WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Вінницький національний аграрний університет

ТАРАСЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 631.11:347.453.1

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата економічних наук Вінниця – 2012 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Козловський Сергій Володимирович, Вінницький національний аграрний університет, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та державного управління;

доктор економічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Пархомець Микола Кирилович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри аграрного бізнесу та обліку;

кандидат економічних наук, доцент Ткачук Світлана Петрівна, Уманський національний університет садівництва, доцент кафедри економіки.

Захист відбудеться « 20 » грудня 2012 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 у Вінницькому національному аграрному університеті за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2220.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького національного аграрного університету за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3.

Автореферат розісланий « 19 » листопада 2012 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Г. О. Пчелянська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК характеризується низьким рівнем їх ефективності та розбалансованістю інтересів учасників. Така ситуація зумовлена, перш за все, значним диспаритетом цін на молочну продукцію. Так, молокопереробні підприємства, займаючи монопольні позиції у відносинах з виробниками та намагаючись покращити своє фінансове становище, часто вдаються до встановлення необґрунтовано низьких цін на молочну сировину. Внаслідок цього виробники молока опинилися на межі виживання, що значно ускладнило економічні відносини різних сфер АПК.

Удосконалення взаємовідносин між партнерами молокопродуктового підкомплексу викликане необхідністю задоволення економічних інтересів усіх суб’єктів, які координують свою діяльність на основі розподілу праці й обміну споживчими вартостями. Унікальні властивості молока та продуктів його переробки зумовлюють необхідність безперебійного забезпечення ними споживачів, що вимагає ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу.

Сьогодні в Україні підприємства молочної галузі все ще не можуть отримати потужного розвитку внаслідок наявності великої кількості проблем у взаємовідносинах між ними. Вдосконалення цих взаємовідносин неможливе без створення належних економічних механізмів з урахуванням специфічних особливостей сучасного стану підприємств, економіки України загалом та основних напрямів розвитку аграрного сектору.

Питанням розвитку молочного скотарства і виробництва молочної продукції, а також формування економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу присвячено чимало праць вченихекономістів: В. Г. Андрійчука, Б. В. Бойка, О. О. Дадак, М. М. Ільчука, С. В. Козловського, С. В. Лукаш, М. К. Пархомця, П. Т. Саблука, І. В. Свиноуса, Н. С. Скопенко, Н. А. Славіної, С. П. Ткачук, Н. Г. Фатюхи, С. В Чугаєвської, О. М. Шинкаренко та інших. В їх працях розглядаються питання про формування та форми функціонування економічних відносин підприємств, роль державного регулювання у молочній галузі, методи розподілу прибутку між різними сферами молокопродуктового підкомплексу АПК й інше.

Незважаючи на значні здобутки науковців у даній сфері, проблема формування взаємовигідних економічних відносин, здатних забезпечити належний рівень функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу, є недостатньо вирішеною. Значна кількість питань теоретичного та прикладного характеру щодо формування, оцінювання та вдосконалення економічних взаємовідносин підприємств потребує подальшого дослідження.

Так, проблемним залишається питання формування оптимальної моделі організації молокопродуктового підкомплексу, де були б враховані економічні інтереси всіх учасників при збереженні їхньої юридичної самостійності.

Відсутній загальновизнаний підхід щодо оцінювання рівня ефективності економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу, який відповідав би сучасним умовам їх господарювання. Маловивченими є питання, присвячені формуванню ефективних економічних відносин виробників молока та переробних підприємств зі сферою торгівлі. У сукупності це зумовило вибір теми, визначення мети, завдань і структури дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт Вінницького національного аграрного університету за темою: «Методологічні засади розвитку та забезпечення стійкості регіональної економічної системи за умов посилення інтеграційних процесів» (державний реєстраційний номер 0112U002136). У межах зазначеної теми автором розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК Вінницького регіону та досліджено особливості інтеграційних процесів в даній галузі.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних засад розвитку економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК і розробка напрямів удосконалення цих відносин у сфері виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства для забезпечення населення високоякісною молочною продукцією.

Для досягнення мети дисертаційної роботи були поставлені такі завдання:

систематизувати теоретичні і практичні підходи до формування та функціонування економічних взаємовідносин підприємств, уточнити визначення терміна «економічні взаємовідносини» для молокопродуктового підкомплексу АПК;

узагальнити послідовність й алгоритм аналізу стану та ефективності економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК;

виявити чинники, що визначають рівень ефективності економічних взаємовідносин між підприємствами регіонального молокопродуктового підкомплексу АПК, і систематизувати їх;

провести оцінювання стану та ефективності економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК Вінницької області;

запропонувати методику вибору оптимального каналу продажу молока та молочної продукції;

запропонувати організаційну структуру регіонального молокопродуктового підкомплексу АПК з урахуванням взаємодії зі спеціально створеними органами регулювання економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК;

розробити та обґрунтувати методичний підхід до оцінювання рівня ефективності економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК;

розробити інтеграційний підхід до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу.

Об’єктом дослідження є процеси формування, оцінювання та вдосконалення економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні, правові та практичні аспекти розвитку економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження є фундаментальні роботи зарубіжних і вітчизняних учених у сфері економічних взаємовідносин на ринку виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Поставлені у роботі завдання вирішувались за допомогою теорії систем та системного аналізу — обробка й аналітичне оцінювання первинних фактичних матеріалів, статистичного аналізу та економетрики — кількісний аналіз даних щодо стану підприємств молокопродуктового підкомплексу Вінницької області, теорії експертних оцінок — для обґрунтування системи показників оцінювання стану економічних відносин підприємств, економікоматематичного моделювання — моделювання впливу факторів на взаємовідносини суб’єктів економічної діяльності, теорії прийняття рішень та теоретико-ігрового моделювання — моделювання процесу узгодження інтересів суб’єктів економічної діяльності, методів порівняння — вивчення й узагальнення літературних джерел, існуючих підходів до визначення інтересів суб’єктів економічної діяльності та абстрактно-логічного — теоретичні узагальнення та формування висновків.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є Закони України, нормативні документи Кабінету Міністрів України та Верховної ради України, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, звітні дані Головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації, Головного управління статистики у Вінницькій області, статистичні дані та показники річних звітів підприємств молокопродуктового підкомплексу Вінницької області, наукові та періодичні літературні джерела, а також інформаційні ресурси мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів. Сутність наукової новизни результатів дослідження полягає в наступному:

вперше:

розроблено методичний підхід до оцінювання рівня ефективності економічних взаємовідносин підприємств з виробництва молока та його переробки на основі теорії нечіткої логіки та нечітких множин, що, на відміну від існуючих, дозволяє враховувати якісні показники діяльності підприємств, задані нечіткими змінними, дає можливість враховувати причинно-наслідкові зв’язки між оціночними й вихідними показниками, та враховує галузеву належність підприємства;

удосконалено:

трактування сутності економічних взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі АПК як сукупності фінансово-економічних, виробничо-технологічних й організаційно-управлінських зв’язків для забезпечення інтересів підприємств, технологічно пов’язаних між собою, розвиток яких, на відміну від існуючих, регулюється спеціально створеними організаційними структурами, що мають на меті підвищення економічної ефективності роботи молокопродуктового підкомплексу в цілому;

систему показників для оцінювання рівня ефективності економічних взаємовідносин підприємств регіонального молокопродуктового підкомплексу АПК, яка, на відміну від існуючих, включає як кількісні, так і якісні параметри оцінювання та враховує галузеву належність підприємства. Це дозволяє виявити недоліки у формуванні окремих складових економічних взаємовідносин підприємств і запропонувати можливі шляхи їх вирішення;

послідовність та алгоритм аналізу стану економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу, що, на відміну від існуючих, охоплює аналіз ефективності діяльності суб’єктів господарювання, показників, що впливають на процес формування економічних взаємовідносин та еквівалентності обміну в системі економічних відносин підприємств;

модель організації регіонального молокопродуктового підкомплексу АПК, яка, на відміну від існуючих, побудована на основі конвергенції спеціально створених структур, якими є Центр індикативного планування та Центр дорадництва, з підприємствами молочної галузі та обґрунтовано їх взаємодію;

отримали подальший розвиток:

методичний підхід до узгодження інтересів учасників молокопродуктового підкомплексу АПК на основі теоретико-ігрового моделювання, що, на відміну від існуючих, дозволяє враховувати різні стратегії їх поведінки та отримати синергетичний ефект від взаємної співпраці;

методика вибору оптимального каналу реалізації молока та молочної продукції на основі багатокритеріального підходу, яка, на відміну від існуючих, враховує галузеву належність підприємства та специфіку продукції молочного скотарства;

інтеграційний підхід до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств, який складається із сукупності логічно послідових етапів робіт, і, на відміну від існуючих, передбачає застосування реінжинірингу бізнес-процесів підприємств для покращення стану економічних відносин.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в результаті дослідження наукові висновки, рекомендації та пропозиції є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК.

Наукові та прикладні результати дисертаційної роботи знайшли застосування у ПрАТ «Літинський молочний завод» (довідка № 156 від 12 вересня 2011 р.), Головному управлінні економіки Вінницької ОДА (довідка № 01–3–1960 від 11 березня 2012 р.), ПП «Еко-молпродукт» (довідка № 9/12 від 15 лютого 2012 р.).

Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Вінницького національного технічного університету при викладанні дисциплін «Менеджмент та маркетинг в галузі», «Ціни та ціноутворення», «Економіка та організація виробництва» та при написанні кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів (акт впровадження № 358 від 25 квітня 2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Усі наукові результати, викладені у ній, отримані автором особисто.

Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї, положення та результати, які становлять індивідуальний внесок автора.

Апробація результатів досліджень. Результати дисертаційної роботи пройшли апробацію на таких міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференціях та семінарах: «Образование и наука без границ – 2006» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); «Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільності світової економіки» (м. Вінниця, 2009 р.); «Ключови выпроси в съвременната наука»

(м. Софія, 2011 р.); «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» (м. Вінниця, 2012 р.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 5,75 друк. арк., з них 12 статей у фахових виданнях обсягом 4,35 друк. арк., в т. ч. 5 одноосібних — 1,55 друк. арк.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Методичні вказівки Автор: Administrator 11.03.2009 12:03 bold_text_12{font-weight:normal;} Міністерство освіти и науки України Національний транспортний університет Методичні вказівки До виконання курсової роботи З дисципліни “Економічне обґрунтування господарських рішень” Для студентів денного відділення факультету”. Із спеціальності:. Київ НТУ 2003 Міністерство освіти и науки України Національний транспортний університет Методичні вказівки 1 / 77 Методичні вказівки Автор: Administrator...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ М.ЧЕРНІВЦІВ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2014 РОКУ Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області адреса: вул. Головна, 249-а, м.Чернівці, 58018, Україна телефони: (0372) 55-09-42, факс: (0372) 58-19-3 електронна пошта: gus@cv.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua Відповідальні за випуск: Т.Г.Сарчинська, В.С.Дронь, Г.І.Петрова,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “еконоМічний аналіз” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри обліку і аудиту М. Ф. Базасем, доцентом кафедри обліку і аудиту Ф. П. Бєдою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 10 від 13.03.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом базась М. Ф., бєда Ф. п. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«52 Стратегія економічного розвитку України № 32 (2013) УДК 336.14 С. Я. Кондратюк канд. екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана РОЗВИТОК УСТРОЮ НЕБЮДЖЕТНИХ ІНСТИТУЦІЙ ДЕРЖАВИ Анотація. У статті визначено підприємництво і непідприємництво держави, поділ некомерційних організацій на ринкові і неринкові, а у складі останніх виокремлені групи. Згруповано небюджетні інституції, визначено і розкрито їх організаційно-правові форми. Визначено класифікаційні...»

«УДК 658.26:621.31: 330.861 А.С. Завербний Національний університет “Львівська політехніка” АНАЛІЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Завербний А.С., 2012 Висвітлено особливості функціонування ринку електричної енергії України. Проаналізовано етапи формування ринку електроенергії та його розвитку. Розглянуто організаційні, економічні та правові аспекти функціонування і реформування ринку електричної енергії України. Охарактеризовано основні види моделей ринків...»

«УДК 339.72 Т.В. Мусієць, канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ “Київський національний економічний університет”; Т.А. Медвідь, головний спеціаліст Депаратменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ФІНАНСОВИМИ ІННОВАЦІЯМИ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Досліджуючи фінансові інновації як невід’ємну складову сучасної банківської діяльності, автори...»

«Малюта Л. Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки [Електронний ресурс] / Л. Малюта, Т. Лібусь // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 141-150. — Режим доступу до журн. :. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlysne.pdf. УДК 339.137:341.17 JEL Classification: O31 Людмила Малюта, Тетяна Лібусь Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ШКРОБОТ МАРІНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 005.591.6:[621.22+627.8](043.2) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі менеджменту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит основних засобів і нематеріальних активів ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект НАША СТОЛИЦЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ Семінар Київ, 25 грудня 2000 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Ярослав ПИЛИНСЬКИЙ, директор Київського проекту Інституту Кеннана Микола ШУЛЬГА, президент Соціологічної асоціації України, заступник директора Інституту соціології НАН України Наш Інститут соціології нещодавно випустив книжку під назвою “Київ і кияни. Соціологічні хроніки незалежності”. Це видання – результат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»