WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВІДОМОСТІ АСПІРАНТУРИ В Чернігівському державному інституті економіки і управління діє аспірантура. В 2009 році було захищено кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (4), 2009

Економіка

ВІДОМОСТІ АСПІРАНТУРИ

В Чернігівському державному інституті економіки і управління діє аспірантура. В 2009 році було захищено кандидатські

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Рябова Т. А. Споживча поведінка підприємств на ринку сухого молока. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2009.

Актуальність теми. Зростання динамічності товарних ринків, підвищення конкуренції як серед виробників товарів, так і серед їх споживачів, наростання інтеграційних процесів на усіх рівнях соціально-економічних систем, зміна внутрішньої природи економічних процесів та інші чинники актуалізували проблему організації ефективних економічних трансакцій, у першу чергу у сфері споживання. Саме побудова стійких, взаємовигідних, прозорих і результативних маркетингових систем взаємодії виступає ключовим фактором стабілізації ринкового попиту та забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємств усіх сфер бізнесу.

Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей найчастіше побудовані на основі поведінкових теорій. Сучасні економічні дослідження обгрунтовано збагачуються доробком суміжних суспільних наук, таких як економічна соціологія, політологія, психологія індивідів і соціальних груп тощо. Дослідження новітніх наукових праць в сфері маркетингу дозволяють засвідчити, що поведінка промислових підприємств у процесі споживання на поточний момент не отримала завершеного методологічного опрацювання.

Теоретичною основою дисертації проблематики споживчої поведінки підприємств стали наукові праці А. Ф. Павленка, Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (4), 2009 Економіка А. В. Войчака, В. П. Пилипчука, М. А. Окландера, Д. М. Узнадзе, І. Божовича, О. М. Леонтьева, А. А. Афанасьева, М. М. Вороновицького, В. Г. Герасимчука, Н. Ю. Глинського, М. М. Дмитрука, О. В. Зозульова, 3. О. Коваля, Н. С. Ситникової, К. Ерроу, М. Мак-Дональда, Дж. Е. Лінча, Г. Лівітта, С. Мінетта, Т. Пітерса, Р. Уотермена, Д. Бодді, Р. Пейтона, Л. Штерна, Дж. Енджела та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.

У науковій літературі та сучасній вітчизняній маркетинговій практиці практично відсутні вдалі спроби побудови ефективних систем споживчих взаємодій на ринках промислових товарів, розробки інструментарію управління розвитком підприємств з позицій взаємодії зі споживачами. Теоретичне та методичне значення успішного розв’язання проблем створення стійких, ефективних систем взаємодії виробників та споживачів на промислових ринках, їх глибока наукова і прикладна розробка визначають актуальність обраної теми, логіко-структурну побудову дисертації, її мету, завдання та напрями дослідження.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (тема: «Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки», реєстраційний номер 0103U004765). Особисто автором розроблено підрозділ „Забезпечення ефективної взаємодії виробників і споживачів на промислових ринках для формування потенціалу розвитку за умов глобалізації»).

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і практичних засад створення ефективних систем взаємодії виробників і споживачів на ринках сухих молокопродуктів.

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:

уточнено трактування сутності терміну „споживча поведінка», обґрунтовано роль поведінкових процесів взаємодії підприємств в маркетинговому менеджменті;

сформовано концептуальну модель аналізу споживчої поведінки підприємства, побудови стійких систем взаємодії зі споживачами на ринках сухого молока;

запропоновано нову методику оцінки ефективності взамодії споживачів і виробників на основі використання матема

–  –  –

тичного апарату теорії ігор, концепцій теорії поля та поведінкових диспозицій;

ідентифіковані особливості та найважливіші проблемні аспекти розвитку підприємств-виробників сухих молокопродуктів України, а також запропоновані конкретні заходи щодо їх подолання;

побудовано систему підтримки прийняття управлінських рішені, у сфері вивчення та модифікації споживчої поведінки, що створює передумови для практичного використання наукових результатів на підприємствах, а також створює основи для розробки спеціалізованого програмного забезпечення.

Об’єктом дослідження є процеси взаємодії корпоративних виробників і споживачів на ринках за сучасних умов діяльності.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних основ формування комерційно ефективних і стратегічно орієнтованих поведінкових моделей підприємств у процесі закупок ресурсів на ринках сухих молокопродуктів.

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення комплексу конкретних завдань у дисертації використані загальні та спеціальні наукові методи, що дозволило системно дослідити проблему забезпечення ефективності споживчої поведінки підприємств на ринках сухих молокопродуктів. У процесі обґрунтування теоретичних положень роботи використані методи абстрагування, порівняння, системного аналізу і синтезу, моделювання та формалізації тощо. Наукові результати дисертації, які мають теоретичний характер, базуються на сучасних досягненнях економічної теорії та соціології споживання, а також їх конструктивному формально-логічному переосмисленні. Методи статистичного та порівняльного економічного аналізу, теорії прийняття рішень, математичного моделювання та алгоритмізації та інші спеціальні методи сформували основу для методичних висновків дисертаційної роботи та побудови адекватного сучасним умовам дослідження емпіричного матеріалу.

Інформаційною базою дисертації стали сучасні економічні дослідження у сфері управління взаємозв’язками з клієнтами, теорії маркетингового менеджменту, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з дослідження проблематики роботи, законо

–  –  –

давчі, нормативні та методичні документи різних органів влади, матеріали широкого кола періодичних видань, статистичні джерела Держкомстату України (збірники та Інтернет ресурси), фінансова звітність суб’єктів підприємницької діяльності, матеріали маркетингових досліджень автора.

До найбільш вагомих результатів дослідження, що отримані особисто здобувачем, містять наукову новизну та практичну цінність і виносяться на прилюдний захист, належать такі:

вперше:

– на основі використання диспозиційної поведінкової моделі та комплексу показників діагностики цілей, внутрішніх і зовнішніх характеристик діяльності підприємств запропоновано технологію аналізу споживчої поведінки підприємств для коректної оцінки ефективності їх поточної діяльності та потенціалу розвитку;

– розроблено методику організації взаємодії споживачів і виробників, що спрямована на досягнення стратегічної узгодженості їх економічних інтересів, а також структуру поведінкових диспозицій ринкової взаємодії між підприємствами-споживачами, а на цій основі запропоновані заходи формування сталих мереж споживання з високим ринковим потенціалом;

удосконалено:

– підходи до управління зв’язками виробників зі споживачами, що дозволило визначити необхідність процесної кооперації між підприємствами молокопереробної галузі за ланцюгом створення вартості для кінцевого споживача;

– моделі поведінки підприємств на ринках сухих молокопродуктів за умов інтернаціоналізації вітчизняної економіки, що дало можливість розробити заходи захисту від негативних впливів сезонних коливань світових ринків;

набуло подальшого розвитку:

– теорія споживчої поведінки підприємств у процесі закупівлі ресурсів на промислових ринках, в частині ідентифікації стійких диспозицій та розробки стратегій на цій основі;

– галузева модель кооперації молокопереробних підпримств України, спрямована на внутрішньогалузеву інтеграцію, повне використання потенціалу розвитку, що дозволяє забезпечити їх стабільний розвиток за умов глобальної економіки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Основні наукові результати дисертаційного дослідження доведені до рівня методичних вказівок і практичних рекомендацій, які дозволяють підвищити ефективність споживчих взаємодій промислових підприємств. Завдяки використанню універсальних математичних технологій, прикладні результати роботи можуть використовуватися в управлінні промисловими підпримствами в різних сферах бізнесу для побудови маркетингових стратегій та формування стійких систем взаємодії зі споживачами.

Підтвердженням практичного значення отриманих результатів є використання основних методичних розробок і практичних рекомендацій у діяльності ВАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» (довідка № 187 від 22.07.08), ВАТ «Чернігівський молокозавод» (довідка № 256 від 27.06.08), у діяльності Головного управління економіки Чернігівської обласної державної адміністрації (довідка № 08-07/1412 від 18.06.2008 р.), у науково-дослідних проектах Міжнародного інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (довідка № 0514 від 21.05.2008 р.), а також навчальному процесі Чернігівського державного інституту економіки та управління (довідка № 101-07/256а від 08.04.2008 p.).

Дисертація є завершеним науковим дослідженням і містить авторські розробки щодо побудови ефективних систем взамодії виробників і споживачів на ринках сухих молокопродуктів.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Практичне впровадження результатів здійснено на основі особистих наукових ідей та розробок.

Основні положення, результати, висновки та пропозиції доповідалися на Восьмій міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг в Україні» (м. Київ, 2007 p.), II Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, 2008 p.), Міжнародному інноваційному форумі «Освіта, наука і виробництво у регіональному розвитку» (м. Чернігів, 2008 p.).

За результатами виконаних досліджень опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 1,97 д.а., з них 4 у фахових

–  –  –

виданнях загальним обсягом 1,45 д.а., З тези конференцій в інших наукових виданнях, загальним обсягом 0,52 д.а.

Загальний обсяг роботи 172 сторінки друкованого тексту і складається зі змісту, вступу, трьох розділів, списку використаних джерел і додатків. Вона містить 31 таблицю на 17 сторінках, 87 рисунків на 46 сторінках, 3 додатки на 17 сторінках та список використаних джерел, що містить 221 найменування на 19 сторінках.

Ключові слова: споживання, поведінка споживачів, диспозиція, промисловий маркетинг, поле взаємодії, оптимізація, сегментування, ефективність.

Забаштанський М. М. Фінансове забезпечення комунальної сфери. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009.

Становлення національної економіки України тісно пов’язане з функціонуванням комунальної сфери як пріоритетної і соціально значущої складової системи господарювання, що виконує функцію щодо життєзабезпечення населення та суб’єктів господарювання. Діяльність комунальної сфери створює необхідну основу для розвитку та ефективного функціонування економіки країни в цілому.

У структурі комунальної сфери понад 95 % питомої ваги займають два найбільші господарства: водопровідно-каналізаційне та комунальна теплоенергетика. Це зумовлено високою енергоємністю комунальної сфери та великою потребою в послугах цих господарств. Можна стверджувати, що фінансове становище саме цих господарств найбільш повно характеризує фінансовий стан комунальної сфери в цілому, а концептуальні положення особливостей організації їх фінансового забезпечення характерні для всіх суб’єктів господарювання комунальної сфери. Звідси виникає важливість дослідження функціонування комунальної сфери на основі саме цих двох господарств.

–  –  –

Питання фінансового забезпечення та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів відносяться до найактуальніших для більшості суб’єктів господарювання у зв’язку з їх незадовільним фінансовим станом. Необхідність їх розв’язання особливо зростає. в сучасних кризових умовах Це стосується й комунальної сфери, фінансовий стан якої сьогодні вкрай незадовільний. Відсутність необхідного обсягу фінансових ресурсів, відволікання значних сум оборотних коштів у дебіторську заборгованість, наявність значного морального та фізичного зносу основних засобів є причиною погіршення якості комунальних послуг та періодичних техногенних криз.

Нестача фінансових ресурсів у комунальній сфері, об’єктивно вимагає пошуку нових та вдосконалення існуючих підходів до визначення концептуальних засад її фінансового забезпечення. Саме тому проблеми фінансового забезпечення комунальної сфери становлять предмет досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів. Серед них: О. Бєляєв, М. Білик, П. Буряк, М. Бутко, І. Васильйова, Н. Внукова, В. Кравченко, Г. Крамаренко, Г. Ляшенко, В. Ніколаєв, Г. Онищук, Л. Панкевич, В. Пустовойтова, А. Рибак, М. Руль, Р. Сиротяк, В. Студінський, О. Лилик та ін.

Разом з тим, слід зазначити, що в економічній науці тенденції фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери, оцінка його впливу на їх фінансовий стан і вартість комунальних послуг досліджені не в повній мірі. Зважаючи на значимість комунальної сфери для життєзабезпечення суспільства, надзвичайно важливим постає завдання дослідити та обґрунтувати засади фінансового забезпечення цієї сфери, реалізувати їх мобілізуючий вплив на розкриття джерел її подальшого розвитку. Це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та завдання.

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукових досліджень кафедри фінансів Чернігівського державного інституту економіки і управління, зокрема, вона є складовою комплексних науково-дослідних робіт: «Фінансова та бюджетна політика в умовах реформування економіки» (номер державної рестрації 0103U000829), у межах якої дисертантом підготовлено розділ «Напрями зміцнення фінансового стану підприємств ко

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 339.137.2 О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька* Національний університет “Львівська політехніка”, *Львівський інститут економіки і туризму ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ © Савіцька О.П., Савіцька Н.В, 2013 Розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність підприємства”. Наведено перелік суб’єктів туристичної індустрії, охарактеризовано функції підприємницької діяльності в туризмі, від повноти виконання яких залежить конкурентоспроможність...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України Аналітична доповідь Київ – 2011 УДК 339. 56. 055: 662. 6 (477) П 7 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Воронцов С. Б., к. е. н.; Бєгун С. В., к. т. н.; Білуха А. А.; Кошарна О. П., к. т. н. За загальною редакцією А. Ю. Сменковського, заслуженого економіста України Електронна версія:...»

«www.zgia.zp.ua УДК 330.341 Шляга О.В., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Білоус А.С. Запорізька державна інженерна академія sh_ov@list.ru ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Шляга О.В., Білоус А.С. Підходи до оцінки персоналу на підприємствах. У статті розглянуто сутність оцінювання персоналу підприємства. Структуровані етапи еволюційного розвитку та становлення теорії і практики оцінки персоналу. Узагальнені, згруповані та охарактеризовані існуючі підходи до оцінки...»

«Для користувача Посібник з експлуатації geoTHERM Система теплових насосів повітря/вода UA Зміст Зміст 1 Вказівки до документації 1.1 Дотримання діючої документації 1.2 Зберігання документації 1.3 Використовувані символи 1.4 Дійсність посібника 1.5 Маркування СЕ шуму зовнішнього модуля 2 Вказівки з техніки безпеки 2.1 Вказівки з техніки безпеки й попереджувальні вказівки. 4 4.13.1 Активація функції економії 2.1.1 Класифікація попереджувальних вказівок 2.1.2 Структура попереджувальних вказівок...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ЕкОНОМіЧНА тЕОРія” (для молодших спеціалістів) Київ 200 Підготовлено викладачем В. М. Микитенко Затверджено на засіданні циклової комісії менеджменту (організація виробництва) Деснянського економіко-правового технікуму при МАУП (протокол № 9 від 06.07.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Микитенко В. М. Навчальна програма дисципліни “Економічна теорія” (для молодших спеціалістів). —...»

«Міністерство оборони України Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка Організація ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів. Київ – 2009 Навчальний посібник: “Організація ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів”. За редакцією Директора контрольно – ревізійного департаменту Міністерства оборони України, Ільченка Володимира Івановича. Рецензенти:...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 339.138:336.71.078.3 А.В. ЯРЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ У статті досліджено сучасні тенденції концентрації ринку банківських послуг в Україні. Розглянуто досвід об’єднання банківських структур, визначено провідні переваги та недоліки концентрації банківського капіталу, обґрунтовано...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮЩАК ЖАННА МИКОЛАЇВНА УДК: 657.47(043.3) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра цивільного права та процесу МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦКУРСУ «ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ» для студентів заочної форми навчання ЛЬВІВ 2012 В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи зі спецкурсу «Правовий захист економічної конкуренції» для студентів заочної форми навчання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»