WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |

«ОЛЕКСІЙ МОЛДОВАН Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ Монографія Київ – 2011 УДК 336.1+338.24.021.8(477) М 75 За повного або часткового відтворення матеріалів даної ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОЛЕКСІЙ МОЛДОВАН

Державні фінанси України:

досвід та перспективи

реформ

Монографія

Київ – 2011

УДК 336.1+338.24.021.8(477)

М 75

За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації

посилання на видання обов’язкове

Рекомендовано до друку Вченою Радою

Національного інституту стратегічних досліджень

(протокол № 7 від 26 жовтня 2011 р.) Автор: Молдован О. О.

Рецензенти:

Опарін В. М.– заступник завідувача кафедри фінансів Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор;

Сухоруков А. І.– радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України;

Белінська Я. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і підприємництва Національного університету державної податкової служби України.

Електронна версія: http:/www.niss.gov.ua М 75 Молдован, О. О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.

ISBN 978-966-554-147-9 Розглянуто проблеми становлення та розвитку системи державних фінансів України. Визначено і проаналізовано її суперечності та недоліки, які у 2009-2010 рр. стали чинниками посилення кризових явищ в економіці та сформували загрози для макроекономічної та соціальної стабільності в державі. Особливу увагу приділено комплексу реформ, проведених у системі державних фінансів у 2010-2011 рр. Детально проаналізовано податкову та бюджетну реформи, а також зміни в управлінні державним боргом. Зроблено оцінку того, наскільки вони кореспондують із завданнями економічної політики України в посткризових умовах розвитку. Визначено стратегічні пріоритети та завдання наступного етапу реформ системи державних фінансів та розроблено механізми їх реалізації.

Розраховано на фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері державних фінансів, аспірантів, студентів, осіб, які цікавляться сучасними проблемами економіки.

© Молдован Олексій Олександрович, 2011 © майнові, Національний інститут стратегічних ISBN 978-966-554-147-9 досліджень, 2011 Зміст Передмова

Розділ І. Державні фінанси:

теоретико-методологічний аспект

1.1. Причини виникнення та чинники розвитку інституту державних фінансів

1.2. Державні фінанси у сучасній державі:

структура, функції та тенденції розвитку

1.3. Організаційно-правові аспекти функціонування державних фінансів в Україні............. 87 Розділ IІ. Становлення та розвиток державних фінансів України

2.1. Становлення системи державних фінансів та еволюція бюджетно-податкової політики в контексті економічних пріоритетів держави...............107

2.2. Криза державних фінансів і моделі бюджетно-податкової політики України

2.2.1. Кризові явища в бюджетній системі

2.2.2. Зниження ефективності податкової системи....... 137 2.2.3. Ризики хаотичної боргової політики

2.2.4. Дисбаланси позабюджетних цільових фондів і державних монополій

Розділ ІІІ. Новації реформи бюджетної системи.............. 161

3.1. Проблеми та недоліки бюджетної системи напередодні реформи

3.2. Бюджетний кодекс 2010 р.: головні новації

3.3. Бюджетна децентралізація та реформа міжбюджетних відносин

3.4. Інші заходи щодо удосконалення функціонування бюджетного механізму

Розділ ІV. Суперечності та досягнення податкової реформи

4.1. Головні завдання податкової реформи 2010 р............... 2 4.1.1. Щодо збільшення доходів бюджету

4.1.2. Стимулювання економічної активності................ 2

4.2. Реформування системи оподаткування

4.3. Новації щодо підвищення ефективності боротьби з мінімізацією оподаткування та ухилянням від сплати податків

Олексій Молдован. Державні фінанси України: досвід та перспективи...

4.4. Зміни в адмініструванні податку на прибуток підприємств

4.5. Реформа податку на доходи фізичних осіб

4.6. Механізми удосконалення ПДВ

4.7. Зміни у спрощеній системі оподаткування

4.8. Питання податкових пільг у рамках СПРЕД................. 292 Розділ V. Невирішені завдання та стратегічні орієнтири подальших реформ системи державних фінансів України

5.1. «Слабкі місця» і невирішені проблеми бюджетної системи та стратегічні напрями подальших реформ

5.2. Напрями та пріоритети наступного етапу реформи податкової системи України

5.2.1. Резерви щодо збільшення податкових надходжень

5.2.2. Напрями реформування ПДВ та перспективи його скасування

5.2.3. Механізми реалізації фіскального та регулятивного потенціалу оподаткування природних ресурсів

5.2.4. Перспективи відновлення фіскальних пільг у межах СПРЕД

5.3. Актуальні проблеми інших складових системи державних фінансів та напрями їх подолання

5.3.1. Державний кредит

5.3.2. Система позабюджетних цільових фондів........... 357 5.3.3. Фінанси підприємств державного сектору........... 364 5.3.4. Сектор державних банків

Післямова

–  –  –

ПЕРЕДМОВА

У 2008-2009 рр. Україна зіштовхнулася з черговою фінансово-економічною кризою. Вона стала серйозним випробовуванням на міцність вітчизняної економіки та її здатності ефективно реагувати на нові економічні виклики та загрози. Криза виявила та посилила ті фундаментальні економічні проблеми, які в умовах високих темпів зростання ВВП перебували в латентному стані. Вона яскраво засвідчила, що експортно-сировинна модель економіки є вкрай нестабільною і не може забезпечити сталий економічний розвиток України в довгостроковій перспективі. Закономірно, що спроба розбудови на базі такої моделі господарського комплексу «держави добробуту» європейського зразка, в якій міцні вільні ринки гармонічно поєднувалися б з високими соціальними стандартами та широким переліком якісних державних послуг (освіта, медицина, транспортна інфраструктура тощо), виявилася невдалою.

Одним із чинників провалу у виконанні завдання досягнення високих показників соціально-економічного розвитку, що його ставила влада на початку відновлення незалежності, стала неефективна система державних фінансів. У 90-х роках ХХ ст. її еклектично і хаотично

Олексій Молдован. Державні фінанси України: досвід та перспективи...

сформована модель дозволила утримати країну від економічного і політичного колапсу, проте вона не здатна була забезпечити реалізацію нових завдань та пріоритетів, що постали перед Україною в умовах розвитку ринкових відносин. За часів економічного піднесення 2000 – I половини 2008 рр. ця модель не змогла забезпечити ефективний перерозподіл фінансових ресурсів з метою створення передумов для оптимізації структури економіки, посилення інвестиційної активності та зменшення розривів між доходами різних груп громадян.

Слабкість інститутів та незавершеність процесу розбудови системи державних фінансів давало можливість різним урядам здійснювати кон’юнктурну бюджетно-податкову політику, спрямовану переважно на вирішення ситуативних завдань, замість завдань стратегічного розвитку економіки. Як наслідок, попри значне зростання в 2000–2008 рр. обсягу фінансових ресурсів, що перебували у розпорядженні держави, Україна досягла незначного прогресу у вирішенні головних завдань які стоять перед нею з часу відновлення незалежності: зростанні добробуту населення та структурній перебудові економіки на базі інвестиційно-інноваційної моделі.

В умовах глобальних економічних потрясінь та їх внутрішньоекономічних наслідків, коли саме бюджетноподаткові інструменти мали б стати основою антикризової політики України, проблеми та дисбаланси державних фінансів стали продукувати додаткові загрози для економіки. Розбалансований стан системи державних фінансів погіршив соціально-економічне становище країни та інвестиційний клімат, пришвидшив інфляційні процеси, поставив країну перед загрозою дефолту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Усвідомлюючи нагальну необхідність оздоровлення системи державних фінансів, побудови ефективної податкової системи та формування дієвих механізмів перерозподілу фінансових ресурсів в економіці, Президент України, Кабінет Міністрів та Верховна Рада розпочали у 2010 р. реформи системи державних фінансів. Стратегічними цілями реформ було проголошено створення сприятливого фіскального простору для бізнесу, ефек

<

Передмова

тивної та децентралізованої бюджетної системи за збереження фінансово потужного уряду.

Зміни, що відбулися у функціонуванні системи державних фінансів України у 2010-2011 рр., були наймасштабнішими за останні десять років. Це стосується як діапазону реформ (зміни відбулися у більшості складових системи державних фінансів), так і їх глибини (в окремих сегментах, зокрема в бюджетній та податковій системах, сталися досить серйозні зрушення).

З одного боку, проведені реформи зробили позитивний внесок у справу формування ефективної системи державних фінансів, з іншого – мали регресивний ефект. Крім того, залишився значний пласт невирішених проблем.

Загалом вказані зміни у функціонуванні системи державних фінансів країни будуть з-поміж головних чинників, які визначатимуть динаміку та напрями соціальноекономічних перетворень в країні у середньостроковій перспективі.

Метою даної роботи є детальний і всебічний аналіз комплексу реформ системи державних фінансів України, які відбулися в 2010-2011 рр., їх вплив на соціальноекономічне становище держави, а також розробка на базі проведеного дослідження нових орієнтирів та завдань для подальших етапів реформ.

Для досягнення поставленої мети дослідження було орієнтоване на виконання таких завдань:

а) інвентаризація та аналіз проблем і чинників, що призвели у 2009 р. до кризового стану системи державних фінансів України;

б) аналіз реформ у системі державних фінансів у 2010рр., оцінка їх впливу на ефективність виконання функцій самою системою та на соціально-економічне становище держави;

в) розробка та обґрунтування напрямів та пріоритетів подальшого реформування системи державних фінансів в умовах посткризового відновлення економіки України.

Дослідження за вказаними напрямами дозволяє сформувати чітке уявлення про стан системи державних фінансів, ідентифікувати її головні проблеми, з’ясувати,

Олексій Молдован. Державні фінанси України: досвід та перспективи...

чи кореспондують реформи із завданнями усунення цих проблем, а також чи створює нова система державних фінансів адекватні умови та відповідні інструменти для динамічного якісного посткризового розвитку економіки України.

Перший розділ монографії присвячено історичним та теоретичним аспектам розбудови та функціонування системи державних фінансів. У ньому, спираючись на історичні факти та наукову думку різних історичних епох, зроблено спробу теоретичного осмислення проблеми формування та розвитку інституту державних фінансів.

Наукова цінність історичної ретроспективи полягає в можливості з’ясування першопричин виникнення окремих складових державних фінансів, зокрема бюджету, міжбюджетних відносин, податків тощо.

У розділі також проаналізовано найбільш поширені сучасні концепції та підходи щодо обґрунтування існування державних фінансів, їх функцій та завдань. Звернено увагу на загальні риси організаційно-правової структури державних фінансів у сучасному світі, розкрито специфіку їх архітектури в Україні.

У другому розділі розглянуто процес становлення та функціонування системи державних фінансів незалежної України, а також еволюцію бюджетно-податкової політики. Було проаналізовано практику застосування бюджетноподаткових механізмів для реалізації економічних завдань, що визначалися урядами України, починаючи з 1991 р.

Особливу увагу приділено причинам і чинникам, що обумовили наближення системи державних фінансів до кризового стану в 2009-2010 рр. Детально було проаналізовано фіскальні заходи антикризової політики, їх дієвість, ефективність, а також наслідки їх застосування для соціальноекономічного розвитку України.

Розглянуто також кризові явища в усіх складових системи державних фінансів України, які посилилися у 2009-2010 рр, зокрема в бюджетній та податковій системах, системі позабюджетних соціальних фондів, місцевих фінансах, державному кредиті та національних державних монополіях.

Передмова

У третьому розділі подано аналіз бюджетної реформи, зокрема нової редакції Бюджетного кодексу України.

Основну увагу приділено досягненням реформи, її недолікам та невирішеним питанням. Проаналізовано прогрес і прорахунки у таких проблемних питаннях, як корекція архітектури бюджетної системи, фінансове забезпечення надання публічних послуг, ефективність витрачання бюджетних коштів, посилення фінансової потужності місцевих органів влади. Розглянуто зміни в окремих складових бюджетного механізму, зокрема середньостроковому прогнозуванні, програмно-цільовому методі тощо.

Четвертий розділ присвячено питанням реформування податкової системи. Детально проаналізовано зміст і найважливіші новації Податкового кодексу, оцінено їх потенційний вплив на подолання проблем, властивих податковій системі до прийняття цього нормативноправового акта. Разом з тим звернено увагу на значні ризики для соціально-економічного розвитку України, які стали наслідками прорахунків, допущених у процесі податкової реформи. Здійснено також оцінку перших підсумків та ефективності впровадження податкової реформи на практиці.

У п’ятому розділі зроблено акцент на обґрунтуванні необхідності продовження реформ в усіх складових системи державних фінансів. Відповідно до проведеного аналізу ефективності здійснених реформ визначено пріоритети та завдання реформ системи державних фінансів у середньостроковій перспективі. Запропоновано комплекс механізмів, впровадження яких дозволить покращити дієвість та ефективність системи державних фінансів України.

Дослідження здійснювалося автором у процесі підготовки низки аналітичних доповідей Національного інституту стратегічних досліджень, презентованих на «круглих столах» з економічної тематики, у щорічних посланнях Президента України до Верховної Ради України, низці аналітичних документів стосовно окремих аспектів розвитку системи державних фінансів для вищих посадовців України.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«УДК 330.3:334:620.91 М.В. Руда, А.В. Якібчук Національний університет “Львівська політехніка” НОВА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ © Руда М.В., Якібчук А.В., 2012 Розглянуто можливість реформування енергетичного сектора економіки в Україні. Проаналізовано перспективи застосування альтернативних джерел енергії в Україні, зокрема сектор фотовольтаїки. Визначено базові елементи нової моделі підприємництва в контексті впровадження концепції...»

«Інноваційно-інвестиційна УДК 330.341.1:330.3 політика Федулова Л.І., д-р. екон. наук зав. відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Визначено та охарактеризовано світові тенденції інноваційної політики першого десятиріччя ХХІ ст. Обґрунтовано положення щодо впливу складових інноваційної політики та особливостей її вияву на стан економічного зростання країн. Місце і роль інноваційної політики в системі...»

«УДК: 339.146.4.001.37 Зайчук Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ТАРГЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У статті розглянуті методичні підходи до визначення ринкового потенціалу, які застосовуються у світовій практиці. На основі аналізу існуючих наукових підходів до вибору цільового ринку розроблено адаптовану до потреб та...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи Для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.7(075.8) М5 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку...»

«УДК 681.3.07 В. В. Стадніченко Національний технічний університет України «КПІ» АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТНЕРІВ ЗІ ЗБУТУ Сфокусовано увагу на важливості оцінювання комерційних посередників. Запропоновано систематизацію наявних методів оцінювання, проаналізовано їх переваги та недоліки. This article reports on the importance of dealers activity estimation. Author offers systematization of existent methods of estimation, their advantages and failings are analysed....»

«УДК 330.1 А. В. Терентьєва, асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Досліджено сутність термінів «діяльність», «антикризова діяльність», види діяльності». Визначено окремі аспекти проблеми управління антикризовою діяльністю підприємства. Ключові слова. Діяльність, антикризова діяльність, антикризове управління, види діяльності підприємства. Вступ. Об’єктивна необхідність здійснення ефективної...»

«УДК 331.101 А.В. Гривнак, О.І. Бала Національний університет “Львівська політехніка” ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ © Гривнак А.В., Бала О.І., 2013 Розглядається проблема управління персоналом на сучасних підприємствах. Сучасні технології, інноваційні ідеї ніколи не будуть ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персоналом – це складний процес, тому що кожна людина наділена...»

«Фінансово-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького як фактор модернізації українського суспільства Галичини. Фінансово-економічна діяльність митрополита Шептицького загалом не привертала уваги дослідників його життя та діяльності. Часом вона висвітлювалася в зв’язку з його харитативною діяльністю, в цьому контексті цікавим є дослідження Енн Слюсарчук Сірка, опубліковане в збірнику “Morality and Reality”1. Ця розвідка має за мету показати цілі, інструменти і способи...»

«Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії Глава 2 Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії   § 1. Зародження економічних знань Економічна теорія як наука пройшла довгий шлях розвитку. Спо­чатку економічні погляди не виокремлювалися у спеціальну галузь знань, вони були складовою частиною єдиної неподільної науки. Ці знання зберігалися й передавалися від покоління до покоління у ви­гляді навичок, звичаїв, заповідей та правил поведінки. Економічні...»

«Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Управління інформаційною безпекою», «Консолідована інформація» Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до підготовки та написання курсової...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»