WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МАЛИМИ ГОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

іменi В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Юрьєвська Олена Михайлівна

УДК 332.871

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ

МАЛИМИ ГОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(підприємства туристично-рекреаційного комплексу)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу в Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України (м. Сiмферополь) Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки АР Крим Бузні Артемій Миколайович, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського професор кафедри менеджменту та маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Свірідова Наталя Дмитрівна, Східноукраїнський національний університет іменi Володимира Даля завідувач кафедри туризму і готельного господарства кандидат економічних наук, Галасюк Світлана Сергіївна, Одеський державний економічний університет доцент кафедри економіки і управління туризмом Захист дисертації відбудеться «17» грудня 2010 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06 у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського за адресою: 95007, м.

Сімферополь, вул. Ялтинська, 20 (зал засідань).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського за адресою: 95007, м.

Сімферополь, просп. Академіка. Вернадського, 4, корпус «А».

Автореферат розісланий «17» листопада 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І.Г. Павленко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У багатьох економічно розвинутих країнах відзначається висока ефективність функціонування малого підприємництва, в діяльності якого задіяно до 50% населення та виробляється до 70-78% ВВП.

Щорічно обсяги мирової індустрії гостинності збільшуються на 2,8% причому значну їх частину займають малі готельні підприємства, як самостійна форма бізнесу.

Процеси активізації структурних зрушень у сфері туристських послуг і загострення конкурентної боротьби, в якій стратегічне управління розглядається як фундамент ефективної системи управління, обумовлюють необхідність наукового пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління готельними підприємствами з позицій системного підходу до їх діяльності.

Питанням теорії та практики формування стратегічного управління присвячені праці багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних учених:

І. Ансоффа, В. Василенко, Б. де Віта, З. Герасимчука, В. Геєця, Б. Данилишина, П. Друкера, О. Єфремова, Ф. Котлера, Р. Меєра, Н. Мойсеєвої, В. Подсолонко, О. Подсолонко, М. Портера, А. Томпсона, Дж. Стрікленд, Дж. Хічкенса, Т. Ханагана, які розглядають стратегічне управління як процес управління з метою реалізації місії організації, пріоритетним завданням якої є забезпечення динамічної реакції на вимоги підприємницького середовища.

Теоретичні основи та практичні рекомендації щодо стратегічного розвитку готельного бізнесу, підвищення ефективності діяльності готельних підприємств розроблено в наукових працях М. Бойко, О. Бондаренко, С. Галасюк, Т. Дорошенко, В. Квартальнова, Н. Кабушкіна, Н. Куценко, Л. Лук'янова, І. Мініч, М. Нагорської, С. Наливайченко, Л. Нечаюк, Ю. Опанащук, Х. Роглева, Т. Сокола, Н. Свірідової, С. Цьохли, I. Яковенко та ін.

Проте, стратегічне управління малими готельними підприємствами розглянуто не достатньо. Зокрема, потребують уточнення питання обґрунтування стратегії розвитку, розробки моделі ринкової поведінки, формування механізму ефективного функціонування та його оцінки в малих готельних підприємствах.

Актуальність та об’єктивна необхідність подальшого дослідження зазначених проблем визначили вибір теми, мету та завдання дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри менеджменту та маркетингу Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського за темою: «Актуалізація умінь і навичок менеджерів в економіці, заснованої на знаннях» (номер державної реєстрації 0106U003970), в якій дисертант брав участь як співвиконавець і в межах дослідження обґрунтував вирішення наукового завдання формування ефективного і стратегічного управління малими готельними підприємствам на базі засобів розміщення Севастопольського регіону.

Особистий внесок автора полягає в розробці самостійних розділів і підрозділів теми «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації у сфері туризму: Білорусь, Україна і Грузія - WеNеT» (реєстраційний номер 158739TEMPUS-DE-TEMPUS-JPHES), де автором проведено аналіз теоретичних підходів до формування ефективних стратегічних цілей малого готельного бізнесу і розроблено методичні підходи до забезпечення конкурентоспроможності малих готельних підприємств. Тема затверджена на засіданні Вченої ради Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (протокол №2 від 02.03.2009р.).

Мета і завдання наукового дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо стратегічного управління малими готельними підприємствами.

Для досягнення визначеної мети дослідження сформульовано та вирішено такі завдання:

- визначити особливості організації діяльності малих підприємств у сфері готельної індустрії;

- обґрунтувати сутність стратегічного управління малим готельним підприємством;

- провести позиціонування малих готельних підприємств Севастопольського регіону;

- поглибити методичні підходи до проведення діагностики підприємств за форматами господарської діяльності малих готельних підприємств;

- удосконалити методичні підходи до проведення оцінки конкурентної позиції малих готельних підприємств;

- розробити рекомендації щодо вдосконалення стратегічного управління малими готельними підприємствами;

- запропонувати методичний підхід до проведення корекції стратегічного управління малими готельними підприємствами;

- розвинути методичні положення щодо формування стратегічного управління малим готельним підприємством;

- обґрунтувати стратегічний напрямок розвитку малих готельних підприємств і створення об'єднання малих готельних підприємств.

Об'єкт дослідження – процеси стратегічного управління малими готельними підприємствами.

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні положення формування стратегії управління малими готельними підприємствами.

Методи дослідження. Методичною основою роботи є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: індукції і дедукції, наукової абстракції – при дослідженні сутності стратегічного управління в готельному бізнесі; економікостатистичні методи (групування, табличний, графічний) – при систематизації засобів розміщення, зображенні даних та результатів розрахунків, побудові графіків залежності показників; анкетування, експертних оцінок – при вивченні факторів розвитку готельного бізнесу; SWOТ-аналіз – при оцінки організації середовища малих готельних підприємств; бенчмаркінг – при проведенні порівняльного аналізу параметрів готельного бізнесу; кореляційно-регресійний – при визначенні тісноти зв'язку між чисельністю працівників та обсягом наданих послуг малих готельних підприємств; стратифікації –при визначенні позицій малих готельних підприємств у стратегічному просторі; метод Байєса – при дослідженні правдоподібності гіпотез конкурентних позицій малих підприємств;

матрична система – при побудові конкурентних карт; моделювання – при розробці моделі управління малими готельними підприємствами.

Інформаційною базою дисертації є законодавчі та нормативно-правові акти України, Постанови Кабінету Міністрів України, наукові дослідження вітчизняних та іноземних учених, результати власних спостережень, інформаційні ресурси мережі Internet.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретикометодичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо стратегічного управління малими готельними підприємствами.

Основними найбільш вагомими науковими результатами, отриманими здобувачем є:

Вперше:

запропоновано та обґрунтовано систему стратегічного управління малими готельними підприємствами, яка, на відміну від існуючих, включає два рівня формування загальної стратегії управління та стратегічного контролю, що дає можливість підприємцю оцінити формування стратегії управління із врахуванням стабільного розвитку підприємства на основі розширення обсягів послуг при обмеженій кількості персоналу.

Удосконалено:

методичні положення проведення діагностики малих готельних підприємств на основі детермінації ознак суб'єктів за форматами господарської діяльності (прирістний, змішаний, інноваційний), що дозволяє ідентифікувати готельні підприємства та отримувати коректні прогнозні оцінки з високим рівнем ймовірності для подальшого формування стратегії розвитку;

методичний підхід проведення оцінки конкурентної позиції малого готельного підприємства на основі побудови конкурентних карт-матриць визначення позиції малого підприємства, що дозволяє оптимізувати процес прийняття стратегічних управлінських рішень;

методичні засади управління малими готельними підприємствами шляхом проведення оперативної корекції стратегії на основі використання комплексу методів Байєса, SWOТ-аналізу, бенчмаркінгу та математичного аналізу, що дозволяє створювати ринкові переваги малих готельних підприємств.

Набули подальшого розвитку:

методичний підхід до оцінки позиціонування малих готельних підприємств шляхом розробки експрес-тесту за критерієм їх конкурентної позиції, що надає можливість з позиції парадигм стратегічної раціональності та стратегічної поведінки припустити характер позиціонування малих підприємств на ринку готельних послуг;

підхід до побудови структурно-логічної схеми формування стратегічних альтернатив у напрямі господарчої діяльності малих готельних підприємств на засадах комплексного підходу, що сприяє досягненню позитивних результатів у формуванні загальної стратегії розвитку малих готельних підприємств;

пропозиції щодо створення галузевих об’єднань через союзи підприємств малого готельного бізнесу та розробку функціональної моделі спілки малих готельних підприємств за допомогою моделювання процесів об’єднання як основи стратегічного розвитку та ефективного використання маркетингового інструментарію для виявлення попиту і просунення готельних послуг споживачу.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення дисертації полягає в розробці рекомендацій із наукового обґрунтування і формування ефективного стратегічного управління малими готельними підприємствами відповідно до чисельності туристських потоків і внутрішніх можливостей підприємств. Основні наукові положення представлені у вигляді методичних рекомендацій, які можуть використовуватися в практичній діяльності готельних підприємств України. Запропонований засiб стратифікації засобів розміщення для туристів регіону, засiб корекції стратегічного управління малими готельними підприємствами, методика ідентифікації готельних підприємств за форматами господарської діяльності можуть бути використані при навчанні (підвищенні кваліфікації) керівників готельних підприємств. Розроблені пропозиції дозволять своєчасно приймати управлінські рішення щодо формування ефективного стратегічного управління малими готельними підприємствами.

Обґрунтовані в дисертації рекомендації схвалені і прийняті до впровадження готелем «Ярд» м. Севастополь (довiдка № 710 від 20.06.2009 р.), готелем «Олімпплюс» м. Севастополь (довiдка № 12 від 07.12.2009 р.), ЗАТ «Кобзар»

м. Севастополь (довiдка № 34 від 20.09.2009 р.).

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі в Севастопольському економіко-гуманітарному інституті Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського при викладанні дисциплін «Управлінська діяльність у сфері послуг», «Економіка та організація готельного господарства», «Маркетинг в індустрії туризму», «Стандартизація, сертифікація готельних послуг» (довідка від 10.05.2010 р. №233/05).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота та опубліковані наукові статті є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, висновки, рекомендації і пропозиції виконані автором на підставі особисто проведених досліджень та знайшли відображення в опублікованих наукових працях.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження були обговорені на 3 науково-практичних конференціях: четвертій республіканській науково-практичній конференції «Туризм, курорти і наука.

Стратегічний менеджмент у туризмі» (м. Сімферополь, 2008 р.), шостій мiжнароднiй науково-практичній конференції проблемы «Актуальные инновационных наук - 2010» (м. Прземишль, 2010 р.), восьмій міжнародній науково-практичній конференції «Стан і перспективи інформаційнонноваційного розвитку туристського бізнесу» (м. Святогiрськ, 2010 р.).

Публікації. За результатами дослідження автором опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 4,23 друк. арк., з яких 8 - у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, містить 45 таблиць, 25 рисунків, висновків, списку використаних джерел, що налічує 183 позиції на 18 сторiнках, 11 додатків на 14 сторiнках. Обсяг основного тексту дисертації – 170 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі відображено актуальність обраної теми дисертаційної роботи, визначено основну мету, об'єкт і предмет дослідження, відзначено основні положення наукової новизни, визначено теоретичне і практичне значення дослідження.

У першому розділі «Теоретичні основи формування стратегії управління малими готельними підприємствами» розкрито основні теоретичні положення щодо економічної сутності стратегічного управління на ринку готельних послуг, особливості організації діяльності малих підприємств у сфері готельної індустрії, принципи формування стратегії управління малими готельними підприємствами.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 339.138(477) JEL Classification: D12, I21 Жарська Ірина Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, Одеський національний економічний університет (м. Одеса, Україна) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове...»

«УДК 658 (477) Н. В. Івашова, канд. екон. наук, асистент, Сумський державний університет; Т. П. Гончаренко, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У науковій роботі автори дослідили існуючі підходи та проаналізували дискусійні питання у визначенні елементів системи комунікацій підприємств, виявили специфічні характеристики контакту у промисловому маркетингу,...»

«Технічна допомога українській інфраструктурі якості Йоахім Ламберт Яким чиномекспортувати прості посудини, що працюють під тиском, до Європейського Союзу -Настанови для українських виробників Київ AENOR Проект виконує Цей проект фінансується консорціум European Profiles S.A. Європейським Союзом разом з AENOR, SIST та CNI Під редакцією Сергія Береславського та Дмитра Луценка АВТОР: Йоахім Ламберт Переклад з англійської під редакцією Сергія Береславського та Дмитра Луценка Ця брошура покликана...»

«Региональная экономика УДК [330.322:338.48](477.53) ЧИ   ЕВ РШ Н.І ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ Черниш І.В. Проведено факторний аналіз інвестиційної привабливості туристськорекреаційного сектора економіки регіону. Охарактеризовано позитивні та негативні складові. Запропоновано шляхи підвищення рівня інвестиційної привабливості галузі. Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційні ризики інвестиційне середовище,...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ Кафедра економічної теорії РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ УКРАЇНИ методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів економічних спеціальностей безвідривної форми навчання КИЇВ 2003 Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри (протокол № 11 від 22 квітня 2003 р.) та на засіданні методичної комісії факультету (протокол № 3 від 21 травня 2003 р.) Призначені для студентів економічних...»

«ББК 67.312.2я73 М5 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 354 від 17 лютого 2005 року) Рецензенти: Бобкова А. Г. — професор, доктор юридичних наук, зав. каф. господарського права Донецького національного універ ситету; Жилінкова І. В. — професор, доктор юридичних наук, каф. цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; Шишка Р. Б. — професор, кандидат юридичних наук, каф. цивільно правових дисциплін Національного університету...»

«N Посібник користувача Персональний комп'ютер Серія VPCSA / Серія VPCSB n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO. 5 Використання безпроводової мережі WAN. Аспекти ергономічності Використання автентифікації за відбитками Початок роботи пальців Розміщення елементів керування і портів. Використання ТРМ Інформація про світлові індикатори Використання периферійних пристроїв Підключення джерела живлення Приєднання реплікатора портів Використання акумуляторної батареї...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Підлягає поверненню на кафедру Математичне програмування Навчально-методичний посібник Частина Чернівці «Рута» ББК 22.183.41я УДК 519.852(076) M 34 Друкується за ухвалою Вченої ради факультету прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 9 від 26.05.09 р.) Рецензенти: Григорків В.С. – доктор фіз.-мат наук, професор ЧНУ; Городецький В.В. – доктор...»

«О.Ляшенко.Особливості методології економіко-математичного моделювання трансферу технологій/ О.Ляшенко // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.26-34 (економікоматематичне моделювання) УДК 330.45 Оксана ЛЯШЕНКО ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Резюме. У статті узагальнено методологічні основи наукового пізнання з використанням математичного моделювання економічних процесів, що дало змогу ідентифікувати особливості методології...»

«Посібник з експлуатації Для користувача Посібник з експлуатації calorMATIC 470 Залежний від погодних умов регулятор UA Зміст Зміст 1 Вказівки до посібника з експлуатації 5.3.1 1 x нагрів бойлера 1.1 Дотримання вимог спільно діючої документації. 3 5.3.2 Режим Вечірка 1.2 Зберігання документації 5.3.3 1 день режим не вдома 1.3 Використані символи 5.3.4 1 день режим я вдома 1.4 Паспортна табличка 5.3.5 Режим 1 x активна вентиляція 1.5 Сфера застосування посібника 1.6 Маркування СЕ 6 Технічне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»