WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ШКРОБОТ МАРІНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 005.591.6:[621.22+627.8](043.2)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Онишко Світлана Василівна, Національний університет державної податкової служби України, професор кафедри фінансових ринків.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу та логістики;

кандидат економічних наук, доцент Роговий Андрій Віталійович, Чернігівський державний інститут економіки і управління, доцент кафедри фінансів.

Захист відбудеться «24» квітня 2014 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 41-б.

З дисертацією можна ознайомитись у Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за адресою: України, 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий « » березня 2014 р.

Вчений секретар О. В. Зозульов спеціалізованої вченої ради

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Важливим чинником сталості економічного розвитку держави є її енергетичний сектор, який гарантує досягнення належної динаміки економіки, стає необхідною умовою для задоволення потреб споживачів. За сучасних умов однією з найважливіших проблем електроенергетики України є узгодження щорічно зростаючого попиту на електроенергію (приблизно на 2 %, що зумовлено переважно збільшенням обсягів її споживання у промисловості) з дефіцитом генерувальних потужностей, через постійно зростаючий обсяг основного обладнання, яке морально застаріло й відпрацювало свій розрахунковий термін експлуатації (100 тис. год.).

На тлі дефіциту енергетичних ресурсів та загальної економічної рецесії стратегічної значущості в розвитку енергетичного сектора України набувають підприємства гідроелектроенергетики, які сьогодні виробляють до 6 % загальної кількості електроенергії у країні. Враховуючи важливу роль гідроелектроенергетики в акумуляції енергетичних ресурсів, надзвичайно важливою стає активізація досліджень у напрямку забезпечення стратегічної модернізації її підприємств для забезпечення високоманевреності виробничих потужностей, ресурсозаощадження, відповідності екологічним вимогам.

Дослідженню проблем розвитку паливно-енергетичного комплексу України присвячено праці вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: В. Бараннік, С. Войтко, О. Гавриш, В. Дергачова, Ю. Дерев’янко, Н. Діксон, М. Згуровський, В. Кларк, Є. Крикавський, І. Недін, М. Редкліфт, Л. Федулова, С. Хантінгтон та ін.

Екологічні аспекти забезпечення модернізації промислових підприємств на макрота мезорівнях висвітлено у працях Р. Дунлапа, С. Ілляшенка, Л. Жарової, Є. Какутич, Г. Мішеніна, О. Теліженка, Є. Хлобистова та ін.

Розв’язанню проблеми забезпечення стратегічного управління промисловими підприємствами різних секторів економіки присвятили свої праці такі науковціекономісти: І. Ансофф, О. Виханський, В. Герасимчук, Г. Гольдштейн, І. Гурков, Л. Довгань, І. Ігнатьєва, С. Козаченко, В. Пастухова, Н. Сімченко, А. Стрікленд, А. Томпсон, Р. Фатхутдинов, З. Шершньова, Л. Шульгіна та ін.

Значний внесок у розвиток теоретико-методичної бази інвестиційного забезпечення модернізації підприємств здійснили: О. Акіншина, В. Андрійчук, Я. Білоусько, І. Бланк, П. Гайдуцький, М. Гладій, В. Іванишин, Д. Кейнс, І. Крейдич, С. Онишко, Г. Підлисецький, А. Роговий, Д. Стеченко, Н. Титаренко, Г. Яловий та ін.

У той же час, незважаючи на високий рівень наукових здобутків, їх аналіз свідчить, що низка проблем залишаються невирішеними остаточно, особливо ті, які стосуються науково-методичних засад та організаційно-економічного механізму стратегічної модернізації підприємств. Отже, потребують подальшого дослідження сучасні концепти забезпечення стратегічної модернізації, можливість розв’язання наявних проблем на засадах форсайт-методогії для розроблення адекватних напрямів ефективної стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики, підвищення рівня їх інвестиційної привабливості, що особливо актуально в умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів.

Теоретична і практична значущість цієї проблематики зумовили вибір теми наукового дослідження, його мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям досліджень узгоджено з основними положеннями Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., з тематикою науково-дослідних робіт Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», зокрема з такими темами: «Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища» (номер державної реєстрації 0109 U 004221), у процесі роботи над якою автором запропоновано програми стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики; «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності»

(номер державної реєстрації 0107 U 001146), у межах якої розроблено науковометодичні підходи до оцінювання стану інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток концептуальних положень та науково-методичних засад, спрямованих на забезпечення ефективної стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики.

Для досягнення поставленої мети встановлено такі завдання:

розвинути понятійно-категоріальний апарат теорії стратегічного управління в частині виокремлення дефініції «стратегічна модернізація»;

обґрунтувати необхідність забезпечення стратегічної модернізації на засадах форсайт-методології;

ідентифікувати сучасні концепти забезпечення стратегічної модернізації та оцінити стан інвестиційного забезпечення модернізації гідроелектроенергетичних підприємств;

змоделювати вплив економічних, соціальних, екологічних і технологічних показників на інвестиційну привабливість підприємств гідроелектроенергетики;

розробити стратегічні напрями модернізації гідроелектроенергетичних підприємств на засадах форсайт-методології;

спрогнозувати зміни стану інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики.

розробити організаційно-економічний механізм забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики на засадах державно-приватного партнерства;

Об’єктом дослідження є процеси модернізації підприємств гідроелектроенергетики.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних та прикладних положень, спрямованих на забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики.

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, макроекономіки, теорії управління, праці вітчизняних і зарубіжних науковців, які стосуються забезпечення стратегічної модернізації промислових підприємств.

Для вирішення окремих завдань у роботі використано такі наукові методи:

теоретичного узагальнення, порівняння, логічного аналізу, індукції, дедукції та синтезу – для уточнення понятійно-категоріального апарату стратегічної модернізації підприємства (підрозд. 1.1, 1.2), дослідження компонент інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики (підрозд. 1.3), розроблення організаційно-економічного механізму стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики на засадах державно-приватного партнерства (підрозд.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3.2), розроблення програми стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики (підрозд. 3.2); метод порівняльного аналізу – для проведення стратегічного аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств гідроелектроенергетики (підрозд. 2.1); спостереження, порівняння, групування – для розроблення показників, що характеризують стан інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики (підрозд. 2.2), формування стратегічних напрямів модернізації підприємств гідроелектроенергетики залежно від трендів зміни показників розвитку підприємств гідроелектроенергетики (підрозд. 3.1, 3.3);

методи кореляційного аналізу, регресійного аналізу змінних, множинної регресії – для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики, опрацювання масиву статистичних та емпіричних даних підприємств гідроелектроенергетики (підрозд. 2.3); метод екстраполяції – для економічного прогнозування зміни стану інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики (підрозд. 3.3); морфологічного аналізу – для уточнення понятійно-категоріального апарату під час виконання роботи (усі розділи дисертації).

Інформаційну базу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері менеджменту, зокрема стратегічного управління, діагностики діяльності підприємств, моніторингу; статистичні дані Державного комітету статистики України та матеріали спеціалізованих періодичних видань про стан і розвиток підприємств гідроелектроенергетики; звітність підприємств гідроелектроенергетики; законодавчі та нормативно-правові акти у сфері регулювання енергетики та гідроенергетики; інтернет-ресурси; результати авторських досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розвитку концептуальних положень, науково-методичних засад щодо забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики.

Основні положення дисертації, які мають наукову новизну і виносяться на захист, полягають у такому:

вперше:

– обґрунтовано необхідність переходу від виключно технічного переоснащення до стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики України, як комплексу заходів, орієнтованих на перманентне вдосконалення техніко-технологічних, соціально-економічних та екологічних процесів у діяльності гідроелектроенергетичних підприємств, що дозволяє забезпечити довгострокові якісні зміни на основі використання форсайт-методології з урахуванням зовнішніх викликів та загроз;

удосконалено:

– соціально-економічний підхід до моделювання зміни інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики, який, на відміну від наявних, ураховує динаміку зміни економічних, соціальних, екологічних і технологічних показників розвитку обраних підприємств, що дозволяє виокремити детермінанти підвищення інвестиційної привабливості підприємств та виявити ті з них, які суттєво впливають на підвищення їх інвестиційної привабливості;

– організаційно-економічний механізм забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики, який, на відміну від наявних, ґрунтується на засадах державно-приватного партнерства у частині формування заінтересованих груп для визначення напрямів стратегічної модернізації, що дозволяє узгодити інтереси державних та приватних партнерів і враховувати вплив інститутів інвестування під час стратегічної модернізації;

– системно-структурний підхід до прогнозування зміни інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики, який, на відміну від наявних, передбачає вибір напряму стратегічної модернізації на основі дослідження змін економічних, соціальних, екологічних і технологічних показників розвитку підприємств, які відбуваються у процесі функціонування підприємств гідроелектроенергетики, та спрямований на виокремлення й оцінювання найвпливовіших показників розвитку підприємств, які відображають тренди змін.

набули подальшого розвитку:

– науково-методичні концепти забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики, які, на відміну від наявних, поєднують принципи стратегічного управління підприємствами та форсайт-методології, що дозволяє забезпечити функціонування і розвиток підприємств гідроелектроенергетики в умовах екостійкого розвитку економіки;

– теоретико-методичні положення вибору стратегій модернізації підприємств гідроелектроенергетики, які на відміну від наявних, на основі використання форсайт-методології дозволяють визначити напрями інвестиційного забезпечення стратегічної модернізації підприємств у довгостроковій перспективі;

– програмно-цільовий підхід до формування програми стратегічної модернізації підприємства гідроелектроенергетики, який, на відміну від наявних, передбачає вплив зовнішніх викликів та загроз, що дозволяє системно узгодити завдання програми стратегічної модернізації з економічними результатами та соціально-економічними наслідками для гідроелектроенергетичного підприємства.

Практичне значення отриманих результатів полягає в їх доведенні до рівня практичних рекомендацій, що можуть бути використані в діяльності підприємств гідроелектроенергетики для забезпечення їх стратегічної модернізації.

Окремі пропозиції впроваджено у практику діяльності підприємств гідроелектроенергетики України, а саме: ПАТ «Укргідроенерго» (щодо оцінювання стану техніко-економічних, фінансово-економічних, соціальних та екологічних чинників інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики) – довідка № 1-1/2377-1 від 03.04.2013 р.; ПАТ «Канівська ГЕС» (щодо вибору стратегії модернізації залежно від інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики) – довідка № 882/1 від 07.05.2013 р.; ПАТ «Дніпровська ГЕС» (щодо впровадження програми стратегічної модернізації підприємства гідроелектроенергетики) – довідка № 526/1 від 20.03.2013 р.

Розроблені у дисертаційній роботі пропозиції впроваджено у навчальному процесі НТУУ «КПІ» під час викладання дисципліни «Менеджмент організації»

(для студентів напрямів підготовки «Менеджмент») (довідка № 6б від 20.02.2013 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею.

Усі наукові результати, викладені в роботі, отримані автором самостійно.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “еконоМіка та фінансування охорони здоров’я” (дляспеціалістів,магістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 7 від 21.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-ЛозинськаЛ.о. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«УДК 330.43: 338.242.4 І.І. Новаківський, Я.В. Панас Національний університет “Львівська політехніка” АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ РИНКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВОГО ВИКОРИСТАННЯ © Новаківський І.І., Панас Я.В., 2007 Розглянуто проблеми підвищення ефективності використання програмного забезпечення масового використання в Україні. Здійснено порівняльний аналіз комерційного та вільного програмного забезпечення. На основі розглянутого матеріалу зроблено висновок про необхідність сприяння...»

«О.В. Козьменко РЕЙТИНГУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ І РОЗРАХУНОК СТРАХОВИХ ТАРИФІВ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ Монографія Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 368.003.1:330. ББК 65.271-861.1в631 К59 Рекомендовано до видання вченою радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 3 від 28.11.200 Рецензенти: доктор економічних наук, професор ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”...»

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства Професійне спрямування Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр № НАЗВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ 1 «АУДИТ» Ідентифікація 1. Змістовний модуль 1. Науково –теоретичні й 2 Опис. організаційні основи аудиту Змістові модулі Суть і предмет аудиту. Мета і загальні принципи аудиту. дисципліни Планування, стадії та процедури аудиту. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 В статье представлены модели формирования морального сознания современной студенческой молодежи. Ключевые слова: моральное сознание, духовные потребности, нравственные ценности. The models of moral consciousness forming at modern student youth are presented in the article. Key words: moral consciousness, spiritual needs, moral values. Крахмалева О. Г. – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнского національного університету...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Г.Г.Півняк, Ф.П.Шкрабець АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ Монографія Дніпропетровськ НГУ УДК 620.92: 621.319.38 ББК 31.279 П64 Рекомендовано до видання вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (протокол № 11 від 27 листопада 2013 р.) Рецензенти: В.Г.Сиченко, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання залізниць (Дніпропетровський національний...»

«статистики України, Держ. академія статистики, обліку та аудиту, Полтавська філія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 180 с. 5. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст]: Навчальний посібник / Івахненков С.В. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 c.6. Какорін М.О. Інформаційні технології як фактор інновацій у глобальній фінансовій системі.// Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2008. – № 5. – С. 106–109. 7. Кліменко О.В. Інформаційні системи...»

«Економічні науки УДК 330.11 (477) Т. Г. ЗУБ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара РИНКОВА ФІЛОСОФІЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА І РЕАЛІЇ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ У РЕСУРСОВИКОРИСТАННІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Здійснено оцінку змін в забезпеченні ресурсами ринково зорієнтованих продуцентів та результативності їх використання з відтворенням динаміки цих процесів у відповідності з процесами формування інституту ефективних власників. The assessment of changes in the market-oriented...»

«Економічні науки 20. Денісов А. С. Механізм ціноутворення в трансформаційних економічних умовах / А. С. Денісов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 9. – С. 178–180.21. Верхоглядова Н. І. Основи ціноутворення : [навч. посібник] / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна. – К. : Кондор, 2007. – 252 с.22. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : [навч. посібник] / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2004. – 214 с.23. Ушакова Н. Г. Міжнародне ціноутворення : [навч. посібник] / Н. Г. Ушакова, Н....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»