WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит основних ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________ ____________

(Підпис, прізвище, ініціали)

«___» ___________ 200__ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів

за напрямом “ Облік, аналіз і аудит основних засобів і нематеріальних активів ”

для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво»

денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ _____________ обліку і аудиту Протокол №13 від 12.05.09 р.

Київ НУХТ 2009 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит основних засобів і нематеріальних активів” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти. /Уклад.: Л.М. Соломчук – К.: НУХТ, 2009. - 16с.

Рецензент Н.І.Беренда, канд..екон.наук Укладач Л.М. Соломчук Відповідальний за випуск Л.М. Чернелевський, канд. екон. наук, професор Завершальним етапом підготовки студентів спеціальності 7.050106, 8.050106 “Облік і аудит” є написання дипломної роботи, яка інтегрує всі знання загальнонаукових, загальноінженерних і спеціальних економічних дисциплін, що набуті студентами за час навчання в вузі.

Дипломна робота є самостійним науковим дослідженням з обліку, аналізу та аудиту, має внутрішню єдність та містить сукупність результатів, положень.

В дипломній роботі систематизуються і узагальнюються наукові та практичні знання студента, є апробація можливості вирішувати практичні питання обліку, аналізу і аудиту, що виникають на виробництві для публічного захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) для отримання кваліфікації з фаху «Облік і аудит».

Представлена до захисту дипломна робота має засвідчувати відповідний рівень знань та професійної підготовки випускника, його вміння опрацьовувати практичний матеріал, самостійно вивчати поставленні завдання, робити узагальнення і висновки, розробляти конкретні пропозиції з удосконалення діючої на підприємстві системи обліку, економічного аналізу та аудиту.

Професійний рівень автора має бути достатнім для присвоєння йому фахової кваліфікації «спеціаліста» або «магістра».

Дипломна робота повинна відповідати наступним вимогам:

- відображати рівень загальної економічної підготовки з теми дослідження;

- містити економіко-правовий аналіз нормативних документів та огляд бібліографічних джерел;

- містити аналіз діючої практики бухгалтерського обліку базового підприємства у порівнянні з вимогами нормативних документів, передовим міжнародним та вітчизняним досвідом;

- включати елементи наукових досліджень і пошуку самостійного підходу до вирішення задач з бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту у відповідності з темою дипломної роботи;

- завершуватись узагальненням результатів дослідження та обґрунтуванням висновків та рекомендацій, щодо удосконалення діючих методик на прикладі практичної діяльності обраного підприємства.

Організація та порядок написання дипломної роботи Організація написання дипломної роботи передбачає вибір теми та об’єкту дослідження, призначення наукового керівника зі складу викладачів кафедри, складання змісту та календарного плану виконання роботи.

Після затвердження теми дипломної роботи науковий керівник зобов’язаний видати студенту завдання на виконання дипломної роботи та розробити календарний план її виконання.

Обравши тему студент вибирає та опрацьовує відповідну нормативну та спеціальну літературу та погоджує зміст роботи з науковим керівником.

При написанні роботи слід чітко уявляти її мету, основні завдання та послідовність написання відповідно до змісту дипломної роботи.

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення нормативних документів, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкту – базового підприємства.

Базове підприємство повинно відповідати наступним вимогам:

- напрямок його діяльності відповідає темі дипломної роботи;

- мати передовий досвід організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності;

- мати досвід автоматизації обліково-аналітичних робіт тощо.

На базовому підприємстві, з дозволу керівника та головного бухгалтера, студент вивчає організаційно-розпорядчу, первинну та облікову документацію, організацію бухгалтерського обліку, фінансову (бухгалтерську), податкову та статистичну звітність, технологію машинної обробки обліково-аналітичної інформації.

Актуальність наукового дослідження обліку, аналізу і аудиту основних засобів і нематеріальних активів визначається об‘єктивною необхідністю сучасного стану ефективності діяльності підприємств харчової промисловості в ринкових умовах господарювання.

Предметом дослідження дипломної роботи повинні виступати теоретичні та методологічні основи бухгалтерського та податкового обліку, економічного аналізу і аудиту основних засобів і нематеріальних активів.

Об‘єктом дослідження виступає облікова політика підприємств харчової промисловості України щодо обліку, аналізу і аудиту основних засобів і нематеріальних активів.

Метою написання дипломної роботи є поглиблене вивчення нормативної та законодавчої бази стосовно організації бухгалтерського, податкового обліку, економічного аналізу і аудиту основних засобів і нематеріальних активів, критична оцінка національного досвіду і визначення можливостей застосування елементів з зарубіжного досвіду з обраної теми.

Дипломна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.

ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Анотація.

Вступ.

Розділ 1. Економічна сутність основних засобів і нематеріальних активів та нормативна база з обліку основних засобів та нематеріальних активів.

1.1. Розкриття економічної сутності основних засобів і нематеріальних активів.

1.2. Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку основних засобів і нематеріальних активів.

Розділ 2. Характеристика підприємства, аналіз його виробничогосподарської діяльності та фінансового стану за останні два роки, організація обліку на підприємстві та виклад його облікової політики.

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства, його виробнича структура та схема управління.

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства за останні 2 роки.

2.3. Аналіз фінансового стану підприємства за останні два роки.

2.4. Облікова політика підприємства.

Розділ 3. Фінансовий та податковий облік основних засобів та нематеріальних активів.

3.1. Фінансовий та податковий облік основних засобів та нематеріальних активів на підприємстві.

3.2. Наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з обліку основних засобів та нематеріальних активів (цей підрозділ пишуть тільки студенти, що пишуть дипломну роботу магістра).

3.3. Відображення у фінансовій та податковій звітності інформації щодо обліку основних засобів та нематеріальних активів.

3.4. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку основних засобів та нематеріальних активів, виклад їх практичного застосування та пропозиції по удосконаленню обліку основних засобів та нематеріальних активів.

Розділ 4. Економічний аналіз основних засобів і нематеріальних активів.

4.1. Теоретичні основи економічного аналізу основних засобів і нематеріальних активів.

4.2. Економічний аналіз основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві за останні два роки.

4.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення економічного аналізу основних засобів та нематеріальних активів та виклад їх практичного застосування.

Розділ 5. Внутрішній і зовнішній аудит основних засобів та нематеріальних активів та аудит фінансової звітності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5.1. Теоретичні основи внутрішнього та зовнішнього аудиту основних засобів та нематеріальних активів.

5.2. Практичний аудит основних засобів та нематеріальних активів на підприємстві за останні два роки.

5.3. Аудит фінансової звітності на підприємстві за останній рік.

Висновки і пропозиції.

Перелік використаної літератури.

Додатки.

ЗМІСТ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ Графічна частина повинна відображати основні положення дипломної роботи і виконуватися на аркушах форматом А-4 в 7-ми примірниках.

Обов‘язковими складовими мають бути:

1. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства за останні два роки.

2. Особливості облікової політики підприємства.

3. Схема бухгалтерського обліку організації обліку основних засобів і нематеріальних активів.

4. Схема залежності балансової вартості групи основних засобів від порядку реалізації, ліквідації, ремонту основних засобів та нематеріальних активів.

5. Схема документального оформлення обліку основних засобів і нематеріальних активів.

6. Кореспонденція рахунків з обліку основних засобів та нематеріальних активів.

7. Таблиця аналізу наявності, структури та руху основних засобів і нематеріальних активів.

8. Таблиця динаміки показників ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів.

9. Схема класифікації факторів зміни фондовіддачі.

10.Послідовність організації зовнішнього та внутрішнього аудиту обліку основних засобів і нематеріальних активів.

11.Блок схема комп‘ютеризації бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів.

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Анотація Анотація містить стислу інформацію про основні положення дипломної роботи. Анотація пишеться українською мовою. ЇЇ обсяг не перевищує 1 сторінки.

Вступ.

У вступі стисло обґрунтовується актуальність обраної теми в умовах функціонування ринкової економіки України, формулюється головна мета та завдання дослідження, що розкривають тему дипломної роботи, наводиться предмет та об‘єкт дослідження, визначаються методи дослідження, які будуть використані при вирішенні поставлених задач.

Рекомендований обсяг вступу 2-3 сторінки.

Розділ 1. Економічна сутність основних засобів і нематеріальних активів та нормативна база з обліку основних засобів та нематеріальних активів.

1.1. Розкриття економічної сутності основних засобів і нематеріальних активів.

Розглядається економічна сутність об’єкта дослідження, його роль та місце у системі управління підприємством,. За допомогою прийому наукового дослідження – надаються класифікаційні характеристики об’єкту дослідження, як складної системи. Надається характеристика кожного елементу системи.

За допомогою методу наукового пізнання – синтезу, будується матриця взаємозв’язку різних класифікаційних ознак. Об’єкт дослідження вивчається як цілісне явище.

1.2. Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку основних засобів і нематеріальних активів.

В цьому підрозділі наводиться поглиблений економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку основних засобів та нематеріальних активів. У процесі економіко-правового аналізу нормативної бази вивчаються діючи закони, постанови Верховної Ради, накази Президента України, накази Міністерства Фінансів та інших органів державного управління.

Результати вивчення нормативних документів узагальнюються в таблиці, яка повинна включати не менше 25 позицій. Висновком розділу є обґрунтування методики проведення дослідження, окреслення його напрямів.

Рекомендований обсяг першого розділу становить 20-25 сторінок.

Розділ 2. Характеристика підприємства, аналіз його виробничогосподарської діяльності та фінансового стану за останні два роки, організація обліку на підприємстві та виклад його облікової політики.

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства, його виробнича структура та схема управління.

Дається техніко-економічна характеристика підприємства, на матеріалах якого виконується дипломна робота. Висвітлюються наступні питання:

- адреса підприємства;

- історія розвитку підприємства;

- форма власності підприємства;

- виробнича структура підприємства;

- організація і структура управління підприємством (обов’язковим є наведення схеми структури управління та виробничої структури базового підприємства);

- напрямок виробничої діяльності підприємства;

- ринки і канали збуту готової продукції.

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства за останні два роки.

В цьому підрозділі наводиться аналітична таблиця основних технікоекономічних показників виробничо-господарської діяльності обраного підприємства за останні два роки. Побудова цього підрозділу повинна базуватися на статистичній, фінансовій та податковій звітності підприємства за останні два роки. В аналітичній таблиці обов’язково повинні бути відображені наступні показники: обсяг виробництва продукції у порівняльних і діючих цінах, обсяг виробництва продукції у натуральних одиницях, середня спискова чисельність працівників, у т.ч. робітників або промислово-виробничого персоналу, середньорічна продуктивність праці, фонд оплати праці всіх працівників і у т.ч. промислово-виробничого персоналу, середня місячна заробітна плата, середньорічна вартість основних засобів, фондовіддача, фондомісткість, вартість власного капіталу, вартість активів підприємства, середньорічна вартість оборотних засобів, коефіцієнт обертання оборотних засобів, виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції, витрати на 1 гривню реалізованої продукції, валовий дохід (збиток), чистий прибуток, рентабельність активів, рентабельність виробництва.

2.3. Аналіз фінансового стану підприємства за останні два роки.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис, прізвище, ініціали) «_» _ 200 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “Облік, аналіз і аудит грошових коштів та цінних паперів ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних...»

«Україна Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Факультет економіки і Кафедра аудиту та державного підприємництва контролю ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ ТИМЧАСОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” зі спеціальності 7.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (0708 – Екологія)» Вінниця 2010 Автор: Фостолович В. А. Екологічний менеджмент і аудит....»

«УДК 658.5: 338.5: 338.14: 504.05:657.92 М.І. Бублик Національний університет “Львівська політехніка” ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ЗАСАДАХ ПОЛІТИКИ “ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ © Бублик М.І., 2013 Розглянуто наукові основи формування техногенних збитків. Проаналізовано існуючі моделі державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві. Розроблено пропозиції щодо удосконалення інструментарію екологічної політики, впровадження політики...»

«ВІСНИК КНУТД №1 2012 р. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами _ УДК 331.2. РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ТОЛОЧКО Л.Г., ЄЛІСЕЄВА А.Ю., ТИМОШЕНКО А.В., ТИМОШЕНКО Н.Л. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий Центр «Інформація» У статті запропонований підхід до відображення даних обліку робочого часу, які мають значення для нарахування заробітної плати в особливих та специфічних умовах праці, що забезпечує коректний розрахунок оплати праці Для...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Кафедра економічної теорії ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання Тернопіль «Астон» Політична економія. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, кафедра економічної теорії / «Астон», 2009. – 96 с.Автори-упорядники: канд.екон.наук, доцент Ковальчук В.М., канд.екон.наук, доцент, почесний професор ТНЕУ Сарай М.І. Участь у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко МИТНА СПРАВА ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 67.9я73 УДК 339.543:342.951(075.8) Д 79 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1632 від 07.07.2008) Рецензенти: Дудла І. О. — доктор технічних наук, професор, завідувач...»

«УДК 303.43:621:334.772 М.В. Сорока Національний університет “Львівська політехніка” МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА © Сорока М.В., 2008 Висвітлено актуальність виконання маркетингових досліджень у контексті здійснення українським промисловим підприємством інвестиційної діяльності. Доведено, що застосування маркетингового інструментарію (SWOT-аналізу, бенчмаркінгу, маркетингових досліджень) та економіко-математичних методів дає змогу істотно зменшити...»

«Гевко В. Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами [Електронний ресурс] / В. Гевко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 44–57. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13gvlvzk.pdf. УДК 658.89:004 JEL Classification: M15 Володимир Гевко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kontaktp01@gmail.com к.е.н., старший...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ» «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ» Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції 11 грудня 2008 року ХАРКІВ-200 Державне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»