WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ УКРАЇНИ методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів економічних спеціальностей безвідривної форми навчання КИЇВ 2003 ...»

-- [ Страница 1 ] --

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ТРАНСПОРТУ

Кафедра економічної теорії

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЕКОНОМІЧНІ

РАЙОНИ УКРАЇНИ

методичні вказівки до виконання самостійних робіт

для студентів економічних спеціальностей

безвідривної форми навчання

КИЇВ 2003

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри (протокол № 11 від 22 квітня 2003 р.) та на засіданні методичної комісії факультету (протокол № 3 від 21 травня 2003 р.) Призначені для студентів економічних спеціальностей безвідривної форми навчання Укладачі: д.е.н., професор Чернюк Л.Г.

к.е.н., ст. викладач Ярош О.М.

Рецензенти: д.г.н., професор Доценко А.І.

к.е.н., доц. Цибульський Л.С.

ЗМІСТ Вступ……

1. Предмет, метод і завдання курсу розміщення продуктивних сил …...

2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

3. Населення та трудові ресурси України

4 Природно-ресурсний потенціал України

5 Народногосподарський комплекс України

Список рекомендованої літератури ВСТУП На сучасному етапі розвитку економіка України функцiонує в умовах досить складних економічних взаємозв'язкiв, аналіз яких потребує серйозної фахової підготовки. Це вимагає вiд економiстiв глибоких знань теоретичних основ розмiщення продуктивних сил, принципів територіальної організації виробництва, світових тенденцій розвитку продуктивних сил.

Метою вивчення курсу "Розміщення продуктивних сил" є формування у студентів системи знань, умінь та навичок щодо обґрунтування напрямів удосконалення розвитку і розміщення продуктивних сил України та підвищення соціально-економiчної ефективності функціонування і визначення перспектив їх розвитку.

Завданнями курсу є надання студентам необхiдних знань з теоретичних і прикладних питань розвитку і розміщення продуктивних сил на основi збалансованого розвитку всіх їх підсистем, а також формування вмiнь самостiйно вирiшувати складнi проблеми щодо територiальної організації господарювання на різних рівнях управлiння.

Дані методичні вказівки охоплюють базові блоки курсу і висвітлюють питання сутності, структури та методології вивчення продуктивних сил.

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМІЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

План

1. Сутнiсть предмету і об'єкту науки про розмiщення продуктивних сил.

2. Методологiчнi основи науки про розмiщення продуктивних сил.

3. Актуальнi проблеми і завдання курсу розмiщення продуктивних сил України.

–  –  –

Сучасна економiчна теорія трактує склад продуктивних сил на розширеній основі, не обмежуючись лише тими компонентами, що діють у виробничiй сферi. Вiдповiдно до такого підходу до складу продуктивних сил відносять: предмети і засоби праці; робочу силу; природоресурсний потенціал;

форми і методи органiзації праці та виробництва; науковий і соцiальнокультурний потенціал; інформацiю.

Розміщення продуктивних сил, як важлива галузь економiчної науки, вивчає специфiчнi, просторовi закономiрності органiзації територіальних господарських систем з метою їх рацiоналiзації, підвищення ефективностi господарювання та досягнення соціально-економічного прогресу.

Предметом науки про розміщення продуктивних сил є виявлення законів, закономірностей та визначення принципів і факторів просторової (територiальної) органiзації продуктивних сил, їх сучасне і перспективне розміщення.

Об'єктом вивчення даної науки виступають усi елементи просторової організації продуктивних сил - природо- і трудоресурсний потенціал, галузевi і мiжгалузевi комплекси, територіальнi форми організації продуктивних сил та системи господарювання, соціальна інфраструктура тощо.

5 Метою цієї науки є обгрунтування напрямiв оптимізації розміщення продуктивних сил, підвищення економiчної і соціальної ефективності їх функціонування, а також визначення перспектив розвитку. Важливо підкреслити, що ця головна мета досягається на основі таких розробок:

наукового обгрунтування стратегії і тактики розвитку продуктивних сил на перспективу; встановлення економiчно доцільного механізму регіональної економічної політики; складання прогнозів територiального розвитку на найближчу та віддалену перспективу; опрацювання нових проектів реструктуризації територіально-виробничих комплексів; розробки концепцій проектів, програм, рекомендацій, пропозицій, спрямованих на досягнення збалансованого стану національної економiки, її галузей та територіальновиробничих комплексів, а також на формування ефективного механізму господарювання.

2. Методологічні основи науки про розмiщення продуктивних сил.

Методологію будь-якої науки формує сукупність категорій, на які вона спирається, а також система певних методів дослiдження та алгоритм вирiшення завдань практичної спрямованостi. Методологічною основою науки про розмiщення продуктивних сил є матерiалiстична діалектика, відповiднi економічнi категорії та закони. Будь-яка наука використовує широкий арсенал певних наукових прийомiв та операцій для вiдтворення предмета, що вивчається, та досягнення поставленої мети дослiдження.

Розміщення продуктивних сил, як галузь економiчної науки, використовує широкий спектр сучасних методів дослідження (балансові, нормативні, регіонального аналізу, економiко-статистичнi, оптимiзаційного моделювання, економіко-математичні, техніко-економічного обгрунтування та іншi), застосування яких дозволяє одержати нові, науково обгрунтовані результати.

3. Актуальнi проблеми і завдання курсу розмiщення продуктивнихсил України

Найбільш актуальним проблемами, які досліджуються наукою про розміщення продуктивних сил є:

- наявність, структура, стан та напрями використання природоресурсного, людського та виробничого потенціалів;

- територiально-галузева структура господарського комплексу України;

- структура, стан та динаміка розвитку основних галузевих і міжгалузевих комплексів;

- економічне районування та державна регіональна політика;

- міжнародні економічні зв'язки України.

Зазначенi вище проблеми обумовлюють досить складнi завдання, якi постають перед розмiщенням продуктивних сил як важливою галуззю економiчної науки. Першорядне з них полягає в обгрунтуванні оптимального розміщення продуктивних сил з точки зору врахування усіх передумов і факторів, що сприяють розвитку спеціалізації господарства, її відповiдностi ринковій кон'юнктурі, задоволенню соціально-економічних потреб населення та його екологічній безпеці, розвитку міжрегіональних економічних зв'язків.

Питання для обговорення.

1. Предмет вивчення курсу розмiщення продуктивних сил.

2. Основні елементи структури продуктивних сил.

3. Специфіка об'єкта дослiдження науки про розміщення продуктивних сил.

5. Головна мета науки про розмiщення продуктивних сил та можливi шляхи її досягнення.

6. Структура наукових методів дослiдження науки.

7. Сучасні актуальні проблеми розвитку і розмiщення продуктивних сил України.

–  –  –

1. Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктивний характер.

2. Закономірності розміщення продуктивних сил.

3. Принципи розміщення суспільного виробництва.

4. Основні фактори і критерії, що впливають на розміщення продуктивних сил.

1. Сутність економічного закону і закономірності, їх об’єктивний характер За будь-яких соціально-економічних умов процес розвитку і розміщення продуктивних сил опосередковується дією певних економічних законів, які виражають об’єктивні, істотні, необхідні та постійно відновлювані взаємозв’язки і взаємозалежності в процесі виробництва, розподілу й споживання матеріальних благ. Економічні закони характеризують об’єктивні відносини (тобто такі, що не залежать від волі окремих людей), які проявляються лише в процесі суспільно корисної трудової діяльності. Саме в цьому полягає їх головна відмінність від законів природи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відповідно до загальноприйнятої класифікації економічні закони поділяються на загальні, притаманні досить великій сукупності суспільних явищ, і специфічні. На формування і розвиток продуктивних сил найбільший вплив чинять такі загальні економічні закони: економії часу, суспільного поділу праці, концентрації виробництва, комплексного та пропорційного розвитку виробництва, адекватності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил.

В літературі викладено різні трактування сутності закономірностей розміщення продуктивних сил. Існують твердження про те, що загальні економічні закони у конкретному, економічному середовищі проявляються як закономірності. Наводяться такі аналогії: закон суспільного поділу праці у просторовому аспекті постає як закономірність територіального поділу праці;

закон концентрації виробництва - як закономірність територіальної 8 концентрації виробництва тощо. Сьогодні домінує точка зору, згідно з якою економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил є за своєю суттю поняттями одного порядку.

Як економічні закони, так і закономірності відображають сталі зв’язки між усіма елементами продуктивних сил певного економічного простору, а тому є необхідним теоретико-методологічним підгрунтям для вирішення практичних завдань.

2. Закономірності розміщення продуктивних сил.

Формування основ ринкової економіки в Україні відбувається з урахуванням таких класичних, загальновизнаних закономірностей:

- відповідності розміщення виробництва характеру і рівню розвитку продуктивних сил;

- територіального поділу суспільної праці;

- економії витрат праці на подолання просторового розриву між елементами виробництва;

- територіальної концентрації і комплексності виробництва.

Крім зазначених, до закономірностей розміщення продуктивних сил - в контексті нових методологічних основ їх формування - відносять: соціальну спрямованість та усталеність розвитку продуктивних сил, відповідність їх розміщення вимогам національної економічної безпеки, а також забезпечення планомірності, керованості процесів розміщення продуктивних сил, їх орієнтації на досягнення високої економічної ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності виготовленої продукції.

3. Принципи розміщення суспільного виробництва

Розміщення і розвиток продуктивних сил здійснюється на основі певних принципів. Принципи розміщення продуктивних сил - це науково обгрунтовані ідеї і положення, якими керуються в практичній діяльності при вирішенні конкретних питань щодо розташування нових об’єктів, вдосконалення територіальної і галузевої структури господарського комплексу регіону, опрацюванні окремих напрямків регіональної політики.

Принципи розміщення і розвитку продуктивних сил регіону випливають із закономірностей, виражають суспільно необхідні потреби і забезпечують ефективність регіонального розвитку. До них відносять:

- принцип раціонального розміщення виробництва;

- принцип збалансованості і пропорційності;

- принцип забезпечення екологічної рівноваги;

- принцип вирівнювання рівнів економічного розвитку районів та областей;

- принцип урахування міжнародного територіального поділу праці.

4. Основні фактори і критерії, що впливають на розміщення продуктивних сил Закономірності і принципи втілюються в практику розміщення продуктивних сил через врахування конкретних факторів, що впливають як на розміщення окремих об’єктів, так і на формування територіально-виробничих комплексів. Під факторами розміщення розуміють сукупність аргументів (причин), що зумовлюють вибір місця для окремих підприємств, їх груп і галузей. Усі фактори розміщення продуктивних сил можуть бути представлені такими основними укрупненими групами:

- природно-географічні фактори включають характеристику природнокліматичних умов та економічну оцінку природних ресурсів;

- геополітичні фактори розвитку і розміщення продуктивних сил охоплюють: географічне положення території; конкурентні переваги вітчизняних товаровиробників у системі світового господарства;

модель інтеграції в світовий економічний простір;

- демоекономічні фактори розміщення і розвитку продуктивних сил включають: загальну чисельність населення, його структуру, режим відтворення та територіальні особливості розміщення; чисельність трудових ресурсів, їх територіально-галузевий розподіл та якісні характеристики; чисельність робочої сили, основні форми її зайнятості, рівень зареєстрованого і прихованого безробіття;

мобільність робочої сили та форми її економічного руху

- соціально-економічні фактори розміщення і розвитку продуктивних сил охоплюють: рівень розвитку соціальної інфраструктури, що задовольняє потреби населення в освіті, охороні здоров’я, сфері послуг та житлово-комунальному обслуговуванні; стан навколишнього середовища і природоохоронну діяльність; санітарно-гігієнічні умови праці;

- техніко-економічні фактори включають: основні напрями науковотехнічного прогресу та конкретні форми запровадження його результатів у практику господарювання, форми суспільної організації виробництва та рівень розвитку транспортної системи.

Поряд з основними закономірностями і принципами важливу роль в територіальній організації продуктивних сил відіграють критерії їх розміщення.

Критерії - це інтегральні показники, орієнтири практичної спрямованості (природно-географічні, демографічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні), якими керуються відповідні органи господарського управління при виборі оптимального варіанта розміщення об’єктів виробничого чи невиробничого призначення, а також при виробленні системи заходів щодо вдосконалення територіальної і галузевої структури економіки.

Питання для обговорення.

1. Сутність та визначення економічного закону.

2. Основні економічні закони на яких грунтується розміщення продуктивних сил як галузь економічної науки.

3. Сутність економічної закономірності. Основні відмінності між економічними законами і закономірностями.

4. Основні закономірності розвитку і розміщення продуктивних сил та їх сутність.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«УДК 004.738.5 В. Висоцька1, Ліля Чирун1, Любомир Чирун2 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж, кафедра програмного забезпечення УНІФІКОВАНИЙ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ © Висоцька В., Чирун Ліля, Чирун Любомир, 2013 Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та...»

«УДК 658.8: 339.138 О. В. Данніков, канд. екон. наук, доц., кафедра маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-РІШЕНЬ ОПЕРАТОРАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АНОТАЦІЯ. Запропоновано, з метою проведення порівняльного аналізу, огляд особливостей роздрібної торгівлі Японії, США та Німеччини по таких напрямах (параметрах), як структура галузі, характеристика форматів, поточні тенденції розвитку...»

«Г.Островська. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств / Г.Островська, О.Квасовський // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.99-111 (проблеми мікрота макроекономіки) УДК 332.122 Галина ОСТРОВСЬКА, Олександр КВАСОВСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДИК (МОДЕЛЕЙ) ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ Резюме. Узагальнено та систематизовано методологічні підходи до прогнозування фінансового...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.326-334 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.326-334 УДК 336.761:004.942 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Н. Купрій Львівський національний університет імені Івана Франка 79000, м. Львів, пр. Свободи, 18 E-mail:nkupriy@yahoo.com У даній статті пропонується визначення поняття “невизначеність фондового ринку”. Розглядаються методи побудови економікоматематичних моделей...»

«Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна рада Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Регіональний центр міжнародних проектів і програм ГРАНТРАЙТІНГ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО НАПИСАННЯ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК м. Харків, 201 ББК 60. Г Рецензенти: Авершин С.В. директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації Бульба В.Г. – доктор наук державного управління, декан факультету підготовки...»

«УДК 331.522 ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ Корнілов О. О., аспірант Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Аналізуються особливості попиту та пропозиції робочої сили в процесі інноваційного розвитку економіки України. Визначено джерела поповнення трудових ресурсів. Підкреслено, що однією з форм залучення працівників і безробітних до системи соціально орієнтованої економіки є ринок праці. Зазначено, що міждержавна трудова...»

«Посібник з експлуатації Для користувача Посібник з експлуатації calorMATIC 470 Залежний від погодних умов регулятор UA Зміст Зміст 1 Вказівки до посібника з експлуатації 5.3.1 1 x нагрів бойлера 1.1 Дотримання вимог спільно діючої документації. 3 5.3.2 Режим Вечірка 1.2 Зберігання документації 5.3.3 1 день режим не вдома 1.3 Використані символи 5.3.4 1 день режим я вдома 1.4 Паспортна табличка 5.3.5 Режим 1 x активна вентиляція 1.5 Сфера застосування посібника 1.6 Маркування СЕ 6 Технічне...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ КРИЗИ: ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ аналітична доповідь КИЇВ Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ. К.: НІСД, 2010. с.Автори: Жаліло Я.А., к.е.н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д.С. Белінська Я.В., д.е.н., доц. Молдован О.О. Клименко І.В., к.е.н. Собкевич О.В., к.е.н. Сухоруков А. І., д.е.н., проф., Засл. економіст України Пищуліна О.М., к.соц.н Бережний Я.В. Скиба...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економіки охорони здоров'я для студентів 4 курсу стоматологічного факультету Донецьк 2013 УДК 614.2:31 (075.8) ББК 51.1 (2 Ук) 0-2 З 78 Методичні вказівки з економіки охорони здоров'я для студентів 4 курсу стоматологічного факультету / Агарков В.І., Грищенко С.В., Грищенко І.І., Ніколаєнко В.В., Бодягіна І.В. – Донецьк: ДонНМУ, 2013. – 49 с. Автори:...»

«„Бібліотека молодого державного службовця” ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: сподівання та проблеми Київ 2009 ББК 66.0+67.0 Е УДК 35.01:65.012.1:519 Матеріали готували: Джоан Кедді та Крістіан Вергес; Енн Макінтош (порівняльний огляд сучасної практики); Стівен Коулмен (аналіз майбутнього демократії та інтернету). Випуск серії видань „Бібліотека молодого державного службовця” здійснюється у рамках державної Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»