WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності Електротехнічні системи електроспоживання всіх форм навчання Кривий Ріг Укладачі: канд.техн.наук, доцент ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту

для студентів спеціальності

"Електротехнічні системи

електроспоживання "

всіх форм навчання

Кривий Ріг

Укладачі: канд.техн.наук, доцент Щокін В.П., к.т.н., доцент

Гузов Е.С., ст. лаборант Гнатюк Ю.І.

Рецензент : д-р.техн.наук, професор Сінолиций А.П.

Відповідальний за випуск: Т.в.о.зав.кафедри, к.т.н., доцент Щокін В.П.

Методичні вказівки включають мету і задачі дипломного проекту, відомості про загальні вимоги до дипломного проектування, зміст і рекомендації з виконання розділів дипломного проекту, а також рекомендації з оформлення пояснювальної записки та графічної частини.

Розглянуто на засіданні Схвалено на засіданні кафедри електропоста- вченої ради електротехчання та ресурсозбереження нічного факультету Протокол № 5 Протокол № 1 від 5.10.2010 р. від 27.10.2010 р.

1. Мета і задачі дипломного проектування Дипломне проектування є заключним етапом навчання та сприяє закріпленню знань за фахом і має за мету:

- систематизувати, закріпити, розширити і поглибити теоретичні знання студентів, отримані в період навчання;

- опанувати навичками самостійного рішення інженерних задач і підготуватися до фахової діяльності.

Основними задачами дипломного проектування є придбання практичних навичок:

- комплексного проектування систем електропостачання ( СЕП ) промислового підприємства;

- дослідження і розробки шляхів електрозбереження;

- застосування сучасного електроустаткування;

- оптимізації СЕП на підставі техніко-економічного аналізу;

- забезпечення надійного живлення струмоприймачів при належній якості електроенергії в умовах нормальних, ремонтних і після аварійних режимів;

- застосування обчислювальної техніки;

- забезпечення умови безпечного обслуговування електроустановок. Проект СЕП є кваліфікаційною роботою студента і тому вона повинна мати відповідний обсяг, глибину проробки і спосіб відображення її в пояснювальній записці і графічному матеріалі.

2. Організація дипломного проектування Відповідно до тематики дипломного проектування студентам надається право вибору теми дипломного проекту. Студент може вибрати тему з переліку який затверджений кафедрою для конкретних підприємств відповідно до заявок підприємств, проектних і науково-дослідних організацій. Крім того студент може запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. Тема дипломного проекту затверджується до початку переддипломної практики.

Перед початком переддипломної практики проводяться загальні збори студентів-дипломників. Керівник дипломного проекту, на основі заявок студентів формує завдання для підбору матеріалів до проекту протягом переддипломної практики, визначає термін закінчення проектування.

Перед початком виконання дипломного проекту керівник, при участі студента, розробляє календарний графік роботи на весь період проектування.

Для захисту проекту студент готує доповідь, яка повинна бути короткою (не більше 15 хв.) і містити відповіді на наступні питання: мета дипломного проекту, коротка характеристика об'єкта, перелік розв'язуваних у проекті питань, обґрунтування прийнятих у проекті рішень, опис прийнятої схеми електропостачання та її техніко-економічні показники, питання електробезпеки. Студент знайомиться з рецензією до засідання ДЕК і готує відповіді на зауваження рецензента.

–  –  –

Розробка систем електропостачання може проводитися для діючих і нових підприємств (гірничо-збагачувальних комбінати, рудники, металургійні, машинобудівні заводи тощо), енергоємних виробництв, цехів, підрозділів (шахти, поверхневий комплекс рудника, кар'єри, дробильні, збагачувальні, агломераційні, огрудкувальні фабрики тощо); енергоємних насосних і компресорних станцій; власних потреб електричних станцій тощо.

Дипломне проектування виконується для об'єктів зі складною системою електропостачання. Проектування бажано виконувати, як правило, для об'єктів з наявністю головної знижувальної підстанції ( ГЗП ).

У загальному випадку тема дипломного проекту може починатися зі слів:

"Електропостачання об'єкта …"

4. Вихідні дані для проектування

З основними вихідними даними для дипломного проекту студенти визначаються в період переддипломної практики, найважливіші серед них :

- характеристика технологічного процесу і середовища виробничих приміщень, оцінка категорій споживачів електроенергії;

- генплан об'єкта проектування з розміщенням основного технологічного устаткування, енергетичних споруд і трасування електричних мереж;

- характеристики приймачів електроенергії на всіх напругах із вказівкою типів, кількості, режиму роботи;

- відомості про джерела живлення об'єкта проектування: параметри елементів живлення системи;

- схема джерел живлення з вказівкою потужності трансформаторів, напруги на збірних шинах, потужності КЗ на них;

- величини струму однофазного замикання на землю (в мережі з ізольованою нейтраллю);

- відомості про техніко-економічні показники системи електропостачання;

(облік електроенергії, електроспоживання і електрозбереження);

- відомості про експлуатацію і безпеку обслуговування електроустановок.

5. Зміст і рекомендації з виконання розділів дипломного проекту пояснювальна записка оформляється державною мовою;

Зміст.

У змісті наводять повне найменування розділів з указівкою відповідних сторінок.

Реферат.

У рефераті, коротко викладаються: сутність роботи, основні принципи рішення питань і отримані результати.

Вступ.

Визначається роль і місце проектованого об'єкта в загальному балансі споживання електроенергії підприємства. Характеристика умов (географічних, метеорологічних і ін.) і місця розташування проектованого об'єкту. Мета і задачі проектування електропостачання об'єкта.

Розділ 1. Загальна частина

Наводять конкретне призначення об'єкта, види й обсяги продукції, що випускається, коротко описується технологічний процес виробництва, місце, яке займає об'єкт у виробничому процесі підприємства, основні виробничі показники.

Додатково визначається характеристика об'єкта і його частин за характером навколишнього середовища, ступень пожежної безпеки, вибухобезпеки і безпеки враження людей електричним струмом. Визначається категорія споживачів. У цьому ж розділі приводяться відомості про метеорологічні та кліматичні умови в районі підприємства, забрудненості атмосфери, характеристика ґрунту. Вказується тривалість роботи підприємства за рік, число змін і ступінь їх загрузки, техніко-економічні показники.

Наводиться коротка характеристика приймачів електричної енергії:

класифікація електроустаткування за типами промислових установок (крани, насоси, вентилятори, компресори, зварювальні трансформатори, дробарки, млини, конвеєри, екскаватори, бурові верстати і т.п.) режим роботи і тривалість включення; число і потужність, рід струму і напруги, наявність електроприймачів з різко змінним, ударним, нелінійним навантаженням.

Розділ 2. Електропостачання

Електропостачання являє собою складну динамічну систему, взаємодіючу з енергосистемою і технологічною системою основного виробництва, тому синтез оптимальної системи електропостачання промислового підприємства є складною інженерною задачею. При проектуванні доцільне групування системи електропостачання на підсистеми зовнішнього, внутрішньозаводського і внутрішньоцехового електропостачання.

Під системою зовнішнього електропостачання розуміється комплекс основних пристроїв, що забезпечують генерацію і передачу необхідної потужності й енергії для підприємства як об'єкта електропостачання. Система зовнішнього електропостачання містить у собі лінії електропередачі, що відходять від вузлів енергосистеми ГВП, центральні розподільчі підстанції (ЦРП) і власні ТЕЦ. Під системою внутрішньозаводського електропостачання, розуміється комплекс основних пристроїв, що забезпечують розподіл електричної енергії, отриманої від системи зовнішнього електропостачання, по території промислового підприємства, і її перетворення на робочу напругу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Система внутрішньозаводського електропостачання містить у собі лінії електропередач, струмопроводи, що відходять від РП ГПП, ТЕЦ, ЦРП, і розподільчі (РП) перетворювальні і цехові трансформаторні (ТП) підстанції.

Під системою внутрішньоцехового електропостачання розуміється комплекс основних пристроїв, що забезпечують розподіл електричної енергії, отриманої від системи внутрішньозаводського електропостачання, до окремих струмоприймачів. Система внутрішньоцехового електропостачання містить у собі введення робочої напруги в цех на розподільчі пункти, проводки, що забезпечують передачу електроенергії до окремих електроприймачів.

У дипломних проектах, в яких в якості об’єктів прийняті підприємства в цілому, розробляються в основному підсистеми зовнішнього і внутрішньозаводського електропостачання; у дипломних проектах, об'єктами яких є частини підприємства - в основному підсистеми внутрішньозаводського і внутрішньоцехового електропостачання.

Характеристика джерел живлення.

Існуючі і можливі джерела живлення: приналежність, тип, потужність, відстань, переваги і недоліки. Конструктивне виконання живильних мереж.

Вибір джерел живлення.

Визначення розрахункових електричних навантажень.

Визначаються розрахункові і пікові активні і реактивні навантаження і витрата електроенергії по підприємству й окремим вузлам навантаження (цехам, виробництвам), а також координати центрів електричних навантажень.

Формується добовий графік навантаження на основі моделювання до функції в реальних умовах.

При визначенні електричних навантажень використовуються нормативні методи: уточнений (заснований на використанні коефіцієнту максимуму) і більш грубий, що базується на коефіцієнті попиту. Розрахунок освітлювальних навантажень по цеху або групі цехів можна робити орієнтовно по методу питомої потужності.

Розрахунок навантажень необхідно проводити з використанням засобів обчислювальної техніки.

Вибір напруги розподільних мереж та мереж живлення.

Обґрунтування вибору величини напруги на вищих ступенях системи електропостачання і в цехових розподільчих мережах, з урахуванням характеристик споживачі і електропримачів, а також напруги і типу джерела живлення.

Компенсація реактивних навантажень.

Визначення типу необхідної потужності і найбільш раціональних для заданих умов пристроїв, що компенсують. Техніко-економічне обґрунтування розподілу потужності пристрою компенсації в мережах напругою до 1 кВ та вище. Керування джерелами реактивної потужності.

Вибір числа і потужності силових трансформаторів і підстанції.

Вибір числа і потужності силових трансформаторів ГПП і цехової підстанції на підставі техніко-економічних розрахунків і з урахуванням картограми навантажень, економії електроенергії, резервування, а також способів компенсації реактивних навантажень. Визначення економічного режиму роботи трансформаторів, обґрунтування виконання трансформаторів для цехових підстанцій (масляні, сухі, з негорючою рідиною).

Вибір місця розташування ГЗП, РП і цехових ТП.

Побудова картограми навантажень. Визначення умовного центру електричного навантаження і зони його розсіювання. Орієнтація координатних мереж, осей еліпса. Визначення місця розташування ГЗП з урахуванням динаміки електричних навантажень. Вибір місця розташування ГЗП, ПГВ і ТП здійснюється відповідно до картограми і визначення умовного ЦЕН об'єкта проектування.

Вибір кількості РП, доцільність їх спорудження повинна бути підтверджена техніко-економічними розрахунками. Цехові ТП розташовуються як найближче до ЦЕН окремих груп електроприймачів.

Вибір схеми електропостачання.

Вибір і обґрунтування схеми електричних з'єднань основних об'єктів СЕП. Вибір схеми зовнішнього, внутрішньозаводського і внутрішньоцехового електропостачання за умовами забезпечення необхідної надійності і неперевності в залежності від категорії приймачів, передачі електроенергії необхідної якості, зручності і безпеки у експлуатації.

Побудова схеми електропостачання на всіх ступенях з урахуванням основних принципів: глибокого введення, відмовлення від "холодного" резерву, фокусування всіх ланок СЕП, вибору режиму роботи елементів СЕП (ЛЕП, трансформаторів ).

Техніко-економічні розрахунки на вибір раціональної схеми електропостачання проектованого об'єкта. Порівняння варіантів за приведеними річними розрахунковими витратами.

Розрахунок 1 кВ струмів короткого замикання в мережах напругою до та вище.

Розрахунок струмів КЗ ( з урахуванням розрахункових аварійних умов).

Точки короткого замикання та види аварійних режимів (трифазне, двофазне чи однофазне замикання) вибираються в залежності від конкретної схеми електропостачання проектованого об'єкта. Визначається підживлення місця короткого замикання від синхронних і асинхронних двигунів.

При необхідності здійснюється вибір способу та засобів обмеження струмів КЗ (роздільна робота ліній і трансформаторів, трансформаторів з розщепленими обмотками, реактори групові, здвоєні чи індивідуальні) і виконується розрахунок обмеження струмів КЗ.

Вибір електричних апаратів і розподільчих пристроїв.

Вибір з урахуванням умов середовища і перевірка основних електричних апаратів та розподільчих пристроїв (РП) напругою до та вище 1кВ за номінальними параметрами і стійкості до струмів КЗ (роз’єднувачів, вимикачів, короткозамикачів, автоматичних вимикачів, вимірювальних трансформаторів струму та напруги ). Вибір типу РП, числа чарунок, їх конструктивного виконання і компонування. Розрахунок і перевірка шинних конструкцій (шин, ізоляторів) РП (при необхідності).

Вибір конструктивного виконання схеми електропостачання.

Обґрунтування вибору конструктивного виконання проектованої схеми електропостачання, ГЗП і цехових підстанцій.

Проектні компонування ГЗП і РП напругою вище 1кВ. Опис прийнятої однолінійної схеми електричних з'єднань ГЗП.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О. І. Аршинова, А. В. Шевченко СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ Навчальний посібник Київ 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О. І. Аршинова, А. В. Шевченко СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 303.732:4:330 (075.8) ББК АЧя7 А 892 Рецензенти: М. Бідняк – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та підприємництва Національного транспортного університету; А. Новікова – д-р...»

«Титульний аркуш Генеральний директор Скляр Ірина Сергіївна (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 31.03.2014 Річна інформація торговця цінними паперами за 2013 рік 1. Загальні відомості Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп» Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30970210 Місцезнаходження: Поштовий індекс 04071 Населений пункт м. Київ Вулиця, будинок Верхній Вал, б. 4А Міжміський код,...»

«72 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5 УДК 65.011 О.Л. Тоцька Доцент кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат економічних наук, м. Луцьк сОЦіОЛОГіЧНЕ ДОсЛіДЖЕННЯ ВИКОРИстАННЯ ХРИстИЯНсЬКИХ ЗАсАД В УПРАВЛіННі ПіДПРИЄмНИЦЬКОЮ ДіЯЛЬНістЮ Проведено аналіз результатів соціологічного опитування “Менеджмент підприємництва на засадах християнської моралі”. Визначено ставлення підприємців до...»

«НА ШЛЯХУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (НОВА РЕДАКЦІЯ) З метою реалізації нового Закону України «Про державну службу», на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012, та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць відповідає...»

«Проблеми економіки організацій та управління ISSN 1813 6796 підприємствами ВІСНИК КНУТД 2014 №1 Economic Questions and Enterprise Management STATE REGULATION OF ART AND CULTURE ESTABLISHMENTS FUNCTIONING IN UKRAINE NASTYCH T.P. Chernihiv State Institute of Economics and Management The article elucidates the problematic of financing cultural activity in Ukraine, defines the ways and mechanisms of improving state support of culture and the sources of improving financial condition of art and...»

«УДК 658.589 Т.М. Пілявоз Вінницький національний технічний університет МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто різні методичні підходи оцінки інноваційного розвитку підприємства. Визначено основні засади розрахунку інтегрального показника рівня інноваційного розвитку, досліджено систему показників оцінки ефективності інноваційної діяльності та методичні положення соціальноекономічного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. The...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра цивільно-правових дисциплін УДК 347.734 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з навчальної дисципліни „БАНКІВСЬКЕ ПРАВО” Напрям підготовки: 0601 «Право» Спеціальність 7.06.0101 «Правознавство» Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Укладач: Бурлаков С.Ю. Харків-2007 Банківське право: Навчально-методичний комплекс. / Укладач викл. Бурлаков С.Ю. – Х.: Харківський національний...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра менеджменту та маркетингу Є.Г. Борисевич, В.Г. Буряк, І.В. Станкевич, Є.М. Стрельчук УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Навчальний посібник Одеса 2010 УДК 338.24:621.39 Затверджено Вченою радою Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (протокол № 8 від 30.03.2010 р.) Рецензенти: О.А. Князева – доц.,...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Підлягає поверненню на кафедру Математичне програмування Навчально-методичний посібник Частина Чернівці «Рута» ББК 22.183.41я УДК 519.852(076) M 34 Друкується за ухвалою Вченої ради факультету прикладної математики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 9 від 26.05.09 р.) Рецензенти: Григорків В.С. – доктор фіз.-мат наук, професор ЧНУ; Городецький В.В. – доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»