WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання Тернопіль «Астон» Політична економія. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний

університет

Кафедра економічної теорії

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Навчально-методичний посібник для студентів

денної форми навчання

Тернопіль

«Астон»

Політична економія. Навчально-методичний посібник для

студентів денної форми навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, кафедра

економічної теорії / «Астон», 2009. – 96 с.

Автори-упорядники:

канд.екон.наук, доцент Ковальчук В.М., канд.екон.наук, доцент, почесний професор ТНЕУ Сарай М.І.

Участь у підготовці матеріалів також взяли:

д-р екон.наук, професор Козюк В.В., канд.екон.наук, доцент, почесний професор ТНЕУ Березюк Р.М., канд.екон.наук, доценти Вербінський М.М., Вергелес Т.І., Заклекта О.І., Фаріон М.М., Чирак М.В., Шиманська О.П., викладачі Сліпченко Т.О., Хартоняк Г.Ф.

Відповідальний за випуск:

зав.кафедри, д-р екон.наук, професор Козюк В.В.

Рецензенти:

д-р екон.наук, професор Гуцал І.С., д-р екон.наук, професор Кириленко О.П.

(Тернопільський національний економічний університет) Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Тернопільського національного економічного університету.

Посібник розглянуто і рекомендовано до друку кафедрою економічної теорії ТНЕУ 25 лютого 2009 р., протокол засідання кафедри № 9.

Розглянуто і рекомендовано до друку навчально-методичною радою факультету фінансів ТНЕУ 27 лютого 2009 р., протокол № 7.

© Кафедра економічної теорії ТНЕУ, м. Тернопіль, ММІХ.

© Видавництво ТзОВ «Астон», м. Тернопіль, ММІХ.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО ДО СТУДЕНТА

Даний посібник покликаний допомогти студентам опанувати складні проблеми політичної економії, без чого не можна стати каліфікованим бакалавром, спеціалістом або магістром – бухгалтером чи аудитором, фінансистом чи податківцем, банкіром чи митником, менеджером або маркетологом, знавцем валютної або страхової справи. Досконало знати політичну економію зобов’язані усі, хто хоче присвятити своє життя діяльності у сфері економіки. Ця навчальна дисципліна закладає наукові основи усіх економічних і управлінських спеціальностей, розкриває зміст фундаментальних економічних понять, принципів і законів, без розуміння яких неможливо стати справжнім економістом.

Мета вивчення політичної економії полягає у формуванні системи економічних знань про суспільну форму виробництва, проблему ефективного використання обмежених економічних ресурсів, господарський вибір економічних суб’єктів та їх господарську поведінку, основи ринкової економіки, вихованні ринкового економічного мислення студентів, засвоєнні ними основних економічних законів, принципів та категорій, виробленнівміння застосувати отримані знання на практиці.

Метою вивчення дисципліни також є засвоєння основних методів економічних досліджень як методологічної основи у вивченні конкретних економічних дисциплін з врахуванням твоєї спеціалізації та майбутньої фахової діяльності.

Завдання курсу полягає в одержанні систематичних теоретичних знань в галузі економіки на лекціях, семінарських заняттях, консультаціях, під час самостійної та індивідуальної роботи під керівництвом викладачів і практичних навичок у їх застосуванні. У процесі вивчення курсу студент повинен засвоїти методологію економічних досліджень для розуміння тих ринкових перетворень, що відбуваються у національній економіці, виробити вміння здійснювати економічний аналіз та робити практичні висновки. Студент повинен опанувати загальні засади економічного життя суспільства, закономірності розвитку та функціонування економічної системи, вивчити механізм дії економічних законів і принципів, використання їх людьми у господарській діяльності, з’ясувати роль політичної економії у формуванні економічної політики та економічному регулюванні.

Посібник складається з кількох розділів: програми курсу, планів семінарських занять, переліку навчальної літератури, методичних порад стосовно ведення економічного словника, підготовки індивідуальних навчально-дослідних завдань та їх тематики, тематики і методичних порад до курсової роботи з політичної економії.

Програма курсу знайомить з проблемами, які ти повинен опанувати, вивчаючи політичну економію. Плани семінарських занять містять ключові питання відповідних тем навчального курсу. Для глибокого вивчення матеріалу, закріплення найважливіших понять і категорій у кожній темі семінарських занять виділено основні поняття і терміни до економічного словника, який повинні вести усі студенти без виключення.

Опанування предмета політичної економії відбувається на лекціях, семінарських заняттях і у процесі самостійної роботи над курсом.

Лекція є важливою формою навчання. Курс лекцій охоплює увесь навчальний курс політичної економії. Студенти повинні працювати, ведучи конспект лекцій, який стає основою вивчення предмета. Конспект лекцій може виконуватись у різних формах – від детального плану лекції з тезами основних положень до повного викладу усіх думок лектора.

Однак останній випадок практично виключає творчу роботу студента під час заняття, та й записати усі положення лекції надзвичайно важко. Тому потрібно вчитися конспектувати усний виклад курсу, виділяючи основні проблеми і положення, скорочуючи запис загальноприйнятих термінів.

Конспект лекцій є обов’язковим атрибутом роботи над курсом політичної економії.

Семінарське заняття покликане шляхом обговорення питань теми закріпити знання, виявити правильне розуміння економічних понять, категорій, законів і принципів, навчить студентів робити логічні висновки, пов’язувати їх з конкретними явищами і процесами економічного життя, розв’язувати задачі і виконувати практичні завдання, давати навички роботи з тестами. Тому для роботи на семінарському занятті кожному студентові буде потрібен зошит для семінарських занять. На семінарах він повинен використовувати також економічний словник, регулярно доповнюючи і уточнюючи його положення.

Самостійна робота є основною формою опанування курсу політичної економії. Даний посібник укладено так, щоб якнайбільше допомогти студентам у самостійній роботі над курсом. Це стосується і переліку основної і додаткової літератури та економічних понять і категорій, і методичних порад до ведення економічного словника, і деталізованих планів семінарських занять, і програми курсу, у якій ще більш деталізовано визначаються проблеми, і тематики самостійної роботи для якісної підготовки до заліків та екзаменів, а також підготовки курсової роботи.

Під час самостійної роботи над курсом політичної економії студенти мають використовувати як рекомендовану навчальну літературу, так і конспект лекцій, економічний словник, виконувати відповідні практичні і тестові завдання, розв’язувати задачі, писати курсову роботу.

Індивідуальна робота студентів спрямована на виконання творчих завдань з елементами наукового пошуку. У посібнику поміщено методичні поради до виконання цих завдань, а також їх тематика.

У процесі вивчення курсу політичної економії студенти деяких факультетів складають залік. Іспит складають усі без виключення студенти після завершення навчального курсу. На четвертому курсі усі студенти складають державний іспит з економічної теорії, який включає питання як політичної економії, так і історії економіки та економічних вчень, мікроекономіки та макроекономіки.

При вивченні політичної економії будуть застосовуватися такі методи оцінювання набутих знань: поточне опитування, дискусійне обговорення проблем на семінарських заняттях; поточне тестування за окремими темами і модулями; письмові контрольні роботи по кожному навчальному модулю; захист навчального проекту (рефератів та наукових студентських робіт); письмовий екзамен з курсу політичної економії.

Підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) з політичної економії визначається як середньозважена величина, у залежності від частки кожної складової залікового кредиту, що показано у таблиці.

–  –  –

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Базовий підручник Економічна теорія: політична економія.

Підручник / За ред. С.І.Юрія; авторський колектив: Юрій С.І., Буян І.В., Березюк Р.М., Бобко В.І., Вербінський М.М., Вергелес Т.І., Возьний К.З., Гвоздецький І.О., Заклекта О.І., Кириленко В.В., Ковальчук В.М., Михальчук І.Р., Сарай М.І., Фаріон М.М., Хартоняк Г.Ф., Чирак М.В., Шиманська О.П. – К.: Кондор, 2009.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Додаткова навчальна література Вступ до економічної теорії: Підручник / За ред. З.Ватаманюка. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2007.

Економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008.

Загальна економічна теорія: політична економія. Підручник. У 2-х част. / За ред. І.В.Буяна, В.М.Ковальчука. – Тернопіль: Лідер, 1998-2005.

Ковальчук В.М. Політична економія. Курс лекцій. – Тернопіль: Астон, 2009.

Леоненко П.М., Черепкіна О.І. Сучасні економічні системи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х тт. – М.: Инфра-М, 2007.

Макроекономіка та макроекономічна політика. Навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. – К.:

Знання, 2007 / Тернопіль: Економічна думка, 2007.

Манків Н.Г. Макроекономіка. – Львів, 2000.

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер, 2002.

Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. Л.Ю.Мельника. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / За ред. Г.Н. Климка. – К.: Вища школа, 2002.

Самуэльсон П. Экономика. В 2-х част. – М.: Алгон, 1993.

Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. – К.: Основи, 1995.

Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухно. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1997.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

(70 годин) Завдання лекційного курсу полягає у викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом системи політичної економії як науки, її методологічних і теоретичних принципів, формування у них уявлень про суть та механізм функціонування економічної системи в цілому та окремих її елементів, засвоєння цілісної системи економічних знань. Більшість лекцій викладається проблемно – у розрахунку на попередню самостійну роботу студентів над спеціально підготовленим для цього курсом лекцій.

ПРОГРАМА КУРСУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

ВСТУП Тема 1. Політична економія як наука Об’єкт дослідження економічної теорії. Економіка – основа життя людини і суспільства. Виробництво як процес: його технічна і суспільна сторони.

Економічні ресурси і фактори виробництва. Життєві блага або економічний продукт. Структура економічного продукту. Інвестиційні і споживчі блага в структурі продукту.

Позитивний аспект предмету політичної економії. Людина в економіці. Людські потреби і економічні відносини. Соціально-економічні відносини. Економічний зміст власності. Типи і форми власності. Організаційно-економічні відносини. Поділ і кооперація праці, організація і технологія суспільного виробництва.

Нормативний аспект предмету політичної економії. Проблема економічного вибору і крива виробничих можливостей (крива трансформації). Об’єктивні основи розробки ефективної економічної політики.

Економічні категорії, закони і принципи та їх значення для пізнання економічних процесів і явищ.

Визначення предмету політичної економії та його сторін. Функції політичної економії. Політична економія і економічна теорія. Макроекономіка та мікроекономіка. Політична економія та економікс.

Методи пізнання економічних явищ і процесів.

Тема 2. Економічні системи Економіка і науково-технічний прогрес (НТП).

Еволюційна і революційна форми НТП. Вплив НТП на зміст, продуктивну силу, інтенсивність і якість праці. Поняття технологічного способу виробництва. Сучасна НТР та її вплив на спосіб виробництва. Доіндустріальний, індустріальний і постіндустріальний типи технологічного способу виробництва.

Формування «інформаційного» суспільства і поява «нової економіки».

Поняття економічної системи та її елементів. Економічні категорії і закони розвитку економічних систем. Типи економічних систем, їх порівняльний аналіз. Господарський кругообіг в економічній системі.

Ринкова економіка, її види і сучасні моделі. Планова (командно-адміністративна) економічна система та її моделі. Особливості економічної системи трансформаційного типу. Типи перехідних (транзинтивних) економік. Еволюція економічних систем і проблеми становлення сучасної цивілізації та економічної єдності світу.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 3. Товарний тип виробництва – основа ринкової економіки Поняття, зовнішні ознаки і визначальні риси ринкової системи. Ринок як економічна категорія. Ринкова структура та інфраструктура.

Товарне виробництво як детермінанта ринкової економіки. Суть і причини виникнення товарного виробництва. Товарний і натуральний типи господарства та особливості їх взаємоз’вязку на різних етапах еволюції економічних систем. Товарне господарство і командна (планова) економіка. Проблеми формування суб'єктів товарного виробництва за умов ринкової трансформації вітчизняної економіки: приватизація, реструктуризація і корпоратизація господарських структур.

Товар та його властивості. Економічний зміст категорії «товар». Корисність, або споживна вартість, як властивість товару. Мінова вартість, як властивість товару. Визначення економічної природи мінової вартості за концепцією витрат праці. Вартість і закон вартості товару. Визначення економічної природи мінової вартості за концепцією корисності. Оптимальний вибір споживача. Поняття граничної корисності блага. Цінність і закон спадної цінності товару.

Кардиналістська і ординалістська версії граничної корисності блага.

Умови рівноваги споживача за кардиналістською версією. Умови рівноваги споживача за ординалістською версією корисності. Гранична норма заміщення. Криві байдужості, лінія бюджетних обмежень та їх графічний вираз.

Тема 4. Теорія грошей і грошового обігу Закономірності виникнення і суть грошей.

Походження і суть грошей за металістичною, номіналістичною і кількісною теоріями. Товарна версія виникнення і суті грошей. Товарні і символічні гроші.

Функції товарних і символічних грошей.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2008. Вип. 39. С.134-142 Ser. econ. 2008. Vol. 39. P.134-142 УДК 338.45.01 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ О. Длугопольський Тернопільський національний економічний університет 46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11 Розглянуто роль інститутів публічного сектора в реалізації державної політики в умовах становлення демократичного суспільства. Виокремлено базові вектори...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко МИТНА СПРАВА ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 67.9я73 УДК 339.543:342.951(075.8) Д 79 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1632 від 07.07.2008) Рецензенти: Дудла І. О. — доктор технічних наук, професор, завідувач...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ЕкОНОМіЧНА тЕОРія” (для молодших спеціалістів) Київ 200 Підготовлено викладачем В. М. Микитенко Затверджено на засіданні циклової комісії менеджменту (організація виробництва) Деснянського економіко-правового технікуму при МАУП (протокол № 9 від 06.07.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Микитенко В. М. Навчальна програма дисципліни “Економічна теорія” (для молодших спеціалістів). —...»

«УДК 658.330.356 В.І. Довбенко Національний університет “Львівська політехніка” УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ © Довбенко В.І., 2013 Розглянуто перспективи формування конкурентоспроможного потенціалу розвитку вітчизняних підприємств. Досліджено умови підвищення конкурентоспроможності, критерії та чинники впливу на процеси інноваційного розвитку підприємств за умов глобалізації. Запропоновано модель розвитку підприємства із врахуванням вимог...»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра банківської справи ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Для студентів 4 курсу спеціальності “Банківська справа” денної форми навчання Суми “Ініціатива” УДК 004:336.71 И7 Рекомендовано методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 4 від 21.12.2000 р. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 4 від...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.6 факторів, чинників та елементів, які у своєму зв'язку зумовлюють, спрямовують та підтримують зусилля, що витрачає людина в своїй діяльності. Послідовність перебігу та внутрішня будова мотивування зумовлює спонукальні причини трудової поведінки, причини її виникнення та очікувані наслідки. Література 1. Загальні основи економічної теорії : навч. посібн. / Л.В. Заглинська, М.К. Матусевич, І.О. Самборський. – К. : Вид-во НМЦВО, 2002. – 408 с. 2....»

«Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра банківської справи НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Методичні вказівки Для студентів V курсу спеціальності “Банківська справа” – 07.050.105 Суми Ініціатива УДК 336.71(073) Н27 Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 4 від 28.11.2000 р. Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри банківської справи, протокол № 2 від 11.10.2000 р. Укладачі: доктор економічних наук, професор...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ аналітична доповідь КИЇВ-2010 Держава та регіони: від патерналізму до партнерства. Аналітична доповідь – К.: НІСД, 2010. – 30 с.Автори: Біла С.О., д.держ.упр., проф. – керівник авторського колективу Шевченко О.В., к.е.н. Жук В.І. Кушнір М.О., к.держ.упр. Молдован О.О. Засадко В.В. Бабець І.Г., к.е.н. Доповідь підготовлено до засідання „круглого столу” 18 листопада 2010 р. При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ІМІджологІя” (для спеціалістів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри політології С. О. Масюк Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Масюк С. о. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Іміджологія” (для спеціалістів). — К:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»