WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять і самостійної роботи Для студентів спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” всіх форм ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Методичні рекомендації

щодо проведення семінарських занять

і самостійної роботи

Для студентів

спеціальності “Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності”

всіх форм навчання

Суми

УАБС

УДК 339.9.0

М6

Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи, протокол № 8 від 29.03.02 Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри управління і зовнішньоекономічної діяльності, протокол № 7 від 06.03.02

Укладачі:

кандидат економічних наук О.М. Костюк;

О.В. Чуйко Рецензент кандидат економічних наук, доцент З.В. Назаренко Відповідальний за випуск доктор економічних наук, професор С.М. Козьменко М66 Митне регулювання: Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять і самостійної роботи / Уклад.: О.М. Костюк, О.В. Чуйко. – Суми:

УАБС, 2002. – 22 с.

Методичні рекомендації підготовлені відповідно до навчальної програми курсу “Митне регулювання”. Видання містить програму курсу, методичні вказівки щодо написання контрольних робіт, плани семінарських занять, список літератури, питання до заліку та теми реферативних робіт. Призначені для студентів спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” всіх форм навчання.

УДК 339.9.012 © Українська академія банківської справи, 2002 ЗМІСТ ВСТУП

ЗМІСТ КУРСУ ЗА ТЕМАМИ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП При всьому різноманітті та складностях історичних доль сучасних держав митниця була і залишається їхнім невід’ємним атрибутом.

Її особливе місце і заслуги в здійсненні митного протекціонізму, забезпеченні доходів державної скарбниці, регулюванні зовнішньої торгівлі, економічного клімату в країні, боротьбі з контрабандою визнані в усьому світі. Тому задачі вивчення, осмислення призначення і ролі митниці, всіх аспектів її діяльності мають універсальний характер і важливе значення. З переходом української економіки на шлях ринкових відносин значення митних органів у житті держави різко зросло, що обумовлено необхідністю сприяння зміцненню світових господарських зв’язків, адаптації національної економіки до світових стандартів, формуванню нових підходів у веденні міжнародного бізнесу.

Предметом курсу є система й організація митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Мета курсу –засвоєння основ митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, основних напрямків митної політики, порядку й умов переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів, стягнення митних платежів, митного оформлення і митного контролю, складання документів, необхідних для митних цілей.

До задач курсу належить: ознайомлення студентів з правовим забезпеченням митної справи, формування практичних навичок оформлення митних документів.

Контроль засвоєння: залік.

Область застосування: у сфері зовнішньоекономічної діяльності та здійснення митного оформлення товарів.

Курс “Митне регулювання” складається з п’яти основних тем. У процесі вивчення дисципліни студенти повинні не тільки засвоїти матеріал, отриманий на лекційних заняттях, але й самостійно розглянути окремі питання курсу. Закріплення матеріалу здійснюється на семінарських заняттях. Перевірка отриманих знань здійснюється у вигляді самостійних робіт, які студенти повинні виконати у вільний від навчання час. Після вивчення курсу студенти повинні скласти залік і виконати контрольну роботу (для студентів заочної форми навчання).

–  –  –

Українська академія банківської справи

ЗМІСТ КУРСУ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Місце митного регулювання в системі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Інституційно-організаційна структура системи державного регулювання ЗЕД. Напрямки державного регулювання: сертифікація, ліцензування, квотування, реєстрація контрактів, митно-тарифне, валютне та грошово-кредитне регулювання.

Поняття, зміст і мета митного регулювання. Принципи організації митної справи в Україні. Нормативна база, що регламентує здійснення митного регулювання. Система митних органів в Україні.

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО

ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,

ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

2.1. Основні принципи організації митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів Сутність і зміст митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів. Основні нормативні документи, що регулюють питання переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів.

Акредитація підприємств у митних органах. Послуги митних брокерів щодо представлення інтересів підприємства у митних органах.

2.2. Типова процедура проходження митного оформлення товарів і транспортних засобів Оформлення попереднього документу як передумова перетину митного кордону товарами і транспортними засобами. Різновид попереднього документу (попереднє повідомлення, попередня вантажна митна декларація, акцизна декларація) залежно від категорії товару, що переміщується через митний кордон. Контроль за доставкою товарів до митниці призначення. Термін доставки.

Оформлення на митниці призначення. Заповнення вантажної митної декларації. Документи, необхідні для оформлення товару на митниці.

2.3. Збереження товарів під митним контролем до завершення процедури митного оформлення Умови збереження товарів на складі митниці, на складі підприємства. Подовження терміну перебування вантажу під митним контроУкраїнська академія банківської справи 6 лем. Митний ліцензійних склад. Законодавство України про відкриття митного ліцензійного складу і умови збереження товарів. Оформлення товарів для зберігання під митним контролем.

2.4. Митні режими і умови їх застосування Митні режими як засіб митного регулювання. Види митних режимів. Випуск у вільний обіг, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове вивезення (ввезення), переробка під митним контролем, митний склад, вільна зона, магазин безмитної торгівлі тощо. Законодавство про умови застосування митних режимів (Митний кодекс України). Особливості митного оформлення залежно від митного режиму.

2.5. Застосування вантажної митної декларації (ВМД) ВМД як основний документ, який використовується при митному оформленні товарів і транспортних засобів. Характеристика основних розділів ВМД. Документи, необхідні для митного оформлення та митного контролю із застосуванням ВМД. Послідовність митного оформлення і митного контролю із застосуванням ВМД.

ТЕМА 3. Товарна номенклатура ЗЕД та її практичне застосування

3.1. Сутність товарної номенклатури та її зв’язок із класификацією товарів Товарна номенклатура ЗЕД як складовий елемент митної справи.

Сутність понять “товарна номенклатура”, “класифікація товарів”, “система класифікації”, “класифікаційні ознаки” Основні класифікаційні системи і товарні номенклатури, що використовуються в практиці міжнародної торгівлі. Загальна характеристика основних товарних номенклатур. Характерні ознаки, покладені в основу класифікації. Брюссельська товарна номенклатура. Мінімальний список товарів для статистики міжнародної торгівлі.

3.2. Еволюційне формування і вдосконалення класифікаційних систем Єдина товарна номенклатура зовнішньої торгівлі (ЄТН ВТ СЕВ).

Характеристика структури ЄТН ВТ СЕВ. Стандартна міжнародна класифікація ООН (СМТК). Номенклатура ради митного співробітництва (НРМС). Комбінована номенклатура Європейської економічної спільноти. Гармонізована система опису і кодування товарів (ГС).

Історія створення гармонізованої системи (ГС). Характеристика товарної номенклатури ГС. Структура ГС. Принципи кодування. Пояснення до ГС. Збірник класифікаційних рішень по ГС. ГС як основа комбінованої номенклатури ЄС (КН ЄС).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Українська академія банківської справи

3.3. ТН ЗЕД у діяльності митних органів Роль товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності у діяльності митних органів. Технологія знаходження коду товара відповідно до ТН ЗЕД СНГ.

Українська класифікація товарів для зовнішньоекономічної діяльності як основа для проведення системи заходів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

ТЕМА 4. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Тарифні методи в системі державного регулювання ЗЕД Зародження тарифів. Поняття “митний тариф”. Взаємозв’язок мита і тарифу. Характер митних тарифів.

Економічна природа мита та його функції. Митно-тарифна політика і митні доходи. Вплив митної політики на розвиток торгівлі.

Урахування вимог ГАТТ/СТО та інших міжнародних і регіональних організацій при формуванні мита. Закон про єдиний митний тариф. Міжнародне значення закону. Реалізація закону в сучасних умовах.

Вплив мита на ефективність національної економіки, стан національного виробництва, прибутки держави і внутрішні ціни.

4.2. Митна вартість і методи її вимірювання Загальне поняття митної вартості та її функціональне призначення. Нормативна база оцінки товарів для митних цілей. Система методів визначення митної вартості, порядок і зміст її контролю. Особливості визначення митної вартості для окремих митних режимів. Методи визначення митної вартості товарів за ціною угоди з товарами, що ввозилися, за ціною угоди з ідентичними та однорідними товарами, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості, резервним методом.

4.3. Митні платежі: види, ставки, способи оплати Сутність митних платежів, їхнє значення, основні функції. Види митних платежів, стягнутих з юридичних осіб. Митний збір за митне оформлення, порядок його нарахування, ставки, звільнення від оплати.

Види мита залежно від виду ставок: адвалерні, специфічні, комбіновані. Ставки мита залежно від країни походження: преференційні, базові, максимальні.

Українська академія банківської справи 8

Умови надання преференцій при нарахуванні мита, порядок визначення країни походження товарів. Сезонне мито. Особливі мита:

компенсаційне, антидемпінгове, спеціальне.

Звільнення від сплати мита. Акциз. Перелік підакцизних товарів.

Ставки. Порядок нарахування акцизу на імпортні товари. Застосування марок акцизного збору: порядок продажу марок акцизного збору, вивіз марок акцизного збору, порядок маркірування підакцизних товарів, начислення і сплата платежів при митному оформленні товарів, маркірованих маркою акцизного збору.

Податок на додану вартість. Порядок нарахування. Ставки. Особливості стягнення ПДВ на імпортовані в Україну товари.

Митні платежі в різних митних режимах. Нарахування митних платежів. Порядок заповнення графи 47 вантажної митної декларації.

Способи оплати митних платежів: розрахунок плати за надання відстрочення митних платежів, розрахунок плати за надання розстрочки митних платежів, санкції за несплату митних платежів.

4.4. Організація валютного контролю Валютна політика і валютне регулювання. Суб’єкти і об’єкти валютних відносин і валютного регулювання. Організація валютного контролю. Мета і основні напрямки валютного контролю. Митні органи в системі валютного контролю. Контроль за валютними операціями при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності.

ТЕМА 5. МЕТОДИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

У СИСТЕМІ МИТНОЇ СПРАВИ

(для самостійного вивчення) Поняття нетарифних обмежень. Класифікація нетарифних обмежень. Паратарифні міри. Міри контролю над цінами. Фінансові міри.

Міри кількісного контролю. Технічні міри.

Світова практика застосування нетарифних обмежень: ефективність і масштаби застосування. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1

МІСЦЕ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕД

Методичні рекомендації Проводити зовнішньоекономічну діяльність набагато складніше, ніж підприємницьку діяльність у межах України. Щонайменше необхідно ознайомитися з роботою митниці – фіскально-правоохоронного органу на кшталт податкової. Митні органи є одним з найважливіших Українська академія банківської справи елементів в ієрархічній структурі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю, на який покладається здійснення функцій контролю, регулювання, оподаткування, ведення статистики та ін.

Нормативно-правова база митної справи є складовою правового кола регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в Україні.

Питання для обговорення

1. Характеристика основних напрямків державного управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання. Влив державного регулювання на структуру зовнішньої торгівлі.

1. Діяльність митних органів у рамках державної стратегії управління ЗЕД.

2. Законодавча регламентація митної справи в Україні.

3. Принципи формування взаємовідносин суб’єктів ЗЕД та митних органів.

Семінар 2

ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО

ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,

ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

Методичні рекомендації До компетенції митних органів належить регламентація процедури перетину кордону, здійснення митного контролю й оформлення, здійснення контролю за доставкою товарів і транспортних засобів у митниці призначення. Від моменту перетину кордону і до моменту оформлення імпортного вантажу у вільний обіг минає певний час, адже останнє відбувається за місцем реєстрації суб’єкта ЗЕД – отримувача вантажу. Після фактичного надходження товару до митниці призначення суб’єкт ЗЕД має нагоду вибрати один із трьох варіантів, де і як зберігатиметься товар до завершення митної процедури.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ВІСНИК КНУТД №1 2012 р. Проблеми економіки організацій та управління підприємствами _ УДК 331.2. РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ТОЛОЧКО Л.Г., ЄЛІСЕЄВА А.Ю., ТИМОШЕНКО А.В., ТИМОШЕНКО Н.Л. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий Центр «Інформація» У статті запропонований підхід до відображення даних обліку робочого часу, які мають значення для нарахування заробітної плати в особливих та специфічних умовах праці, що забезпечує коректний розрахунок оплати праці Для...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«Національний лісотехнічний університет України Для досягнення стійкого розвитку глобальної еколого-економічної системи необхідно розробити програми стабілізації чисельності населення і оптимального обсягу промислового виробництва. Використанням екологічних технологій, раціонального споживання ресурсів і їх економії, дадуть змогу створити надійний фундамент стійкого розвитку суспільства в масштабах всієї планети. Концепція стійкого розвитку тісно переплітається з проблемами національних...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 339.138:336.71.078.3 А.В. ЯРЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ У статті досліджено сучасні тенденції концентрації ринку банківських послуг в Україні. Розглянуто досвід об’єднання банківських структур, визначено провідні переваги та недоліки концентрації банківського капіталу, обґрунтовано...»

«Хорунжак Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 277-286. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12knmntt.pdf. УДК 338:658 JEL Classification: H12, O18 Надія Хорунжак Тернопільський національний економічний університет вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46000, Україна, e-mail: nadija-choru@mail.ru к.е.н., доц.,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи У 2 частинах Частина І Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9(073) М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “ОБЛІК І АУДИТ” (для магістрів) Київ 2004 Підготовлено кандидатами економічних наук, професорами М. Ф. Базасем і В. Г. Жилою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1 від 17.09.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Базась М. Ф., Жила В. Г. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “Облік і...»

«Ч. 1 // Компас промислової реструктуризації. – №1. – 2003. – С. 1–13. 6. Черторижський В. М. Кластер як ефективна форма організації рекреаційної діяльності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Збірник наукових праць). – Вип. 3 (71)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – 546 с. 7. Чужиков В. І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний...»

«Економічні науки УДК 339.138:64 Л. О. ІВАНОВА Львівська комерційна академія СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ТА ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового готельного бізнесу, узагальнено теоретико-практичні підходи до використання інструментарію концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі. Визначено проблеми та перспективи їх застосування у готельному господарстві України. The article overlooks...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни “ПІДПРИЄМНИЦТВО В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською та доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 12 від 29.05.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»