WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«господарської діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності ...»

-- [ Страница 1 ] --

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Лесюк Андрій Володимирович

УДК 338

Інноваційні шляхи удосконалення господарської

діяльності підприємства

(на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод»)

Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Тернопіль – 2013

Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Федишин Богдан Петрович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Рецензент:

Завідуючий кафедрою менеджменту підприємницької діяльності Б. М. Андрушків

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах стратегічної спрямованості України на інноваційний тип розвитку адаптація підприємств до нових умов ринкової економіки та її активне реформування тісно пов’язані з інноваціями як рушійною силою економічного зростання.

Проблемі розробки інноваційної стратегії присвячено наукові праці Й. Шумпетера, К. Фрімена, Б. Твісса, Р. Фостера, П. Санта, П. Друкера, М. Портера, О. Лапка, Д. Черваньова, Л. Антонюка, А. Поручника, В. Савчука та інших вчених-економістів. їхні дослідження спрямовані на принципи побудови економічної стратегії розвитку підприємств та фактори, що забезпечують ефективність її застосування. Проте проблеми формування стратегії інноваційного розвитку залишаються маловивченими й потребують подальшого дослідження.

Розширене відтворення інноваційного процесу в усіх сферах багатогранної діяльності підприємства, раціональне залучення інноваційного потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності потребує формування механізму стратегічного інноваційного розвитку, використання якого на противагу стихійному інтуїтивному пошуку напрямів інноваційного розвитку дозволить не тільки підвищити результативність інноваційної діяльності, а і надасть потужні можливості для підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища.

Мета магістерської роботи – розробити і обґрунтувати шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства на інноваційних засадах, на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод».

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- проаналізувати інноваційний розвиток як складова економічного розвитку;

- розглянути стратегічний інноваційний розвиток підприємств та його етапи;

- проаналізувати тадослідити діяльність базового підприємства;

- розробити і обґрунтувати шляхи інноваційного розвитку підприємства.

Об’єкт дослідження – ПАТ «Борщівський сирзавод», що займається переробкою молока, масла вершкового i твердих сирiв в асортиментi.

Предмет дослідження – діяльність підприємства.

Теоретичною та методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених, що пов’язані з проблемами формування стратегії розвитку підприємства на інноваційній основі, законодавчі та нормативні акти України з відповідних питань.

Методи дослідження – економіко-статистичні, математичні, експертні, методи порівняння.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Дипломний проект складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність і значення теми, визначено мету і завдання дипломної роботи магістра.

У першій частині «Стратегічний інноваційний розвиток підприємств» розкрито теоретико-методологічні основи формування стратегії інноваційного розвитку підприємств.

Розвиток будь-якого підприємства неможливий без вироблення стратегічних напрямів діяльності, які ґрунтуються на нововведеннях і мають інноваційний характер. Стратегія розвитку підприємства включає використання науково- технічних досягнень у сфері організації управління, техніки й технології та комплексний підхід до інноваційної діяльності.

Інноваційна стратегія як складова загальної стратегії підприємства являє собою комплекс інноваційних заходів щодо визначення найважливіших напрямів, вибору пріоритетів ефективного розвитку підприємства та підвищення його конкурентоспроможності.

Інноваційний розвиток економічного суб'єкта починається з вироблення стратегії управління підприємством.

Обґрунтування концепції інноваційного розвитку у працях Х. Барнета, П. Друкера, К. Найта, А. Хармана, Б. Санто та ін. підняло роль інновацій, які в процесі взаємодії економічного середовища та конкуруючих суб’єктів господарювання постали головним фактором економічного розвитку, потіснивши інвестиції, та спричинили домінування інноваційної моделі розвитку в сучасній економіці.

Слід виділити такі основні проблеми:

– активізація інноваційної діяльності підприємств України, що виникає внаслідок непослідовності та низької ефективності науковотехнічної та інноваційної політики держави.

– відсутність реальних механізмів об’єднання наявних ресурсів, їх концентрація на найбільш значних та перспективних напрямах розвитку. Висока ресурсоємність ВВП України, яка у 2–3 рази перевищує рівень країн ЄС, та невеликий відсоток високотехнологічної продукції в структурі вітчизняного експорту свідчить про вкрай нераціональне їхнє використання.

– потреба у формуванні механізму управління інноваціями на підприємстві, нової стратегії інноваційного розвитку [2, 113] та відсутність механізмів переходу на модель інноваційного розвитку [91].

На сьогодні для України важливим є не тільки нагромадження інноваційного потенціалу, але й ефективне його використання з метою реалізації інноваційної моделі розвитку. Відсутність в Україні чіткої програми інноваційно-інвестиційної діяльності, нескоординований розподіл сфер управління інноваційним процесом.

Проблеми економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності в умовах інформаційно-технологічної революції можуть бути вирішені за допомогою ефективних стратегій інноваційного розвитку. Саме послідовна інноваційна стратегія зумовила високу якість життя, національну безпеку, охорону довкілля та високий технічний рівень розвинених країн світу.

У сучасній класифікації інновацій за змістом діяльності підприємства прийнято виділяти – технологічні, виробничі, економічні, торгівельні, управлінські та соціальні інновації. Спроектувавши отримані результати на площину стратегічної діяльності, побудуємо процес вибору інноваційної стратегії у вигляді сполучення наступних елементів: соціально-психологічний – організаційно-управлінський – маркетинговий – економічний – виробничий – науково-технічний.

Такий підхід до етапів інноваційної стратегії характеризує інноваційну діяльність як діяльність з освоєння (впровадження) широкого спектра нововведень, які стосуються:

– виробництва нових продуктів і послуг;

– застосування нових технологій і/або освоєння нової техніки;

– використання нових джерел ресурсів;

– введення нових форм і методів організації виробництва, праці й управління;

– освоєння або розвиток нових ринків.

Тобто стає можливим поетапне формування етапів інноваційної стратегії, яке дозволяє одночасно (паралельно) впроваджувати однотипні нововведення та послідовно формувати впровадження взаємозалежних інновацій, з одного боку розподіляючи інноваційні цілі між етапами інноваційної стратегії, з іншого ефективно досягти поставленої мети систематичного інноваційного розвитку єднанням підсистем підприємства (рис. 1).

–  –  –

У другій частині «Аналіз діяльності підприємства та пошук шляхів інноваційного розвитку» проаналізовано діяльність підприємства.

ПАТ "Борщiвський сирзавод" товариство, що займається переробкою молока, масла вершкового i твердих сирiв в асортиментi.

Підприємство знаходиться за адресою: 48700, м. Борщів, вул. Промислова, 2, основним видом діяльності даного підприємства є Перероблення молока та виробництво сиру, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у 2011 році становила 231, у 2012 році вона зменшилась на 6,5%.

Також пройшли відповідні зміни у фонді оплати праці. Так у рік він становив 2 617,00 тисяч гривень, а у рік його величина становила 2 886,00 тисячі гривень. Отже, можна зробити висновок про загальне незначне погіршення справ, що стосується кількості працівників.

Підприємство працює у галузі: Перероблення молока та виробництво сиру, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами.

Основними видами продукцiї, яку випускає ПАТ "Борщiвський сирзавод" є твердi сири, молоко пастерiзоване охолоджене. За 2012 рiк вироблено продукцiї на 77320,0 тис. грн. Експорт та iмпорт товарiв вiдсутнiй.

Реалiзацiя продукцiї здiйснювалась в основному через оптових замовникiв. Основними клiєнтами є пiдприємства Тернопiльської, Львiвської, Закарпатскої, Iвано-Франкiвської та Чернiвецької областей.

На виробництво продукцiї товариства значний вплив має сезоннiсть. В лiтнiй перiод виробництво продукцiї значно збiльшується. Товариство не є монополiстом по виробництву молочної продукцiї.

–  –  –

Рис. 2. Зміна реалізації основних видів продукції за 2010-2012 рр.

Нижче представлений графік відносної зміни загального випуску продукції на ПАТ «Борщівський сирзавод»

–  –  –

Після аналізу показників коефіцієнта концентрації власного капіталу ПАТ «Борщівський сирзавод» можна зробити висновок, що даний показник за останній рік змінився в кращу сторону, а саме його значення з 0,094 у 2011-му році зросло до 0,140 у 2012-му році.

Коефіцієнт фінансової залежності підприємства за 2012 -й рік зазнав змін у кращу сторону. Зараз у кожній 7,13 грн, вкладеній в активи підприємства, 613 коп. позичених коштів. Проаналізувавши значення показників коефіцієнта маневрування власного капіталу за досліджуваний період можна сказати, що за останній рік даного періоду коефіцієнт маневрування власного капіталу зменшився. В даний час значення даного показника знаходиться в недопустимих межах, що є негативним фактором для підприємства.

Для ПАТ «Борщівський сирзавод» значення коефіцієнта співвідношення необоротних і власних коштів за останній період зменшилося, що є негативним фактором для підприємства. В цілому значення коефіцієнта знаходиться в недопустимих межах. Провівши аналіз показника, що характеризує відношення виробничих активів до вартості майна можна сказати, що його значення, а саме 0,048, не відповідає допустимому значенню і свідчить про низькі виробничі можливості підприємства.

Розглянувши показники коефіцієнта чистої виручки можна сказати що, на кінець 2012-го року для ПАТ «Борщівський сирзавод» на кожну гривню реалізованої продукції припадало 20 копійок чистої виручки.

Проаналізувавши показники рентабельності ПАТ «Борщівський сирзавод» можна сказати, що рентабельність виробництва підприємства збільшилась за останній рік на 51,28 %.

Тому для удосконалення господарської діяльності підприємства необхідно запропонувати шляхи інноваційного розвитку підприємств, які б дозволили покращити ринкові позиції виробника та забезпечити постійний збут продукції.

У третій частині «Шляхи інноваційного розвитку підприємства»

запропоновано шляхи інноваційного розвитку підприємства.

Зростання світового споживання, яке очікується в найближчі роки, пов’язують насамперед із Центральною і Східною Європою.

Відновлення економіки призводить д збільшення виробництва, а також експорту. І хоча рівень економіки в цих країна відрізняється, тенденція наслідувати «західні звички» в харчуванні спричинить розширення в найближчі роки ринку сирів.

Тому, як один із напрямків посилення експортних позицій України на світовому ринку сиру, вітчизняним сироробним підприємствам доцільно розробляти впроваджувати у виробництво стратегії виходу на нові ринки збуту.

Розглянуто рекомендовану стратегію на прикладі ПАТ "Борщівський сирзавод", яке планує найближчим часом освоювати нові стратегічні ринк збуту на міжнародному рівні. У розгляді блоку господарського портфеля скористаємося матрицею Мак - Кінсі.

Рис.4. Матриця Мак - Кінсі для ПАТ "Борщівський сирзавод"

Виходячи з даного рисунку видно, що галузями, які вимагають підвищеної уваги куди варто вкладати інвестиції є: виробництво твердих сирів, зокрема “Борщівського Екстра” та “Російського” і виробництво плавлених крем-сирів з смаковими добавкам вагою по 100 грамів.

Задля забезпечення підтримання набутих ринкових позицій та розширення обсягів реалізації доцільно внести зміни до організаційної структури ПАТ «Борщівський сирзавод», удосконаливши діяльність відділу маркетингу підприємства. Запропонована організаційна структура представлена на рис. 3.4.

–  –  –

Рис. 5. Пропонована організаційна структура відділу маркетингу ПАТ «Борщівський сирзавод» (регіональна) Саме через те, що продукція ПАТ «Борщівський сирзавод» може триваліше зберігатись і перевозитись на досить великі відстані, для підприємства доцільним організувати географічну організаційну службу маркетингу, де за окремими спеціалістами буде закріплене певне коло обов’язків за певними географічними районами.

Така організаційна структура є доцільною також у випадку, коли дане підприємство працює на різних географічних ринках з урахуванням їх специфіки.

Враховуючи те, що центральні та східні області України мають своїх сильних виробників як молокопродуктів, так і твердих сирів, то доцільно було б орієнтуватись на західний та північний регіони.

Назви областей можуть змінюватись, це залежить від того, на якому ринку захоче працювати підприємство. Дана організаційна структура враховує і перспективну діяльність на зовнішньому ринку.

Це допоможе вивчати потреби споживачів більш повно і в повній мірі сприяти їх задоволенню.

Для забезпечення досягнення стратегічних цілей діяльності ПАТ «Борщівський сирзавод» необхідно використовувати заходи просування товару на ринок. До комплексу просування відносяться такі основні елементи: реклама, стимулювання збуту, паблісіті, особистий продаж, прямий маркетинг.

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Інноваційно-інвестиційна УДК 330.341.1:330.3 політика Федулова Л.І., д-р. екон. наук зав. відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Визначено та охарактеризовано світові тенденції інноваційної політики першого десятиріччя ХХІ ст. Обґрунтовано положення щодо впливу складових інноваційної політики та особливостей її вияву на стан економічного зростання країн. Місце і роль інноваційної політики в системі...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»

«УДК МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ННЦ “ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ” УААН ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ ТДВ “ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ” МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ Ключевые вопросы, которые рассматриваются: • Предложен механизм перевода выпуска акций документарной формы существования в бездокументарную форму. Рекомендован порядок реорганизации акционерных обществ путем преобразования в общиство з...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ М.ЧЕРНІВЦІВ ЗА СІЧЕНЬ 2014 РОКУ Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області адреса: вул. Головна, 249-а, м.Чернівці, 58018, Україна телефони: (0372) 55-09-42, факс: (0372) 58-19електронна пошта: gus@cv.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua Відповідальні за випуск: Т.Г.Сарчинська, М.М.Сіньковська, О.Р.Шемуня....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ рЕкОМЕНДацІї щОДО забЕзпЕЧЕННя саМОсТІйНОї рОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ЕкОНОМІЧНЕ ОбґруНТуваННя управЛІНсЬкИХ рІШЕНЬ ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри управління персоналом В. М. Колпаковим Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки (протокол № 6 від 11.02.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом колпаков в. М....»

«Україна ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА РІШЕННЯ Шістнадцята сесія VI скликання від 21 грудня 2012 року Про Програму економічного та соціального розвитку району на 2013 рік Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши подану райдержадміністрацією Програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району, районна...»

«М.Адамів. Сутність та роль антисипативного управління на підприємствах/ М.Адамів // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.112-121 (проблеми мікро та макроекономіки України) УДК 658:330.3 Марта АДАМІВ СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Резюме. Розглянуто та проаналізовано позиції авторів щодо визначення сутності антисипативного управління. На основі результатів аналізування літературних джерел уточнено трактування поняття „антисипативне управління...»

«УДК 339 БАЛ-ВОЖНЯК ТЕРЕЗА* Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні АНОТАЦІЯ. У статті на прикладі Польщі наводено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу до інноваційності. Презентований діагноз щодо Польщі можна використовувати, щоб охарактеризувати висновки в частині дій, спрямованих на...»

«Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні Кращі практики муніципального розвитку на прикладі переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року Київ УДК 352(083.9)»2012» ББК 67.40 К78 Збірник містить короткий зміст анотацій проектів та програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року, які плануються для реалізації у 2013 році, а також аналіз соціально-економічного...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ННІ МЕНЕДЖМЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА для студентів ОКР „спеціаліст” денної і заочної форми навчання напряму підготовки 7.130102 „Агрономія” Вінниця 2011 ББК 65.9(4УКР) Амонс С.Е., Полеся В.М. Біржовий ринок. Курс лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” денної і заочної форми навчання напряму підготовки 7.130102 „Агрономія” – Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2011. – 71с. Перехід...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»