WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНОГО НЕМОНЕТАРНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАСЛОВСЬКА АННА ЮРІЇВНА

УДК: 657.4:658.153(043.3)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ОБОРОТНОГО НЕМОНЕТАРНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2014 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Легенчук Сергій Федорович, Житомирський державний технологічний університет, завідувач кафедри обліку і аудиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Гуцайлюк Зіновій Володимирович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри обліку у виробничій сфері кандидат економічних наук, доцент Пугаченко Ольга Борисівна, Кіровоградський національний технічний університет, доцент кафедри аудиту та оподаткування Захист відбудеться “27” березня 2014 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 233.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.

Автореферат розісланий “24” лютого 2014 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради О.А. Лаговська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку економіки змінюється пріоритетність ролі факторів виробництва в процесі кругообороту капіталу, зростає першочерговість фактору часу, що визначає необхідність удосконалення інформаційно-комунікаційної складової господарського механізму кругообороту капіталу. Безперебійне перетворення оборотного немонетарного капіталу забезпечує безперервний кругооборот на підприємстві.

Станом на листопад 2013 р. в Україні темпи зростання обороту (реалізації) продукції склали: на підприємствах добування металевих руд 110,6 %, виробництва напоїв – 110,8 %, виробництва продуктів нафтоперероблення – 106,9 %, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 121,7 %, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 108,0 %, виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 126,8 %*, що свідчить про їх зростання та підтверджує актуальність розгляду питань удосконалення обліково-аналітичного забезпечення операцій з оборотним немонетарним капіталом підприємства.

Враховуючи вітчизняні умови розвитку ринкової економіки, наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку та економічного аналізу оборотного немонетарного капіталу повинні бути спрямовані на забезпечення стабільного кругообороту капіталу суб’єкта господарювання, підвищення ефективності та оперативності прийняття управлінських рішень щодо залучення та використання оборотного немонетарного капіталу, що ґрунтується на організації належного забезпечення менеджменту релевантною інформацією щодо господарських процесів підприємства.

Проблемні питання бухгалтерського обліку та економічного аналізу оборотного немонетарного капіталу підприємства розглянуто в працях М.Т. Білухи, В.А. Дерія, С.Ф. Голова, В.М. Жука, З.В. Гуцайлюка, В.П. Завгороднього, З.-М. В. Задорожного, П.О. Куцика, С.Ф. Легенчука, Є.В. Мниха, Т.В. Момот, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, О.В. Олійник, В.М. Пархоменка, Н.Ю. Петрусевич, Н.Л. Правдюк, О.Б. Пугаченко, Н.М. Ткаченко, Л.В. Чижевської, М.Г. Чумаченка та ін.

Не применшуючи вагомий внесок дослідників у розвиток теорії та методичного забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу, особлива природа оборотного немонетарного капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку, а також зміни у його структурі під впливом сучасних економічних процесів, зумовлюють необхідність розробки теоретичних та методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу операцій з формування та використання оборотного немонетарного капіталу.

Зокрема, потребують вирішення проблемні питання, пов’язані з уточненням бухгалтерської сутності оборотного немонетарного капіталу, удосконаленням його класифікації для цілей бухгалтерського обліку та економічного аналізу в сучасних умовах, обґрунтуванням сутності оборотного немонетарного нематеріального * Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності (щомісячна інформація) [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/iopdp/iopdp_u/ iopdp1113_u.htm капіталу підприємства та розробкою методичного забезпечення його бухгалтерського обліку та економічного аналізу, розробкою системи аналітичних індикаторів та експрес-показників для оперативного управління оборотним немонетарним капіталом підприємства.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету за темами: № 34 “Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки” (державний реєстраційний номер 0112U001794), № 353 “Облік і контроль операцій із запчастинами на підприємствах торгівлі” (державний реєстраційний номер 0112U006050), № 370 “Бухгалтерський облік операцій з виробничими запасами” (державний реєстраційний номер 0113U007529). В рамках наукових тем виконані дослідження, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням та удосконаленням бухгалтерського обліку та економічного аналізу формування та використання оборотного немонетарного капіталу.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення теоретико-методичних аспектів бухгалтерського обліку та економічного аналізу оборотного немонетарного капіталу в умовах обмеженості часового фактора виробництва.

Для досягнення мети у дисертації поставлені до вирішення такі завдання:

виявити особливості сучасних умов розвитку економіки, які впливатимуть на господарський механізм підприємства в частині порядку формування та використання його оборотного немонетарного капіталу;

уточнити і обґрунтувати економічну та бухгалтерську сутність оборотного немонетарного капіталу підприємства;

удосконалити класифікацію оборотного капіталу підприємства для цілей бухгалтерського обліку та економічного аналізу;

– обґрунтувати сутність права на квоти на викиди речовин в навколишнє середовище в системі об’єктів бухгалтерського обліку як складову оборотного немонетарного нематеріального капіталу підприємства;

удосконалити методичне забезпечення бухгалтерського обліку дооцінки первісної вартості оборотного немонетарного матеріального капіталу на основі врахування концепції альтернативних витрат;

сформулювати теоретичні основи та розробити методичне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу використання прав на квоти на викиди речовин в навколишнє середовище на підприємстві;

оцінити можливості якісного покращення структури та наповнення фінансової та внутрішньої звітності в частині відображення інформації про оборотний немонетарний матеріальний капітал підприємства;

розробити систему аналітичних індикаторів для комплексного забезпечення економічного аналізу оборотного немонетарного капіталу;

проаналізувати та удосконалити набір експрес-показників для оперативного управління оборотним немонетарним капіталом на підприємстві з врахуванням зростаючих потреб користувачів інформації.

Об’єктом дослідження є бухгалтерський облік операцій з оборотним немонетарним капіталом підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку та економічного аналізу оборотного немонетарного капіталу підприємств.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. За допомогою абстрактно-логічного методу та методу причинно-наслідкового зв’язку визначено місце оборотного немонетарного капіталу в системі об’єктів бухгалтерського обліку.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Методи теоретичного узагальнення, групування та порівняння дали можливість розробити класифікацію оборотного немонетарного капіталу. Методи аналогії, діалектичний метод та системний підхід використовувались для розробки методичного підходу до бухгалтерського обліку операцій з правами на квоти на викиди речовин в навколишнє середовище. Діалектичний метод пізнання у поєднанні зі спостереженням та співставленням дозволили розробити пропозиції щодо удосконалення організації та методики проведення економічного аналізу оборотного немонетарного капіталу.

Інформаційною базою дослідження виступили наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем теорії, організації та методичного забезпечення бухгалтерського обліку, економічного аналізу, економічної теорії, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів в сфері бухгалтерського обліку, статистичні дані, довідкові та інформаційні видання, Інтернет-ресурси.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці організаційно-методичних та практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу оборотного немонетарного капіталу підприємств. У процесі дослідження отримано результати, яким характерна наукова новизна:

вперше одержано:

обґрунтовано сутність прав на квоти на викиди речовин в навколишнє середовище в системі об’єктів бухгалтерського обліку як складову оборотного немонетарного нематеріального капіталу підприємства, що дозволило сформулювати теоретичні основи та розробити методичне забезпечення їх бухгалтерського відображення (на стадіях придбання, використання та передачі) та економічного аналізу результатів використання таких прав на підприємстві;

удосконалено:

класифікацію оборотного капіталу підприємства на основі теоретичного обґрунтування його видів (за формою) для організації бухгалтерського обліку на належному аналітичному рівні та економічного аналізу, що підвищує інформативність управління матеріальною та нематеріальною складовими оборотного немонетарного капіталу;

методичне забезпечення бухгалтерського обліку дооцінки первісної вартості оборотного немонетарного матеріального капіталу, що дозволяє повною мірою відображати його за ринковою вартістю в системі бухгалтерського обліку і створює передумови для ефективного управління ним в умовах економії часового фактору виробництва;

фінансову та внутрішню звітність підприємства (Звіт про використання права на квоти, Звіт про фінансові результати від реалізації права на квоти на підприємстві) в частині інформації про оборотний немонетарний матеріальний і нематеріальний капітал, що дозволяє підвищити ефективність управління ним в умовах динамічного ринкового середовища;

методику економічного аналізу оборотного капіталу в частині експрес-аналізу, що забезпечує діагностування стану оборотного немонетарного капіталу на підприємстві, та поглибленого аналізу, що дозволяє виявити причини, які зумовили порушення у функціонуванні загального кругообороту капіталу підприємства;

дістало подальший розвиток:

– виявлення тенденцій трансформації структури оборотного немонетарного капіталу в умовах становлення постіндустріальної економіки та аналіз особливостей розробки обліково-аналітичного забезпечення тайм-менеджменту в контексті формування та використання оборотного немонетарного капіталу;

обґрунтування економічної та бухгалтерської сутності оборотного капіталу через розмежування особливостей її розуміння в системі бухгалтерського обліку, економічній теорії та фінансах, що дозволило удосконалити систему рахунків його облікового відображення;

уточнення переліку показників характеристики стану оборотного немонетарного матеріального та нематеріального капіталу, що дозволяє проводити поглиблений економічний аналіз діяльності підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій з удосконалення організації та методичного забезпечення бухгалтерського обліку й економічного аналізу формування та використання оборотного немонетарного капіталу. Основні наукові результати, отримані в дисертації, доведені до рівня конкретних розробок, що придатні до використання підприємствами різних організаційних форм господарювання та вищих навчальних закладів:

- організаційно-методичні рекомендації щодо формування та використання оборотного капіталу, комплексна методика економічного аналізу оборотного капіталу підприємства (ТзОВ “Дукат УА” (довідка № 1-10 від 26.03.2012 р.));

- методика бухгалтерського обліку та економічного аналізу за операціями з оборотним капіталом в розрізі немонетарних матеріальних та нематеріальних його складових (ТзОВ “ЮКА-Інвест” (довідка № 19 від 22.10.2012 р.));

- заходи щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу оборотного капіталу підприємства, а саме: використання тайм-менеджменту як способу управління, ідентифікація шляхів формування та використання оборотного капіталу, методика економічного аналізу оборотного капіталу (експрес-аналіз, поглиблений аналіз) (ПАТ “Коростенський завод МДФ” (довідка № 13/5 від 11.03.2013 р.));

- пропозиції з удосконалення навчальних дисциплін “Облік в зарубіжних країнах”, “Фінансовий облік І” (Житомирський державний технологічний університет (довідка № 44-45/1902 від 16.12.2013 р.)).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. Основні ідеї та положення дисертації, викладені у наукових працях, є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні комплексу теоретико-методичних і практичних питань, пов’язаних з удосконаленням бухгалтерського обліку та економічного аналізу формування та використання оборотного капіталу підприємств. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано лише ті ідеї та положення, що є результатом особистих досліджень здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 17 міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-практичних конференціях, що відображено в публікаціях 9-25.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК [331.212.2 + 57.02]:630*1 (477.83) Доц. Л.Д. Загвойська, канд. екон. наук; магістр Н.І. Копач – НЛТУ України, м. Львів ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ ПЛАТИТИ ЗА ПОСЛУГИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ Методом умовного оцінювання визначено величину готовності населення Львівщини платити за послуги лісових екосистем, побудовано економетричну модель готовності платити за ці послуги, досліджено вплив десяти факторів на цю...»

«Т.Омеляненко. Інструменти управління взаємовідносинами на роздрібному ринку електроенергії України / Т.Омеляненко // Галицький економічний вісник. — 2013. — №1(40). — с.51-58 (економіка та управління національним господарством) УДК 338.24 Тетяна ОМЕЛЯНЕНКО ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ Резюме. Розглянуто актуальну проблему впровадження інструментів маркетингу взаємовідносин на роздрібному ринку електроенергії України в період поглиблення...»

«www.zgia.zp.ua УДК 330.341 Шляга О.В., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Білоус А.С. Запорізька державна інженерна академія sh_ov@list.ru ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Шляга О.В., Білоус А.С. Підходи до оцінки персоналу на підприємствах. У статті розглянуто сутність оцінювання персоналу підприємства. Структуровані етапи еволюційного розвитку та становлення теорії і практики оцінки персоналу. Узагальнені, згруповані та охарактеризовані існуючі підходи до оцінки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ В. Д. Дмитрієнко, О. Ю. Заковоротний ЗАСОБИ ТА АЛГОРИТМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Лабораторний практикум для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки» Затверджено редакційно-видавничою радою університету НТУ ХПІ, протокол № 2 від 7.12.2011 Харків HTMT 2012 УДК 004.021 ББК 32.973-02 Д 53 Рецензенти: Б. І. Кузнецов, д-р....»

«Технічні науки  ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УДК 677.027.4 М.Г. МАРТОСЕНКО Полтавський університет економіки і торгівлі О.В. ПАХОЛЮК Луцький національний технічний університет З.М. СЕМАК Львівська національна академія мистецтв ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ БАРВНИКІВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА СВІТЛОСТАБІЛІЗАЦІЇ ЦЕЛЮЛОЗОМІСТКИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ПОЛОТЕН Дана порівняльна характеристика світлостійкості забарвлень і субстрату пофарбованих екстрактами  коренів  марени  фарбувальної  і  кори  яблуні ...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 28 лютого 2014 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Створено коаліцію, обрано Прем’єр-міністра та призначено членів Кабінету Міністрів Голос України Повідомляючи про створення коаліції «Європейський вибір», Голова Верховної Ради О/Турчинов зазначив, що до її складу увійшли фракції «Батьківщина», «УДАР», «Свобода», депутатські групи «Економічний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЯМЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ УДК 502.15:349.6:656.13(043.3) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «Економіко-математичне моделювання» для студентів спеціальностей 6.03060101 Менеджмент організацій та 6.03060102 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 23.06.2011 Харків НТУ ХПІ Навчальне видання МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу...»

«грес обумовлює подальшу еволюцію системи управління ТНК у напряму підвищення самостійності та ролі НДДКР-підрозділів у приймаючих країнах. На цьому тлі в України є шанс для налагодження тісної співпраці з ТНК, використовуючи наявну мережу науково-дослідних інститутів. Перспективними для подальших наукових досліджень є виявлення інноваційних секторів для створення спільних з ТНК філій та обґрунтування фінансово-економічної перспективи можливих інноваційних проектів. Література 1. Азарова Т. В....»

«Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, №620. Серія геологія, географія, екологія. Х.:Вид.Харк.ун-ту. 2004. – С. 110-119. Фахове видання. УДК 911.3.30.504 КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗМІНА ПАРАДИГМ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ Сонько С.П. Криворізький економічний інститут КНЕУ Неухильне загострення глобальних проблем, передусім екологічної, примушує науковців переглянути методологічні орієнтири розвитку предметів своїх наук. У суспільної географії є певні переваги порівняно...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»