WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИЧНІ рЕкОМЕНДацІї ЩОДО ЗаБЕЗПЕЧЕННЯ СаМОСТІЙНОї рОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ОПОДаТкуваННЯ ЗОвНІшНьОЕкОНОМІЧНОї ДІЯльНОСТІ” (для бакалаврів) Київ200 ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ рЕкОМЕНДацІї

ЩОДО ЗаБЕЗПЕЧЕННЯ СаМОСТІЙНОї

рОБОТИ СТуДЕНТІв

з дисципліни

“ОПОДаТкуваННЯ

ЗОвНІшНьОЕкОНОМІЧНОї ДІЯльНОСТІ”

(для бакалаврів)

Київ200

ПідготовленовикладачемкафедрифінансівтастатистикиІ. В. Тропіною

ЗатвердженоназасіданнікафедрифінансівтастатистикиМАУП

(протокол№3від07.09.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Тропіна І. в. Методичнірекомендаціїщодозабезпеченнясамостійноїроботистудентів здисципліни“Оподаткуваннязовнішньоекономічноїдіяльності”(длябакалаврів).—К.:МАУП,2008.—40с.

Методичнірекомендаціїмістятьпояснювальнузаписку,тематичнийплан, змістсамостійноїроботиздисципліни“Оподаткуваннязовнішньоекономічноїдіяльності”,методичнівказівкидовиконанняконтрольноїроботи,теми рефератів,завданнядлясамостійноїроботистудентів,ситуаційнізавдання, контрольніпитання,атакожсписоклітератури.

© МіжрегіональнаАкадемія управлінняперсоналом(МАУП),2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальними планами підготовки фахівців економічних спеціальностейпорядзаудиторнимизаняттямипередбачаєтьсясамостійнароботастудентів,якаєневіддільноюскладовоюнавчального процесу.Усвітовійосвітнійпрактицісамостійнароботастудентівє домінуючою.

Метасамостійноїроботистудентів—закріпитизнання,здобуті студентами на лекціях, на інших видах аудиторних занять, самостійноопануватитеоретичнізнаннязфаховихдисциплінінабути навичок вирішення практичних завдань, що виникають у процесі господарськоїдіяльності.

Дляконтролюзнань,передбаченногонавчальнимипланами,застосовуютьконтрольнітакурсовіроботи,написаннярефератів,проходженнянавчальноїтавиробничоїпрактики,розв’язаннязавдань ітестів.Вонитакожможутьвикористовуватисястудентамидлясамоконтролюприпідготовцідозаліківтаіспитів,длясамостійного вивченняосновтеоріїоподаткуваннязовнішньоекономічноїдіяльності, методики та організації оподаткування окремих зовнішньоекономічнихоперацій.

Студенти,якіберутьучастьунауково-досліднійроботі,можуть такожпідготуватидоповідьнанауково-практичнуконференцію.

Метаметодичнихрекомендацій—допомогтистудентамвсамостійномузасвоєніякохоплених,такінехопленихвповномуобсязі темдисципліни“Оподаткуваннязовнішньоекономічноїдіяльності” аботем,якіневключенідонавчальної(робочої)програми,алемаютьважливезначення.

В Україні з розвитком ринкової економіки розширюються економічнізв’язкизіншимидержавамисвіту,щосприяєподальшому розвитку зовнішньоекономічних операцій. Нині майже кожне підприємствоздійснюєрозрахункитаіншіопераціїзпідприємствами іноземнихдержав.

Фінансову базу кожної країни забезпечує її податкова система.

Водночас податкова система є головним знаряддям економічної політикидержави.ВУкраїніфункціонуєівдосконалюєтьсяподатковасистема,якавумовахринковоїекономікистворюєможливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності та валютно-господарської самостійності підприємств і об’єднань усіх форм власності.

Мета вивчення дисципліни—ознайомитисязосновнимипринципами проведення податкової політики у зовнішньоекономічній діяльності,набутивміньінавичокорганізаціїіплануванняоподаткуваннязовнішньоекономічноїдіяльності,усвідомитирольподатків таобов’язковихплатежівурегулюванніміжнароднихекономічних відносин, опанувати методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності,методикурозрахунківподатковихзобов’язань.

Предметом та об’єктами дисципліни є питання з оподаткування імпортних, експортних, бартерних операцій, операцій з давальницькоюсировиною,операційзіноземнимиінвестиціями,атакож контрольмайнатаіншихцінностейпідприємствУкраїни,щознаходятьсязакордоном.

Основні завдання дисципліни:

•датистудентамспеціальнізнаннятанавчитисамостійноорієнтуватисяуподатковійсистеміУкраїнизметоюпрактичногоїх застосування при організації та здійсненні зовнішньоекономічноїдіяльності;

•навчитиробитирозрахункимитнихплатежів;

•навчитиправильновизначаючибазуоподаткування,користуватись законодавчою базою з питань зовнішньоекономічної діяльності, розраховувати податкові зобов’язання при проведеннізовнішньоекономічнихоперацій;

•сформуватиуміннявизначатимитнувартістьякбазуоподаткування,ознайомитизвидамиштрафнихсанкційзапорушеннявалютногозаконодавстватаметодикоюрозрахункуштрафнихсанкцій.

Змістові модулі:

1.Основи теорії оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

2. Методика та організація оподаткування окремих зовнішньоекономічнихоперацій.

Першиймодульпередбачаєвивченнянауково-методичнихзасад теоріїоподаткуваннязовнішньоекономічнихоперацій,інформаційного забезпечення, визначення ролі економічного контролю у боротьбізпорушеннямиуфінансово-господарськійсфері.

Другий модуль передбачає розкриття методики та організації процесуоподаткуванняокремихзовнішньоекономічнихоперацій.

Вивчення дисципліни “Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності”єнеобхідноюскладовоюупідготовціекономістіввищої кваліфікації,фахівцівзбухгалтерськогооблікутааудиту,фінансів, банківськоїсправи,правознавстватаін.

ВідповіднодовимогнавчальногопроцесувМАУПіснуєсистема поточногоіпідсумковогоконтролюдляоб’єктивноїоцінкиіперевіркирівняякісногозасвоєннязнаньстудентами.

Упроцесівивченнякурсу“Оподаткуваннязовнішньоекономічноїдіяльності”поточнийконтрользнаньздійснюєтьсяпротягомсеместрузатакиминапрямами:

•систематичністьіактивністьроботистудентанасемінарських іпрактичнихзаняттях;

•оцінювання виконання завдань для самостійного опрацювання.

Рівеньзасвоєннякурсувціломуздійснюєтьсяшляхомпідсумковогоконтролю(складаннюзалікучиіспиту).

Допускдозалікучиекзаменівотримуютьстуденти,якінемали пропусківзанятьінезадовільнихоцінокпоточногоконтролюпротягомсеместруабоперездалисвоюзаборгованість.

Іспитпроводитьсявуснійабописьмовійформінаосновіекзаменаційнихбілетів,затвердженихкафедрою.

Вивчення дисципліни “Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності”пов’язанезтакимипредметами,як“Податковасистема”, “Фінанси”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фінансовий менеджмент”, “Міжнародні фінанси”, “Ціноутворення”, “Бухгалтерськийобліктааудит”,“Макроекономіка”.

При вивченні дисципліни студент повинен користуватись літературоюякнормативною,такіспеціальною.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

“ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ” № Назвазмістовогомодуляітеми пор.

Змістовий модуль І. Основи теорії оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 1Рольподатківусистеміфінансовихінструментів регулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності 2 Міжнародніугодизпитаньоподаткування:типи,значення, порядокзастосування 3 Інформаційнетатехнічнезабезпеченняоподаткування операційЗЕД 4 Забезпеченнядотриманняподатковоготавалютного законодавстваусферіЗЕД  ОрганізаціявдосконаленняоподаткуванняопераційЗЕД Змістовий модуль ІІ. Методика та організація оподаткування окремих зовнішньоекономічних операцій  Оподаткуванняприбутку,одержаноговідздійсненняЗЕД 7 Особливостісправлянняподаткунадоданувартість приздійсненніЗЕД 8 Справлянняакцизногозборуприімпортно-експортних операціях 9 ОподаткуваннябартернихопераційприздійсненніЗЕД 10 ОподаткуваннялізинговихопераційусферіЗЕД 11 Оподаткуванняопераційздавальницькоюсировиною приздійсненніЗЕД 12 Особливостіоподаткуваннядоходівфізичнихосіб, одержанихзамежамимитноїтериторіїУкраїни 13 Митніплатежітапорядокїхвизначення.

14 Оподаткуванняміжнароднихоперацій фінансово-інвестиційноїдіяльності

Разомгодин:8

 ЗМІСТСАМОСТІЙНОЇРОБОТИ здисципліни

“ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ” Змістовий модуль І. Основи теорії оподаткування зовнішньоекономічної діяльності Тема1.Рольподатківусистеміфінансовихінструментів регулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності

1.Принципи,інструментитаметодирегулюванняЗЕДвумовах ринковоїекономіки.

2.Податкивсистеміметодіврегулюваннязовнішньоекономічної діяльності.

3.ПодатковаполітикаУкраїниусферізовнішньоекономічнихвідносинусучаснихумовах.

4.ОсновніпередумовиреформуванняподатковоїсистемиЗЕД.

.Оцінка та перспективи реформування податкової системи ЗЕД.

Література[2;7;10;13;1;20;21;42] Тема2.Міжнародніугодизпитаньоподаткування:типи, значення,порядокзастосування


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1.Недолікиміжнароднихподатковихугод.

2.Нормативно-правова база міжнародних угод з питань оподаткування.

3.Застосуванняміжнароднихугодзпитаньуникненняподвійногооподаткування.

4.ПроблемисистемногохарактерууподатковійсистеміЗЕД.

Література [;7;11;17;4] Тема3.Інформаційнетатехнічнезабезпечення оподаткуванняопераційЗЕД

1.Організація інформаційно-методичного забезпечення обліку ЗЕД.

2.Організація інформаційних систем з оподаткування операцій ЗЕД.

3.НапрямивдосконаленняоподаткуванняЗЕД.

4.Рольінформаціїприпроведенніподатковоїреформи.

.Обмін інформацією щодо забезпечення дотримання законодавстваусферіЗЕД.

Література [2;7;8;1;43] Тема4.Забезпеченнядотриманняподатковоготавалютного законодавстваусферіЗЕД

1.ГрупитавидизлочинівусферіоподаткуванняЗЕД.

2.ПричинивиникненняподатковихправопорушеньЗЕД.

3.Складовіелементи,характеристикапорушеньвалютногозаконодавства.

4.СпеціальніметодитаприйомирозкриттязлочинівусферіоподаткуванняЗЕД.

.Відповідальністьплатниківподатківзапорушенняподаткового законодавстваприздійсненніЗЕД.

Література [3;27;32;3;4] Тема5.Організаціявдосконаленняоподаткуванняоперацій ЗЕД

1.Впровадженнякомп’ютернихсистемзоподаткуванняоперацій ЗЕД.

2.НапрямивдосконаленняоподаткуванняЗЕД.

3.ПріоритетиреформуванняподатковоїсистемиусферіоподаткуванняЗЕД.

4.Заходи,щосприятимутьреформуваннюподатковоїсистеми.

.Етапиреформуванняподатковоїсистеми.

Література [12;41;42;44;49;0] Змістовий модуль ІІ. Методика та організація оподаткування окремих зовнішньоекономічних операцій Тема6.Оподаткуванняприбутку,одержаноговідздійснення ЗЕД

1.Усуненняекономічнонеобґрунтованихрозбіжностейміжнормами Закона і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

2.Стимулюванняінвестиційноїдіяльності.

3.Формадекларуванняподатку.

Література [1;4,;9;14;18;19;22] 8 Тема7.Особливостісправлянняподаткунадоданувартість приздійсненніЗЕД

1.ПільгищодоПДВ.

2.Порядокобчислення,сплатиподатку,відшкодуванняПДВ.

3.Запровадження податкової звітності в розрізі контрагентів в електронномувигляді.

Література [1;4;;9;14;18;19;23] Тема8.Справлянняакцизногозбору приімпортно-експортнихопераціях

1.Перелікпідакцизнихтоварів.

2.Наближеннямеханізмусправлянняакцизного збору довимог законодавства ЄС, а також приведення його у відповідність із вимогамиСОТ.

3.Формуваннясистемиакцизнихподатківзвикористаннямекономічнообґрунтованогорівняструктуриіставок.

Література [1;4;;9;14;18;19;33] Тема9.Оподаткуваннябартернихопераційприздійсненні ЗЕД

1.УніфікаціямитногозаконодавстваУкраїниатакожтермінологіївподатковомуімитномузаконодавстві.

2.Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедурВсесвітньоїмитноїорганізації(м.Кіото).

3.Бартернийконтракт,оцінкатоварівзабартернимконтрактом.

4.Механізмконтролюзаздійсненнямбартернихоперацій.

Література [1;4;;9;14;18;19;2] Тема10. ОподаткуваннялізинговихопераційусферіЗЕД

1.Податковерегулюваннялізинговихоперацій.

2.Досвідпровіднихкраїнсвіту.

3.Контрольлізинговихоперацій.

Література [1;4;;9;14;18;19;24;31] Тема11. Оподаткуванняопераційздавальницькою сировиноюприздійсненніЗЕД

1.Визначення,декларуваннятамитнеоформленняопераційздавальницькоюсировиною.

–  –  –

Тема12. Особливостіоподаткуваннядоходівфізичнихосіб, одержанихзамежамимитноїтериторіїУкраїни

1.Уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних осіб, одержанихнимиякнатериторіїУкраїни,такізаїїмежами.

2.Реалізація принципів прибуткового оподаткування, характернихдлясоціальнихдержав.

3.Удосконаленнясистемиоподаткуванняпасивнихдоходівзметоюстимулюванняінвестиційноїдіяльності.

Література [1;4;;9;14;18;19;30] Тема13. Митніплатежітапорядокїхвизначення

1.Переглядоб’єктівтабазиоподаткування.

2.Наданняпільгізсплатимита.

3.Скасування преференцій щодо сплати мита для юридичних осіб.

Література [4;;9;14;2–29;34;3;48] Тема14. Оподаткуванняміжнароднихоперацій фінансово-інвестиційноїдіяльності

1.Особливостіоподаткуванняреекспортнихтареімпортнихоперацій.

2.Оподаткуванняконсигнаційнихтакомісійнихоперацій.

Література[1;4;;9;14;18;19;40;47] МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується у вигляді реферату за однією із зазначенихнижчетем.Номертемиреферату(навибір)студентвибираєзапершоюлітероюсвогопрізвища(див.таблицю).

Реферат повинен містити такі розділи: вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури. Обсяг контрольної роботи—1–20сторінокмашинописноготекстуформатуА4.Оформлення контрольної роботи здійснюється згідно із Методичними рекомендаціямизпідготовкиіоформленняконтрольнихзавданьіробіт (видавництвоМАУП).

–  –  –

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.Теоретичні основи податкової політики держави у сфері зовнішньоекономічноїдіяльності.

2.Сутністьтавидизовнішньоекономічноїдіяльності.

3.Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю та роль податківякекономічногорегулятора.

4.РегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльностівУкраїні.

.Митнасправа,принципиорганізаціїтазагальніположення.

.МитнаслужбаУкраїни,їїфункції,завдання,права.

7.Особливостіоподаткуваннязовнішньоекономічноїдіяльності.

8.Зовнішньоекономічнадіяльністьтаїїрольуподатковомуплануванні.

9.ЗовнішньоекономічнадіяльністьвУкраїнітаособливостіїїоподаткування.

10. Інструментирегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності.

11. Напрями удосконалення податкової політики у сфері зовнішньоекономічноїдіяльності.

12. Типитазначенняміжнароднихподатковихугод.

13. Подвійне оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічноїдіяльності,йогоознаки,шляхиуникнення.

14. Застосування міжнародних угод з питань уникнення подвійногооподаткування.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 658.155 Л. М. Дзюбенко, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Розглянута комплексна прогнозна оцінка забезпечення прибутковості підприємств. На основі різноманітних критеріїв оптимізації управлінських рішень розкрито прогнозні значення беззбитковості виробництв окремих деревообробних комбінатів з рекомендованими організаційно-економічними заходами підвищення їхньої прибутковості....»

«УДК 339 БАЛ-ВОЖНЯК ТЕРЕЗА* Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні АНОТАЦІЯ. У статті на прикладі Польщі наводено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу до інноваційності. Презентований діагноз щодо Польщі можна використовувати, щоб охарактеризувати висновки в частині дій, спрямованих на...»

«Ткач І. Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік [Електронний ресурс] / Іван Ткач, Олена Дубровіна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 164-176. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14timdne.pdf. УДК 338 JEL Classification: H70 Іван Ткач Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, Україна e-mail: tkach9@ukr.net...»

«УДК 331.101 А.В. Гривнак, О.І. Бала Національний університет “Львівська політехніка” ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ © Гривнак А.В., Бала О.І., 2013 Розглядається проблема управління персоналом на сучасних підприємствах. Сучасні технології, інноваційні ідеї ніколи не будуть ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персоналом – це складний процес, тому що кожна людина наділена...»

«УДК 658. 272. 004. 014: 664. 68 Андрос С.В. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОДУКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» Анотація Аналізуються системи початкових показників плану підвищення ефективності використання виробничих запасів на різних рівнях виробничого процесу. Надається характеристика індивідуальним нормативам разового користування, що враховують специфіку виробничого процесу і встановлюють потужність використання...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13 11. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции : 34. Karpinsky B.A. Role of budget-taxes in formation equation of the financial system of the staмонография / Р.В. Енгибарян. – М. : Изд-во Норма, 2007. – 496 с. te: evaluation and prognostic approach / B.A. Karpinsky, S.K. Shkulka // Nauka i studia. Ekonomiczne 12. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник /...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ СЕРІЯ «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» ВИПУСК 22 Київ·2013 УДК 656: 62 Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 22. К.: ДЕТУТ, 2013. 204 с. Збірник містить статті, присвячені теоретичним,...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.14:339.92 О. І. Гонта, д.е.н., професор ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ У статті викладено авторське бачення реалізації ситуаційних переваг туристичного потенціалу регіонів України на основі формування транскордонного брендингу територій прилеглих країн. Особливу увагу приділено розвитку міжрегіонального транскордонного співробітництва у туристичній сфері....»

«УДК 551.508 : 630.551.579 І.Г. Грушка ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ВПҐ-4Ц Подано наукові основи методу вимірювання вологості матеріалів і середовищ, покладеного в основу розробки нового кондуктометричного приладу на принципах кондуктометра. Він призначений для експрес-вимірювання вологості і температури ґрунту. Описано цифровий вимірювальний пристрій, конструкція запатентованого переносного і стаціонарного датчика вологості ґрунту, які захищені українською та міжнародною заявкою на винахід....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко МИТНА СПРАВА ПІДРУЧНИК Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 67.9я73 УДК 339.543:342.951(075.8) Д 79 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1632 від 07.07.2008) Рецензенти: Дудла І. О. — доктор технічних наук, професор, завідувач...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»