WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов підпис _ _ 2014 р. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор_______________ С.В. Іванов

підпис

"___" _________________ 2014 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання дипломного проекту

для студентів спеціальності

7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць відповідає менеджменту стандартам. зовнішньоекономічної діяльності Підписи авторів_________________ Протокол № 14 ___ __________ 2014 року від 27 лютого 2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 47.08 – 17.06.2014 Київ НУХТ 2014 Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання, [Електронний ресурс] / уклад. : Л. І. Нейкова, С. Ю.

Пахомов, І. В. Тюха, О. А. Баталова, О. О. Гоменюк. – К. : НУХТ, 2014. – 69 с.

Рецензент А. П. Румянцев, д-р екон. наук, професор.

Укладачі: Л. І. Нейкова, д-р екон. наук, професор С.Ю. Пахомов, д-р екон. наук, професор І. В. Тюха, канд. екон. наук, доцент О. А. Баталова О. О. Гоменюк Відповідальний за випуск Л. І. Нейкова, д-р екон. наук, професор.

Подано в авторській редакції ЗМІСТ

1. Мета і завдання виконання дипломного проекту…………………….4

2. Тематика дипломних проектів…………………………………………5

3. Організація роботи над дипломним проектом…………………...…..9

4. Структура дипломного проекту……………………………..…………10

5. Вимоги до змісту розділів пояснювальної записки дипломного проекту ……………………………………………………………………….….12

6. Вимоги до оформлення дипломного проекту…………………..……18

7. Порядок захисту дипломного проекту……………………………...…21 Рекомендована література…………………………..…………………..…23 Додатки………………………………………………………………..….....28

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ

Вимоги до дипломного проекту як складової ГСВОУ «Засоби діагностики вищої освіти спеціаліста» розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, галузевих стандартів вищої освіти України з підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Положення про організацію навчального процесу».

Спеціаліст освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) відповідного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді діяльності.

Дипломний проект є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Мета дипломного проекту розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок здобутих у процесі всього періоду навчання.

Виклад змісту кожного питання дипломного проекту має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та науково аргументованим.

Дипломний проект повинен відповідати таким вимогам:

- містити науковий аналіз предмета дослідження;

- містити результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об’єкта діяльності;

- вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

- бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломний проект виконується на матеріалах реальних об’єктівпідприємств будь-якої форми власності та їх об’єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність.

Тема дипломного проекту повинна відображати проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності спеціаліста.

Процедурні вимоги щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи, оформлення супровідних документів та захисту в Державній екзаменаційній комісії наведені у Положенні про дипломну роботу ВНЗ та/або Методичних рекомендаціях до виконання дипломної роботи студентами освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативної компоненти стандартів вищої освіти ВНЗ, які мають відповідати Вимогам до дипломної роботи.

Вимоги до дипломного проекту є складовою ЗД ГСВОУ і затверджуються президією НМК з менеджменту і адміністрування.

Дипломний проект як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що спеціаліст володіє системою спеціальних знань, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки у предметній області діяльності, що є запорукою його професійного мислення та творчої діяльності.

Завдання дипломного проекту передбачають:

розв’язння складних професійних завдань і проблем, що потребує постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах невизначеності, неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;

опрацювання інформаційних джерел (законодавчу і нормативну базу, наукової спеціальної літератури, у т.ч. іноземними мовами, матеріалів глобальних інформаційних мереж, даних статистичної і фінансової звітності);

логічне та аргументоване викладання матеріалу;

використання наукових методів для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності;

опанування сучасних методів наукового дослідження;

використання набутих навичок для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження;

формування висновків.

Таким чином, дипломний проект є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним дослідженням у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Рекомендована тематика дипломних проектів розробляється випусковою кафедрою відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», згідно із затвердженими програмами дисциплін, що вивчалися, та відображає актуальну проблематику сучасного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Тематика дипломних проектів щорічно коригується з урахуванням актуальності, побажань науковців та спеціалістів галузі, які є рецензентами дипломних проектів, рекомендацій членів ДЕК. Кореговані теми щорічно перезатверджуються та доводяться до відома студентів у робочому порядку.

Тема дипломного проекту обирається студентом самостійно в межах рекомендованої кафедрою тематики. За бажанням студента, може бути запропонована інша тема, за умови обґрунтування студентом її розробки, поданого у письмовій формі у відповідні терміни, якщо така тема буде відповідати.

Запропонована тема дипломного проекту має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики у галузі менеджменту.

Вибір теми підтверджується відповідною заявою студента на ім'я завідувача кафедри.

Закріплення теми дипломного проекту, призначення наукового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується наказом ректора ВНЗ.

Орієнтована тематика дипломних проектів спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

1. Оцінка ефективності використання франчайзингових мереж на закордонних ринках збуту в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Система кредитування експортно-імпортних операцій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання.

3. Ризики в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: оцінка, способи і методи уникнення.

4. Оцінка результативності роботи на міжнародних ринках в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств як фактор підвищення стабільності функціонування суб’єкта господарювання.

5. Управління системою формування, розвитку та реалізації експортного потенціалу національних виробників в умовах глобалізаційних процесів.

6. Управління стратегічним розвитком підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

7. Система управління організаційно-економічним механізмом розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

8. Системний аналіз орендних операцій в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

9. Теоретико-методичне забезпечення системи управління розвитком підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

10. Розробка та реалізація стратегії розвитку підприємства в управлінні зовнішньоторговельними операціями: методичні підходи та напрямки удосконалення.

11. Система управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності підприємства: техніко-економічне обґрунтування напрямів удосконалення.

12. Бізнес-планування в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

13. Інноваційна стратегія в забезпеченні управління процесом виходу підприємства на зовнішні ринки збуту.

14. Ризики інноваційного проекту в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: методи розрахунку та шляхи уникнення.

15. Управління конкурентоздатністю підприємства на зовнішніх ринках:

шляхи та напрямки удосконалення.

16. Конкурентоспроможність продукції в системі управління процесом виходу підприємства на зовнішній ринок збуту: напрями підвищення.

17. Управління системою залучення іноземних інвестицій: напрямки удосконалення та обґрунтування економічної ефективності.

18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями: напрями удосконалення.

19. Діяльність посередницьких структур в системі управління збутом продукції на зовнішніх ринках: організація системи управління та її ефективність.

20. Торгівельно-посередницькі структури в управлінні процесом виходу підприємства на зовнішні ринки збуту.

21. Управління діяльністю торгівельно-посередницьких фірм в забезпечені виходу підприємства на закордонні ринки: напрямки удосконалення.

22. Управління системою збуту продукції на зовнішніх ринках:

організація, планування та розрахунок ефективності.

23. Управління збутовою діяльністю підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності: напрямки удосконалення.

24. Товарна політика підприємства в управлінні процесом виходу підприємства на закордонні ринки збуту: напрямки удосконалення.

25. Цінова стратегія підприємства в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.

26. Комунікаційні процеси в системі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності: напрямки удосконалення.

27. Дослідження маркетингового середовища підприємством-суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності: ефективність організації та напрямки удосконалення.

28. Управління системою організації, планування та оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності.

29. Маркетинг в управлінні процесом виходу на зовнішні ринки збуту підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

30. Організація і планування участі в міжнародних виставках в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

31. Рекламна діяльність підприємства в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: напрямки удосконалення.

32. Управління експортною діяльністю підприємства: організація, планування та розрахунок ефективності.

33. Організація та планування імпортної діяльності підприємства в системі управління ЗЕД.

34. Система управління міжнародними товарообмінними операціями підприємства: шляхи та напрямки удосконалення.

35. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах малого та середнього бізнесу: особливості організації, планування та напрямки удосконалення.

36. Використання виробничого потенціалу підприємства в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.

37. Організація та управління виробничим потенціалом в підвищенні ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

38. Транспортні перевезення в управлінні зовнішньо - торгівельними операціями підприємства: напрямки удосконалення.

39. Управління транспортними операціями підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

40. Організація і управління логістичними схемами товароруху вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках.

41. Управління системою постачання та зберігання товарів на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності.

42. Управління системою міжнародних розрахунків при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

43. Управління системою організації та проведення лізингових операцій при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності.

44. Управління системою інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

45. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності: напрямки зменшення їх впливів.

46. Управління системою франчайзингу на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності.

47. Управління міжнародними операціями підприємства з об’єктами інтелектуальної власності.

48. Управління якістю продукції в забезпечені конкурентоспроможності підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

49. Управління розробкою ефективних систем мотивації та оплати праці на підприємстві-учаснику зовнішньоекономічної діяльності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Радинський С. Класифікація інноваційних стратегій підприємства [Електронний ресурс] / С. Радинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 277Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf. УДК 658.589:330.341.1 JEL Classification: O31 Сергій Радинський Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001, Україна e-mail: srv2003@ukr.net асистент кафедри фінансів, обліку і...»

«Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Управління інформаційною безпекою», «Консолідована інформація» Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до підготовки та написання курсової...»

«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УДК 330.341 К. В. Березовський, к. е. н., доц. Національний технічний університет України «КПІ» СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ Інноваційна система ґрунтується на пріоритетному розвитку знань і технологій їх використання. В глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інноваційної діяльності, пов’язаної з розробкою, упровадженням і використанням новинок. У...»

«актуальність застосування цілісного маркетингу на підприємствах, які займаються виробництвом електроннно-обчислювальних машин. Дослідивши специфіку і структуру ринку інформаційних технологій, а також рівень його розвитку в Україні, можна описати значення маркетингу на ринку ІТ, його актуальність і повноту застосування, враховуючи нестабільне економічне становище у країні, несформовану конкуренцію та ненасиченість ринку. Описуючи напрями, в яких працюють підприємства на ринку ІТ в Україні,...»

«Хорунжак Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 277-286. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12knmntt.pdf. УДК 338:658 JEL Classification: H12, O18 Надія Хорунжак Тернопільський національний економічний університет вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46000, Україна, e-mail: nadija-choru@mail.ru к.е.н., доц.,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АУДИТ Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань Для студентів 3 курсу напряму підготовки “Правознавство” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1(073) Б9 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»

«Україна Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Факультет економіки і Кафедра аудиту та державного підприємництва контролю ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ ТИМЧАСОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” зі спеціальності 7.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (0708 – Екологія)» Вінниця 2010 Автор: Фостолович В. А. Екологічний менеджмент і аудит....»

«УДК 658.155 Л. М. Дзюбенко, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ВИТРАТ — ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто комплексну раціоналізацію ціноутворення і витрат підприємств у контексті збереження їхньої прибутковості. На основі впливу зміни цін і витрат підприємства розкрито підвищення чи зниження прибутковості його виробництв з урахуванням різних чинників, стадій і структури вартості....»

«УДК 551.508 : 630.551.579 І.Г. Грушка ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ВПҐ-4Ц Подано наукові основи методу вимірювання вологості матеріалів і середовищ, покладеного в основу розробки нового кондуктометричного приладу на принципах кондуктометра. Він призначений для експрес-вимірювання вологості і температури ґрунту. Описано цифровий вимірювальний пристрій, конструкція запатентованого переносного і стаціонарного датчика вологості ґрунту, які захищені українською та міжнародною заявкою на винахід....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»