WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит оплати праці ” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________ ____________

(Підпис, прізвище, ініціали)

«___» ___________ 200__ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів

за напрямом “ Облік, аналіз і аудит оплати праці ”

для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво»

денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ 49.11-24.06.2009 обліку і аудиту Протокол №13 від 12.05.09 р.

Київ НУХТ 2009 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом “ Облік, аналіз і аудит оплати праці” для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної, заочної форми навчання та другої вищої освіти.

/Уклад.: Т.Ю. Овдій – К.: НУХТ, 2009. - 21 с.

Рецензент Н.І.Беренда, канд..екон.наук Укладач О.В.Овдій Відповідальний за випуск Л.М. Чернелевський, канд. екон. наук, професор Студенти спеціальності 8.050106, 7.050106 “Облік і аудит” за напрямом “Облік, аналіз і аудит оплати праці” на основі набутих теоретичних знань, практичних навичок і отриманого під час практики інформаційного матеріалу, а також вивчених спеціальних літературних джерел під час написання дипломної роботи мають можливість провести наукове дослідження, систематизувати та узагальнити знання, знайти можливі шляхи вирішення поставлених проблем методики й організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту праці та її оплати, їх удосконалення на підприємствах харчової промисловості, розвинути навички творчої праці та самостійного мислення. Дипломна робота є завершальним етапом підготовки спеціалістів.

Дипломна робота являє собою самостійну комплексну роботу студента і має відображати набуті знання загальнонаукових, загально-інженерних і спеціальних дисциплін, економічних законів і навичок застосування цих знань у практичній та науково-дослідній роботі.

Предметом дослідження дипломної роботи повинні бути теоретичні та методологічні основи бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, економічного аналізу та аудиту оплати праці.

Об’єктом дослідження мають бути господарські процеси і явища, що відбуваються на підприємствах харчової промисловості і відображають фінансово-господарськудіяльність підприємства.

Метою написання дипломної роботи є поглиблене вивчення нормативної та законодавчої бази щодо організації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, економічного аналізу і аудиту в Україні; критична оцінка національного і практичного досвіду їх впровадження та дії щодо обраного напрямку “Облік, аналіз і аудит оплати праці”; визначення можливостей застосування окремих елементів зарубіжного досвіду організації і методики обліку, аналізу та аудиту заробітної плати у вітчизняній практиці.

Дипломна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, комп’ютерної і графічної частини.

Напрям “Облік, аналіз і аудит оплати праці ” вимагає висвітлення та відпрацювання таких питань:

· вивчення законодавчої бази, що регулює облік праці та її оплати;

· завдання обліку праці та її оплати у нових умовах;

· організація обліку особового складу персоналу підприємства;

· облік відпрацьованого часу;

–  –  –

харчової промисловості: визначення заробітної плати працівників з погодинною системою оплати праці; визначення заробітної плати за відрядною системою оплати праці; визначення заробітної плати за коефіцієнтом трудової участі; окладові частини фонду оплати праці;

· бухгалтерський, податковий та управлінський облік розрахунків з персоналом;

· синтетичний облік нарахування заробітної плати;

· облік нарахувань та утримань із заробітної плати;

· методика розрахунку відпускних і лікарняних та відображення в обліку тощо;

· аналіз ефективності використання трудових ресурсів;

–  –  –

У роботі повинні бути наведені практичні розрахунки з нарахування заробітної плати, розрахунок нарахувань на заробітну плату та утримань із заробітної плати працівників підприємства.

Пояснювальна записка повинна охоплювати весь документообіг з обліку праці та її оплати (первинні документи, зведені форми, статистичну та фінансову звітність); в ній має бути відображення зв’язок оплати праці з іншими ланками бухгалтерського обліку, в т. ч. відображенні в фінансовій звітності.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути побудована за таким планом:

- для спеціалістів:

Вступ (актуальність оплати праці для галузі, предмет, об’єкти дослідження, мета та основні завдання) Розділ І. Економічна сутність оплати праці та нормативна база з обліку, аналізу та аудиту оплати праці

1.1. Розкриття економічної сутності праці та її оплати

1.2. Огляд законодавчої та нормативної бази з оплати праці (коротке викладення змісту кожного джерела – законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, П(С)БО та інших) Розділ ІІ. Характеристика підприємства, аналіз його виробничогосподарської діяльності та фінансового стану за останні два роки, організація обліку на підприємстві та виклад його облікової політики

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства, його виробнича структура та схема управління

2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства за останні 2 роки (повинен базуватися на статистичній, фінансовій та податковій звітності підприємства за останні 2 роки)

2.3. Аналіз фінансового стану підприємства за останні два роки (виконаний на підставі даних підприємства за минулі два роки)

2.4. Облікова політика підприємства Розділ ІІІ. Фінансовий, управлінський та податковий облік оплати праці

3.1. Фінансовий, управлінський та податковий облік оплати праці на підприємстві (заповнені інформацією первинні документи за усіма варіантами, книга господарських операцій, пов’язані з первинними документами бухгалтерські проведення, заповнені облікові регістри)

3.2. Відображення в фінансовій та податковій звітності інформації щодо оплати праці (викласти на підставі параграфу 3.1.)

3.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку оплати праці, виклад їх практичного застосування (розділ виконаний на підставі даних параграфів 3.1. і 3.2.) та пропозиції щодо удосконалення обліку оплати праці Розділ IV. Економічний аналіз оплати праці

4.1. Теоретичні основи економічного аналізу оплати праці (обов’язковий виклад макетів аналітичних таблиць та джерел інформації)

4.2. Економічний аналіз оплати праці на підприємстві (на реальній інформації підприємства, узгодженій з даними фінансового та податкового обліку за 2 останні роки)

4.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення економічного аналізу оплати праці роботи та виклад їх практичного застосування (виконаний на підставі даних параграфу 3.1.) параграфів 4.1., 4.2. та фінансової звітності за 2 останні роки) Розділ V. Внутрішній і зовнішній аудит оплати праці, аудит фінансової звітності

5.1. Теоретичні основи внутрішнього і зовнішнього аудиту оплати праці (обов’язковий виклад джерел інформації та макетів аналітичних таблиць)

5.2. Практичний аудит оплати праці на підприємстві (робочі документи аудитора, програма аудиторської перевірки, послідовність аудиту, аудиторський звіт та аудиторський висновок на реальній інформації підприємства) Висновки і пропозиції Перелік використаної літератури Додатки (обов’язково повинні містити заповнені первинні документи та облікові регістри з теми дипломної роботи, наказ підприємства про облікову політику, фінансову та податкову звітність підприємства за 2 останні роки, роздрукований матеріал з комп’ютерної частини дипломної роботи – книга господарських операцій, баланс до і після проведення операцій стосовно оплати праці, обороти за всіма рахунками з теми дипломної роботи, усі сформовані аналітичні таблиці з теми дипломної роботи)

- стосовно плану дипломної роботи магістра, крім вище зазначених підрозділів, робота повинна містити висновки та пропозиції до кожного розділу.

ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вступ У вступі необхідно визначити мету написання дипломної роботи, завдання і проблеми, які вирішуються, обґрунтувати актуальність та необхідність проведення дослідження з обліку, аналізу та аудиту оплати праці, визначити предмет та об'єкт дослідження.

Крім того, у вступі необхідно вказати основі завдання обліку, аналізу та аудиту оплати праці, предмет дослідження, об’єкт дослідження та інформаційну базу дослідження.

І.. Економічна сутність оплати праці та нормативна база з обліку, аналізу та аудиту праці та її оплати

1.1. Розкриття економічної сутності праці та її оплати В умовах переходу України до ринкової економіки й водночас спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з підприємств значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати.

На кожному підприємстві, в галузі, Україні має бути реальна й достовірна інформація про трудомісткість виробленої продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік праці та її оплати.

Вимогами побудови обліку заробітної плати є: визначення завдань, система показників, документація, система рахунків та регістрів бухгалтерського обліку по даній ланці.

Виходячи з цього основні завдання обліку праці і заробітної плати:

- забезпечення контролю (самоконтролю) за додержанням кількісного складу працівників, використанням робочого часу, додержанням трудової дисципліни;

- визначення відпрацьованого часу і виробленої продукції, контроль за виконанням норм виробітку,

- обчислення заробітної плати кожному працівникові, розподіл нарахованої заробітної плати за напрямами витрат;

- ведення розрахунків з працівниками підприємства по заробітній платі,

- ведення розрахунків з бюджетом по відрахованих податках і з органами соціального страхування - відрахуваннях на соціальне страхування, на випадок безробіття та з органами пенсійного страхування тощо;

- забезпечення контролю за витратами фонду оплати праці, складання звітності та ін.

Проблема підвищення ефективності використання трудових ресурсів має особливо важливе значення на підприємствах харчової промисловості, які є матеріало- та трудомісткими галузями. Частка трудових ресурсів у собівартості продукції цих галузей досить висока.

Тому в дипломній роботі визначаються основні завдання обліку праці:

- правильне визначення витрат робочого часу й облік праці;

- нарахування заробітної плати кожному працівникові відповідно до кількості та якості затраченої ним праці;

- виявлення фактичного обсягу фонду заробітної плати всьому колективу підприємства й здійснення контролю його як за складовими частинами (відділами, цехами), так і в цілому по підприємству;

- облік кожної суми нарахованої заробітної плати працівникам підприємства як складової частини витрат підприємства за господарськими процесами відповідно до місця й і об’єкта застосування праці;

- контроль правильності використання заробітної плати в кожному підрозділі підприємства й установлення відповідальності за зниження продуктивності праці;

- відображення всіх витрат по заробітній платі на рахунках бухгалтерського обліку.

Заробітна плата - одна з найважливіших і найскладніших економічних категорій, оскільки вона є одночасно і основним джерелом доходу найманих працівників, і суттєвою часткою витрат виробництва для роботодавців, і ефективним засобом мотивації працівників.

Заробітна плата виступає найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах їхньої праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробництва продукції, поліпшення її якості та асортименту.

В економічній теорії заробітна плата - ціна робочої сили, яка відповідає вартості предметів споживання і послуг, що забезпечують відтворення робочої сили, задовольняючи фізичні й духовні потреби працівника і членів його сім "і.

Сутність поняття «заробітна плата» - складна й багатомірна, потребує її вивчення з різних позицій, зокрема:

1.Заробітна плата - це економічна категорія, яка відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості.

2. Заробітна плата - винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі; за трудовим договором власник, або уповноважений ним орган виплачує її (його) працівникові за виконану роботу. Це загальновизнане визначення подано в Законі України «Про оплату праці».

3. Заробітна плата - елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту і пропозиції та виражає ціну використання робочої сили.

4. Для найманого працівника заробітна плата - основна частина його доходу, якого він отримує за реалізацію своєї здатності до праці.

5. Для роботодавця заробітна плата - елемент витрат виробництва, що забезпечує матеріальну зацікавленість працівників у високопродуктивній праці.

Функції заробітної плати:

1. Відтворювальна функція. Полягає в забезпеченні працівників і членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, і відтворення поколінь.

2. Стимулююча функція. Полягає в установленні залежності її розміру від кількості та якості праці конкретного працівника.

3. Регулююча, або ресурсно-розміщувальна, функція. Передбачає оптимізацію розміщення робочої сили за регіонами, галузями виробництва, підприємствами з урахуванням ринкової кон'юнктури.

4. Функція формування платоспроможного попиту населення. Покликана узгоджувати платоспроможний попит з одного боку, і виробництва споживчих товарів - з іншого.

Сьогодні заробітна плата в Україні не виконує жодної з перелічених функцій.

Через тяжку, тривалу економічну і політичну кризи заробітна плата в Україні знаходиться на безпрецедентно низькому рівні. Нині витрати на заробітну плату в розрахунку на одиницю ВНП майже вдвоє нижчі, ніж у країнах із розвинутою економікою. Водночас трудомісткість виробництва продукції перевищує досягнуту в зазначених країнах у 3-4 рази.

Тому надзвичайно важливим завданням є перебудова організації заробітної плати, створення ефективного мотиваційного механізму.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Крамар І. Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств [Електронний ресурс] / І. Крамар, Н. Мариненко // Соціально-екномічні проблеми і держава. — Вип. 1 (4). — 2011. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11kiycmp.pdf. УДК 338.24 Ірина Крамар, Наталія Мариненко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація. У статті розглянуто особливості...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “ОБЛІК І АУДИТ” (для магістрів) Київ 2004 Підготовлено кандидатами економічних наук, професорами М. Ф. Базасем і В. Г. Жилою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1 від 17.09.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Базась М. Ф., Жила В. Г. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “Облік і...»

«ЕКОНОМІКА В’ячеслав Боднарчук МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Інтенсивна економічна діяльність людини та безмірне споживання природних ресурсів призводять до негативного впливу на кліматичну системи нашої планети. Екологія сьогодні ставить перед людством складне завдання – стабілізувати клімат чи хоча б пом’якшити наслідки його зміни. На сьогодні важко уявити економіку будь якої країни без такої важливої галузі, як...»

«О.С. Тєлєтов, Ю.О. Олефіренко. Теорія мотивації та її значення в практичній діяльності Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва УДК 331.101.3(477) О.С. Тєлєтов, Ю.О. Олефіренко1 Теорія мотивації та її значення в практичній діяльності У статті проведено дослідження найвідоміших теорій мотивації трудової діяльності. Розглянуті теоретичні аспекти мотивації: поняття мотивації, зміст мотиваційних теорій, стимулювання українського працівника до праці. Зроблено висновок про...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 27 вересня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Використати всі можливості для поглиблення економічної співпраці Голос України Учора Голова Верховної Ради України В.Литвин і Голова парламенту Республіки Молдова М.Лупу підписали нову угоду про співпрацю між парламентами наших держав. Донині міжпарламентська співпраця здійснювалася на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ СЕРІЯ «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» ВИПУСК 22 Київ·2013 УДК 656: 62 Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 22. К.: ДЕТУТ, 2013. 204 с. Збірник містить статті, присвячені теоретичним,...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.4 ний на тривалий період часу та його ефективність є дещо нижчою за ефективність короткотермінової інвестиції, можливої в даний момент часу, то необхідно оцінити, чи банку буде вигідно вкласти гроші на короткий період, а після закінчення даного прибуткового проекту, можливо, не мати змоги інвестувати гроші з ефективністю, котру запропоновано в довготерміновому проекті, чи зразу інвестувати гроші на тривалий термін, хоча з дещо нижчою ефективністю. Отже,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “еконоМіка та фінансування охорони здоров’я” (дляспеціалістів,магістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 7 від 21.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-ЛозинськаЛ.о. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко МИТНА СПРАВА ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 67.9я73 УДК 339.543:342.951(075.8) Д 79 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1632 від 07.07.2008) Рецензенти: Дудла І. О. — доктор технічних наук, професор, завідувач...»

«Національний лісотехнічний університет України 4. Кльоба Л.Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю : монографія / за ред. д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 194 с.5. Кузнєцова А.Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності : монографія / Інститут економічного прогнозування НАН України. – Львів : Львів. банк. ін-т НБУ. – 2005. – 367 с.6. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібник. – К. : Вид. дім Слово, 2004. – 296...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»