WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«УДК 316. 334.23 Сірий Є.В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, доктор соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник СТАНОВЛЕННЯ ...»

-- [ Страница 3 ] --

За умов транзитивного суспільства проблема вивчення стану масової свідомості є особливо важливою в аспекті ставлення населення до соціальноекономічних перетворень. У фокусі сучасних соціологічних досліджень знаходиться питання готовності суспільної свідомості до прийняття і "засвоєння" нових економічних реалій, ринкової системи цінностей і моральних норм у контексті переходу українського суспільства до соціального ринкового господарства. Однак, питання, пов’язані з оцінкою нової (ринкової) економічної ситуації, ставленням населення до приватизаційних процесів (у першу чергу це стосується підприємництва як діяльнісного, так і поведінкового його рівнів), потрібно визнати, є недостатньо дослідженими. Крім того, відсутність комплексного вивчення даної проблеми дає загалом перекручену картину динаміки ставлення різних груп населення до ринкових реформ, а головне – не сприяє роз’ясненню виявленої тенденції до зростання несприйняття ринкових реформ.

Результати багаточисельних досліджень показують, що ставлення населення до різних напрямків перетворень далеко не однозначне: підтримуючи одні зміни, населення у своїй більшості виступає проти інших. Щоб надати дослідженню системного характеру, відобразити усю суперечливість ставлення населення до ринкових реформ і його динаміку, логічно робити опертя і на базові економічні процеси та ситуації, які виступають елементами оцінювання населенням, і вивчення їх на різних різних особистісних діапазонах (оцінка, ставлення, важливість, цінність тощо). Адже успіх ринкових перетворень вирішальною мірою залежить і від готовності та здатності людей реалізувати свої економічні інтереси, не вступаючи при цьому у великі ціннісні протиріччя.

Ґрунтуючись на даних моніторингових опитувань населення України, проведених Інститутом соціології (”Українське суспільство” - соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України 1992-2012 рр. n=1800, охоплені всі області України, міста Київ та Севастополь) у з’ясуванні ставлення громадян України до ринкових перетворень в економічній системі (динаміка оцінок, особливості ставлення суспільства до ринкових процесів, інститутів ринку) були виявлені відповідні тенденції щодо сприйняття суспільством нових суспільних реалій [22; 23].

На основі аналізу результатів соціологічних досліджень можна виділити низку парадоксів суспільної свідомості. З одного боку, громадяни усвідомлюють те, що приватна ініціатива в економіці є позитивним чинником (зокрема, більшість населення підтримує розвиток підприємництва в країні, готові за сприятливих умов проявити підприємницьку ініціативу). З іншого – вони не довіряють бізнесу, який нині сформувався, як суб’єкту державотворення та розвитку економіки.

Оцінюючи характер та рівень ставлення суспільства (див.рис.4) до приватного підприємництва (показником є Індекс середніх величин двополярної шкали в діапазоні:

-2(І)2), слід констатувати, що його середній рівень (І) є досить низький ((max=0,63; min=0,20; nom=0,38), з не високим рівнем коливань протягом 20 років (1992-2012 рр.)).

–  –  –

-0,2 -0,141

-0,227 -0,275 -0,274

-0,29 -0,372

-0,386

-0,4

-0,339 -0,368

-0,367

-0,502 -0,483 -0,502

-0,6

-0,568

-0,8 Рис.5. Динаміка ставлення населення до приватизації.

Так, за 20 років спостерігалося значне зниження підтримки приватизації великих та малих підприємств, за яким цей показник перетнув межу негативного сприйняття (Пр.Вел.П-в: nom = – 0,36; max = – 0,568 (2006); min = -0,066 (1992); у 2012 (І)= – 0,502); Пр.Землі: (nom =0,013; max= 0,432 (1992); min = – 0,372 (2012)).

Загалом, слід констатувати про зниження (повільне) підтримки приватизації малих підприємств і значне зниження підтримки громадянами приватизації крупних підприємств, землі. Зазначимо, що в останні роки ця тенденція збереглася.

Є підстави припускати, що в цілому інститут приватної власності в сучасному українському суспільстві є соціально легітимним. Однак, нелегітимними, навпаки, є процеси приватизації і придбана таким чином приватна власність у вигляді великих підприємств і значних земельних угідь [24]. Саме характер цих процесів набули ознак нелегітивності.

Відсутність позитивних зрушень у ставленні до приватного бізнесу лінійно відображає і відносне затишшя у бажанні відкрити власну справу, та у згоді працювати у приватних підприємців (див.Рис.6).

–  –  –

0,30 0,23 0,20 0,12 0,137 0,051 0,10 0,021 0,05

-0,01 0,00 -0,077 -0,06

-0,10

-0,12 -0,16

-0,15

-0,20 Позитивна динаміка спостерігалася після кризи 2007 р. і до 2010 р. З приходом до влади нової політичної сили (опускаючи політичне забарвлення аргументації) ці показники, як і попередні показують своєрідну «ізоляційність» а не відсутність інтересу до процесів та інституцій ринку та підприємництва. В суспільстві немає домінуючого переконання щодо позитивної ролі капіталу у підтриманні соціальної стабільності, хоча бізнес розглядається великою часткою населення як можливість покращити своє соціальне становище. Однак, незважаючи на те, що в установках громадян України домінує негативне ставлення до приватизаційних програм, все ж мале підприємництво легітимізувалося в українському суспільстві. Все це прямо чи посередньо, відбивається в статистично-економічних показниках розвитку ринковопідприємницької інституційної системи, а також в соціологічних показниках стану та динаміки масової свідомості щодо сприйняття нових соціальних (в широкому сенсі) реалій.

У зв'язку з цим можна зробити попередній, однак з фундаментальними ознаками висновок, положення якого звісно визначатимуть відповідних корегувань і доповнень. Інститут держави, практично на всіх ключових полях не проявляє конструктиву у забезпеченні можливості розвитку малого та середнього підприємництва. Відповідно, з цих причин українське суспільство «заштовхнуте» у певне русло, з якого потім важко вийти конструктом не ефективно діючих інститутів, в яких зацікавлена держава, декларуючи про розвиток інститутів ринку, а не стимулюючи його.

Література:

1. Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки та фінансів України:

Монографія / М. С. Вертузаєв, О. М. Юрченко та ін. – К.: НДФІ,2004. – 112с.

2..http://www.ukrstat.gov.ua/. Державна служба статистики. Офіційний сайт.

3. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : Національна доповідь /І.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін та ін. – К.: Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

4. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь//Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. – Київ. – 2009. – 180 с.

5. Лукинов И. Социальная переориентация структуры экономики Украины /И.Лукинов //Вопр. экон. — 1995. — № 12.

6. Малий бізнес у світі та в Україні // Економіка України. — 1995. — № 7.

7. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь//Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. – Київ. – 2010. – 240 с.

8. http://blogs.pravda.com.ua/authors/kostenko/.

9. Шпак В. І. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі Ук-раїнської видавничо-поліграфічної компанії “Експрес-Об’ява”): Наук. вид. / В. І. Шпак / — К.: МАУП, 2004.

— 3-тє вид., стереотип. — 128 с.

10. Невелєв О. М. Мале підприємництво в регіоні: Економічні та правові засади /Невелєв О. М/ — К., 1998. — С 4.

11. Кубай Н. Є. Становлення і розвиток приватного підприємництва в перехідній економіці (на прикладі малих підприємств України): Автореф дис... к. є. н.: 08.01.01 /Н.Є.Кубай// Львівський державний ун-т ім. І. Франка. — Львів, 1999.

12. http://www.imf.org/.

13. Єрмакович С. Державна підтримка малого бізнесу в Україні // Проблеми кредитування малого та середньогобізнесу в Україні /С.Єрмакович/ - 2001. - № 4. - C. 25-37.

14. Козаченко Г.В. Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості. Монографія. / Г.В.

Козаченко [та інші ]. – К. : Лібра, 2003. – С. 46.

15. Бізнес-середовище в Україні. Проект “Дослідження підприємницької діяльності в Україні”. За сприянням Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії.Грудень 2004.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


100с.

16. Головаха Е., Паніна Н. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до «оранжевой революции» /Е.Головаха// Социология:теори, методы маркетинг. К. – 2006, №3, С.32-51.

17. Реверчук С.К., Кубай Н.Є., Крупка М.І. Мала приватизація. - анал.-інформ. посібник. Львів: "Діалог", 1996. - С. 32-93.

18. Бедринець М.Д. Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємництва. /М.Д.Бедринець// Фінанси України. — 1998. — № 9. — С 122-130.

19. http://uk.wikipedia.org.

20. http://tyzhden.ua/News.

21. Становление рыночной экономики в странах Восточной Европы / Под ред.

Н.Макашевой. - М., 1994.

22. Экономическая культура населения Украины /Под ред.акад.НАН Украины В.М.Вороны, д-ра.

филос.наук, проф. Е.И.Суименко.– К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. –316с.

23. Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг /За ред. д.ек.н., д.соц.н.

М.Шульги. К.- Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.

24. «Українське суспільство: 20 років у дзеркалі соціології»: прес-реліз. Інститут соціології НАН України.К. – 2010.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ “КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” MELITOPOL INSTITUTE OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION OF THE “CLASSICAL PRIVATE UNIVERSITY” ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Збірник наукових праць Видається 2 рази на рік Вип. 6(1) INSTITUTIONAL VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT Collected research papers Published two times a year Issue 6(1) Мелітополь – Melitopol ISSN 2071 – 8187 Збірник включено до переліку наукових фахових...»

«УДК 336.64 Т.Ю. Котенко ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана” ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЦІЛІ ОПОДАТКУВАННЯ © Котенко Т.Ю., 2010 Розглянуто проблеми оподаткування на прикладі будівельних підприємств. Вказано на неповну реалізацію принципів податкової системи. Визначено ступінь податкового навантаження на підпримство, проаналізовано тенденції зміни обсягів сплати податку на прибуток та особливості функціонування податку на додану вартість в Україні. Запропоновано...»

«Міністерство освіти і науки України Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” Контрольні завдання з англійської мови і методичні вказівки щодо їх виконання для студентів – заочників економічних спеціальностей Красноармійськ 2008 Скалозуб О.М. Контрольні завдання з англійської мови і методичні вказівки щодо їх виконання для студентівзаочників економічних спеціальностей. Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2008.42 с....»

«Цілі у сфері якості виконавчих органів міської ради, апарату ради та його виконавчого комітету, самостійних підрозділів виконавчого комітету на 2012 рік Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій № Цілі Відповідальний Строк форма звітності пор. виконавець виконання З метою інформування територіальної громади: Видати інформаційний бюлетень про місто Алчевськ за підсумками 2011 Курочка Д.С. Бюлетень 1. 01.09.2012 року З метою забезпечення розвитку бізнесу: Розробити Концепцію розвитку...»

«УДК 339.924:331.556.4 Ю.П. Гуменюк Тернопільський національний економічний університет ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ © Гуменюк Ю.П., 2012 Досліджено трактування дефініцій, які з’ясовують обіг робочої сили, та здійснена їх екстраполяція на міжнародний рівень. На основі порівняльної оцінки поглядів прихильників трудової теорії створення цінності та факторної теорії сформульвано авторське бачення процесу формування міжнародного ринку праці. Ключові слова:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “еконоМіка та фінансування охорони здоров’я” (дляспеціалістів,магістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 7 від 21.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-ЛозинськаЛ.о. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«Національний лісотехнічний університет України Аналіз екологічних факторів дає змогу оцінити негативний чи позитивний вплив виробництва будівельних матеріалів на організм людини та біосферу загалом. Висновки. Врахування визначених економічних, географічних, геологічних та екологічних факторів впливу сировинної бази дає змогу приймати дієві управлінські рішення щодо розвитку промисловості будівельних матеріалів та створює передумови ефективного використання сировинних ресурсів для виробництва...»

«Збірник наукових №3 (69) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК 330.354 МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ НА ОСНОВІ КЛАСИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДОХОДУ Карачина Н.П., д.е.н. Стрелюк О.В., здобувач Вінницький національний технічний університет У статі розглянуто основні проблеми інвестиційної та цінової політики макроекономічного розвитку. Визначено ідеальну траєкторію розвитку виробництва у довготерміновому періоді, та обґрунтовано неминучість інфляційних процесів. Ключові слова:виробнича...»

«УДК 351 Шульга А. В., Кандидат економічних наук, докторант кафедри економічної політики НАДУ; Мусієнко М. К., Керівник торгівельно-економічної місії у складі Посольства України в Туреччині (2002 – 2007 р. р.) РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ Анотація. Викладений аналіз нинішньої ситуації щодо інституційно-організаційного представлення економічних інтересів України за кордоном та підходи щодо його вдосконалення з метою...»

«ТК: СЕКРЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТІГІПКА 2 № 33 (599) 18 серпня 2011 року ЕКОНОМІКА MADE IN UKRAINE: КРАСИВА МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНА www.psv.org.ua ПЕРСПЕКТИВА? ТЕМА НОМЕРА ЖИТИ ВСУПЕРЕЧ! НЕЗАТРЕБУВАНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ ПОВАГИ ГОЛОВНІ НЕГАРАЗДИ СТАРОСТІ 3 МІНІМУМИ–2012 7 ПІЛЬГИ В ГАМАНЦІ? ДО 2015-ГО ПЛАНУЮТЬ ЗАПРОВАДИТИ СОЦІАЛЬНУ КАРТКУ 10 «Я НЕ ЗДАМСЯ БЕЗ БОЮ» ВСЕ ПРО СИТУАЦІЮ НАВКОЛО КИЇВМІСЬКПРОФРАДИ 12 ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ www.psv.org.ua № 33 (599) 18 серпня ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ? 2011 року ПЕРЕРАХУНОК ТРУДОВИЙ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»