WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – 6.030506 магістр – 8.03050601 Донецьк - 2011 УДК 311 ББК 60.6 я 73 Автори: ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»

освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр – 6.030506 магістр – 8.03050601 Донецьк - 2011 УДК 311 ББК 60.6 я 73 Автори: д.е.н., проф. Сидорова А.В к.е.н., доц. Масич Л.О.

к.е.н., ас. Панасенко І.В.

Рекомендовано до друку вченою радою обліково-фінансового факультету Донецького національного університету (протокол № 5 від21 січня 2011 року) Наскрізна програма практики спеціальності «Прикладна статистика» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавар - 6.030506, магістр - 8.03050601.

Програма містить загальні положення про виробничу практику зі статистичного обліку, державної статистичної звітності та магістерську практику студентів спеціальності «Прикладна статистика»; мету і задачі кожного виду практики, яка передбачена навчальним планом;

питання організації та процедури проходження практики; розподіл обов’язків; порядок складання та захисту звіту з практики; критерії оцінювання результатів з проходження практики.

УДК 311 ББК 60.6 я 73 © А. В. Сидорова © Л. О. Масич © І. В. Панасенко

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вступ Наскрізна програма практики є навчально-методичним документом, що визначає проходження практики студентами спеціальності «Прикладна статистика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр». Основна мета складання наскрізної програми практики для спеціальності «Прикладна статистика» - уникнути дублювання і одночасно максимально охопити можливі напрямки майбутньої практичної діяльності випускників. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності.

Практика студентів на кожному курсі має свої задачі, зміст і структуру.

Навчальний план бакалаврів передбачає проведення двох практик:

1) виробничої практики на 2-му курсі зі статистичного обліку, тривалістю два тижні;

2) виробничої практики на 3-му курсі з державної статистичної звітності, тривалістю чотири тижні.

Навчальним планом магістрів передбачається проведення:

3) переддипломної практики протягом шести тижнів (30 робочих днів).

Проходження усіх видів практики оформлюється наказом ректора.

Організаційне й навчально-методичне керівництво практикою студентів з боку університету здійснюється кафедрою економічної статистики. Результати практики обговорюються на засіданні кафедри і передаються Раді факультету для прийняття рішень.

У зв'язку зі змінами законодавчих актів в умовах реформування економіки України в період переходу до ринкових умов господарювання можливі зміни вимог до підготовки бакалаврів і магістрів. У зв'язку з цим допускається оперативне внесення змін у дану програму відповідно до змін навчальних планів.

1.2. Основні положення Важлива роль у процесі засвоєння теоретичних знань студентами належить оволодінню навичками практичної роботи в ході проходження виробничої практики. Молодий фахівець має володіти не тільки фундаментальними знаннями з теоретичних дисциплін, але й мати повне уявлення про специфіку його майбутньої роботи.

Для забезпечення загального методичного керівництва проведенням усіх видів практик розробляється наскрізна програма практики відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8.04.93 р. № 93, що рекомендується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, відповідає навчальному плану, кваліфікаційній характеристиці й освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів і магістрів.

Кафедра направляє студентів на бази практики, з якими укладені договори про проходження практики, а також за заявками суб'єктів господарювання або на підприємства, по договорах з якими здійснюється навчання студентів. Доцільно направляти студентів для проходження практики на підприємства, що оплачують їх навчання або забезпечують для них місце майбутнього працевлаштування.

Робота студентів на платних посадах (з оплатою або без оплати) вважається найбільш доцільною порівняно з проходженням практики дублерами (сторонніми спостерігачами).

1.3. Вимоги до баз практики Практика студентів є важливою складовою частиною основної освітньої програми підготовки фахівців вищої кваліфікації і проводиться на підприємствах, в установах і організаціях різних видів діяльності і форм господарювання з передовими формами і методами організації статистичного обліку й аналізу.

Базами практики для студентів спеціальності «Прикладна статистика» можуть бути:

- державні органи статистики районного, міського і обласного рівнів;

- промислові, сільськогосподарські, торгівельні, будівельні суб'єкти господарювання, підприємства зв'язку, транспорту й інших видів діяльності;

- підприємства бюджетної сфери діяльності;

- податкові і контрольно-ревізійні служби;

- банки;

- інші підприємства, організації й установи, де належним чином поставлена організація статистичного обліку й аналізу, використовуються передові комп'ютерні технології.

1.4. Мета практики – підготовка студента до виконання функцій економіста-аналітика, закріплення теоретичних знань, що були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійного уміння приймати самостійні рішення у визначених виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

1.5. Загальні задачі практики:

поглиблення професійної орієнтації, свідомості суспільної й особистої значимості у своїй професії;

формування професійних переконань і якостей особистості, які необхідні економісту вищої кваліфікації;

виховання потреби у самоосвіті, професійному самовихованні, формування творчого і дослідницького підходу до своєї професії;

закріплення, поглиблення і збагачення спеціальних знань і умінь їх застосовувати.

1.6. Вимоги до керівників практики і їх обов'язки:

- здійснювати підбір суб'єктів господарювання для проходження практики і готувати необхідну документацію для підписання з ними договорів про проходження практики;

- здійснювати своєчасну розробку методичного забезпечення проходження практики: програми практики, календарного плану, індивідуальних завдань на період практики;

- готувати наказ про проходження практики, напрямки і щоденники практики, здійснювати контроль над дотриманням термінів практики і її змістом;

- здійснювати контроль за роботою студентів-практикантів, уживати заходи щодо усуненню можливих недоліків в організації практики;

- заповнювати відповідний розділ у щоденниках практики про оцінку роботи студента-практиканта;

- складати для обговорення на засіданні кафедри загальний звіт про практику, забезпечити його затвердження на Раді факультету і представлення в навчальну частину університету ;

- узагальнювати навчально-методичний досвід практики, вносити пропозиції щодо її раціоналізації, участь у роботі міжкафедральних обговорень з питань підготовки і проведення усіх видів практик.

Керівники практики від кафедри забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед практикою. Здійснюють контроль за своєчасним прибуттям студентів на практику. Відвідування баз практики керівником повинне здійснюватися періодично (не менш двох разів за весь термін практики).

Зустрічі зі студентами можуть проводитися на кафедрі в обов'язковому порядку за твердим розкладом. На цих зустрічах керівник розмовляє з кожним студентом по відпрацьованому матеріалу за визначений період, у необхідних випадках дає роз'яснення. Кожна зустріч зі студентом фіксується в його щоденнику підписом керівника.

При встановленні невиконання базою практики умов договору або календарного графіка проходження практик викладач уживає заходів до усунення виявлених відхилень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При наступних відвідуваннях керівник практики від кафедри контролює дотримання студентами трудової дисципліни, виконання програми практики, індивідуальних завдань, стан збору й оформлення форм статистичної звітності.

Усі зауваження, установлені перевіркою практики, фіксуються в щоденнику. По закінченні практики викладач складає докладний звіт за весь період практики. У звіті повинні бути відбиті питання, починаючи від прибуття студента на підприємство і закінчуючи захистом студентом звіту з практики. Викладач у звіті повинний дати критичний аналіз проходження студентами практики, а також пропозиції і рекомендації з удосконалення всього навчального процесу, включаючи лекції, практичні заняття, виробничу практику, а також програму практики.

1.7. Обов'язки керівника практики від бази практики Керівник практики від бази практики відзначає в щоденнику дату прибуття студента на практику й організує практику відповідно до програми.

Систематично, не менш одного разу на тиждень, перевіряє записи, що зроблені студентом у щоденнику; опитує про хід виконання розділів програми практики; робить у щоденнику відповідний запис зі своїм підписом.

Керівник практики на робочому місці повинний:

1) ознайомити студента зі змістом майбутньої роботи, з інструктивними матеріалами по даній роботі;

2) визначити денний обсяг робіт;

3) провести інструктаж з їх виконання;

4) перевірити якість зробленої роботи, про що відзначити в щоденнику практики студента;

5) здійснювати контроль за трудовою дисципліною студентівпрактикантів;

6) інформувати керівника практики від кафедри про проходження студентом практики.

У звіті про проходженню практики керівник дає оцінку ретельності, ініціативності студента, знання комп'ютера стосовно до виконуваних функцій, висловлює думку про доцільність прийняття студента на наступну практику і прийняття випускника на роботу надалі.

1.8. Обов'язки студента-практиканта На базу виробничої практики – студент повинен прибути в перший день терміну практики, про що у щоденнику робиться відповідний запис і скріплюється печаткою підприємства.

Студент повинний особисто простежити за тим, щоб був виданий на підприємстві (установі) наказ про зарахування його практикантом і про призначення керівника практики, з яким студент складає календарний план проходження практики відповідно до програми практики, розробленою кафедрою. Протягом виконання програми практики студент веде відповідні записи в щоденнику.

Результати проходження практики викладаються в звіті, у якому в логічній послідовності повинні бути описані всі питання програми практики, а також додані форми відповідної статистичної звітності з мінімальною текстовою пояснювальною частиною.

1.9. Організація і процедура проходження практики Розподіл студентів по базах практики здійснює завідувач кафедрою або його заступник, відповідальний за організацію практики.

Даний розподіл оформляється наказом по університету з обов'язковою вказівкою контингенту студентів-практикантів за формою оплати навчання (бюджет-договір), керівника практики від кафедри, терміну практики.

Перед відправленням на практику кафедра організує інструктаж і видає студентам щоденник практики, її робочу програму і напрямок на практику - обов'язкові документи, форми яких розробляються і затверджуються навчальною частиною університету. Робоча програма практики обов'язково містить календарний план проходження практики й індивідуальне завдання, що стосується до конкретного підрозділу місця проходження практики Якщо студент проходить практику на підприємстві, в організації або установі, специфіка якого не знайшла відображення в перерахованих темах і методичних розробках до них, керівниками практики від кафедри і підприємства складається і затверджується на кафедрі індивідуальна робоча програма для конкретного(их) студента(ів) з урахуванням особливостей бази практики.

Під час практики студенти можуть залучатися адміністрацією для надання допомоги базі практики в строгій відповідності зі спеціальністю і вказівками в календарному плані (складання й обробка первинних і зведених документів, форм статистичної звітності, участь у підготовці пояснювальних записок до звітів і ін.).

До безпосереднього виконання передбачених календарним планом робіт, студенту необхідно більш докладно ознайомитися з місцем проходження практики, ступенем автоматизації обліково-аналітичних робіт, системою документообігу.

За кожною ділянкою робіт необхідно:

вивчити діючі інструктивні матеріали, що регламентують організацію статистичного обліку й аналізу;

вивчити галузевий, відомчий і внутрішній стан за даними питаннями;

ознайомитися і по можливості прикласти до звіту первинні документи, зведені таблиці, відомості і звітність;

надати оцінку сучасній практиці статистичного обліку й аналізу, відповідність її нормативним документам і національним стандартам.

1.10. Вимоги до звіту про практику та його структура По закінченні терміну проведення практики студент-практикант готує звіт про проходження практики, у якому викладається відповідний описовий матеріал, виконане індивідуальне завдання і додаються необхідні форми звітності. Також студент представляє щоденник практики з відгуками про його роботу керівників від бази практики і від кафедри.

Кафедра організує захист звітів про практику на кафедрі або базі практики. Оформлення звіту здійснюється за установленою формою.

Звіт має бути надрукований на білому папері (формат А 4), використовуючи одну сторону листа. Загальний обсяг звіту не менш 20 сторінок (А 4) надруковані тексти в текстовому редакторі WORD 6.0–7.0 (шрифт 14, Тіmes New Roman, інтервал 1,5). Поле верхнє – 25 мм, нижнє

– 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

На початку текстової частини наводять титульний лист (додатки А, Б, В), який підписує керівник від підприємства, закріплений печаткою, потім йде зміст (оформляється у виді схованої таблиці). На останній сторінці звіту практикант ставить свій підпис і дату закінчення написання звіту.

В структуру звіту входять:

Вступ.

1. Опис організаційної структури підприємства (організації, установи) та відділу бази практики.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 3/2010 УДК 613/614:330.161 ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Т. М. Камінська, доктор економічних наук, професор Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Статтю присвячено ірраціональним економічним інтересам, які виникають на тіньовому ринку медичних послуг і суперечать національним інтересам і соціальній ефективності охорони здоров’я. Запропоновано умови, які сприятимуть змінам у середовищі...»

«УДК 339.138:338.4 ЦИГАНКОВА ТЕТЯНА, ЄВДОЧЕНКО ОЛЕНА, ШЕЛЕСТОВИЧ НАТАЛЯ* Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі АНОТАЦІЯ. Досліджено маркетингові стратегії міжнародних компаній в умовах турбулентності глобального середовища та запропоновано їх типізацію за критерім успішності для компаній, що працюють на міжнародних ринках промислових та споживчих товарів, а також послуг. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Міжнародна маркетингова стратегія, турбулентність глобального середовища,...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ М.ЧЕРНІВЦІВ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2014 РОКУ Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області адреса: вул. Головна, 249-а, м.Чернівці, 58018, Україна телефони: (0372) 55-09-42, факс: (0372) 58-19-3 електронна пошта: gus@cv.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua Відповідальні за випуск: Т.Г.Сарчинська, В.С.Дронь, Г.І.Петрова,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи Для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.7(075.8) М5 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку...»

«УДК 658.8 Ястремська Олена Миколаївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету; Письмак Вікторія Олексіївна, аспірант кафедри логістики Харківського національного економічного університету ОСОБЛИВОСТІ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТА ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА В ПРОЦЕСІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розглянуто основні дії підприємства в процесі закупівельної діяльності, особливості...»

«Сприятиме професійній дієвості аудиторів поглиблене вивчення ними курсу судовобухгалтерської експертизи, практики діяльності аудиторів на підприємствах клієнта-замовника в зарубіжних країнах. Важливим буде обмін досвідом аудиторської практики з аудиторами інших країн, стажування за кордоном вітчизняних аудиторів. Треба враховувати що шахрайство на підприємствах, дії підприємців можуть не лише завдавати матеріальної шкоди, але й моральної, позначаючись на стані його фінансовогосподарської...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ Державний економіко-технологічний університет транспорту Кафедра «Фінанси транспорту» С.С. Пінчук, Є.В. Талавіра ФІНАНСОВЕ ПРАВО Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання Київ 2010 УДК 338 С.С. Пінчук, Є.В. Талавіра Фінансове право: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання К.:ДЕТУТ, 2010 – 0с. Начально-методичний посібник...»

«УДК 339.138(477) JEL Classification: D12, I21 Жарська Ірина Олександрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу, Одеський національний економічний університет (м. Одеса, Україна) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У статті виділено основні етапи становлення та розвитку науки «Поведінка споживача». Запропоновано методику оцінки поведінки споживачів у сфері освітніх послуг на основі трирівневої моделі поведінкової реакції. Проведено маркетингове...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. А. Шиян КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Монографія Вінниця ВНТУ УДК 338.45: 621 ББК 65.305.4 М 80 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 25.11.2010 р.). Рецензенти: Мороз О. М., доктор економічних наук, професор ВІЕ КНТЕУ Зянько В. В., доктор...»

«ЕКОНОМІКА УДК [330.341.1:347.77]:613/614 Л.І. Федулова, д-р екон. наук, Т.В. Груздова, С.В. Палиця Інститут економіки та прогнозування НАН України СТАН РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У статті автори подають результати аналізу розвитку охорони інтелектуальної власності як складової науково-технологічного потенціалу системи охорони здоров’я України з подальшим виявленням та характеристикою відповідних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»