WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 64 |

«Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» УДК 339.5(075.8) ББК 65.428я73 М Гриф надано Міністерством ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖНАРОДНА

ТОРГІВЛЯ

ПІДРУЧНИК

4-те видання, перероблене та доповнене

За редакцією:

доктора економічних наук, професора,

академіка АЕН України Ю. Г. Козака,

доцента Н. С. Логвінової,

кандидата економічних наук М. І. Барановської

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

УДК 339.5(075.8)

ББК 65.428я73

М

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 272/1-А від 27.07.1999 р.)

Рецензенти:

Єрохін С. А. – доктор економічних наук, професор, президент Національної академії управління;

Макогон Ю. В. – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, Донецький національний університет;

Черваньов Д. М. – доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Автори:

Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Барановська М. І., Захарченко О. В., Кравченко Є. В., Левицький М. А., Антощишина Н. І., Ганущак Л. М., Козуб Н. М., Каракасіді О. Ф., Топалова А. І.

Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Барановська М. І. та ін.

М 58 Міжнародна торгівля. 4-те вид. перероб. та доп. Підручник. / За ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С., Барановської М. І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 512 с.

ISBN 978-966-364-906-1 У четвертому, переробленому та доповненому виданні підручника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі.

Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, основні теорії міжнародного торговельного обміну, торговельна політика, організаційні та фінансові аспекти міжнародної торгівлі, нормативно-правове регламентування та практика укладання міжнародних торговельних угод.

Підручник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі міжнародної торгівлі.

УДК 339.5(075.8) ББК 65.428я73 ISBN 978-966-364-906-1 © Козак Ю.Г., Логвінова Н. С., Барановська М. І. та ін., 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.

ПЕРЕДМОВА

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжуться дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи світоторговельних зв’язків. ХХІ століття відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності зовнішньоторговельної діяльності України за рахунок оптимального використання переваг світогосподарського та міжнародного поділу праці. Водночас залишаються складні проблеми інтегрування народного господарства у світовий ринок. Наша держава певною мірою є «новачком» серед головних суб’єктів світоторговельного простору. Як і всі пострадянські країни, вона тільки формує зовнішньоторговельну модель, адекватну об’єктивним процесам глобалізації та міжнародної економічної регіоналізації. Це формування неможливе без з’ясування стану та провідних тенденцій функціонування й розвитку світоторговельних відносин, виявлення геополітичної орієнтації зовнішньоторговельної діяльності України, вільного від впливу політичних чинників, які придушують економічний сенс.

У зв’язку з викладеним особливого значення набуває вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» при підготовці фахівців з міжнародної економіки для підприємств та організацій усіх галузей народного господарства. Метою цієї дисципліни є формування в студентів теоретико-прикладних знань про сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародної торгівлі у висококонкурентному середовищі.

Розгляд комплексу питань щодо функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі з урахуванням специфіки країн з транзитивною економікою, насамперед України, зумовлює структуру запропонованого підручника. Четверте його видання складається з шести розділів, які містять оновлений та перероблений матеріал, новітні методики роботи зі студентами.

Розділ I присвячений висвітленню сутності та значенню міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин, особливостям її розвитку, оцінці результативності, взаємозв’язку між міжнародною торгівлею та економічним розвитком країни.

ПЕРЕДМОВА

У розділі II послідовно розглядаються основні концепції міжнародної торгівлі, вивчення яких дає змогу пояснити причини міжнародного обміну, його динаміки, структури, ефективності.

Розділ III присвячений питанням регулювання міжнародної торгівлі на національному та наднаціональному рівнях.

Розділ IV стосується організаційних аспектів міжнародної торгівлі. В ньому подано характеристику форм міжнародної торгівлі, методів здійснення експортно-імпортних операцій, а також діяльності організованих товарних ринків.

Фінансові аспекти міжнародної торгівлі розглядаються в V розділі, де увага зосереджується на сутності та формах міжнародних розрахунків, особливостях фінансування міжнародної торгівлі.

Розділ VI дає можливість ознайомитися з нормативно-правовим регламентуванням міжнародних торговельних угод, з процесами укладання та виконання контрактів міжнародної купівлі-продажу, з урегулюванням міжнародних торгових суперечок.

У підготовці підручника брали участь аспіранти та пошукачі зі спеціальності «Міжнародна економіка»: Л. П. Апостолюк, І. О. Уханова, М. Є. Бикова, О. С. Кіро.

Для написання підручника використано праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених, які містяться в наведеній бібліографії.

РОЗДІЛ І.

ВСТУП ДО КУРСУ

«МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»

ГЛАВА 1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Після вивчення матеріалу цієї глави ви повинні вміти:

– дати визначення міжнародної та зовнішньої торгівлі й провести між ними різницю;

– відрізняти географічну структуру міжнародної торгівлі від товарної;

– розумітися на основних видах ринків і товарів, які класифікуються за різними ознаками;

– визначати специфічні риси міжнародної торгівлі;

– описати основні етапи розвитку міжнародної торгівлі та сформулювати критерії їхнього виокремлення;

– пояснити доцільність міжнародної торгівлі для окремих її учасників;

– розраховувати показники розвитку міжнародної торгівлі.

1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її специфічні риси У сучасному світі однією з основних рушійних сил економічного розвитку виступає міжнародна торгівля, яка є сферою міжнародних економічних відносин і являє собою сукупність зовнішньої торгівлі товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці всіх країн світу. Нині вона становить 80% усіх міжнародних відносин.

Для окремої країни участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі, тобто це торгівля однієї країни з іншими країнами

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО КУРСУ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»

світу, яка складається з двох зустрічних потоків товарів та послуг:

оплачуваного вивезення (експорту) та ввезення (імпорту).

Міжнародна торгівля — це торгівля між резидентами різних кран, якими можуть бути фізичні та юридичні особи, фірми, ТНК, некомерційні організації тощо. Вона передбачає добровільний обмін товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці між сторонами торговельної угоди. Оскільки такий обмін добровільний, то обидві сторони угоди повинні бути впевненими, що одержать вигоду від цього обміну, інакше угода не буде укладена.

Міжнародна торгівля є характерною рисою існування світового ринку, який являє собою сферу товарно-грошових відносин між країнами, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці та інших чинниках виробництва. Товар, який перебуває на світовому ринку в фазі обміну, виконує інформаційну функцію, оскільки повідомляє про середні величини сукупного попиту та пропозиції. Через це країни мають змогу оцінювати та адаптувати параметри своєї продукції та виробництва (тобто що саме, скільки, для кого слід виробляти) до вимог світового ринку.

Міжнародна торгівля товарами була історично першою і до певного часу головною сферою міжнародних економічних відносин. Лише наприкінці XX ст. провідну роль у системі міжнародної економіки почали відігравати різні форми фінансових операцій. Але значення міжнародної торгівлі і тепер дуже суттєве. Про це свідчить зростання обсягів міжнародної торгівлі. За даними експертів СОТ, обсяг міжнародної торгівлі в 2006 р. зріс на 7,6%, у 2007 р. — 15,2%, у 2008 р. — 15,4%. Такий прискорений розвиток міжнародної торгівлі пов’язаний насамперед з посиленням процесу лібералізації міжнародних відносин, підвищенням попиту на промислові товари, частка яких у сукупному обсязі світового експорту становить 70%.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Міжнародна торгівля, як і раніше, є важливим стимулом зростання міжнародної економіки. Міжнародні торговельні потоки помітно випереджають зростання світового обсягу виробництва (рис. 1.1).

Це відбувається внаслідок поглиблення міжнародного поділу праці, становлення та розвитку нових видів поділу праці, які лежать в основі міжнародної економічної інтеграції та внутрішньофірмового обміну. У зв’язку з цим слід сказати, що в ЄС — найбільш інтегрованому міжнародному економічному угрупованні — торгівля випереджає виробництво в 3 рази.

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

зростання, %

–  –  –

З таблиці видно, що з перших 20 провідних країн-експортерів та імпортерів вісім розміщені в Західній Європі, що свідчить про ключову роль цього регіону в світовій економіці.

Порядок країн не один і той самий для експортуючих і імпортуючих країн. Так, п’яте місце Нідерландів у списку експортуючих країн 8

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

–  –  –

До країн, що розвиваються найшвидшими темпами, належать країни неформальної групи БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай).

За ВВП країни БРІК уже перевищують ВВП ЄС, а за сукупним обсягом золотовалютних запасів випереджають індустріальні країни «великої сімки». Очікується, що до 2050 р. вони будуть виробляти

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО КУРСУ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»

44% світового ВВП і обженуть промислово розвинуті країни за основними економічними показниками (Росія зможе обігнати західновропейські країни до 2030 р., Індія випередить Японію до 2035 р., Китай до 2040 р. пережене США) [www.top-personal.ru/newsissue.

html; www.rosvesty.ru/1856-1/russia]. У найближчі десятиріччя крани БРІК умовно сприйматимуться як «другий ешелон» після країн Тріади (США, Японії, країн ЄС). Темпи зростання компаній-лідерів цих держав становлять не менше ніж 15% на рік, а їхні доходи становлять від 100 млн до 2 млрд дол. щорічно. Найпозитивніший вплив на приватний бізнес в усьому світі чинить зростання економіки Китаю, друге місце поділяють Росія та Індія, на третьому місці — Бразилія.

Усе більша кількість великих ТНК Західної Європи та США починають співробітництво з країнами БРІК, використовуючи феномен їхнього економічного зростання в своїх інтересах. Вони перестають сприймати БРІК як джерело дешевої робочої сили та природних ресурсів, а розглядають їх як найбільший новий ринок збуту. Головною метою їхнього виходу на ринки БРІК є пошук нових споживачів, замовників, підвищення якості їхнього обслуговування, можливість зниження витрат та підвищення продуктивності, використання висококваліфікованих фахівців.

зростання, %

–  –  –

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У країнах БРІК швидко розвивається промисловість, послуги, інформаційні технології, телекомунікації. До факторів такого бурхливого зростання належать:

– реформи, які спрямовані на розвиток ринку та посилення його привабливості в очах великих інвесторів;

– велика кількість сільського населення, тобто потенційних споживачів, які все більше починають цікавитися новою продукцію (pent-up rural demand);

– вільний ринок та майже повна відсутність конкуренції серед компаній;

– дешева інфраструктура.

Сукупність цих факторів і швидке зростання обсягів виробництва роблять ринок країн БРІК привабливими щодо великих інвестицій.

Інвестиції в країни БРІК дають змогу одержувати 40–80% прибутку щорічно. Найбільший інтерес у інвесторів з точки зору ринкових можливостей викликає Китай, за ним послідовно йдуть Індія, Росія, Бразилія. Активність інвесторів досить висока, про що свідчить динаміка ринку акцій: у 2007 р. ринок акцій Китаю зріс на 85,4%, Бразилії — 75,9%, Індії — 60%, Росії — 18,5% [http://www.ulkvartira.ru/ document94.html].

Країни БРІК підвищують свої позиції на світовому ринку енергоресурсів. Вони відкрито суперничають із США, витискуючи їх з таких регіонів, як Африка, Латинська Америка, та уклали негласну «енергетичну угоду», яка фактично вже діє, щодо контролю над ресурсами більшої частини Євразії. Про це свідчать дво- та багатосторонні угоди між країнами регіону. Так, Індія підписала комплексну торговельну угоду з Росією та Іраком (на 40 млрд дол.), яка передбачає, зокрема, довгострокове постачання нафти та газу; Китай з Іраком підписали угоду щодо постачання газу; Бразилія домовилася з Індією про «нову торговельну геометрію», яка зв’яже «Південь — Південь», а також про те, що американський південь буде постачати на азіатський південь паливо, зокрема нафту; Китай підписав із Бразилією 11 угод (на 10 млрд дол.) щодо участі своєї країни в нафтових та газових проектах.

Перед країнами «великої сімки» в БРІК є важливі переваги в галузі енергетики, оскільки до його складу входять як споживачі, так і постачальники енергоресурсів, що робить БРІК більш самодостатнім об’єднанням.

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО КУРСУ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»

Ринки країн БРІК відкриті для світових автовиробників. При цьому найбільший інтерес представляє Росія, яка, відповідно з прогнозами, стане найбільшим європейським ринком автомобілів, оскільки випереджає Бразилію, Китай, Індію за наявністю виробничої бази, логістика, кваліфікацією робочої сили, професійною підготовленістю постачальників.

До головних відмітних рис розвитку телекомунікаційних ринків

БРІК, лідерами яких виступають Індія та Китай, належать:

– єдина державна політика в сфері телекомунікацій;

– низькі ціни для споживачів, що стимулює зростання галузі;

– відкритість ринку щодо іноземних інвестицій та інновацій;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 64 |
 
Похожие работы:

«для аналізу та оцінки. Використання аналітичного інструментарію в стратегічному управлінні підприємством дозволить обирати найадекватнішу стратегію для формування стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку та розробити комплексні заходи. До того ж потрібно зазначити, що будь-які спроби діагностики стану адаптивності наражаються на неможливість виявлення всіх причинно-наслідкових зв’язків та їх точне описання. Крім визнання неточності, невизначеності, неповноти інформації, необхідно...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16.2 Література 1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1997. – Кн. 2. – 150 с.2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 238 c.3. Кульчицький Я.В. Проблеми становлення соціально-екологічних суспільних відносин: методологічний аспект// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2004, вип. 33. – С....»

«Міністерство оборони України Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка Організація ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів. Київ – 2009 Навчальний посібник: “Організація ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів”. За редакцією Директора контрольно – ревізійного департаменту Міністерства оборони України, Ільченка Володимира Івановича. Рецензенти:...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.1 Таким чином, ринкові умови господарювання вимагають постійного підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що забезпечує здобуття конкурентних переваг та постійну фінансову стійкість підприємств. Література 1. Боднарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення// Економіка Украни. – 2006, № 3. – С. 26-33.2. Борисенко З. Конкурентна політика як...»

«Ю. О. Костенко ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 67.9(4Укр)402я73 УДК 347.73(477)(075.8) К 72 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2839 від 24.12.2008) Рецензенти: Кучерявенко М. П. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава...»

«політехніка” (Інформаційно-видавничий цент „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 244 с. 10. Громова Т.М. Розвиток конкуренції як інституту торгівлі в сучасних економічних умовах // Наука й економіка. Наук.-теорет. журн. Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – №4 (12). – С.151-155. 11. Конкурентоспроможність підприємства: Конспект лекцій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/14/1232.html. 12. Тараненко, І.В. Алгоритм дослідження...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБАЗПЕЧЕННЯ сАМОсТІйНОЇ РОБОТИ сТуДЕНТІв здисципліни “сИсТЕМИ ТЕХНОЛОГІй” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри медичного та екологічного менеджменту Л. О. Лопатенко Затверджено на засіданні кафедри медичного та екологічного менеджменту (протокол № 2 від 24.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ЛопатенкоЛ.О.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 39. С.134-142 Ser. econ. 2008. Vol. 39. P.134-142 УДК 338.45.01 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ О. Длугопольський Тернопільський національний економічний університет 46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11 Розглянуто роль інститутів публічного сектора в реалізації державної політики в умовах становлення демократичного суспільства. Виокремлено базові вектори...»

«УДК 339.137.2 О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька* Національний університет “Львівська політехніка”, *Львівський інститут економіки і туризму ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ © Савіцька О.П., Савіцька Н.В, 2013 Розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність регіону”. Охарактеризовано суть та види конкурентних переваг, окреслено фактори впливу на їх формування. Висвітлено особливості застосування системного, комплексного і нормативного підходів під час оцінювання конкурентних...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 2 грудня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Рибак: «Не можна протиставляти економічні об’єднання одне одному» Голос України У рамках офіційного візиту до Санкт-Петербурга для участі в роботі Міжпарламентської Асамблеї держав—учасниць СНД, у п’ятницю Голова Верховної Ради України В.Рибак взяв участь у Тридцять дев’ятому...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»