WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Підоричева Ірина Юріївна

УДК 338.242+334

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ

ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ, ОСВІТИ

І ВИРОБНИЦТВА

Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління

національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2012 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) у відділі економічних проблем науковотехнічного прогресу в промисловості.

Науковий керівник – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Землянкін Анатолій Іванович, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), заступник директора інституту з наукової роботи.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бубенко Павло Трохимович, Північно-східний науковий центр НАН України та МОНмолодьспорту України (м. Харків), директор центру;

кандидат економічних наук, доцент Кравченко Сергій Іванович, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

МОНмолодьспорту України, доцент кафедри економіки підприємства.

Захист відбудеться «24» лютого 2012 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул.

Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий «23» січня 2012 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток світової та національної економік у сучасних умовах значною мірою визначається їх здатністю продукувати, використовувати й комерціалізувати нові знання і технології. Інновації виступають ключовим фактором економічного розвитку, забезпечуючи понад 50% світового економічного зростання. Разом із тим економіка України продовжує базуватись на сировинних галузях і виробництві продукції з низькою доданою вартістю. Зростання ВВП за рахунок виконання наукових та науковотехнічних робіт становить лише 0,9%, тоді як у країнах ОЕСР – 2,29% ВВП, ЄС – 2,01, США – 2,68, Японії – 3,44% ВВП. Слабкими залишаються позиції українських підприємств на зовнішніх ринках. Продукція високотехнологічних галузей національної економіки становить лише 2,8% обсягу промислового експорту. Частка України на світовому ринку наукоємної продукції, який оцінюється у 2,5-3 трлн. дол., не перевищує 0,1%, що в сотні разів нижче порівняно із США (36%), Японією (30%), Німеччиною (17%). Наявна ситуація обумовлюється багатьма причинами, однією з яких є низький рівень взаємодії між базовими елементами інноваційного процесу – наукою, освітою і виробництвом. Саме ефективна інтеграція цих сфер економіки, як переконливо доводить світовий досвід, забезпечує провідні позиції країн у міжнародній конкуренції, підвищує науково-технологічний потенціал і ефективність економічних процесів.

Проблеми інноваційного розвитку, інтеграції науки, освіти і виробництва у їх різних аспектах (економічному, філософському, правовому, історичному) розглядали у своїх роботах такі вчені: В. Александрова, О. Алимов, О. Амоша, Ю. Бажал, Дж. Бернал, П. Бубенко, І. Булєєв, Б. Буркинський, А. Бьютендам, А. Воронкова, І. Галиця, А. Гальчинський, В. Геєць, О. Голіченко, Л. Гохберг, Г. Губерна, В. Гриньова, І. Дєжина, О. Динкін, І. Єгоров, М. Єрмошенко, М. Згуровський, А. Землянкін, Н. Іванова, С. Кацура, М. Кизим, С. Кравченко, Т. Кузнєцова, Л. Кузьменко, В. Куценко, О. Лапко, В. Ляшенко, В. Макаров, Б. Маліцький, Г. Моісеєв, Б. Патон, Й. Піннінгс, О. Попович, Л. Саломатіна, Б. Санто, В. Семиноженко, В. Соловйов, Б. Твісс, Л. Федулова, С. Харічков, В. Хобта, Л. Червова, М. Чумаченко, А. Чухно, Н. Чухрай, Й. Шумпетер, В. Яцков.

Незважаючи на значну кількість публікацій із досліджуваної проблеми, через її складність і новизну, багато питань усе ще залишаються невирішеними. Так, в умовах формування ринкової інноваційної системи перед наукою і освітою ставляться принципово нові вимоги.

Головна з них полягає в тому, щоб наукові та освітні організації перетворити на активних учасників інноваційного процесу, дієвих стимуляторів розвитку продуктивних сил. Реалізація такого підходу неможлива без удосконалення діючих форм інтеграції й упровадження нових перспективних моделей співробітництва науки і освіти з виробництвом. Ураховуючи, що у країні діють сектор вищої освіти, академічний, галузевий і заводський сектори науки, державний і комерційний освітні сектори, державні та приватні підприємства, дослідження процесів розвитку їх різноманітного поєднання є актуальним і важливим завданням.

Необхідність подальших досліджень у сфері окреслених проблем обумовила вибір теми дисертації, її мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: «Розробка напрямів і моделей трансформації інноваційної діяльності в промисловості у контексті міжнародної інтеграції» (номер держреєстрації 0106U008450, 2006-2009 рр.), у рамках якої запропоновано моделі оптимізації спільної діяльності наукових і освітніх організацій; «Міжнародний трансфер знань в інноваційному розвитку промисловості» (номер держреєстрації 0109U000962, 2009-2012 рр.), де проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку інтеграційних форм і процесів взаємодії науки, освіти і виробництва й обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності та якості співробітництва основних учасників інноваційного процесу. Рекомендації автора використано при розробці Концепції інноваційного розвитку Донецької області до 2020 р.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень і розробка науково-методичних рекомендацій щодо розвитку організаційних форм інтеграції науки, освіти і виробництва.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:

уточнено сутнісну характеристику інтеграції науки і освіти на основі аналізу поняття «інтеграція» в економічному та філософському аспектах;

досліджено еволюцію взаємозв’язків науки і освіти, визначено історичні передумови науково-виробничої інтеграції та сучасні виклики поглиблення науково-освітньо-виробничої взаємодії;

проаналізовано стан і особливості розвитку процесів та форм інтеграції науки, освіти й виробництва в національних умовах;

розроблено класифікацію форм інтеграції науки, освіти і виробництва з урахуванням повноти охоплення стадій інноваційного процесу «фундаментальні дослідження – прикладні дослідження – дослідно-конструкторські і проектно-конструкторські роботи – освоєння виробництва нової продукції та комерціалізація інновацій» залежно від цілей, які вирішуються на кожній із них;

запропоновано рекомендації щодо формування сприятливих організаційно-правових і фінансово-економічних умов розвитку співпраці між сферами науки і освіти з виробництвом;

обґрунтовано концептуальні положення інтеграції науки, освіти і виробництва на сучасному етапі розвитку національної економіки;

розроблено модель проектної інтеграції у формі науково-освітньовиробничого комплексу договірного характеру;

обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інтеграції науки, освіти і виробництва.

Об’єкт дослідження – процеси економічної інтеграції, форми їх вияву у сфері науково-освітньо-виробничої взаємодії.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань, пов’язаних із формуванням і розвитком організаційних форм інтеграції науки, освіти і виробництва в національній економіці.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертації становлять закономірності суспільного розвитку, базові положення теорії інновацій, праці вітчизняних і зарубіжних учених із питань розвитку науки, освіти і виробництва та їх взаємодії. У роботі використано такі методи: системного аналізу – при виявленні взаємозв’язків між складовими системи «освіта – наука – виробництво»; узагальнення і порівняння – при визначенні сутності та економічної природи інтеграції, її основних відмінностей від понять «об'єднання» і «кооперація», уточненні визначення інтеграції щодо науки і освіти; історичного та логічного аналізу – при відстеженні еволюції процесів і форм інтеграції; статистичного аналізу – при дослідженні динаміки стану й тенденцій розвитку процесів інтеграції в Україні; комбінаторного та класифікаційного аналізу – при побудові класифікації форм інтеграції учасників інноваційного процесу; моделювання – при розробці моделі проектної інтеграції науки, освіти і виробництва й побудові організаційної структури управління нею; фінансової математики – при обґрунтуванні методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проектної форми інтеграції.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, дані Державного комітету статистики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, річні звіти Національної академії наук Украни, результати власних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних і науково-методичних положень із розвитку організаційних форм інтеграції науки, освіти і виробництва, спрямованих на підвищення ефективності і якості їх функціонування та співробітництва. Основними результатами, які характеризують наукову новизну, є такі:

уперше:

запропоновано модель інтеграції науки, освіти і виробництва, засновану на взаємовигідному партнерстві та проектному методі співробітництва, орієнтовану на підвищення ефективності інтеграційних процесів, у тому числі на основі встановлення раціональних зв’язків між самостійними організаціями в умовах спільної реалізації ними інноваційних проектів;

удосконалено:

концептуальні положення інтеграції науки, освіти і виробництва в напрямі активізації законодавчої та фінансової підтримки діючих інтеграційних структур і розвитку нових прогресивних моделей інтеграції, здатних відповідати характеру сучасних виробничих, організаційних і соціальних процесів, формату інституційних відносин у науково-освітній сфері та виробництві.

Реалізація такої концепції дозволить перейти від стихійного стану інтеграційних процесів до планованого, зберегти національні традиції та опанувати здобутки зарубіжних країн у сфері інтеграції;

класифікацію форм інтеграції на основі ідентифікації і якісного аналізу можливих на практиці комбінацій науково-освітньої та науково-освітньовиробничої взаємодії. В основу класифікації покладено повноту охоплення стадій інноваційного процесу залежно від цілей, які вирішуються на кожній із них. Перевага такого параметра класифікації порівняно з іншими полягає в існуванні достатнього простору для включення в загальну схему класифікації постійно виникаючих нових варіантів взаємодії науки, освіти і виробництва;

науково-методичний підхід до проведення оцінки ефективності науково-освітньо-виробничої інтеграції, що базується на системному виділенні економічної, науково-технічної, виробничої та освітньої цілей із формуванням критеріїв (індикаторів) ступеня їх досягнення, який на відміну від існуючих методик заснований на якісно-кількісному підході до оцінки інтеграції;

дістали подальшого розвитку:

підходи до обґрунтування еволюції взаємозв’язків науки і освіти, історичних передумов інтеграції науки і виробництва, що дозволило розвинути ідею поєднання навчання з науковими дослідженнями, виявити деформацію формування сукупності передумов інтеграції науки і виробництва в радянський період і в період ринкового реформування українського суспільства; передумови науково-освітньо-виробничої інтеграції у процесі формування інноваційно орієнтованої економіки;

поняття «інтеграція науки і освіти» як сукупності відносин між науковими і освітніми організаціями, які взаємодіють у складі інтеграційної структури або на договірних засадах щодо встановлення стійких взаємозв’язків, з метою гармонізації інтересів, досягнення додаткового ефекту від спільної діяльності та взаємовідносин із виробництвом і органами влади;

наукове обґрунтування рекомендацій щодо посилення взаємозв’язків між наукою, освітою і виробництвом у сфері нормативно-правового та фінансового забезпечення, що сприятиме активізації інноваційних процесів, зміцненню науково-освітнього потенціалу й наукоємного сектору виробництва, подальшому розвитку традиційних і впровадженню нових для України форм інтеграції;

наукові підходи до визначення методу оцінки ефективності спільної діяльності організацій науки і освіти з виробництвом у проектній формі інтеграції на основі визначення узагальнюючого показника, який ураховує основні джерела і результати функціонування інтеграційної структури (у тому числі синергетичний і бюджетний ефекти), а також рівень інфляції та чинник ризику, що дає можливість отримати повну комплексну оцінку взаємодії учасників інтеграції.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що виконані розробки можуть бути використані при ухваленні обґрунтованих рішень із впровадження перспективних для України варіантів науково-освітньої та науково-освітньо-виробничої взаємодії, спрямованих на зміцнення і підвищення результативності інтеграційних зв'язків як ключового чинника зростання національної економіки, а також при підготовці законопроектів та внесенні змін і доповнень до чинного законодавства України, зокрема до законів «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту».

Запропоновані рішення мають прикладний характер і використовуються: Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури Донецької обласної державної адміністрації (лист № 1.11/462 від 02.04.2010 р. та лист № 1.11/464 від 02.04.2010 р.), ВАТ «ПЕМ – Енерговугілля» (акт № 211/77 від 11.06.2010 р.), Донецьким науковим центром НАН України та МОНмолодьспорту України (лист № 201/206 від 30.11.2010 р.), Головним управлінням регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької обласної державної адміністрації (лист № 4-051 від 07.02.2011 р., лист № 4-308 від 29.04.2011 р., лист № 1-818 від 21.12.2011 р.), Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (довідка № 5-2/1115-11 від 29.11.2011 р.), Донецькою торгово-промисловою палатою (лист № 3143/01.10 від 21.12.2011 р.).Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Н.Константюк. Місце і роль державної митної служби України в системі державних фінансів / Н.Константюк // Галицький економічний вісник. — 2012. — №5(38). — с.151-160 (фінансовообліково-аналітичні аспекти) УДК 339.543 Наталія КОНСТАНТЮК МІСЦЕ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Резюме. Розкрито місце і роль Державної митної служби України у формуванні державних фінансів та контроль за їх використанням. Особлива увага приділена реалізації фіскально-контролюючих...»

«ББК 65.050. Зінченко А., Саприкіна М. Індекс прозорості. — К.:, 2013. – 26 с. У збірці представлені результати оцінювання веб-сайтів найбільших компаній України за 2013 рік відповідно до критеріїв міжнародного Індексу прозорості. Оцінювання проводилося Центром «Розвиток КСВ». У публікації проаналізовано рівень розкриття інформації з корпоративної соціальної відповідальності українських компаній. Також представлено результати порівняння рівнів висвітлення інформації з корпоративної соціальної...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 339.138:336.71.078.3 А.В. ЯРЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ У статті досліджено сучасні тенденції концентрації ринку банківських послуг в Україні. Розглянуто досвід об’єднання банківських структур, визначено провідні переваги та недоліки концентрації банківського капіталу, обґрунтовано...»

«ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 67 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 3 (23) УДК 338.456 Є. М. КАЙЛЮК, М. А. БРАТАШ Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ У статті на основі вивчення досвіду різних країн світу по управлінню житловим фондом, визначено основні характерні риси, що формують ефективну систему житлових відносин між усіма...»

«ББК 67.312.2я73 М5 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 354 від 17 лютого 2005 року) Рецензенти: Бобкова А. Г. — професор, доктор юридичних наук, зав. каф. господарського права Донецького національного універ ситету; Жилінкова І. В. — професор, доктор юридичних наук, каф. цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; Шишка Р. Б. — професор, кандидат юридичних наук, каф. цивільно правових дисциплін Національного університету...»

«УДК 330.341:504 Ілляшенко Сергій Миколайович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БАЗІ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ Сформовано цілісний комплекс методичних інструментів, що містить як відомі, так і авторські підходи до аналізу ринкових можливостей і діагностики потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Їхнє застосування суттєво...»

«УДК 658.8 Лабурцева Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЦІНАМИ В РАМКАХ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ Стаття присвячена розробленню методичних рекомендацій щодо управління цінами на товари за наявності в товарному асортименті зв’язків взаємозаміщення або взаємодоповнення. Систематизовані варіанти взаємозв’язків між товарами в асортименті підприємства, рекомендовані відповідні...»

«Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 6–18. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf. УДК 330.354 JEL Classification: M1, М21 Михайло Пивоваров Класичний приватний університет, вул. Жуковського, 70 Б, м. Запоріжжя, 69002, Україна e-mail: pivovarov_mg@ukr.net д.е.н., проф....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Батіщева Надія Миколаївна УДК 657.1:657.6:339.56(043.3) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі обліку і аудиту...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ ДІОДІВ (СІЕ 127:2007, МОD) ДСТУ СІЕ 127:201Х (проект, перша редакція) Видання офіційне КИЇВ ДЕРЖСПОЖИСТАНДАРТ УКРАЇНИ 201Х ДСТУ СІЕ 127:201Х ПЕРЕДМОВА ВНЕСЕНО: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»; ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю.Басова, Л.Дугніст, Л.Губа, Г.Кожушко (науковий керівник), В.Ткаченко, І.Шурдук 2 НАДАНО ЧИННОСТІ:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»