WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1.ПІБ Косенко Сергій Ілліч 2. Назва Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p - та рр- взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ 3. Спеціальність ...»

1.ПІБ

Косенко Сергій Ілліч

2. Назва

Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p - та рр- взаємодіях в

інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ

3. Спеціальність

01.04.16-фізика атомного ядра, елементарних частинок високих енергій

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор

7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович, д.ф-м.н., професор Єнковський Ласло Ласлович, д.ф-м.н доцент

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалась у відповідності з держбюджетною науково-дослідною роботою "Вивчення розподілу за множинністю вторинних частинок в адрон-ядерних та багатонуклонних взаємодіях при високих енергіях" (№ державної реєстрації 0197Ш08966) відповідно до програми науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України "Взаємодія електромагнітного випромінювання та потоків заряджених частинок з речовиною"; науково-дослідною роботою "Розробка високороздільного просторовочасового індивідуального дозиметра-спектро-метра нейтронного випромінювання на базі ЦМД-структур" Комплексної програми по науково-технічній підтримці експлуатації ЗАЕС рамкового договору № 69/183 і планами науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики ОНПУ на 1997-2000 рр.

При виконанні цих науково-дослідних робіт роль автора дисертації полягала в розробці узагальненої двокаскадної моделі розмноження вторинних частинок 3 багатомірною функцією відгуку середовища; експериментальній перевірці розробленої моделі множинного народження заряджених частинок у не-пружних зіткненнях адронів високих енергій; проведенні розрахунків проходження важких заряджених часток через тонкі магнітні плівки.

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є побудова і дослідження стохастичної моделі множинного народження заряджених частинок у непружних адрон-адронних зіткненнях при високих енергіях.

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі задачі:

- розробити узагальнену двокаскадну модель розмноження з багатомірною функцією відгуку середовища;

- розробити модель статистики множинного народження заряджених частинок у непружних зіткненнях адронів високих енергій, у якій процес реєстрації кінцевих адронів описується двома генетично зв'язаними йомовірнісними каскадами, що відповідають стадіям стохастичного народження партонів та адронів;

- проаналізувати експериментальні розподіли за множинністю заряджених часток у непружних pp - й рр- взаємодіях у всьому діапазоні ISR-I S pp S- енергій аж до доступних зараз енергій Fermilab Tevatron Collider ( s =1800 ГеВ) і фітувати їх за допомогою розробленої моделі статистики множинного народження заряджених частинок;.

- провести порівняльний аналіз алгебраїчних моментів теоретичних та експериментальних розподілів за множинністю заряджених частинок у непружних pp -і рр- взаємодіях в інтервалі енергій у с.ц.м. V5=20-ь1800 ГеВ;

- розробити теоретичні основи створення детектора важких заряджених частинок на основі магнітних плівок з циліндричними магнітними доменами.

Об'єкт дослідження – непружні pp - і рр- зіткнення при високих енергіях.

Предмет дослідження - процеси множинного народження адронів у непружних pp - і рр- взаємодіях при високих енергіях.

Методи дослідження:

- теорія марковських (у загальному випадку, неоднорідних) процесів, що гілкуються, для побудови твірних функцій двокаскадного розподілу заряджених частинок за множинністю;

- обчислювальні методи для комп'ютерного моделювання процесів стоха-стичного народження адронів у непружних pp - і рр- взаємодіях при ультрависоких енергіях (с.ц.м.

s =14ТеВ)

- методи комп'ютерного моделювання для розрахунків проходження важких заряджених частинок через тонкі магнітні плівки.

10. Наукова новизна отриманих результатів

1. Розроблений принципово новий ймовірнісно-стохастичний підхід до розв'язання задачі множинного народження адронів у непружних p p - і pp- взаємодіях при високих енергіях.

2. На основі запропонованого ймовірнісно-стохастичного підходу у фізиці високих енергій вперше визначені:

- тип статистики розподілу множинного народження кінцевих адронів, який природно описує так званий "ефект плеча", тобто тонку структуру експериментальних розподілів вторинних частинок за множинністю, що з'являється при енергіях зіткнень протонів вище s =900 Гев;

- характер асимптотичної поведінки вільних параметрів двокаскадного розподілу заряджених частинок за множинністю.

3. Спрогнозовано поведінку статистики множинного народження кінцевих адронів в експериментах по непружному зіткненню протонів при ультрависоких енергіях (с.ц.м. s =14 Тев), проведення яких плануються в 2005 році в ЦБРН, Женева.

4. Вперше теоретично показана можливість створення детектора важких заряджених частинок, основним елементом якого є інтегральна схема на циліндричних магнітних доменах.

11. Апробація результатів дисертації Основні положення і результати дисертації доповідалися та обговорені на 32 COSPAR Scientific Assambly (Nagoya, Japon, 1998), XXIX Intern. Symposium on Multiparticle Dynamics, (providence, USA, 1999), 19 and 20 International Conferences "Nuclear Tracks in Solids" (Besancon, France, 1998; Portoros, Slovenia, 2000), International Conference "Suppersymraetry and Quantum Field Theory" (Ukraine, Kharkov, 2000), Щорічній науковій конференції Наукового центра "Інститут ядерних досліджень" НАН України (Київ, 2001), International Conference "Quantum Electrodynamics and Statistical Physics" (Ukraine, Kharkov, 2001), наукових семінарах Інституту теоретичної та експериментальної фізики РАН (Москва, 1999 р), Фізичного інституту ім. Лебедєва РАН (Москва, 1999 р.), Інституту теоретичної фізики Національного наукового центра ХФТІ (Харків, 2000).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Русов В.Д., Зеленцова Т.Н., Косенко СІ., Овсянко М.М., Шарф І.В. Каскадна параметризація розподілу за множинністю у непружних pp - та рр -взаємодіях в інтервалі енергій в.с.ц.м. s =20-1800 ГеВ // Доповіді НАН України,- 2001.- №5.-С. 61-66.

2. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.I., Ovsyanko M.M., Sharf'I.V. Detection of phase transition signal 'hadfon-???' in inelastic pp -collisions in track UA5 and CDF experiments // Radiat. Measurements.- 2001.- Vol. 34.-P.309-313.

3. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.I., Ovsyanko M.M!, Sharf I.V. Cascade parametrization of multiplicity distributions in inelastic pp- an,d pp-interactions of energy interval in c.m.s. s =20-1800 GcV // Phys. Lett.- 2001.- Vol. B504.- P.213-217.

4. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.I. The cascade mechanism of fluctuations and fine structure of charges particles multiplicity distributions. Detection of phase transition signal from quark-gluon plasma in hadrons in inelastic pp-collisions in UA5 and CDF experiments // Preprint of Odessa Polytechnic University OPU-98-1-EN1N-1998.-26 p.

5. Русов В.Д., Зеленцова Т.Н., Косенко С.И. О механизме регистрации и динамических характеристиках пороговых детекторов тяжелых заряженных частиц на цилиндрических магнитных доменах // Ядерн. и радиац. безопасность - 1998. -Т.1,вьт. 1.С.180-188.

6. Rusov V., Zelentsova T., Kosenko S. Proposal for new class of SSNTD's -magnetic bubble domain detectors // Radiat. Measurements.- 1999. -Vol. 31. - P.37-44.

7. Rusov V., Zelentsova T., Kosenko S. The mechanism of failure of memory elements of information carriers on basic magnetic bubble domains in flows of heavy ions of cosmic space. // Proc. 32ndCOSPAR Scientific Assembly- Nagoya (Japan). -1998.-P.252-253.

8. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Kosenko S.I., Ovsyanko MM. Nature of fluctuations in inelastic hh-processes caused by multipomeron exchange and detection of anomalous KNOscaling behavior at high energies. // Proc. of XXIX Intern. Symp. on Multiparticle Dynamics. Providence (USA). - 1999. - P. 64-65.

9. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Kosenko S.I., Ovsyanko M.M', Sharf I.V. The cascadestochastic model of multiple hadron in inelastic pp – and рp -interaction at super-high energies // Proc. Intern. Conf. "Suppersynimelry and Quantum Field Theory". - Kharkov (Ukraine). 2000.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- P. 74-75.

10. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Kosenko S.I., Ovsyanko M.M., Sharf I.V. KNO and Polyakov's multiplicity scaling in inelastic рр- and рр-collisions at superhigh energies // Proc.

Intern. Conf. "Quantum Electrodynamics and Statistical Physics" – Kharkov (Ukraine).-2001.p.134.

Косепко СІ. Каскадна параметризація розподілу за множинністю в недружних p p та pp -взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.16 - фізика атомного ядра, елементарних частинок і високих енергій, Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2002.

На основі формалізму теорії маркерських процесів розроблена каскадна модель множинного народження заряджених частинок у непружних адрон-адронних зіткненнях при високих енергіях. Показано, що розподіл за множинністю заряджених частинок у непружних pp - і рр- взаємодіях у всьому діапазоні ISR-енергій і S p -p-енергій аж до s = 1800 ГеВ з високою точністю описуються енергії Fermilab Tevatron Collider трипараметричним каскадно-стохастичним розподілом вторинних частинок за множинністю, який-належить спеціальному класу марковських, у загальному випадку неоднорідних процесів Нейма-на-Скотт, що гілкуються.

Каскадно-стохастичний розподіл вторинних частинок за множинністю отримано в припущенні, що на першій стадії взаємодії, яка описується однорідним пуассонівським процесом, народжується в просторі прицільних параметрів випадкове число первинних частинок (партонів, померонів, струн і т.п.), кожна з яких генерує на другій стадії неоднорідний пуассонівський процес народження випадкового числа вторинних частинок ("сірих" адронів). При цьому знебарвлення "сірих" адронів відбувається у виділеному об'ємі, роль якого грає максимальний прицільний параметр або радіус взаємодії первинних частинок.

На основі результатів фітування отримані асимптотичні залежності параметрів каскадно-стохастичного розподілу від енергії взаємодії, які дозволяють прогнозувати поведінку розподілів за множинністю вторинних частинок при надвисоких енергіях.

Наведено теоретичне обґрунтування механізму реєстрації і вивчення динамічних характеристик граничних детекторів важких заряджених частинок на основі циліндричних магнітних доменів.

Ключові слова: розподіл за множинністю, непружні hh-зіткнення, адрони, каскадні процеси, циліндричні магнітні домени.

Kosenko S.I. Cascade parametrization of multiplicily dislributions in inelastic pp- and p p - interactions on energy interval in c.m.s. s = 2 1800 GeV. - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 01.04.16 - nucleus and elementary particle physics and high energy physics. - Odessa National Polytechnic University, Odessa, 2002.

Based on Markov's process theory formalism the cascade model of multiple charged particles production in inelastic hadron-hadron collisions at high energies is developed. It is shown that the multiplicity charged particles distributions in inelastic pp - and pp-collisions in all range of ISR- and Sp - pS -energies up to energy of Fermi lab Tevatron Collider s = 1800 GeV are well described by three-parametrical cascade-stochastic multiplicity secondary particles distribution belonging to a special class of Markovian (generally, inhomogeneous) branching Neyman-Scott processes.

The cascade-srtochastic multiplicity secondary particles distribution is obtained in the supposition that on the first stage of interaction (described by homogeneous Poisson process) the random number of primary particles (partons, pomerons, strings etc.) in impact parameters space is produced, and each of primary particles on the second stage generates inhomogeneous Poisson process of a random number of secondary particles ("grey" hadrons) production. Thus the «grey»

hadrons decolouration happens on a certaine volume, which role plays the maximum impact parameter or radius of primary particles interaction.

The analysis of fitting results has allowed to obtain the asymptotic dependencies of cascade-stochastic distribution parameters on interaction energy, which permit to predict a behavior of multiplicity secondary particle distributions at super-high energies.

The theoretical substantation of the registration mechanism and dynamic characteristics of heavy charged particle detectors based on cylindrical magnetic domains are presented.

Key words: multiplicity distributions, inelastic hh-collisions, hadrons, cascade processes, bubble magnetic domains. 
Похожие работы:

«Раціональне природокористування і охорона природи Наукові записки. №2. 2010. УДК 553.04 (477.43/44) Роман БРОНЕЦЬКИЙ СУЧАСНИЙ СТАН ОСВОЄНОСТІ БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДІЛЛЯ Проведено аналіз сучасного стану освоєності бальнеологічних ресурсів Поділля на прикладі родовищ мінеральних вод із затвердженими запасами. Досліджено зміни санаторно-курортних закладів та кількості ліжкомісць з 1995 по 2008 роки. Проаналізовано територіальні відмінності досліджуваних проблем за адміністративними...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КІЯЄВ ОЛЕГ ЕНГЕЛЬСОВИЧ УДК 539.216, 537.533 ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ І ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР “НАНООСТРІВЦІ ЗОЛОТА ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ” Спеціальність 01.04.04 фізична електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2003 Дисертація є рукописом Робота виконана в Інституті фізики НАН України Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Федорович Ростислав...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет С.І.Кшнякіна, Б.А. Міщенко, А.С. Опанасюк КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА У трьох частинах ЧАСТИНА 2 Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми «Видавництво СумДУ» УДК 168.521 (075.8) К 97 Рецензенти: С.П. Рощупкін доктор фізико-математичних наук, професор Сумського державного університету; О.В. Лисенко кандидат фізико-математичних наук, доцент Сумського державного університету Рекомендовано вченою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки ПТАЩЕНКО О. О.ЛАЗЕРНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ АТОМІВ методичний посібник до курсів лекцій “Нелінійна оптика і квантова електроніка”, “Квантова електроніка і оптоелектроніка”, ”Проблеми сучасної Фізики” для студентів 3 і 5 курсів ОДЕСА – 2007 р. Електронний варіант методичного посібника видано згідно з рішенням Ради фізичного факультету від 29 жовтня 2007 р.,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ТОМАЩУК Олексій Петрович УДК 517(07):371.13 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ–1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільський осередок Українського фізичного товариства Науковий семінар, присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства м. Тернопіль, 24-25 листопада 2010 року Матеріали наукового семінару, присвяченого 20-річчю Українського фізичного товариства – Тернопіль: ТНТУ, 2011 – 34 с. У збірнику представлені тези доповідей наукових робіт тернопільських фізиків, які є...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Методичні вказівки до розв’язання задач по темі «Кінематика, поступальний рух» ОДЕСА – 200 Розглянуто на засіданні кафедри загальної і хімічної фізики (протокол № 4 від 11.12.2006 р.) Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Укладачі: доцент кафедри загальної і хімічної фізики ОНУ Гоцульский В.Я., доцент кафедри загальної і хімічної фізики ОНУ Кондратьєв Е.М. доцент...»

«Ю.А. Ніцук ЯДЕРНА ФІЗИКА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ю.А. Ніцук ЯДЕРНА ФІЗИКА Навчальний посібник для студентів фізичних факультетів університетів Одеса 2008 Друкується за рішенням Вченої Ради університету У навчальному посібнику викладено основи ядерної фізики і фізики елементарних частинок. Значна увага приділяється встановленню фізичного сенсу і змісту основних законів ядерної фізики, встановленню меж застосування цих законів....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет РЕЄСТРАЦІЯ, ОБРОБКА ТА КОНТРОЛЬ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК [621.37:57.087.1+615.47](075) ББК 32.811.3:53.4я73 Р33 Автори: В. Г. Абакумов, З. Ю. Готра, С. М. Злепко, С. В. Павлов,. В. Б. Василенко, О. І. Рибін Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА РУДНИЦЬКА ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК. 378.036:53 (043.3) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному авіаційному університеті Міністерство освіти та науки України. Науковий керівник кандидат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»