WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МАРКЕТИНГ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей -напрямів підготовки 0501 „Економіка і підприємництво та 0502 ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ У К Р А Ї Н И

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МАРКЕТИНГ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи

для студентів спеціальностей

-напрямів підготовки 0501 „Економіка і підприємництво"

та 0502 „Менеджмент"

усіх форм навчання

t

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри маркетингу Протокол № від 14.10.2004 р.

К И Ї В НУХТ 200 Маркетинг: Метод, вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. напрямів підготовки 0501 „Економіка і підприємництво" та 0502 „Менеджмент" усіх форм навчання / Уклад.:

Т. Г. Белова, О. Ф. Крайнюченко. — К.: Н У Х Т, 2006. — 21 с.

Укладачі: Т. Г. Белова, О. Ф. Крайнюченко, кандидати екон. наук Відповідальна за випуск О. П. Сологуб, д-р екон. наук 30.0^,0І Ъ4\\л огокю*с ч-г,

НТБ НУХТ

М6736 Ціна: 0.00

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Предметом дисципліни "Маркетинг" є вивчення економічних відносин в умовах ринку та спрямування виробничо-господарської діяльності підприємств, фірм на вивчення та задоволення потреб споживачів. Теоретичною основою дисципліни є основні положення економічної теорії, теорій менеджменту та маркетингу.

Мета дисципліни — сформувати у студентів уявлення про те, що маркетинг являє собою динамічну систему узагальнення світового досвіду діяльності підприємств в умовах ринку, який в умовах гострої конкуренції неупереджено і суворо перевіряє и ефективність, вміння приймати правильні та обґрунтовані щодо можливостей фірми та вимог ринку рішення і наполягати на їх виконанні. Маркетинг розглядається як комплексна концепція управління, спрямована на вивчення ринкового середовища та запитів споживачів з метою їх задоволення.

Завдання дисципліни — надати студентам знання з теорії маркетингу, проведення маркетингових досліджень, вивчення кон'юнктури ринку, проведення ефективної товарної та цінової політики щодо поширення товару на ринку; сформувати у студентів чітке уявлення про маркетинг як про концепцію внутрішньофірмового управління та цілісної системи організації підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення завдань фірми щодо організації виробництва і пропонування на ринку товарів і послуг, які якнайкраще задовольняють потреби активних і потенційних покупців.

Маркетинг як наука та навчальна дисципліна базується на теоретичних основах економічної теорії, а також тісно пов'язана з теорією менеджменту, психологією, соціологією, макроекономікою, теорією економічного аналізу.

З Дисципліна забезпечує надання студентам навичок проведення маркетингових досліджень, аналізу ринку, розробки стратегічних маркетингових планів, прийняття рішень в умовах постійних змін у макро- і мікрооточенні маркетингу.

У результаті вивчення і опанування основних положень дисципліни "Маркетинг" студент повинен:

знати теоретичні та методологічні основи аналізу ринку та підходи до його проведення; склад маркетингового середовища; етапи розробки стратегічної маркетингової програми; методи проведення ситуаційного аналізу та аналізу стратегічного господарського портфеля фірми; основні підходи до сегментування ринку та позиціювання на ньому товарів; методику аналізу прийняття рішення споживачів про купівлю товарів; основні напрями та складові товарної та цінової політики підприємства, поширення товару на ринку;

вміти застосовувати різні концепції управління маркетингом на підприємстві; виявляти цотреби споживачів; аналізувати навколишнє середовище маркетингу та вплив контрольованих і неконтрольованих чинників на діяльність підприємства; проводити маркетингові дослідження та збирати маркетингову інформацію; аналізувати цілі фірми та розробляти дерево цілей, застосовувати різні підходи до аналізу грсподарського портфеля фірми та розробляти її стратегії зростання; проводити сегментацію споживчих ринків за різними ознаками та робити позиціювання товарів підприємства; розробляти комплекс маркетингу і формувати товарну, цінову, збутову політику та політику просування товарів на ринку.

–  –  –

Поняття та сутність маркетингу. Визначення маркетингу. Значення терміна „маркетинг". Маркетинг і невизначеність. Зміст маркетингової поведінки підприємства.

Історія формування маркетингової концепції, основні її представники і школи. Причини та умови виникнення маркетингової концепції.

Характеристика епохи масового виробництва або індустріальної ери.

Формування „ринку продавця" і „ринку покупця". Сутність маркетингу в епоху масового виробництва. Зміст епохи насиченості попиту, сутність маркетингу в цю епоху. Характеристика епохи 50-х років та епохи сучасного маркетингу.

Концепція управління маркетингом. Сутність і характеристика таких концепцій: удосконалення виробництва, удосконалення товару, удосконалення комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Зародження конс'юмеризму — громадського руху, спрямованого на захист прав та інтересів споживачів. Маркетинг, що орієнтується на споживачів, або активний маркетинг. Порівняльні характеристики маркетингових орієнтацій на збут і на споживача.

Цілі та функції маркетингу. Зміст маркетингової діяльності. Ціль маркетингу — забезпечення рентабельності усієї виробничо-господарської діяльності підприємства, отримання високих комерційних результатів. Маркетинг як концепція управління виробничо-збутовою діяльністю має загальні функції, що притаманні будь-якому типу управління: планування, організацію, координацію, облік і контроль. Ці функції можуть бути доповнені специфічними функціями маркетингу. Характеристика функцій маркетингу: комплексного дослідження ринку; розробки стратегії маркетингу; розробки комплексу маркетингу: товарної, цінової, збутової політики та політики просування товарів на ринку, організації та контролю маркетингової діяльності.

Сутність моделі „4Р", зміст маркетингового міксу.

Основні поняття (ідеї) маркетингу: нужда, потреба, запит, товар, обмін, угода, ринок. Класифікація потреб. Ієрархія потреб за А.Маслоу. Потреби первинні та вторинні.

Класифікація ринків та ознаки, за якими можна відрізнити ринок продавця від ринку покупця.

Стани попиту та види м а р к е т и н г у. П о п и т негативний, відсутній, нерегулярний, повноцінний, прихований, спадний, надмірний, нераціональний.

Види маркетингу та їх характеристика: конверсійний, стимулюючий, синхромаркетинг, де маркетинг, протидіючий.

Умови застосування маркетингу вітчизняними підприємствами.

Література: [3, с. 11-59; 6, с. 47-78; 9, с. 9-22; 7, с. 17-35].

Запитання для самоконтролю

1. Дати визначення маркетингу.

2. Охарактеризувати концепції управління маркетингом.

6

3. Чим „ринок продавця" відрізняється від „ринку покупця"?

4. Дати характеристику функцій маркетингу.

5. Складові моделі „ 4 Р ".

6. Охарактеризувати основні поняття (ідеї) маркетингу.

7. Класифікація і види потреб.

8. Стани попиту і види маркетингу.

9. Які вітчизняні підприємства керуються у своїй діяльності принципами маркетингу?

Тема 2. Маркетингове середовище підприємства

Склад маркетингового середовища. Розподіл середовища маркетингу на зовнішнє та внутрішнє.

Мікросередовище маркетингу, його складові. Характеристика постачальників підприємства, критерії їх відбору. Визначення рейтингу постачальників.

Характеристика посередників, що зв'язують виробника із споживачем: торгових, маркетингових, фінансово-кредитних, спеціалістів з організації товароруху, інших посередників.

Конкуренти підприємства, їхні сильні та слабкі сторони. Конкуренти реальні та потенційні, основні й неосновні, конкуренти щодо продукції, збуту, ціни, комунікацій. Рівні конкуренції.

Споживачі продукції підприємства. П'ять типів клієнтурних ринків:

споживчий, виробників, посередницький, урядовий, міжнародний.

Контактні аудиторії, їх склад. Фінансові кола, урядові організації та законодавчі органи, громадські організації, місцеві органи влади та окремі споживачі, що впливають на формування позитивного іміджу підприємства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вплив внутрішніх контактних аудиторій на формування стратегічних орієнтирів підприємства.

Макросередовище маркетингу, його складові. Характеристика демографічного, економічного, природного, науково-технічного, політичного та культурного середовищ.

Чинники контрольовані та неконтрольовані, їх вплив на маркетингову стратегію підприємства.

Література: [4, с. 17-23; 6, с. 139-178; 3, с. 14-57].

–  –  –

1. Складові маркетингового середовища.

2. Характеристика мікросередовища маркетингу.

3. Методика визначення рейтингу постачальників.

4. Складові макросередовища маркетингу, їх характеристика.

5. Вплив контрольованих і неконтрольованих чинників на маркетингову стратегію підприємства.

Тема 3. Маркетингові дослідження та маркетингова інформація Значення та процес маркетингових досліджень.

Визначення м а р к е т и н г о в и х д о с л і д ж е н ь. Види та к л а с и ф і к а ц і й н і ознаки маркетингових досліджень: частота проведення, техніка виконання, ступінь охоплення джерел інформації, об'єкти дослідження, організація і мета проведення.

Етапи проведення маркетингових досліджень: визначення мети, проблеми і завдань дослідження, робоча гіпотеза, оцінка цінності маркетингової інформації, складання плану дослідження, здійснення дослідження, розроблення рекомендацій та презентація результатів дослідження.

Суб'єкти та об'єкти маркетингових досліджень.

Система маркетингової інформації. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Основні компоненти маркетингової інформаційної системи: вхід, опрацювання даних, вихід.

Первинна та вторинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки. Кабінетні та польові дослідження.

Визначення інформації, яку треба зібрати, джерела інформації.

Формування вибірки. Два типи вибіркових спостережень:

ймовірнісні та неймовірнісні. Види імовірнісних вибірок: проста, випадкова, систематична, стратифікована, групова. Неймовірісна (детермінована) вибірка.

Методи збору первинної інформації: опитування, спостереження, експеримент, імітація, панель.

Складання анкет. Правила розробки опитувальних листів.

Види питань.

Література: [3, с. 60-126; 4, с. 43-65; 6, с. 111-139; 9, с. 34-70].

Запитання для самоконтролю

1. Дати визначення маркетингових досліджень.

2. Охарактеризувати основні етапи проведення маркетингових досліджень.

3. Назвати основні завдання маркетингових досліджень.

4. За якими ознаками класифікуються маркетингові дослідження?

5. Пояснити сутність, переваги та недоліки маркетингової інформаційної системи.

6. Назвати джерела первинної та вторинної маркетингової інформації'.

8 Тема 4. Сегментація ринку і позиціювання товару на ринку Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів. Чинники, що впливають на спосіб мислення споживача під час купівлі товару:

культурний рівень; соціальні, особисті, психологічні чинники. Модель поведінки покупця за Ф. Котлером. Моделювання поведінки споживачів. Модель поведінки кінцевого споживача: усвідомлення проблеми, пошук і оцінка інформації, прийняття рішення про покупку, оцінка правильності вибору.

Методи виходу на цільовий ринок.

Три альтернативні методи, які може використати підприємство для виходу на цільовий ринок: масовий маркетинг, сегментація ринку, множинна сегментація.

Головна мета масового маркетингу. Сегментація ринку, її визначення. Цілі множинної сегментації ринку.

Визначення сегмента ринку. Об'єкти сегментації. Критерії сегментації: кількісні параметри сегмента, доступність сегмента для підприємства, суттєвість сегмента, прибутковість сегмента у порівнянні з ринком основних конкурентів, ефективність роботи на обраний сегмент ринку, захищеність обраного сегмента від конкуренції.

Основні принципи сегментації споживчих ринків: географічний, демографічний, психографічний, поведінковий.

Сегментація ринку за параметрами продукції, за основними конкурентами, за одним параметром, за двома параметрами, за багатьма параметрами.

Вибір найбільш привабливих сегментів ринку. Чинники, що мають бути враховані у виборі привабливих сегментів. Три стратегії охоплення ринку: недиференційований, диференційований, концентрований маркетинг.

Визначення та пошук „ринкового вікна" та „ринкової ніші".

Позиціювання товару на ринку, умови позиціювання, ціль позиціювання. Позиціювання можливе на такій основі: визначених перевагах або характеристиках товару, специфічних потребах споживачів, спеціальному використанні товару, зіставленні та порівнянні з іншими товарами конкуруючої групи, орієнтуванні на визначену категорію споживачів, створенні іміджу свого підприємства тощо. Приклади позиціювання продукції вітчизняними підприємствами.

Література: [3, с. 126-160; 4,с. 114-130; 6,с. 250-281; 14, с. 12-26].

Запитання для самоконтролю

1. Назвати чинники, що впливають на спосіб мислення споживача під час купівлі товару.

2. Характеристика моделі поведінки покупця за Ф. Котлером.

3. Методи виходу на цільовий ринок, їх характеристика.

4. Критерії і принципи сегментації ринку.

5. Вибір найпривабливіших сегментів ринку.

6. Стратегії охоплення ринку.

7. Позиціювання товару на ринку: мета, приклади.

8. Пошук „ніші ринку" та „ринкового вікна".

Тема 5. Стратегічне маркетингове планування Сутність стратегічного планування маркетингу.

Основні завдання плану маркетингу. Переваги стратегічного планування. Склад стратегічної маркетингової програми: цілі фірми, стратегії господарського портфеля, стратегії зростання фірми.

Постановка цілей фірми. Ранжування цілей, побудова „дерева цілей". Класифікація цілей підприємства за часом: довго-, середньо- та короткострокові. Ц і л і якісні і кількісні.

Склад господарського портфеля фірми. Характеристика стратегічних господарських підрозділів. Визначення коефіцієнта частки ринку. Етапи побудови матриці Бостонської консультаційної групи (BCG).Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«політехніка” (Інформаційно-видавничий цент „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 244 с. 10. Громова Т.М. Розвиток конкуренції як інституту торгівлі в сучасних економічних умовах // Наука й економіка. Наук.-теорет. журн. Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – №4 (12). – С.151-155. 11. Конкурентоспроможність підприємства: Конспект лекцій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/14/1232.html. 12. Тараненко, І.В. Алгоритм дослідження...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.1 Таким чином, ринкові умови господарювання вимагають постійного підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що забезпечує здобуття конкурентних переваг та постійну фінансову стійкість підприємств. Література 1. Боднарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення// Економіка Украни. – 2006, № 3. – С. 26-33.2. Борисенко З. Конкурентна політика як...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АУДИТ Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань Для студентів 3 курсу напряму підготовки “Правознавство” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1(073) Б9 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу...»

«УДК 681.3.07 В. В. Стадніченко Національний технічний університет України «КПІ» АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТНЕРІВ ЗІ ЗБУТУ Сфокусовано увагу на важливості оцінювання комерційних посередників. Запропоновано систематизацію наявних методів оцінювання, проаналізовано їх переваги та недоліки. This article reports on the importance of dealers activity estimation. Author offers systematization of existent methods of estimation, their advantages and failings are analysed....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни “ПІДПРИЄМНИЦТВО В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською та доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 12 від 29.05.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І.,...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.14:339.92 О. І. Гонта, д.е.н., професор ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ У статті викладено авторське бачення реалізації ситуаційних переваг туристичного потенціалу регіонів України на основі формування транскордонного брендингу територій прилеглих країн. Особливу увагу приділено розвитку міжрегіонального транскордонного співробітництва у туристичній сфері....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ КРИЗИ: ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ аналітична доповідь КИЇВ Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ. К.: НІСД, 2010. с.Автори: Жаліло Я.А., к.е.н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д.С. Белінська Я.В., д.е.н., доц. Молдован О.О. Клименко І.В., к.е.н. Собкевич О.В., к.е.н. Сухоруков А. І., д.е.н., проф., Засл. економіст України Пищуліна О.М., к.соц.н Бережний Я.В. Скиба...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “Міжнародне еконоМічне право” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Н. В. Плахотнюк Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (протокол № 6 від 06.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом плахотнюк н. в. Методичні матеріали щодо...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “еконоМіка та фінансування охорони здоров’я” (дляспеціалістів,магістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 7 від 21.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-ЛозинськаЛ.о. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»