WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВСТУП

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньокваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 7.03050201 «Економічна

кібернетика» – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими

стандартами вищої освіти для бакалаврів, що навчалися за напрямом

підготовки «Економічна кібернетика».

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань

побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що

вивчалися в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та визначають наявність у випускника здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: бакалавр з економічної кібернетики придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності): аналітичної, нормопроектної, організаційної, контрольної, експлуатаційно-технологічної та інформаційної та типових задач для певної функції. Кожній типовій задачі відповідає система умінь щодо її вирішення з урахуванням специфіки галузі та регіону.

Бакалавр повинен вміти аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, розробці нормативних документів, реалізації загальних функцій планування та управління за допомогою здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці; збирання, систематизації, накопичення первинної інформації як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює; розробки та дослідженні прогнозних економікоматематичних моделей економічних об’єктів та систем з метою їх аналізу та удосконалення системи управління; проведення економічних розрахунків;

прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень; керівництва підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів;

виконання оцінки потенціалу програмно-апаратних засобів інформатизації;

організації та контролювання функціонування інформаційної системи на усіх операціях технологічного процесу обробки інформації; розробки програмного забезпечення професійних задач діяльності за допомогою мов програмування високого рівня та систем управління базами даних тощо.

Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються знання та вміння випускників використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за основними функціями фахівця з економічної кібернетики. Програма вступних випробувань охоплює питання з таких нормативних фахових дисциплін: інформаційний бізнес, моделювання економіки, інформаційні системи в економіці, системи підтримки прийняття рішень.

І. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІН ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ БАКАЛАВРІВ

–  –  –

“ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС” Тема 1. ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова.

Інформаційна сфера економіки та її структура. Класифікація видів інформаційної діяльності.

Тема 2. ПЕРЕХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Концепція інформаційного суспільства.

Роль інформатизації при переході до інформаційного суспільства. Інформаційна культура.

Інформаційні тенденції. Роль держави у формуванні інформаційного суспільства.

Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВО

РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

Особливості інформаційної політики Японії. Особливості інформаційної політики США. Особливості інформаційної політики Європейського Союзу. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі. Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації в розвинених країнах.

Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх характеристика.

Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України. Стан та розвиток інформатизації в Україні.

Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ТА ГОСПОДАРСЬКЕ

СЕРЕДОВИЩЕ

Сутність інформаційного бізнесу. Інформаційні продукти і послуги.

Функції інформаційного бізнесу. Середовище підприємництва. Модель інформаційного бізнесу. Особливості інформаційного бізнесу.

Тема 6. ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО

ВИРОБНИЦТВА

Поняття інформаційного виробництва. Особливості кінцевого продукту інформаційного виробництва. Особливості процесу праці в інформаційному виробництві. Закони функціонування суспільного інформаційного виробництва. Основні принципи управління інформаційним виробництвом.

Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві.

Тема 7. СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФІРМИ Сутність виробничої функції.

Структура виробничої системи.

Класифікація виробничих систем. Проектування виробничої системи фірми.

Особливості проектування виробничого процесу. Визначення виробничих потужностей і місця їх розташування. Проектування підприємства.

Розроблення виробничих операцій.

Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

ТА ЙОГО РОЗВИТОК

Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу. Венчурний бізнес в інформаційній сфері. Основні напрямки удосконалення інформаційного бізнесу. Критерії оцінювання форм інформаційного бізнесу.

Тема 9. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Сутність інформаційного законодавства, його основні розділи.

Механізм реалізації авторського права в інформаційній сфері. Ліцензійна торгівля програмними продуктами та інформаційними технологіями.

Тема 10. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ Визначення, основні умови та принципи підприємництва.

Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми бізнесу: одноосібне володіння; товариство (партнерство); корпорація (акціонерне товариство).

Засновники інформаційно-обчислювальної фірми, їх функції. Статут, установчий договір та інші установчі документи. Державна реєстрація підприємництва.

Тема 11. ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ

СПРАВИ

Поняття франчайзингу та його типи. Переваги та недоліки франчайзингу для франчайзера. Переваги та недоліки франчайзингу для франчайзі. Як стати франчайзі. Самоаналіз. Розгляд ринкових позицій франчайзингової системи.

Оцінка франчайзера. Оцінка ділової пропозиції. Правові аспекти: угода про пільгове підприємництво. Франчайзинг в інформаційному бізнесі.

Тема 12. КУПІВЛЯ ІСНУЮЧОГО БІЗНЕСУ Переваги та недоліки купівлі існуючого бізнесу.

Теоретичні засади оцінки бізнесу. Що таке вартість бізнесу? Принципи оцінювання бізнесу. Принципи, що базуються на уявленнях користувача. Принципи, пов’язані з ринковим середовищем. Принципи найкращого і найефективнішого використання.

Процес оцінювання вартості бізнесу. Методи оцінювання вартості фірми.

Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі.

Тема 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІРМИ

Що таке презентація? Типи презентацій та особливості їх організації.

Організація і планування презентації. Основні етапи підготовки презентації.

Аналіз теми презентації. Розроблення головної ідеї. Планування і прогнозування тривалості презентації. Аналіз аудиторії та вибір стилю проведення презентації. Розроблення структури випуску. Відповіді на запитання. Методи підвищення ефективності презентації. Наочні матеріали у проведенні презентації.

Тема 14. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНООБЧИСЛЮВАЛТНОЇ ФІРМИ Поняття організаційної структури.

Фактори формування організаційних структур. Типи організаційних структур. Етапи побудови організаційної структури фірми. Принципи створення хорошої організації. Функції осіб, що керують фірмою. Визначення чисельності окремих категорій персоналу інформаційно-обчислювальної фірми.

Тема 15. ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Бізнес-план та його функціональні ролі.

Зміст і структура бізнес-плану.

Послідовність складання бізнес-плану. Вимоги і правила оформлення бізнесплану. Поетапний опис компанії із залучення капіталу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тема 16. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Методи нормування праці та класифікація витрат робочого часу.

Методи вивчення витрат робочого часу та встановлення норм часу та норм виробітку. Нормування праці операторів ЕОМ. Нормування праці програмістів. Методичні засади нормування праці програмістів. Особливості нормування праці програмістів за допомогою Типових норм. Особливості з використанням Укрупнених норм. Нормування праці фахівців, зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом засобів ОТ.

Тема 17. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І

ПОСЛУГ

Інформаційний маркетинг (ІМ) і деякі визначення та особливості.

Основні функції і стратегії маркетингу. Концептуальне моделювання інформаційного маркетингу. Система маркетингової інформації. Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері. Методи вивчення інформаційних потреб. Інформаційна продукція і послуги як товар.

Розроблення нових товарів для забезпечення успіху на ринку. Життєвий цикл інформаційної продукції і послуг як товару, його етапи та види.

Організаційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом.

Тема 18. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО

ФУНКЦІОНУВАННЯ

Поняття та структура інформаційного ринку. Особливості інформаційного ринку. Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку.

Методи аналізу інформаційного ринку.

Тема 19. СЕГМЕНТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ Поняття сегментації інформаційного ринку.

Вибір критерію сегментації інформаційного ринку. Сегментація інформаційного ринку за групами користувачів, параметрами інформаційної продукції, основними конкурентами.

Вибір сегмента інформаційної фірми.

Тема 20. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цінова політика в системі маркетингу інформаційної продукції (послуг) підприємств ІОО. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають. Цінові стратегії. Характеристика методів ціноутворення на інформаційну продукцію (послуги). Особливості ціноутворення програмних продуктів. Методи визначення ціни на ПЗ. Порядок розрахунку ціни на ПЗ.

Тема 21. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОЇ СПРАВИ Варіанти входження в світ бізнесу.

Пошук ніші: вибір господарської ніші; вибір ринкової ніші. Визначення стратегічних потреб в інформаційних продуктах і послугах. Вибір юридичної форми бізнесу. Вибір засобів реалізації підприємницької ідеї. Ціновий вибір. Вибір збутової поведінки.

Тема 22. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗІ

СПОЖИВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТОВАРІВ

Організація договірних взаємовідносин зі споживачами інформаційних товарів (продукції, робіт, послуг). Зміст та порядок укладання договорів на інформаційне обслуговування, розроблення програмних засобів, проектів інформаційних систем тощо. Визначення трудомісткості робіт, що виконуються.

Перелік питань з дисципліни “ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова.

1.

Інформаційна сфера економіки та її структура.

2.

Класифікація видів інформаційної діяльності.

3.

Концепція інформаційного суспільства.

4.

Роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства.

5.

Роль держави у формуванні інформаційного суспільства.

6.

Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх 7.

характеристика.

8. Сутність інформаційного бізнесу.

9. Інформаційні продукти і послуги.

10.Функції інформаційного бізнесу.

11.Середовище підприємства і модель інформаційного бізнесу.

12.Особливості інформаційного бізнесу.

13. Поняття інформаційного виробництва і особливості інформаційного продукту.

14.Особливості процесу праці в інформаційному виробництві.

15.Основні принципи управління інформаційним виробництвом.

16.Питання та структура інформаційного ринку.

17.Особливості інформаційного ринку.

18.Методи аналізу інформаційного ринку.

19.Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу.

20.Основні напрямки удосконалення інформаційного бізнесу.

21.Організаційно-правові форми бізнесу.

22.Франчайзинг як спосіб організації власної справи.

23.Франчайзинг в інформаційному бізнесі.

24.Організація презентації інформаційної фірми.

25.Організаційні структури. Фактори формування організаційних структур.

26.Типи організаційних структур, їх характеристика.

27.Етапи побудови організаційної структури інформаційної фірми.

28.Функції осіб, що керують інформаційною фірмою.

29.Визначення чисельності окремих категорій персоналу інформаційної фірми.

30.Бізнес-план та його функціональні ролі. Зміст і структура бізнес-плану.

31.Методи нормування праці та класифікація витрат робочого часу.

32.Методи вивчення витрат робочого часу та встановлення норм часу та норм виробітку.

33.Нормування праці операторів ЕОМ.

34.Нормування праці програмістів.

35.Нормування праці фахівців, зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом засобів ОТ.

36.Інформаційний маркетинг і його особливості.

37.Основні функції і стратегії інформаційного маркетингу.

38.Концептуальне моделювання інформаційного маркетингу.

39.Система маркетингової інформації.

40.Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері.

41.Методи вивчення інформаційних потреб.

42.Інформаційна продукція і послуги як товар.

43.Розроблення нових інформаційних товарів для забезпечення успіху на ринку.

44.Життєвий цикл інформаційної продукції і послуг як товару, його етапи та види.

45.Організаційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом.

46.Сегментація інформаційного ринку та вибір критерію сегментації інформаційного ринку.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання розрахункової роботи та завдання для самостійної роботи за модульною системою для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні...»

«ЕКОНОМІКА УДК [330.341.1:347.77]:613/614 Л.І. Федулова, д-р екон. наук, Т.В. Груздова, С.В. Палиця Інститут економіки та прогнозування НАН України СТАН РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У статті автори подають результати аналізу розвитку охорони інтелектуальної власності як складової науково-технологічного потенціалу системи охорони здоров’я України з подальшим виявленням та характеристикою відповідних...»

«ISBN УДК ББК Рекомендації щодо подальшого розвитку вторинної медичної допомоги в Україні Модель фінансового відшкодування (на прикладі DRG), адаптована до застосування в пілотних областях. Індикатори результативності роботи. Посібник підготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні“. Думка, висловлена у цьому посібнику, не обов’язково співпадає з офіційною думкою Європейської Комісії. © Представництво Європейської Комісії в Україні Київ,...»

«печення економічного зростання і вирішення різноманітних завдань соціальної політики. Дуже важливим є порозуміння між сторонами соціального діалогу для оптимального збалансування соціальних та економічних цілей сторін. Література 1. Герасимчук В. І. Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці: автореф. дис.. д-ра екон. наук : 08.09.01 / В. І. Герасимчук; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України — К., 2002. — Режим доступу:...»

«Титульний аркуш Генеральний директор Скляр Ірина Сергіївна (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 31.03.2014 Річна інформація торговця цінними паперами за 2013 рік 1. Загальні відомості Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп» Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30970210 Місцезнаходження: Поштовий індекс 04071 Населений пункт м. Київ Вулиця, будинок Верхній Вал, б. 4А Міжміський код,...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13 11. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции : 34. Karpinsky B.A. Role of budget-taxes in formation equation of the financial system of the staмонография / Р.В. Енгибарян. – М. : Изд-во Норма, 2007. – 496 с. te: evaluation and prognostic approach / B.A. Karpinsky, S.K. Shkulka // Nauka i studia. Ekonomiczne 12. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник /...»

«ПОСІБНИК ON-LINE 48L145*DN РК-телевізор із світлодіодною підсвіткою Протягом терміну служби телевізора будуть випускатися оновлення прошивки, які забезпечать максимальну продуктивність вашого телевізора. Останню версію прошивки можна завантажити з сайта www.toshiba-om.net/firmware.php Деякі функції, що наведені в цьому документі, можуть бути обмежені місцевим законодавством і можуть бути не доступні в деяких країнах. Зареєструйте телевізор Інтернет за адресою:...»

«СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КСЕНОФОНТОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 574.4:502.33 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми-2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат...»

«Це видання підготовлено в межах виконання проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та спів фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Думки, висновки чи рекомендації, які містяться в цих матеріалах, належать виконавцям Проекту, авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи ПРООН. За редакцією: Борової Г.О.Підготовлено за участю групи консультантів: Агібалов І.В., Борова...»

««НЕТРАДИЦІЙНІ» ІММІГРАНТИ У КИЄВІ: СІМ РОКІВ ПОТОМУ Київ «Стилос» УДК 314.7(477) ББК 60.7(4УКр) М 57 Авторський колектив: Брайчевська О. (розділи 2, 3.4), Малиновська О. (вступ, розділи 1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.3), Пилинський Я. (розділи 3.4, 4.1, 5.1, 5.2, висновки) Рекомендовано до друку вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України Протокол № 8 від 21 вересня 2009 року Рецензенти: Майборода О.М., Римаренко С.Ю. Видання здійснено за фінансової підтримки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»