WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Маркетинг інновацій торгівельного підприємства на прикладі ТОВ «КамелотГРУП» (м. Тернопіль) Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ЗУБОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Маркетинг інновацій торгівельного підприємства на прикладі ТОВ

«КамелотГРУП» (м. Тернопіль)

Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Тернопіль – 2011

Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Вовк Юрій Ярославович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Рецензент:

Завідуючий кафедрою менеджменту підприємницької діяльності Б. М. Андрушків

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогоднішній день гостро постає проблема пошуку товаровиробниками шляхів виживання і розвитку на ринку, що пов’язано із зростанням рівня конкуренції на світових і національних ринках. Світовий досвід розвитку економіки переконливо доводить, що шляхами пошуку проблеми для підприємств є поєднання маркетингової та інноваційної діяльності. Поєднання цих видів діяльності передбачає концепція маркетингу інновацій, реалізація якої дозволить підприємствам здійснювати розробку на нових товарів та технологій, їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним ніж конкуренти способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку.

Проте, незважаючи на доцільність впровадження маркетингу інновацій у діяльність підприємств слід відзначити недостатнє розроблення комплексу питань, пов’язаних з обґрунтуванням основ функціонування вітчизняних підприємств на його засадах, зокрема тих, що стосуються процесу впровадження концепції маркетингу інновацій з метою посилення ринкових позицій і завоювання лідерства на ринку.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розроблення і обґрунтування організаційних засад впровадження інноваційної маркетингової стратегії в діяльність підприємства.

Відповідно до мети поставлено ряд завдань:

- визначення економічної сутності маркетингу інновацій;

- дослідження особливостей та основних принципів формування системи маркетингу інновацій на підприємствах;

- проведення аналізування та дослідження діяльності базового підприємства;

- пошук шляхів впровадження принципів маркетингу інновацій в діяльність підприємства;

- впровадження інструментів реалізації маркетингової стратегії.

Методичною основою дипломного дослідження є фундаментальні і прикладні положення економічної науки, розроблені в працях вітчизняних та зарубіжних економістів. У процесі дослідження також використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, ретроспективного аналізу, логічного моделювання, групування, порівняння, аналізу і синтезу тощо.

Предмет дослідження: інноваційна маркетингова стратегія.

Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Камелот ГРУП», основними видами діяльності, якого є виробництво, встановлення, ремонт вікон та дверей, виробництво металовиробів, вентиляційних систем та пластмас, а також сервісне обслуговування обладнання і механізмів Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення рекомендацій полягає у їх спрямованості на впровадження інноваційно-маркетингових стратегій підприємств, що забезпечують можливість формування ефективної інноваційної політики.

Структура та обсяг дисертації. Структурно дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, викладена на 103 сторінках, в тому числі містить 9 таблиць та 5 рисунків, списку використаних джерел з найменувань та додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито актуальність теми, окреслено мету, завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження.

У розділі 1 «Теоретико-методологічні основи маркетингу інновацій» подано огляд наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених щодо економічної сутності маркетингу інновацій, узагальнено особливості та основні принципи формування системи маркетингу інновацій на підприємствах, уточнено поняття термінів «інновація» та «маркетинг інновацій», а також описано процес здійснення маркетингового дослідження ринку інновацій Для ефективного здійснення кожного етапу інноваційного циклу та інноваційного процесу в цілому потрібна розвинена маркетингова інфраструктура. Роль маркетингу полягає у забезпеченні не певних окремих етапів інноваційного циклу, а всього процесу в цілому.

Специфіка маркетингу в інноваційній сфері обумовлює виникнення нового поняття — маркетинг інновацій.

Маркетинг інновацій — це діяльність на ринку нововведень, спрямована на формування або виявлення попиту з метою максимального задоволення запитів і потреб, що базується на використанні нових ідей щодо товарів, послуг та технологій, які найкращим чином сприяють досягненню цілей організації та окремих виконавців.

Концепція маркетингу інновацій є основою дослідження ринку і пошуків конкурентної стратегії підприємства. Комплекс інноваційного маркетингу включає розробку інноваційної стратегії, аналіз ринку й оперативний маркетинг.

Для розробки стратегії проекту та концепції маркетингу надзвичайно важливі докладні маркетингові дослідження, тобто систематизована обробка інформації про ринок і ринкове середовище.

Завданням маркетингового дослідження є збір, аналіз та інтерпретація цієї інформації, а також створення основи для прийняття рішень стратегічного або маркетингового характеру. Маркетингове дослідження полягає головним чином в аналізі попиту (кінцевого споживання і торгівлі) та конкуренції, поведінки покупця і потреб споживача, конкуруючих продуктів і інструментів маркетингу.

Вибір інструментів маркетингу для нововведення залежить не тільки від споживачів, але також від цілей і дій всіх учасників ринку. Ці цілі і дії взаємозалежні в силу того, що кожен учасник, перш ніж визначити оптимальну стратегію і комплекс маркетингу, повинен розглянути цілі і наміри інших учасників. На рис. 1 представлена структура системи взаємовідносин між виробниками, торговими агентами і споживачами.

Системний підхід до маркетингу (рис. 1) полегшує розуміння взаємозв'язків між учасниками ринку та їх діяльністю Рис. 1.Маркетингові дослідження і система маркетингу Для успішного функціонування підприємства на ринку необхідно докласти чималих зусиль.

Збереження постійного розвитку підприємства, управління персоналом, постачальниками і клієнтами є цілодобовою роботою всіх підрозділів установи. Навіть власники бізнесу,які мають успішні ідеї, як правило, так зайняті, що вони не мають часу для роботи над ними.

Саме тому вони потребують роботи маркетингової системи для утримання під контролем інструментів і процесів. Завданням даної системи є збереження та постійна підтримка налагодженої роботи всіх функціональних підрозділів підприємства, спрямованої на впровадження інноваційних процесів.

Головні характеристики — місткість і еластичність попиту на нововведення визначаються саме за допомогою маркетингових досліджень.

Вибір оптимального ринку вирішується на підставі інформації, яка отримана в результаті обстеження кожного з них, тобто інформації про торгово-політичну ситуацію на ринку, обмеження на торгівлю, конкуренцію, вимоги до якості товару, відносини з покупцями.

У розділі 2 «Аналізування та дослідження діяльності ТОВ «Камелот ГРУП» розглянуто основні аспекти функціонування досліджуваного об’єкту та окреслено основні шляхи впровадження принципів маркетингу інновацій в його діяльність.

При проведенні аналізу техніко-економічних показників діяльності товариства за 2008 – 2010 рр.

було вивчено динаміку, структуру майна та його джерел (таблиця 1), оцінено основні показники фінансово-господарської діяльності, проаналізовано ліквідність балансу та розглянуто відносні показники ліквідності в динаміці, розраховано аналітичні дані показників фінансової стійкості, платоспроможності та ділової активності.

Таблиця 1

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Все це пов’язано зі зменшенням обсягів продажів, тому для виходу з кризового стану ТОВ «Камелот ГРУП» необхідно звернути увагу на впровадження нових нетрадиційних методів маркетингу інновацій в свою діяльність.

Розширити аудиторію споживачів дозволить використання таких інструментів Інтернетмаркетингу, як корпоративний сайт, електронна комерція, пошуковий маркетинг, e-mailмаркетинг, Інтернет-реклама, реклама в соціальних мережах, афілійований маркетинг, блоги, вірусний маркетинг. (таблиця 2).

–  –  –

Як бачимо, Інтернет-простір дає безліч шляхів для просування бізнесу компанії. Застосування інструментівІнтернет-маркетингу дозволить підприємству підняти обсяги продажів продукції, і, як наслідок, збільшити власні доходи.

У розділі 3 «Впровадження інноваційної маркетингової стратегії в діяльність ТОВ «КамелотГРУП» викладено науково-практичні пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності нововведень, оцінки їх комерційного потенціалу; розроблено модель для вибору маркетингової стратегії комерціалізації інноваційних проектів підприємств; зроблені пропозиції щодо шляхів удосконалення діяльності підприємства шляхом впровадження інноваційної маркетингової стратегії.

На теперішній час найбільшою цінністю стає розуміння поведінки споживачів, можливості застосування комплексу адекватних маркетингових дій, при ефективному використанні виробництва, інвестицій, людського капіталу, інновацій.

Маркетингова стратегія інноваційних товарів — це комплекс цілей і принципів, що дають змогу розподілити необхідні ресурси на період, що охоплює планування інновації, визначення цілей і принципів її розроблення. Розроблення інноваційної маркетингової стратегії — центральна ланка у побудові відповідної маркетингової концепції.

Вибір маркетингової стратегії комерціалізації інноваційного проекту в умовах конкурентної боротьби на різних ринках залежить від концепції ринкової конкуренції. Основними концепціями ринкової конкуренції, які впливають на конкурентний маркетинг, є: теорія конкурентної еволюції, теорія конкурентної раціональності, модель п'яти сил конкуренції.

Модель вибору маркетингової стратегії комерціалізації інноваційних проектів для ТОВ «Камелот ГРУП» являє собою поетапний розгляд матриць досягнення стратегічних альтернатив Портера та Ансоффа (рис. 2).

Реалізацію даної моделі на ТОВ «Камелот ГРУП» необхідно впроваджувати відповідно до кожного етапу.

На першому етапі необхідно вибрати стратегічний об’єкт досягнення інновацією конкурентних переваг. Враховуючи особливості діяльності підприємства, це повинні бути нові ринки, що дозволить розширити ринкову частку фірми,а отже, і збільшити власні доходи.

При визначенні стратегічної мети маркетингу інновації на другому етапі керівництву ТОВ «Камелот ГРУП» доцільно обрати стратегію проникнення на ринок. Для цього необхідно провести інтенсифікацію зусиль засобами реклами та новими умовами продажів нововведення,а саме використовувати Інтернет-маркетинг у своїй діяльності.

На третьому етапі вибору маркетингової стратегії комерціалізації обираєть ся стратегічнаконкурентна позиція підприємства на ринку – диференціація.

І, нарешті, на завершальному четвертому етапі здійснюється складання програми обраної стратегії комерціалізації інноваційного проекту підприємства (документальне оформлення маркетингового рішення про обрану стратегію).

Отже, для досліджуваного підприємства з точки зору завоювання сегменту ринку запропоновано обрати маркетингову стратегію розвитку існуючих і завоювання нових ринків, що полягає у вдосконаленні збутової діяльності шляхом використання інструментів Інтернет-маркетингу.

Рис. 2 Модель вибору маркетингової стратегії комерціалізації Враховуючи специфіку діяльності ТОВ «Камелот ГРУП», найбільш раціональним є створення корпоративного сайту, його просування за допомогою SEO та SEM, а також створення і ведення власної email-розсилки.

Для оцінки ефективності впровадження даного інноваційного проекту було проведено розрахунок таких важливих показників, як: чистий приведений дохід (1224,28 тис.грн), внутрішня норма дохідності(92%) і строк окупності (4,5 міс.).

У розділі 4 «Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях» проаналізовано умови праці в планово-економічному відділі ТОВ «Камелот ГРУП» та проведено на основі дослідження метеорологічних умов, шумового і вібраційного режиму, освітленості робочих місць, електробезпеки, електромагнітних випромінювань, ергономічного забезпечення, психологічного клімату в колективі. Крім того, проведено аналіз пожежної безпеки на об’єкті дослідження, сформульовано рекомендації з поліпшення умов праці та пожежної безпеки та розрахована їх соціальна та економічна ефективність.

Враховуючи проведений аналіз, можна зробити висновок, що більшість вимог законодавства щодо охорони праці на ТОВ «Камелот ГРУП» дотримані.

З метою покращення умов та охорони праці в на підприємстві можна запропонувати наступне: створити службу з охорони праці; розробити досконалу внутрішню нормативну базу з охорони праці; проводити заняття з охорони праці з персоналом та активніше залучати працівників адміністрації до участі в днях охорони праці; проводити ефективне планування робіт з охорони праці і відповідно до цього фінансувати заходи з охорони праці; застосовувати персональні комп'ютери, прилади радіозв'язку новітніх конструкцій, які відповідають сучасним вимогам до захисту від випромінювання; не концентрувати на робочому місці великої кількості радіоелектронних приладів.

Реалізація даних рекомендацій має важливе економічне значення – це зростання продуктивності праці за постійної чисельності працюючих на 2,11%; та економія фонду заробітної плати на 14244,92 грн.

ВИСНОВКИ

При написанні даного дипломного проекту було досліджено розвиток інноваційного маркетингу торгівельного підприємства на прикладі ТОВ «Камелот ГРУП», основними напрямками діяльності якого є виробництво, встановлення, ремонт вікон та дверей; виробництво металовиробів, вентиляційних систем та пластмас; сервісне обслуговування обладнання і механізмів та ін..

При проведенні аналізу техніко-економічних показників діяльності товариства за 2008 – 2010 рр.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко МИТНА СПРАВА ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 67.9я73 УДК 339.543:342.951(075.8) Д 79 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1632 від 07.07.2008) Рецензенти: Дудла І. О. — доктор технічних наук, професор, завідувач...»

«до структури витрат, об’єктів калькулювання, собівартості продукції. Групування витрат за економічними елементами дозволяють регулювати структуру витрат за економічною однорідністю, використовувати дані для ціноутворення та контролювати ефективність використання ресурсів за деталізованими даними — статтями калькуляції. Література 1. Чумаченко М. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США — М.: Финансы, 1971. — 240с.2. Сафонова Т. А. Бухгалтерский учет в системе комплексного управления...»

«Розділ 3 Інноваційний менеджмент УДК 005.591.6:005.7 П’ятницька Галина Тезіївна, д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ: НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ У статті уточнено перелік складових процесу інноваційного розвитку організації та визначено основні чинники впливу на них. Систематизовано наукові підходи до трактування сутності поняття «інновація». Проведено порівняння різних...»

«Munich Personal RePEc Archive LABOR AND CAPITAL AS ELEMENTS OF PRODUCTIVE FORCES Irina Filippova Vladimir Dahl East-Ukrainian National University Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47502/ MPRA Paper No. 47502, posted 10. June 2013 14:53 UTC УДК 316.3:330.341.2:304.5 Филиппова І.Г. к.е.н., доц. каф. управління персоналом і економічної теорії СНУ ім. В. Даля ПРАЦЯ І КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ Стаття присвячена аналізу взаємовідносин трудового потенціалу і капіталу в аспекті...»

«УДК 658.155 Л. М. Дзюбенко, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ВИТРАТ — ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто комплексну раціоналізацію ціноутворення і витрат підприємств у контексті збереження їхньої прибутковості. На основі впливу зміни цін і витрат підприємства розкрито підвищення чи зниження прибутковості його виробництв з урахуванням різних чинників, стадій і структури вартості....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Тинкалюк Оксана Володимирівна УДК 378.091.33-027.561:81’243:33 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському національному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра електропостачання та ресурсозбереження МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності Електротехнічні системи електроспоживання всіх форм навчання Кривий Ріг Укладачі: канд.техн.наук, доцент Щокін В.П., к.т.н., доцент Гузов Е.С., ст. лаборант Гнатюк Ю.І. Рецензент : д-р.техн.наук, професор Сінолиций А.П. Відповідальний за випуск: Т.в.о.зав.кафедри, к.т.н., доцент...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 В статье представлены модели формирования морального сознания современной студенческой молодежи. Ключевые слова: моральное сознание, духовные потребности, нравственные ценности. The models of moral consciousness forming at modern student youth are presented in the article. Key words: moral consciousness, spiritual needs, moral values. Крахмалева О. Г. – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнского національного університету...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Самодай Валентина Петрівна УДК:[005.585:005.521.1]:332.142.6(043.3) ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор економічних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ” (для бакалаврів) Київ 2007 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Завдання для практичних занять та самостійної роботи з курсу “Статистика фінансів” розроблені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Економіка і підприємництво”. Курс “Статистика фінансів” — один із найважливіших блоків дисципліни “Економічна статистика”, що базується на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»