WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЯМЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

УДК 502.15:349.6:656.13(043.3)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ

ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО

КОМПЛЕКСУ

Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми – 2012 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

кандидат економічних наук, професор Науковий керівникШапочка Микола Костянтинович, Сумський державний університет, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування.

доктор економічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Сич Євген Миколайович, Інститут економіки та менеджменту (Національний авіаційний університет), завідувач кафедри економіки;

кандидат економічних наук, Власенко Дмитро Олександрович, Конотопський інститут Сумського державного університету, доцент, завідувач кафедри економіки та управління.

Захист відбудеться «19» жовтня 2012 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-209.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Автореферат розісланий «18» вересня 2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Л. М. Таранюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Функціонування автотранспортного комплексу (АТК) має величезне значення для соціально-економічного розвитку країни. Разом із тим робота транспорту супроводжується низкою наслідків, що негативно позначаються на якості навколишнього середовища та здоров’ї населення. Інтенсивність впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище значно вища, ніж інших видів транспорту, і за існуючими оцінками становить близько 90% викидів токсичних речовин від загального обсягу викидів усіма видами транспорту.

Практично всі види техногенного впливу АТК на навколишнє середовище на цей час урегульовано неналежним чином. Прийняті раніше закони й інші нормативно-правові акти виявилися для умов АТК малодієвими, незважаючи на те, що в них поставлені досить прогресивні вимоги.

Розробленню теоретичних та практичних питань природоохоронної діяльності присвячені наукові праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: І. Аксьонова, О. Амоші, О. Балацького, Г. Безбородова, Б. Буркинського, О. Веклич, Д. Власенка, П. Гащука, М. Говорущенка, Ю. Гутаревича, В. Диканя, А. Зайцева, В. Іванова, В. Коби, П. Котикова, Є. Кузнецова, П. Левковеця, В. Луканіна, В. Максимова, М. Маяка, Л. Мельника, А. Островцева, А. Редзюка, П. Рубанова, В. Рудзінського, Є. Сича, Ю. Трофименка, А. Туренка, С. Харічкова, М. Хвесика.

Аналіз структури управління природоохоронною діяльністю в Україні свідчить, що на цей час відсутня єдина й ефективна система галузевого управління охороною навколишнього середовища на автомобільному транспорті. Окремі питання охорони навколишнього середовища й відповідного контролю над природоохоронною діяльністю автотранспортних підприємств вирішуються територіальними підрозділами Державної автомобільної інспекції (ДАІ) та Транспортної інспекції (УТІ). Разом з тим, їх вплив обмежений певними відомчими рамками і, як наслідок, не може бути охарактеризований як продуктивний. Це ставить питання удосконалення управління природоохоронною діяльністю в АТК, зокрема його організаційно-економічного інструментарію.

Важливого значення при цьому набуває оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів на автотранспорті як складової частини більш загального завдання оцінки економічної ефективності природоохоронних інвестиційних проектів. Однак традиційний підхід (або його модифікації) до оцінки ефективності природоохоронних заходів носить загальний характер і може призвести до прийняття неправильних рішень у зв’язку з недостатнім урахуванням специфіки автотранспортної діяльності.

Необхідність розвитку науково-методичної бази управління природоохоронною діяльністю АТК взагалі й автотранспортних підприємств зокрема, удосконалення методів оцінки її ефективності, й визначила вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у контексті Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук на 2009-2013 роки (Постанова президії НАН України від 25.02.2009 року № 55): пункт 4.1.7 – економіка природокористування й охорони навколишнього середовища; Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2006 №1001);

Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №880-р);

Транспортної стратегії України на період до 2020 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 №2174 р.).

Дисертаційне дослідження відповідає тематиці наукових досліджень Сумського державного університету, а саме: «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства»

(№ держреєстрації 0108U000670), де автором проаналізовано соціальноекономічні трансформації життя суспільства на основі вітчизняного досвіду здійснення господарської та автотранспортної діяльності на окремо взятій території.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в удосконаленні організаційно-економічного інструментарію управління екологозбалансованим розвитком АТК.

Реалізація мети обумовила необхідність вирішення таких основних завдань:

здійснити оцінку впливу автотранспортного комплексу на навколишнє середовище за ступенем та характером;

узагальнити методичні підходи до економічної оцінки впливу АТК на навколишнє середовище;

проаналізувати існуючі системи й методи управління природоохоронною діяльністю в АТК;

проаналізувати вплив територіальних органів управління автомобільним транспортом на природоохоронну діяльність АТК;

дослідити характер природоохоронних заходів в АТК й узагальнити методичні підходи до оцінки їх економічної ефективності;

обґрунтувати методичні підходи до вибору кращого варіанта природоохоронних заходів в основних елементах АТК.

Об’єкт дослідження – система управління екологозбалансованим розвитком АТК.

Предмет дослідження – еколого-економічні відносини, що виникають у процесах управління екологозбалансованим розвитком АТК.

Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу дослідження становлять: сукупність методів та принципів наукового пізнання; законодавчі та нормативні документи; наукові праці та методичні розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, що стосуються еколого-економічних аспектів вирішення проблеми екологозбалансованого розвитку автотранспортного комплексу. У процесі дослідження були застосовані такі методи: системного аналізу та ранжування для виявлення впливу АТК на стан навколишнього середовища та пріоритетності природоохоронних заходів; порівняльного аналізу та класифікації – для визначення складових економічного збитку від антропогенного впливу АТК на довкілля та методів управління природоохоронною діяльністю на автотранспорті; аналітичний – для оцінки еколого-економічного збитку від забруднення навколишнього середовища автотранспортним комплексом; дисконтування – при оцінці ефективності природоохоронних заходів в АТК.

Інформаційною базою дослідження є: ключові положення концепції сталого розвитку, результати еколого-економічних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, офіційні матеріали Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного комітету статистики та Міністерства інфраструктури України, дані інформаційної мережі Інтернет, публікації в періодичних виданнях, матеріали наукових конференцій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

вперше:

- обґрунтовано науково-методичний підхід до формування збалансованої системи еколого-економічних відносин між суб’єктами народного господарства на основі оцінки і перерозподілу результатів та витрат від екодиструктивної діяльності суб’єктів АТК та ефектів їх природоохоронних заходів;

удосконалено:

- методичний підхід до формування складових еколого-економічного збитку, який на відміну від існуючих, виділяє в якості факторів впливу специфічні, екодиструктивні матеріально-енергетичні об’єкти АТК, а в якості факторів сприйняття відповідні соціально-економічні суб’єкти та матеріально-технічні і природо-ресурсні об’єкти; це закладає основу для оцінки еколого-економічного збитку від негативного впливу АТК на навколишнє середовище;

набуло подальшого розвитку:

- методи оцінки економічної ефективності комплексу природоохоронних заходів в АТК, які на відміну від існуючих, передбачають врахування сукупності результатів та витрат (видатків і збитків), пов’язаних з функціонуванням не тільки пересувних, а й стаціонарних джерел забруднення навколишнього середовища;

- концептуальна схема управління витратами, яка на відміну від існуючих, формує три ключові напрями управління фінансовими потоками природоохоронного спрямування, а саме: на запобігання еколого-економічного збитку, на ліквідацію його наслідків, на компенсацію збитку.

- методичний підхід до ранжування природоохоронних заходів у системі АТК за інтегральним коефіцієнтом відносної переваги, який на відміну від існуючих враховує обмеженість фінансових ресурсів та значущість заходу на основі побудови матриці відносних переваг.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть бути використані у процесі реформування системи управління природоохоронною діяльністю в АТК. Запропоновані у дисертації методи можуть знайти застосування на автотранспортних підприємствах і підприємствах інфраструктури автомобільного транспорту під час розроблення природоохоронних інвестиційних проектів і при оцінці їх ефективності.

Положення дисертації можуть застосовуватись у науково-дослідницькій роботі та навчальному процесі під час викладення курсів з економіки довкілля, менеджменту та економіки підприємства, при підготовці підручників, навчальних посібників, методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів.

Матеріали дисертаційного дослідження (теоретичні, методичні та практичні авторські розробки) впроваджені у навчальний процес Сумського державного університету під час викладання таких дисциплін: "Менеджмент", "Економіка підприємства", "Теорія еколого-економічного аналізу" (акт про впровадження від 25.10.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані тільки ті ідеї, положення й матеріали, які є результатом власних досліджень автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були представлені й одержали схвальну оцінку на науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: Десятій щорічній Всеукраїнській науковій конференції «Екологічний менеджмент у загальній системі управління»

(м. Суми, 2009 р.); науково-технічній конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів «Екологічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2009 р.); Першій науково-практичній конференції «Сталий розвиток екологічної безпеки суспільства в економічних трансформаціях» (м.

Бахчисарай, 2009 р.); ІІ Международной научно-практической конференции (г. Минск, 2009 г.); 14-й Международной научно-практической конференции «Устойчивое экономическое развитие интеграции государства и бизнеса в современном обществе» (г. Москва, 2009 г.); Українській міжнародній конференції «Economical for Ecology» (м. Суми, 2010 р.); Науково-технічній конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів «Екологічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2011 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 12 наукових працях ( 5 із яких належать особисто автору), у тому числі у 5 статтях у наукових фахових виданнях та 7 тезах доповідей.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 205 сторінок, серед них: основного тексту – 172 сторінки, 12 таблиць на 9 сторінках, 16 рисунків на 14 сторінках, 1 додаток на 2 сторінках, списку використаних джерел з 196 найменувань на 20 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено мету і завдання, сформульовано об’єкт, предмет і методи дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичну значущість одержаних результатів, визначено структуру роботи.

У першому розділі дисертації «Проблема забезпечення екологозбалансованого розвитку автотранспортного комплексу України»

на основі аналізу результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених показано, що вплив автотранспорту на навколишнє середовище виражається у техногенному забрудненні всіх компонентів біосфери, але найбільшим є його внесок у забруднення атмосфери.

Автотранспорт є також основним джерелом шуму та вібрації, що негативно впливає на стан здоров’я населення, будинки та інженерні споруди, історичні пам’ятки і культурні цінності.

Функціонування автотранспорту в умовах недостатньо розвиненої транспортної інфраструктури призводить до різного роду ДТП, наслідки яких створюють реальну загрозу життю і здоров’ю громадян, завдають значних матеріальних збитків і спричиняють додатковий негативний вплив на довкілля.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 39. С.134-142 Ser. econ. 2008. Vol. 39. P.134-142 УДК 338.45.01 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ О. Длугопольський Тернопільський національний економічний університет 46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11 Розглянуто роль інститутів публічного сектора в реалізації державної політики в умовах становлення демократичного суспільства. Виокремлено базові вектори...»

«УДК 657.421.3 В. М. Диба к.е.н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ОБЛІК АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основи методології оцінки нематеріальних активів. Проведено огляд методів оцінки нематеріальних активів, визначено їх критерії та принципи. КЛЮЧОВІ СЛОВА: нематеріальні активи, оцінка нематеріальних активів, методи та підходи оцінки нематеріальних активів....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 27 вересня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Використати всі можливості для поглиблення економічної співпраці Голос України Учора Голова Верховної Ради України В.Литвин і Голова парламенту Республіки Молдова М.Лупу підписали нову угоду про співпрацю між парламентами наших держав. Донині міжпарламентська співпраця здійснювалася на...»

«Економічні науки Висновок. Тіньовий спекулятивний бізнес – чи не єдиний сектор в тіньовій економіці України, що породжується зусиллями уряду. Досвід світової економіки доводить, що фіксація цін на дефіцитні товари, має негативні наслідки і не виправдана ні в економічному, ні у соціальному аспекті встановленням “стелі” цін при недостатніх обсягах виробництва. Отже, зростання тіньових відносин неминуче обумовлює більш глибоке проникнення корупції до офіційного сектора, зумовлює посилення уваги...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) _ 2014 р. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 Маркетинг денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03050701 Маркетинг Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на...»

«УДК 339.924:331.556.4 Ю.П. Гуменюк Тернопільський національний економічний університет ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ © Гуменюк Ю.П., 2012 Досліджено трактування дефініцій, які з’ясовують обіг робочої сили, та здійснена їх екстраполяція на міжнародний рівень. На основі порівняльної оцінки поглядів прихильників трудової теорії створення цінності та факторної теорії сформульвано авторське бачення процесу формування міжнародного ринку праці. Ключові слова:...»

«26 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ О.І. Андрусяк ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У статті проаналізовано теоретико-методологічні засади функціонування і розвитку бізнес-комунікацій у системі міжнародних економічних відносин (МЕВ). Проведено дослідження природи бізнес-комунікацій та особливостей їх застосування; запропоновано модель бізнес-комунікацій на основі аналізу існуючих комунікаційних моделей. Ключові слова: комунікація,...»

«ВСТУП Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за напрямом підготовки «Економічна кібернетика». Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що вивчалися в рамках Освітньо-професійної програми...»

«Н.О.Криковцева, О.Б. Казакова, Л.Г. Саркісян, Л.Л. Авдєєнко, Г.А. Дяченко, Л.С. Курська, О.Н. Сахарова, КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 339.18 (075.8) ББК 65.9(2)421я73 K 63 Рецензенти: Азарян О.М. — доктор економічних наук, професор. Малигіна В.Д. — кандидат економічних наук, доцент Автори: Криковцева Н.О. — кандидат економічних наук, професор ДонДУЕТ — (вступ, 3.3) Казакова О.Б. — кандидат економічних наук, доцент ДонДУЕТ — (3.2) Саркісян Л.Г. — кандидат економічних...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АУДИТ Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань Для студентів 3 курсу напряму підготовки “Правознавство” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1(073) Б9 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»