WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

«О. І. Аршинова, А. В. Шевченко СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ Навчальний посібник Київ 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О. І. Аршинова, А. В. Шевченко ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

О. І. Аршинова, А. В. Шевченко

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Навчальний посібник

Київ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

О. І. Аршинова, А. В. Шевченко

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Навчальний посібник

Київ 2007

УДК 303.732:4:330 (075.8)

ББК АЧя7

А 892

Рецензенти: М. Бідняк – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та підприємництва Національного транспортного університету;

А. Новікова – д-р екон. наук, заступник директора Державного автотранспортного науково-дослідного та проектного інституту;

В. Загорулько – д-р екон. наук, професор кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення Національного авіаційного університету Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 9 від 13.12. 2007 р.).

Аршинова О.І.

А 892 Системний аналіз: навч. посібник / О.І. Аршинова, А.В. Шевченко. К.: НАУ, 2008. – 128 с.

ISBN 978-966-598-446-7 У посібнику викладено основні положення системного аналізу, особливості економічних систем, методи системного аналізу, методи застосування системного підходу та системного аналізу до економічних систем, методи дослідження систем, питання, пов’язані з теорією і методами прийняття рішень, методи аналізу можливих варіантів складних рішень і вибору з них найкращого. Розглянуто зв’язок системного аналізу з моделюванням, а також підходи до прийняття рішень в умовах багатокритеріальності. З метою закріплення матеріалу до кожної теми подано перелік питань для самостійної роботи та тести.

Для студентів спеціальностей 6.030504 „Економіка підприємства” та 6.030504 „Маркетинг”.

УДК 303.732:4:330 (075.8) ББК АЧя7 © О.І. Аршинова, ISBN 978-966-598-446-7 А.В. Шевченко, 2008 ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА……………………………………………………...

ВСТУП

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ.

..

1. ВЛАСТИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ............. 10

1.1. Поняття системи

1.2. Елементи в системі

системного аналізу до економічних систем

2.5. Відмінність системного підходу від механістичного......

Питання для закріплення матеріалу та самостійної роботи..

Приклади до теми 2...………………………….……………...

–  –  –

4. ЦІЛІ В СИСТЕМІ

4.1. Стан та поведінка системи

4.2. Цільова настанова і ціль у системі

4.3. Вимоги до цілей та їх види

4.4. Багатоцільовий підхід

4.5. Ієрархія цілей

Питання для закріплення матеріалу та самостійної роботи..

Тести…………………………………………………………..

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 68

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

5.1. Проблема вибору варіанта

5.2. Прийняття рішень

5.3. Особа, що приймає рішення

5.4. Сутність альтернативи

5.5. Унікальні, стандартні та рутинні рішення

5.6. Апарат переваги

5.7. Акт, процес і діяльність у прийнятті рішень

5.8. Інтуїтивний і формальний підходи в прийнятті рішень.

Питання для закріплення матеріалу та самостійної роботи.. 89 Тести……………………………………………….………….. 89

6. КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ

6.1. Сутність критерію

6.2. Вимоги до формування критерію

6.3. Сутність показників. Вимоги до показників

6.4. Роль і місце показників у формуванні критерію............. 96 Питання для закріплення матеріалу та самостійної роботи..

Приклади до теми 6……...…………………………………....

Тести…………………………………………………………… 97

7. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ

7.1. Моделювання як науковий підхід

7.2. Питання адекватності при моделюванні

7.3. Види моделей

7.4. Дослідження систем методом „чорна скриня”................ 111 Питання для закріплення матеріалу та самостійної роботи..

Тести………………………………………………………….. 113

8. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ............

8.1. Потреба в багатокритеріальному прийнятті рішень....... 115 8.2. Ієрархія критеріїв

8.3. Методи розв’язання багатокритеріальних задач............. 120

8.4. Оптимальність за Парето

Питання для закріплення матеріалу та самостійної роботи..

Тести…………………………………………………………..

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ПЕРЕДМОВА

Проблема прийняття рішень має в житті людини особливе значення, адже будь-яка діяльність – це, в кінцевому підсумку, ланцюжок прийняття рішень. У більшості випадків процес прийняття рішень не потребує застосування наукових методів, оскільки ситуації досить прості і можна обмежитись досвідом, звичками, інтуїцією. Але іноді ситуації виявляються такими складними, що в особи, яка приймає рішення, не має певності в тому, що її вибір правильний. Тому виникає необхідність застосування наукових методів у прийнятті рішень.

Аналіз кожної складної системи – це унікальна проблема, яка потребує не тільки різнобічної культури, але й винахідливості і таланту. Тому будь-який посібник може лише допомогти досліднику знайти свій власний шлях вирішення складної проблеми.

Системний аналіз займається вирішенням складних проблем, які виникають під час вивчення об’єктів, що розглядаються як система в цілому.

Вивчення цієї дисципліни дозволить одержати знання щодо сутності системи, теоретичних основ системного аналізу та прийняття рішень, що сприяє формуванню сучасного економічного мислення.

Потреба у виникненні цієї дисципліни з’явилась у зв’язку зі зростанням складності проблем, які має вирішувати сучасне суспільство.

Розвиток наукових знань та їх застосування в практичній діяльності призвели до виникнення багатьох спеціальних дисциплін і вузької спеціалізації фахівців. З іншого боку, з розвитком суспільства збільшується кількість комплексних проектів і проблем, для вирішення яких необхідна участь фахівців з різних сфер знань. З’явилась потреба у фахівцях „широкого профілю”, які володіли б знаннями в різних наукових напрямках і вміли б ці знання застосовувати.

ВСТУП

Дисципліна „Системний аналіз” виникла через необхідність проводити дослідження міждисциплінарного характеру.

Створення складних технічних систем, проектування сучасних господарських комплексів і управління ними, аналіз екологічних ситуацій та багато інших напрямків інженерної, наукової та господарської діяльності потребували організації досліджень, які б мали нетрадиційний характер. Вони вимагали об’єднання зусиль фахівців різних наукових напрямків. Успішному розвитку таких досліджень сприяло використання математичних методів.

Спрощено термін „системний аналіз” можна трактувати як сукупність методів, які ґрунтуються на використанні обчислювальної техніки і орієнтовані на дослідження складних систем. Результатом таких досліджень, як правило, є вибір певної альтернативи, тобто прийняття рішення.

У більшості випадків процес прийняття рішень не вимагає застосування наукових методів, оскільки ситуації прості і людям досить досвіду, традиційних навичок чи інтуїції. Але іноді ситуації виявляються такими складними, що в людини, яка приймає рішення, вже немає певності в тому, що її вибір правильний. У таких випадках виникає необхідність у наукових методах прийняття рішень. Поступово ці методи розвивались і склались в окрему дисципліну – теорію прийняття рішень. На сучасному етапі її розвитку, коли в прийнятті рішень широко використовується обчислювальна техніка і складні математичні моделі, ця теорія стала називатись системним аналізом.

У післявоєнні роки були створені перші електронні обчислювальні машини і значно збагатився обчислювальний арсенал математики. Це мало вплив на розвиток усіх теорій, пов’язаних з практичними завданнями, а також на вимоги до проведення різноманітних і складних розрахунків. Поява електронних обчислювальних машин стимулювала об’єднання різноманітних задач, пов’язаних з проблемами прийняття рішень, у єдину наукову дисципліну, яку назвали „дослідження операцій”. Її не можна назвати суто математичною, хоча вона широко використовує математичні методи. Головним змістом дисципліни були складні проблеми прийняття рішень, у дослідженні яких неформальні методи, відігравали не меншу роль, ніж формальний, математичний апарат.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Становлення дисципліни „Системний аналіз” почалося в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, коли в економіці вперше почали говорити про оптимальні рішення. До середини ХІХ століття в науці був поширений метод, суть якого полягала в розбитті цілого на частини, дослідженні частин і тільки після цього – виводилися властивості цілого. Тобто, вивчення об’єкта відбувалось від властивостей елементів до властивостей системи. Такий підхід склався в епоху розквіту механіки, але його застосування до таких об’єктів, як живий організм, психіка, господарська система, суспільство в цілому, виявився недостатньо ефективним.

У кінці ХІХ – на початку ХХ століття з’являються спроби побудувати нові наукові концепції. До того часу в науці вже з’явилось і закріпилось уявлення про неможливість зведення цілого до суми його частин. Ці зміни в наукових дослідженнях і привели до виникнення системного підходу. Однією з перших наук, у якій об’єкти дослідження розглядались як система, була біологія.

На початку ХХ століття А.А. Богданов, медик за освітою, створює загальну організаційну науку – „тектологію”, яку можна назвати першим варіантом загальної теорії систем. У 1948 році Л. фон Берталанфі опублікував свої роботи в галузі загальної теорії систем. Суть цієї теорії полягає в тому, що, спираючись на поняття „система”, необхідно знайти сукупність законів, які пояснюють поведінку і розвиток систем різного класу. Нові принципи підходу до дійсності починають застосовуватись не тільки в окремих спеціальних науках, але й для вирішення комплексних проблем.

Системний підхід спочатку розвивався на природній науковій основі, а потім, після другої світової війни, пережив друге народження в сучасній техніці. Наразі він широко використовується в соціально-економічних науках.

Розвиток системних досліджень свідчить про існування нового напрямку дослідницької діяльності, розроблення принципів наукового мислення, формування нового підходу до об’єктів дослідження.

Системний аналіз – це синтез дослідження операцій і теорії управління. На сьогодні системний аналіз – це широка синтетична дисципліна, яка включає розділи, що мають характер самостійних наукових дисциплін.

Сучасна теорія прийняття рішень використовує розвинутий математичний апарат і сучасні обчислювальні системи. Але традиційні засоби аналізу, що використовують досвід і інтуїцію, здатність людини до асоціацій, залишаються все ще необхідними, а іноді відіграють вирішальну роль.

Дослідник у галузі системного аналізу має знаходити свій власний шлях вирішення складної проблеми, оскільки для цього не досить знати існуючі рецепти. Аналіз кожної складної системи – це унікальна проблема, яка вимагає не лише різнобічної культури, але й винахідливості і таланту.

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

1. ВЛАСТИВОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ

1.1. Поняття системи Серед усієї наявної сукупності об’єктів розрізняють неорганізовані сукупності і системи. Неорганізована сукупність (наприклад, купа каміння, випадковий натовп людей на вулиці) позбавлена будь-яких суттєвих особливостей внутрішньої організації. Зв’язки між її складовими мають зовнішній випадковий характер. Складові такого об’єднання в разі входження до нього чи покидання його ніяк не змінюються, що свідчить про відсутність у подібної сукупності цілісних інтегративних властивостей. Властивості сукупності загалом збігаються із сумою властивостей частин, якщо їх розглядати ізольовано, а отже, така сукупність позбавлена системного характеру.

Термін „система” дуже поширений і згадується у всіх без винятку науках. Це пояснюється наявністю великої кількості об’єктів, які можуть претендувати на таку назву.

Вичерпного визначення системи не існує, оскільки це поняття має настільки загальний характер, що неможливо задовольнити всі вимоги, що до нього висуваються. Тому будь-яке визначення системи виявляється неповним, якщо розглядати його ретельно.

Єдиного загальноприйнятого визначення системи немає.

Існує декілька десятків визначень цього поняття. Термін „система” використовують у тих випадках, коли досліджуваний об’єкт треба характеризувати як дещо цілісне і складне, про яке неможливо одразу скласти уявлення.

Один із засновників загальної теорії систем Л. фон Берталанфі визначав систему як комплекс елементів, що взаємодіють. У „Новітньому філософському словнику” система характеризується як „категорія, що означає об’єкт, організований як цілісність, у якій енергія зв’язків між елементами системи перевищує енергію їхніх зв’язків з елементами інших систем”. В „Енциклопедичному соціологічному словнику” система розглядається як „упорядкована кількість взаємопов’язаних елементів, які утворюють деяку цілісну єдність”.

Основою короткого визначення може бути визначення Л.Берталанфі, яке доцільно доповнити положенням про взаємодію між 10 властивостями елементів, тобто, система – це комплекс елементів та їх властивостей, взаємодія між якими породжує нову цілісність.

У такому розумінні системи не накладаються ніякі обмеження ні на характер її елементів, ні на тип утвореної системою цілісності.

Елементами можуть бути матеріальні об’єкти чи ідеальні конструкції. Це й різні предмети, і явища, і знання, і правила, і методи та ін. Елементи, що входять до складу системи, функціонують у часі як єдине ціле. Кожний із них працює заради досягнення єдиної мети, яка стоїть перед усією системою. У цьому і полягає властивість цілісності системи. Цілісність може змінюватись від механічної суми зовнішньо пов’язаних матеріальних об’єктів до органічної цілісності живих істот, людського мозку, організаційної структури підприємства.

Системи бувають різної природи: сонячна система, система кровообігу, система управління, система числення та ін. Система – це і механізм, який складається з деталей та вузлів, і живий організм, і підприємство, і комп’ютер, і економіка країни.

Аналіз і конструювання систем різного типу та управління природними системами – основне завдання системних досліджень.

При цьому треба розрізняти системи як об’єкти дослідження, конструювання і управління та системи як інструменти, що створюються для розв’язання різноманітних проблем.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |
Похожие работы:

«72 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5 УДК 65.011 О.Л. Тоцька Доцент кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат економічних наук, м. Луцьк сОЦіОЛОГіЧНЕ ДОсЛіДЖЕННЯ ВИКОРИстАННЯ ХРИстИЯНсЬКИХ ЗАсАД В УПРАВЛіННі ПіДПРИЄмНИЦЬКОЮ ДіЯЛЬНістЮ Проведено аналіз результатів соціологічного опитування “Менеджмент підприємництва на засадах християнської моралі”. Визначено ставлення підприємців до...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “Міжнародне еконоМічне право” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Н. В. Плахотнюк Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (протокол № 6 від 06.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом плахотнюк н. в. Методичні матеріали щодо...»

«Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія (для студентів заочної форми навчання) Вінниця ВДТУ 2004 Методичні вказівки та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія / Уклад. А.О. Азарова, Н.В. Сачанюк-Кавецька. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 60 с. Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного...»

«Міністерство освіти і науки України Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” Контрольні завдання з англійської мови і методичні вказівки щодо їх виконання для студентів – заочників економічних спеціальностей Красноармійськ 2008 Скалозуб О.М. Контрольні завдання з англійської мови і методичні вказівки щодо їх виконання для студентівзаочників економічних спеціальностей. Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2008.42 с....»

«„Бібліотека молодого державного службовця” ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: сподівання та проблеми Київ 2009 ББК 66.0+67.0 Е УДК 35.01:65.012.1:519 Матеріали готували: Джоан Кедді та Крістіан Вергес; Енн Макінтош (порівняльний огляд сучасної практики); Стівен Коулмен (аналіз майбутнього демократії та інтернету). Випуск серії видань „Бібліотека молодого державного службовця” здійснюється у рамках державної Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.6 факторів, чинників та елементів, які у своєму зв'язку зумовлюють, спрямовують та підтримують зусилля, що витрачає людина в своїй діяльності. Послідовність перебігу та внутрішня будова мотивування зумовлює спонукальні причини трудової поведінки, причини її виникнення та очікувані наслідки. Література 1. Загальні основи економічної теорії : навч. посібн. / Л.В. Заглинська, М.К. Матусевич, І.О. Самборський. – К. : Вид-во НМЦВО, 2002. – 408 с. 2....»

«Розділ 11 Банківський нагляд: правові засади та проблеми здійснення     Правові засади  банківського  нагляду Створення  та  реєстрація  банків Ліцензування  банківських операцій Ліквідація  комерційного  банку 11.1. Правові засади банківського нагляду Як свідчить практика, нестабільність банківської системи, кризи банків мають тяжкі економічні наслідки. Це розвал систе­ми платежів, скорочення пропозиції грошей, великі та несподі­вані зобов'язання уряду тощо. Тому не випадково, що населен­ня і...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ” (для бакалаврів) Київ 2007 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Завдання для практичних занять та самостійної роботи з курсу “Статистика фінансів” розроблені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Економіка і підприємництво”. Курс “Статистика фінансів” — один із найважливіших блоків дисципліни “Економічна статистика”, що базується на...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” Рекомендовано до видання науково-методичною радою університету (Протокол № 2 від 05 лютого 2002 р.) Дніпропетровськ 2005 Методичні вкаїівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності Маркетинг / Уклад.: Т.Б. Рєшетілова.Дніпропетровськ: Національний гірничий...»

«Інституціональний вектор економічного розвитку Вип. 4 (1) ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ УДК 130.2: 392.72 Марина Будько ГОСТИННІСТЬ ЯК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ І СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ Аналізуються символічна роль гостя й традиції гостинності в обрядовій діяльності з метою виявлення логіки формування й трансформування інституту гостинності як шляху від моральнорелігійного до соціально-правового інституту. Ключові слова: інститут гостинності, індустрія гостинності, принцип гостинності, ритуал гостинності,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»