WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«31.03.2014 Річна інформація торговця цінними паперами за 2013 рік 1. Загальні відомості Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп» ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Генеральний директор ____________ Скляр Ірина Сергіївна

(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

31.03.2014

Річна інформація торговця цінними паперами за 2013 рік

1. Загальні відомості

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю

«Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп»

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30970210

Місцезнаходження:

Поштовий індекс 04071 Населений пункт м. Київ Вулиця, будинок Верхній Вал, б. 4А Міжміський код, телефон, факс (044) 393 23 13 Електронна поштова адреса isklyar@foyil.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Річна інформація опублікована у (номер та найменування офіційного друкового видання) (дата) Річна інформація розміщена на сторінці (адреса сторінки у мережі Інтернет) (дата) 1    ЗМІСТ

1. Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності

2. Основні відомості про компанію

2.1. Основні відомості

2.2. Види діяльності

2.3. Коротка інформація про підприємство 2.4. Історія розвитку компанії 3. Інформація про стан корпоративного управління

3.1. Основні дані про органи та посадових осіб

4. Основа складання звітності

5. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні 6. Інформація про господарську діяльність 7. Інформація про нематеріальні активи 8. Інформація про основні засоби

9. Фінансові інвестиції

10. Запаси

11. Дебіторська заборгованість

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

13. Власний капітал

14. Поточні зобов’язання 15. Інформація, що розкривається в звіті про прибуток або збиток 16. Інформація, що розкривається в звіті про власний капітал 17. Інформація, що розкривається в звіті про рух грошових коштів

18. Трансформація звітності при переході з ПСБО на МСФЗ

–  –  –

1. Звернення керівництва до користувачів фінансової звітності Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп» звертає увагу користувачів звітності на наступну особливість, притаманну ФЗ, що складається 2013 році. У відповідності до роз’яснення НКЦПФР «Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності», затвердженого рішенням НКЦПФР від 9 лютого 2012 року № 270, професійні учасники фондового ринку, крім тих що є публічними акціонерними товариствами, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність, а також розкривають інформацію про свою діяльність за міжнародними стандартами фінансової звітності, починаючи зі звітності за 2013 рік. Також при переході на МСФЗ, компанія враховує вимоги спільного листа НБУ, Мінфіна і Держстату від 07.12.2011 р.

       При цьому облікову політику на 2012 рік в ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз»  побудовано відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Господарські та фінансові операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Оскільки при складанні фінансової звітності не було дотримано усі без винятку вимоги МСФЗ(IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО(IAS)1 "Подання фінансової звітності" та МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" фінансова звітність ТОВ за 2013 рік не може вважатись такою, що відповідає всім вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та такою, що складена на підставі МСФЗ.

Станом на 31.12.2013 року фінансова звітність ТОВ за МСФЗ має обмеження, які накладаються МСФЗ 1(IAS).

Зокрема, Звіт про фінансові результати за 2013 рік ф. № 2 не має порівняльної бази з показниками 2012 року, неповний комплект фінансової звітності станом на 01.01.2013 року складається лише з Балансу та Звіту про фінансові результати, при переході на МСФЗ трансформовані не всі балансові рахунки, порівняльних періодів для фінансової звітності за МСФЗ також два. Крім перелічених аспектів фінансової звітності, на кінець 2013 року існує невизначеність облікової політики та стандартів МСФЗ, які будуть чинні з 01.01.2014 р. по 31.12.2014р.

     Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

2. Основні відомості про компанію

2.1. Основні відомості Скорочене найменування: ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз»

Дата державної реєстрації: 04.05.2001 року Номер свідоцтва: 1 071 145 0000 027358 Орган, що видав свідоцтво: Подільська районна у місті Києві Державна Адміністрація Зареєстрований статутний капітал: 7 000 000,00 грн.

–  –  –

Рахунок 2650800110180 Рахунок 2650900010180

2.2. Основні види діяльності

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.30 Управління фондами

69.10 Діяльність у сфері права

2.3. Коротка інформація про компанію ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз» - приватна компанія України, основним видом діяльності якої є надання посередницьких (брокерських) послуг при торгівлі цінними паперами.

Повне найменування: ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз Нью Юроп»

Скорочене найменування: ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30970210 Місце проведення державної реєстрації: м. Київ Місцезнаходження компанії: 04071, вулиця Верхній Вал, буд. 4А, м. Київ Засоби зв’язку: тел. (044) 393-23-13, факс (044) 393-23-14 Електронна поштова адреса: isklyar@foyil.com 2.4. Історія розвитку компанії Товариство 05.08.2005 року включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, під реєстраційним номером 649, на підставі свідоцтва ДКЦПФР. Слід зазначити, що ТОВ «Фоїл Сек’юрітіз» займає одну з ключових позицій на фондовому ринку України вже протягом 10 років, надаючи брокерські та депозитарні послуги корпоративним та приватним інвесторам.

Компанію створено на невизначений термін. Зважаючи на перспективи та потенціал подальшого розвитку фондового ринку України, підприємство планує збільшувати обсяги своєї діяльності, залучаючи нових клієнтів, та розширюючи спектр послуг що надаються.

Суттєвих змін в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року не відбувалося.

3. Інформація про стан корпоративного управління

3.1. Основні дані про органи та посадових осіб Інформація про компетенцію утворених підприємством органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень:

Склад органів Товариства.

1.Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори)

1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада)

1.3. Генеральний директор

1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія) 4   

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Кількість голосів Учасника на Загальних Зборах Учасників дорівнює розміру його частки в Статутному капіталі Товариства у відсотках.

3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належать такі питання:

- Визначення основних напрямів діяльності Товариства

- Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу

- Призначення та відкликання Генерального директора Товариства

- Прийняття рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим на себе відповідних зобов’язань

- Виключення учасника з Товариства, прийняття нових Учасників

- Прийняття рішень про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу

НАГЛЯДОВА РАДА

1. Наглядова Рада є органом управління Товариства, який в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, а також представляє інтереси Учасників протягом періоду між Загальними Зборами Учасників.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства, затверджуються загальними зборами Учасників.

3. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами виконавчого органу.

4. Наглядова рада Товариства має наступні повноваження:

- Здійснювати контроль за фінансовою та господарською діяльністю Генерального директора та виконанням рішень Загальних Зборів Учасників

- Переглядати плани розвитку Товариства, плани розподілу прибутку, пропозиції стосовно діяльності Товариства для їх затвердження та/або затвердження Загальними Зборами Учасників

- Попередньо затверджувати порядок денний Загальних Зборів Учасників та вносити пропозиції до нього

- Готувати та упорядковувати проекти рішень Загальних Зборів Учасників

- Рекомендувати Загальним Зборам Учасників розміри, умови та порядок проведення збільшення або зменшення Статутного капіталу

- Рекомендувати Загальним Зборам Учасників порядок розподілу прибутків

- Затверджувати рішення Генерального директора стосовно одержання та/або надання субсидій, позик, кредитів та гарантій

5. Наглядова Рада вправі одержувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства.

Голова Наглядової ради Генеральний директор

- Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Шаровська Наталія Олександрівна

- Паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

- Рік народження 1987

- Освіта вища

- Стаж керівної роботи 1 рік

- Опис: повноваження та обов’язки посадової особи визначено Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Стаж керівної роботи – 1. Посадова особа не дає згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – Генеральний директор

–  –  –

 

2. Генеральний директор обирається Загальними зборами Учасників з числа Учасників або призначається з третіх осіб, на період, рекомендований Наглядовою Радою та затверджений Зборами учасників.

Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

3. Генеральний директор є повноважним представником Товариства при реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених стосовно Товариства законодавчими актами, іншими обов’язковими для Товариства документами, Статутом.

4. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, для чого він наділяється всіма необхідними для цього повноваженнями.

5. Генеральний директор Товариства має наступні повноваження:

- Здійснює поточне управління Товариством, організує його діяльність

- Без довіреності представляє Товариство в його відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, веде переговори від імені Товариства

- Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних Зборів Учасників та рішеннями Наглядової Ради.

- Укладає акти, що мають юридичне значення, договори, у тому числі щодо професійної діяльності Товариства на ринку цінних паперів, угоди, відкриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банківської системи України

- Підписує чеки, платіжні доручення, акцептує рахунки та інші банківські документи, видає зобов’язання, що стосуються фінансово-розрахункових чи кредитних відносин Товариства

- Приймає на роботу за звільняє працівників Товариства

- Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства трудові контракти та договори

- Видає в межах своєї компетенції довіреності на здійснення дій, що мають юридичне значення

- Видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції

- Впроваджує юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства

- Затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства

- Забезпечує розробку тарифів та цін на послуги, що надаються Товариством

- Організовує бухгалтерський облік та звітність Генеральний директор

- Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Скляр Ірина Сергіївна

- Паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

- Рік народження 1986

- Освіта вища

- Стаж керівної роботи 2 роки

- Опис: повноваження та обов’язки посадової особи визначено Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Стаж керівної роботи – 2 роки. Попередня посада:

директор департаменту депозитарної діяльності. Посадова особа не дає згоди на розкриття інформації щодо її паспортних даних.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними Зборами Учасників та може складатися з Учасників (їх представників). Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам Учасників.

2. Членом Ревізійної комісії не можуть бути Генеральний директор, Голова та члени Наглядової Ради.

3. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними Зборами Учасників на визначений ними строк.

4. Засідання Ревізійної комісії проводяться у разі необхідності. Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії.

5. Перевірки фінансово-господарської діяльності Генерального директора Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів Учасників, Наглядової Ради, з її власної ініціативи або на вимогу учасників, які володіють у сукупності більш як десятьма (10) відсотками голосів. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Учасників або Наглядовій Раді.

6    Ревізор

- Прізвище, ім’я, по батькові фізична особа Доріан Брент Фоїл

- Паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н

- Рік народження 1958

- Освіта вища

- Стаж керівної роботи 16 роківPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ООН Економічна та Distr. GENERAL Соціальна Рада Робочий документ 9 6 червня 2007 ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ КОМІСІЯ та ТОРГІВЛІ КОНФЕРЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ СТАТИСТИКІВ УКРАЇНИ Спільний семінар ЄАВТ/ЄЕК ООН/ДКСУ “Економічна глобалізація: завдання для офіційної статистики” Київ, 3-6 липня 2007 Засідання 3 попереднього порядку денного ДЗЕРКАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ДАНИХ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НОРВЕГІЇ ТА УКРАЇНИ Підготовлено Статистикою Норвегії...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИх РИЗИКІВ” (для бакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри економіки Н. М. Бондар Затверджено на засіданні кафедри економіки (протокол № 13 від 15.03.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Бондар Н. М. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни “Теорія економічних ризиків” (для бакалаврів). — К.: МАУП,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.16-34 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.16-34 УДК 336.131(477) ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ М. Крупка Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 Досліджено сутність та проблемні аспекти запровадження програмно-цільового методу бюджетування в рамках вітчизняної економіки. Обґрунтовано на основі аналізу досвіду зарубіжних країн його особливості, складові елементи та...»

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УДК 331.55:338.46:330.35+316.442.4 Е. А. Афонін, д-р соціол. наук, професор С. Л. Благодєтєлєва-Вовк, канд. екон. наук, доцент Національний педагогічний університет ім. Драгоманова ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНА СФЕРА ПОСЛУГ – НОВИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ?* Поставлено проблему формування в Україні експортоорієнтованої сфери надання інтелектуальних/інформаційних послуг у контексті модернізації та реструктуризації національної економіки і демократизації українського...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА Методичні рекомендації щодо написання і захисту Для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 Д4 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«УДК 339.9 Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік ТЕТЯНА ЛАДУБА* АНОТАЦІЯ. У статті досліджено стратегії, моделі і форми інтернаціоналізації автомобільної промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів та зростання рівня відкритості національних економік. Автором визначено фактори та обґрунтовано критерії ефективної реалізації стратегій інтернаціоналізації автомобільних компаній США, Японії, ЄС та Китаю. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Автомобільний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “Облік, аналіз і аудит грошових коштів та цінних паперів ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних...»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра банківської справи НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Методичні вказівки Для студентів V курсу спеціальності “Банківська справа” – 07.050.105 Суми Ініціатива УДК 336.71(073) Н27 Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 4 від 28.11.2000 р. Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 2 від 11.10.2000 р. Укладачі: доктор економічних наук, професор...»

«УДК 378:331.556.4 ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТРАТЕГІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Зінов’єв І. Ф., д.е.н., професор Класичний приватний університет Визначено умови розвитку української системи вищої економічної школи та ступінь потреби економічних кадрів у контексті мобільності робочої сили. Оцінені економічні ефекти впровадження стратегічних альтернатив інтеграції української вищої школи у світовий освітній простір. Визначені фактори та інструменти використання запропонованих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»