діапазон турбулентних пульсацій в турбулентному пограничному шарі та в круглій трубі.

Розглянуто взаємодію турбулентного вихору із стінкою та отримано формулу для сили притяжіння між вихором та стінкою.

Запропоновано оригінальний алгоритм комп'ютерної візуалізації двовимірних течій нестисливої рідини, який використовувався для побудови ліній току рідини у всіх главах роботи.

Ключові слова: потоки, що несуть зависі, вторинні течії, математичні моделі, когерентні структури, турбулентні вихорі, комп'ютерна візуалізація, розрахунок траєкторій частинок пилу. 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Гексакварт форте (Hexaquart forte) з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ 2011 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації. Тиражування цих методичних указівок дозволяється лише за згодою ТОВ Б. Браун Медікал...»

«j,_“*,L 3.S!“,22 S.S =!=“= x.*= Фізичний практикум спецпрактикум ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЙ ПАСТОК МЕТОДОМ КРИВИХ ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ Методична розробка Для студентів фізичного факультету j,_ Фізичний практикум (спецпрактикум): Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції. Методична розробка для студентів фізичного факультету. А. Ф. Гуменюк, С. Ю. Кутовий, І. А. Бейнік. Київ, 2006, 38 с. Рецензент О. В. Слободянюк, д-р фіз.-мат. наук, проф. Затверджено Вченою Радою фізичного факультету,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Демиденко Максим Геннадійович УДК 537.621.3; 535.511; 532.582.7 МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІНВЕНТИЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, Fe, Cr І Cu ТА НАНОЧАСТИНОК ОКСИДІВ Fe 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Проценко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, доцент Суми –...»

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Т.М. Засєкіна, В.С. Коваль, В.Д. Сиротюк, І.С. Чернецький ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з фізики Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України клас Київ Центр навчально-методичної літератури ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ Пояснювальна записка Збірник призначено для проведення державної підсумкової атестації з фізики в дев’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики. Зміст завдань відповідає чинній навчальній...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА «МЕХАНІКА І МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА» Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студентів хімічного факультету Одеса УДК 531/534, 536.7 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Розділ «Механіка і Молекулярна фізика», для студентів хімічного факультету / укладачі: Калінчак В.В., Орловська С.Г., Черненко О.С. – Одеса: ОНУ імені І.І....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР “МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ” НАУКОВА ЕЛІТА У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ МАТЕРІАЛИ доповідей та виступів учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 09–10 жовтня 2012 року Україна, м. Київ Київ 2012 Праймдрук УДК 374 ББК 74.058 Н 69 Рекомендовано до друку Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П....»

«УДК 636.22/.28:637.1(092) КАПРАЛЮК Оксана Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу науково-методичної роботи та наукового реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ) НАУКОВИЙ ВНЕСОК Ав. А. КАЛАНТАРА (1859–1937) У РОЗВИТОК СКОТАРСТВА ТА МОЛОЧНОЇ СПРАВИ Проаналізовано внесок відомого вченого з зоотехнії Ав.А. Калантара у вивчення молочної продуктивності великої рогатої худоби, фізико-хімічного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В. Іванов _2012р. ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної, заочної та заочної скороченої форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО Електронних методичних на засіданні кафедри технології рекомендацій у НМВ хлібопекарських та...»

«Наукові записки. №1. 2010. Історична ретроспектива та соціокультурні аспекти природокористування УДК 911.372.2 Володимир ПОДОБІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНИХ ПОСЕЛЕНЬ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті автор обґрунтовує твердження про те, що створення сучасних населених пунктів в межах Кременецького району не є процесом спонтанним, а чітко детермінованим фізико-географічними умовами території та історичним розвитком. Важливим моментом роботи є...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»