WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«УДК 347.734 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з навчальної дисципліни „БАНКІВСЬКЕ ПРАВО” Напрям підготовки: 0601 «Право» Спеціальність 7.06.0101 «Правознавство» Освітньо-кваліфікаційний ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗІНА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

УДК 347.734

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з навчальної дисципліни

„БАНКІВСЬКЕ ПРАВО”

Напрям підготовки: 0601 «Право»

Спеціальність 7.06.0101 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Укладач: Бурлаков С.Ю.

Харків-2007

Банківське право: Навчально-методичний комплекс. / Укладач викл. Бурлаков С.Ю. – Х.:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007. - ___ с.

Рецензенти:

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доцент, к.ю.н. Венедиктова І.В.

доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового нституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н. Томчишен С.В.

Друкується за рішенням Вченої ради юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № __ від „__ ________________ 2007 р.).

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № __ від „___ _____________ 2007 р.).

© Бурлаков С.Ю., 2007 © Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007 ВСТУП Шановний друже, Ви приступаєте до вивчення надзвичайно серйозної та цікавої юридичної дисципліни, що має назву Банківське право.

З курсу теорії держави та права Вам вже відомо, що в тій чи іншій галузі права існує свій предмет регулювання, тобто певні суспільні відносини. Всі суспільні зв’язки, які відбуваються між людьми та іншими суб’єктами права, умовно можна поділити на дві великі групи: відносини, що протікають у рамках громадянського суспільства та відносини, які відбуваються у політичному суспільстві (державі).

Банківське право, як системна сукупність правових норм, регулює відносини, що виникають саме в громадянському суспільстві. Це відносини, які щільно пов’язані з економічною діяльністю суб’єктів господарювання та людини.

Першим кроком в опануванні навчальною дисципліною, що тут презентується, для студента має стати засвоєння певних методичних рекомендацій та вироблення системного підходу до вивчення дисципліни „Банківське право.

Саме з усвідомленням цієї проблеми та бажанням допомогти її вирішити виходив автор, складаючи матеріал даного навчально-методичного комплексу.

Методичний матеріал, що наводиться в цьому посібнику, розраховано на студентів, юридична освіта яких формується на юридичному факультеті Харківського національного університету імені

В.Н. Каразіна. Структурно навчально-методичний комплекс із вступу та семи частин:

Частина 1. Загальні методичні рекомендації.

Частина 2. Навчальні плани.

Частина 3. Навчальна програма.

Частина 4. Методичні рекомендації та завдання до практичних (семінарських) занять.

Частина 5. Питання для підготовки до іспиту.

Частина 6. Література.

Частина 7. Додатки.

Ознайомлення зі змістовною стороною навчально-методичного комплексу слід почати із загальних методичних рекомендацій, де наводяться елементарні відомості про дану учбову дисципліну та вказано на загальні рекомендації з її опанування. Бажаємо успіху в навчанні!

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Навчальний курс „Банківське право містить загальну правову характеристику банківської діяльності та її правове регулювання. У програмі розглянуто поняття, метод та система банківського права, правове положення національного та комерційних банків України.

Аналізується правовий статус суб’єктів банківської діяльності. В особливій частині розглянуто правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків, розрахункових та кредитних правовідносин та правове регулювання валютних операцій. Наприкінці розглянуто правові засоби запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом.

Навчальний курс „Банківське право базується на загальних положеннях теорії права, деяких положень господарського, цивільного та фінансового права та розрахований на поглиблене вивчення правовідносин у сфері банківської діяльності. Через це методичні рекомендації містять понятійний апарат вищезазначених галузей права та на їх основі висвітлює основні положення банківського права в Україні.

Метою курсу „Банківське право є систематизація інститутів банківської діяльності, орієнтувати слухачів на їх поглиблене вивчення, сприяти формуванню у студентів глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо аналізу норм банківського законодавства і застосування цих норм на практиці.

У результаті вивчення цього курсу слухачі повинні знати:

- особливості, предмет та метод банківського права, його співвідношення з базовими галузями права;

- порядок створення, реєстрації, ліцензування та реорганізації банків;

- функції Національного банку України;

- загальні правила та особливості правового регулювання банківських операцій;

- підстави, види та порядок притягнення до відповідальності за порушення банківського законодавства.

Вивчаючий повинен вміти:

- аналізувати банківське законодавство;

- здійснювати пошук та систематизацію норм банківського права;

- складати первинні документ по відкриттю банківських рахунків, здійсненню розрахунковокасового обслуговування та виникненню кредитних правовідносин, Предметом навчальної дисципліни „Банківське право є чинне банківське законодавство України, наукова юридична література, а також практична діяльність банків в Україні. Навчальна програма передбачає вивчення восьми тем:

1. Предмет, метод та система банківського права.

2. Правове положення Національного банку України.

3. Правове положення комерційних банків.

4. Правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків.

5. Правове регулювання розрахункових відносин.

6. Правове регулювання кредитних відносин.

7. Правове регулювання валютних операцій.

8. Правові засоби запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тематика побудована таким чином, що послідовно вивчаються усі елементи правовідносин, що складаються у сфері банківської діяльності, перший розділ програми - загальні положення містить теми №№ 1 – 3 теми, а другий розділ складають теми присвячені правовому регулюванню окремих банківських операцій, зокрема теми №№ 4 – 8.

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється через наступні форми навчання: лекції, семінарські заняття, підготовку рефератів та самостійну роботу. Порядок підготовки та проведення семінарських занять визначається методичними вказівками та завданнями для семінарських занять. З метою якісного вивчення програмного матеріалу кожному слухачеві рекомендується мати власні примірники основних нормативно-правових актів, що регламентують банківську діяльність в Україні, такі як: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України „Про Національний банк України, „Про банки і банківську діяльність, Положення НБУ „Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, Інструкцію НБУ „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, Інструкцію НБУ „Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті тощо.

Опанування банківським правом передбачає послідовне вивчення навчальних тем, що сформульовані навчальною програмою. Обсяг вимог, що ставляться до освоєння тієї чи іншої теми, наводиться в питаннях, які деталізують відповідну тему програми. Звичайно – це тільки мінімальні вимоги, а тому, вивчення тем не може обмежуватися цими питаннями.

Процес навчання передбачає досить різноманітні види учбової роботи. Більшість учбового часу звичайно ж відведено на самостійну роботу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Серед аудиторних видів учбової роботи розрізняють лекційні, семінарські, практичні заняття та консультації.

Лекційне заняття являє собою безпосереднє вербальне спілкування між викладачем-лектором і студентською аудиторією. На розгляд лекції виноситься підготовлений лектором учбовий матеріал, який цим викладачем доповідається, як правило, перед всією студентською аудиторією певного академічного курсу.

Семінарське заняття переслідує мету закріплення відповідних теоретичних знань. До заняття студенти готуються заздалегідь з тих питань, які окреслюються викладачем перед проведенням цього заняття. Теми семінарських занять і контрольні питання наведені в частині 4 цього посібника – Методичні рекомендації та завдання до семінарських (практичних) занять.

Практичне заняття має за мету закріплення навичок щодо юридичної кваліфікації та вирішення колізій, які виникають у певних життєвих ситуаціях. Для цього в завданнях формулюються (скорочено) щось на зразок фабул судових справ, які підлягають мотивованому юридичному вирішенню. Рішення виконуються вдома письмово, а потім усно доповідаються на занятті. Як правило, студентські рішення відрізняються між собою не тільки за правовою мотивацією, а й в своїй резолютивній частині. З цього приводу викладачем організовується дискусія, в ході якої і знаходиться істина. Номери практичних завдань обираються викладачем і задаються напередодні в якості домашньої роботи (перелік завдань до практичних занять наводиться у вищезгаданій частині 4 даного навчально-методичного комплексу).

Зважаючи на обмежену кількість годин аудиторних занять, викладачі кафедри не проводять окремо семінарське і окремо практичне заняття. Такі заняття об’єднують в одне, першою частиною якого є розгляд теоретичних положень, а другою – рішення практичних завдань.

Консультації, як вид аудиторних занять, проводяться на передодні іспитів. Метою консультації є розбір найбільш складних теоретичних питань, що готуються студентами до іспиту.

Основним видом контролю знань є іспит. В частині 5 цього навчально-методичного комплексу, що має назву Питання для підготовки до іспиту наведено перелік питань, в межах яких відбувається контроль знань на іспиті. Іспит є заключним видом контролю. Він складається письмово і стосується контролю засвоєння студентами певних, перш за все, теоретичних положень. Іспит складаються по завершенні вивчення всього курсу „Банківське право.

Методологічні основи оволодіння банківським правом. Перше правило, яке слід пам’ятати в ході вивчення будь-якого навчального курсу – це те, що в вищому навчальному закладі не навчають, а навчаються.

Вивчення банківського права слід проводити в послідовності, за якою сформульовані теми навчальної програми. Тобто від загального до конкретно-спеціального. В цій же послідовності складено матеріал всіх підручників. Але це правило не повинно бути непорушною догмою. Теми вивчаються в такій послідовності лише після осмислення значимості інституту, який розглядається в даній темі. Отже, це приводить до необхідності первинного неглибокого ознайомлення з більшістю банківського права, а потім повторного їх штудіювання.

Вищенаведений підхід передбачає активне ставлення студента до всіх форм і видів занять. Не можна допускати непідготовленості до семінарських (практичних) чи інших занять. Навіть до лекцій слід готуватись, хоча б поверхово. Тільки тоді можна розраховувати на адекватне сприйняття лекційного чи іншого матеріалу.

Теоретичний матеріал підручників чи лекцій обов’язково слід доповнювати аналізом відповідних нормативних актів (в першу чергу Законами України „Про банки і банківську діяльність, „Про Національний банк України.

Освоєння теоретичних положень не повинно обмежуватись інформацією тільки із матеріалів лекцій та підручників. Обов’язково слід звертатись до монографічних робіт та спеціальних юридичних періодичних видань. З цього приводу бажано почати формувати власну бібліотеку, адже професійна діяльність юриста передбачає постійне звернення до спеціальних літературних джерел.

Висока теоретична підготовленість – це безумовно базовий професійний інструментарій будьякого фахівця. Але головне в юридичній освіті – це формування особливого роду мислення, яке, зазвичай, іменують правосвідомістю. Стосовно банківського права можна говорити про банківсько-правову свідомість. Тільки практична діяльність по вирішенню тих чи інших юридичних колізій надає можливості розставити теоретичні конструкції в струнку систему з чітким взаємозв’язком її елементів. Тож результати теоретичного навчання обов’язково повинні підкріплюватись юридичною практикою. Краще, коли така практика здійснюється безпосередньо.

Але і в цьому випадку, і в тому, коли студент не займається юридичною практикою, обов’язково слід звертатися до судової практики. Саме судова практика є критерієм істинності теоретичних суджень. З судовими справами краще ознайомитись безпосередньо (наприклад, у судах за місцем проживання чи роботи). Але коли такої можливості немає, можна звернутись до опублікованих в спеціальних періодичних виданнях рішень вищих судових органів.

Для успішного засвоєння матеріалу кафедра рекомендує постійно вести робочий зошит, в якому будуть водночас відображатись лекційні матеріали, матеріали семінарських і практичних занять, а найголовніше – результати власного навчального пошуку. Саме так, наслідки всіх вищеназваних видів навчальної роботи мають бути об’єднані одним зошитом, який матиме відповідні розділи. Тоді такий зошит дійсно виправдає своє призначення підручного довідника.

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

В даній частині навчально-методичного комплексу наведений навчальний план, у відповідності з якими розподілено загальний обсяг годин1 викладання „Банківського права, а крім того, вказані форми контролю знань та періодичність проведення цього контролю.

Слід звернути увагу на те, що обсяг годин, форми та періодичність контролю знань за цим планом змінюються в залежності від спеціалізації студентів і терміну навчання.

У випадку виникнення труднощів із з’ясуванням планів, необхідно звернутись до викладачаметодиста (в деканаті) чи викладача, що проводить заняття.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«ВІСНИК КНУТД №1 2012 р. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами _ УДК 331.2. РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ТОЛОЧКО Л.Г., ЄЛІСЕЄВА А.Ю., ТИМОШЕНКО А.В., ТИМОШЕНКО Н.Л. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий Центр «Інформація» У статті запропонований підхід до відображення даних обліку робочого часу, які мають значення для нарахування заробітної плати в особливих та специфічних умовах праці, що забезпечує коректний розрахунок оплати праці Для...»

«УДК 65.014.1+658.3108 С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва ТРАНСФЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПОКАЗНИКИ Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Богів Я.С., 2012 Розкрито сутнісні характеристики трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємств, висвітлено особливості його формування і оцінювання. Приділено увагу також виявленню та використанню резервів підвищення рівня трансферного...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития»ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23 – 24 листопада 2012 року) ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 23 – 24 ноября 2012 года) ЧАСТИНА II Одеса ББК...»

«О. С. Мазур ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів КИЇВ — УДК 347(477)(075.8) ББК 76.9(4УКР)404я73 М 13 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2 192 від 31.01.2006 р.) Рецензенти: Р. А. Калюжний — доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного та трудового права Київського університету права НАН України; О.В. Баулін — кандидат юридичних наук, доцент, начальник цен тру...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІБЛІОТЕКА АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО анотований список літератури Миколаїв 1. Андерсен Л. Растительные остатки и контроль в технологии No-till / Л. Андерсен, Н. Косолап // Зерно. – 2008. – № 4. – С.31-43. 2. Артиш В. І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 117-120. 3. Артиш В. І....»

«Україна Фінансовий сектор та економіка Нові стратегічні завдання Алан Роу, керівник колективу авторів і редактор Юрій Власенко Ігор Жиляєв Андрій Оленчик Стівен Пічі Анжела Пригожина Каталін Форґаш Copyright 2001 The International Bank for Reconstruction and Development/ THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Всі права захищені Надруковано в Україні Видання – вересень 2001 Документ, запропонований для обговорення, містить результати аналізу фінансового сектора...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИх РИЗИКІВ” (для бакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри економіки Н. М. Бондар Затверджено на засіданні кафедри економіки (протокол № 13 від 15.03.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Бондар Н. М. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни “Теорія економічних ризиків” (для бакалаврів). — К.: МАУП,...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.2 Література 1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1997. – Кн. 2. – 150 с.2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 238 c.3. Кульчицький Я.В. Проблеми становлення соціально-екологічних суспільних відносин: методологічний аспект// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2004, вип. 33. – С....»

«Посібник з експлуатації Газовий конденсаційний котел Logamax plus Для оператора Перед експлуатацією GB162-65 уважно прочитати. GB162-80 GB162-100 6 720 614 582 (2011/02) UA Передмова Передмова Шановні пані та панове, Тепло це наша спеціалізація вже понад 275 років. Із самого початку ми докладаємо максимум зусиль та завзяття, щоб Ви комфортно почували себе завдяки нашим індивідуальним рішенням. Разом з продукцією фірми Buderus Ви отримаєте високоефективну опалювальну техніку виправданої Buderus...»

«УДК 330.1 А. В. Терентьєва, асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Досліджено сутність термінів «діяльність», «антикризова діяльність», види діяльності». Визначено окремі аспекти проблеми управління антикризовою діяльністю підприємства. Ключові слова. Діяльність, антикризова діяльність, антикризове управління, види діяльності підприємства. Вступ. Об’єктивна необхідність здійснення ефективної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»