WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Маркетинг інновацій торгівельного підприємства на прикладі ТОВ «КамелотГРУП» (м. Тернопіль) Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності ...»

-- [ Страница 2 ] --

було вивчено динаміку, структуру майна та його джерел, оцінено основні показники фінансовогосподарської діяльності, проаналізовано ліквідність балансу та розглянуто відносні показники ліквідності в динаміці, розраховано аналітичні дані показників фінансової стійкості, платоспроможності та ділової активності.

В загальному можна зробити висновок про погіршення стану підприємства у 2010 р. в порівнянні з 2008 – 2009 рр. Все це пов’язано зі зменшенням обсягів продажів, тому для виходу з кризового стану ТОВ «Камелот ГРУП» було запропоновано впровадження нових нетрадиційних методів маркетингу інновацій в свою діяльність.

Для впровадження інноваційної маркетингової стратегії в діяльність підприємства було розроблено модель вибору маркетингової стратегії комерціалізації інноваційних проекті, яка являє собою поетапний розгляд матриць досягнення стратегічних альтернатив Портера та Ансоффа. На основі даної моделі запропоновано прийняти підприємством «наступальної» інноваційно-маркетингової стратегії спрямованої на пошук і розробку нововведень як на освоєних, так і на нових для нього ринках господарської діяльності.

Враховуючи специфіку діяльності ТОВ «Камелот ГРУП», найбільш раціональним є створення корпоративного сайту, його просування за допомогою SEO та SEM, а також створення і ведення власної email-розсилки.

Для оцінки ефективності впровадження даного інноваційного проекту було проведено розрахунок таких важливих показників, як: чистий приведений дохід (1224,28 тис.грн), внутрішня норма дохідності(92%) і строк окупності (4,5 міс.).

Крім того, було проаналізовано умови праці в планово-економічному відділі ТОВ «Камелот ГРУП», сформульовано рекомендації щодо їх поліпшення (створити службу з охорони праці;

розробити досконалу внутрішню нормативну базу з охорони праці; проводити заняття з охорони праці ;

застосовувати персональні комп'ютери, прилади радіозв'язку новітніх конструкцій, які відповідають сучасним вимогам до захисту від випромінювання) та розраховано соціальна і економічна ефективність даних рекомендацій.

Реалізація даних рекомендацій має важливе економічне значення – це зростання продуктивності праці за постійної чисельності працюючих на 2,11% та економія фонду заробітної плати на 14244,92 грн.

АНОТАЦІЯ Зубова О.В. Маркетинг інновацій торгівельного підприємства на прикладі ТОВ «Камелот ГРУП». – Рукопис.

Магістерська робота за спеціальністю 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності". – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011.

У дослідженні висвітлено суть проблем інноваційного менеджменту торгівельних підприємств.

Розкрито основні напрямки впровадження інноваційної маркетингової стратегії в діяльність підприємства.

Проведено детальний аналіз та дослідження діяльності ТОВ «Камелот ГРУП». Узагальнено рекомендації щодо покращення діяльності досліджуваного підприємства.

Матеріали роботи будуть корисними для удосконалення діяльності торгівельного підприємства ТОВ «КамелотГРУП», спрямованої на пошук і розробку нововведень як на освоєних, так і на нових для нього ринках.

Ключові слова: маркетинг інновацій, інноваційна маркетингова стратегія, інновації.

АНОТАЦИЯ

–  –  –

Магистерская работа по специальности 8.03060102 "Менеджмент инновационной деятельности". -Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя. – Тернополь, 2011.

В исследовании освещены суть проблем инновационного менеджмента торговых предприятий. Раскрыты основные направления внедрения инновационной маркетинговой стратегии в деятельность предприятия.

Проведен подробный анализ и исследование деятельности ООО «Камелот ГРУП». Обобщенно рекомендации по улучшению деятельности исследуемого предприятия.

Материалы работы будут полезны для совершенствования деятельности торгового предприятия ООО «Камелот ГРУП», направленной на поиск и разработку нововведений как на освоенных, так и на новых дл я негорынках.

–  –  –

Zubova O.V Innovative marketing on a commercial example of LLC "Camelot GROUP". Manuscript.

Master's thesis on specialty 8.03060102 "Management innovation". - Ternopil State Technical University named of IvanPul'uj. - Ternopil, 2011.

The study highlights the essence of the problems of innovation management retailers. Reveals the main trends of the implementation of innovative marketing strategies in business.

A detailed analysis and study of LLC "Camelot GROUP". Generalized recommendations for improvement of the investigated companies.

Materials work will be useful for the improvement of the trading company "Camelot GROUP", aimed at finding and developing innovations as explored, and in new markets for it.

Keywords: marketing innovation, innovative marketing strategy, innovation.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 339 БАЛ-ВОЖНЯК ТЕРЕЗА* Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні АНОТАЦІЯ. У статті на прикладі Польщі наводено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу до інноваційності. Презентований діагноз щодо Польщі можна використовувати, щоб охарактеризувати висновки в частині дій, спрямованих на...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 В статье представлены модели формирования морального сознания современной студенческой молодежи. Ключевые слова: моральное сознание, духовные потребности, нравственные ценности. The models of moral consciousness forming at modern student youth are presented in the article. Key words: moral consciousness, spiritual needs, moral values. Крахмалева О. Г. – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнского національного університету...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри теоретичної та прикладної економіки О. П. Тищенко Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки (протокол № 2 від 15.10.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Тищенко О. П. Методичні...»

«УДК 332.15:771:911.37 Р.Є. Яремчук Методичні підходи до визначення та оцінки транспортно-логістичної функції метрополійного міста Систематизовано наукові підходи до визначення сутності процесу метрополізації. Проаналізовано основні відмінності у визначенні критеріїв виокремлення метрополійних функцій міст та здійснення їх класифікації. Окреслено методичні підходи до визначення та оцінки транспортнологістичної функції метрополійного міста. Запропоновано розрахунок інтегрального показника...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “еконоМічний аналіз” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри обліку і аудиту М. Ф. Базасем, доцентом кафедри обліку і аудиту Ф. П. Бєдою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 10 від 13.03.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом базась М. Ф., бєда Ф. п. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»