WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.761:004.942 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Н. Купрій Львівський національний університет імені Івана Франка ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія екон. 2009. Вип. 41. С.326-334 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.326-334

УДК 336.761:004.942

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ

МОДЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Н. Купрій

Львівський національний університет імені Івана Франка

79000, м. Львів, пр. Свободи, 18

E-mail:nkupriy@yahoo.com У даній статті пропонується визначення поняття “невизначеність фондового ринку”. Розглядаються методи побудови економікоматематичних моделей поведінки фінансових інструментів з урахуванням фактору невизначеності ринку цінних паперів.

Ключові слова: інвестиційний ризик, неповнота інформації, недетермінованість, невизначеність фондового ринку, слабо структуровані задачі, теорія нечітких множин, нечітка міра, нечіткий інтеграл Суджено.

Постановка проблеми. Дослідження та наукове обґрунтування складних фінансово-економічних процесів, які відбуваються на фондовому ринку набувають сьогодні дуже важливого значення. На сучасному етапі розвитку ринку не достатньо класичного математичного інструментарію, тому надзвичайно актуальним питанням сьогодення є побудова та дослідження економіко-математичних моделей на ринку цінних паперів з урахуванням фактору невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням змісту поняття “невизначеність” та методам економіко-математичного моделювання з урахуванням цього фактору присвячено чимало наукових досліджень. У багатьох монографіях і статтях українських та зарубіжних економістів розглядається визначення цього поняття, методи його дослідження, побудова моделей за умов невизначеності. Зокрема, Лотов А.В. [4] зазначає, що основною проблемою при побудові адекватної економіко-математичної моделі є те, що „при описі закономірностей прийняття рішень необхідно враховувати не лише взаємодію людей з природою (тут йдеться про виробництво), а й взаємодію людей між собою (тобто, соціальноекономічні процеси)”. Щоб усунути дану проблему, при побудові моделей виробничу сторона економічного процесу моделювали окремо від соціальноекономічної і застосовували математичні методи в економіці за умов визначеності.

Та іноді при прийнятті рішень важко було знехтувати соціально-економічним фактором, що призвело до виникнення економіко-математичних моделі за умов невизначеності. Тому побудову моделей автор пропонує здійснювати з урахуванням людського фактору.

Взаємозв’язок між невизначеністю та особливостями людської поведінки зустрічаємо у [5]. Досліджуючи невизначеність, Мортіков В. говорить про поняття суб’єктивної ймовірності – оцінювання певним суб’єктом (експертом) можливості © Н. Купрій, 2009 Н. Купрій 327 появитого чи іншого наслідку. Очевидно, що дані можуть відрізнятися, оскільки людина може невірно передбачати настання подій. Масштаби неспівпадінь залежать від особливостей людської психології та від оцінюваного об’єкта.

На думку Азаренкової Г. [1], невизначеність – характерна ознака фондового ринку кожної країни, яка особливо є відчутною на ринках тих країн, які розвиваються. Як показує проведене автором дослідження, невизначеність фондового ринку в Україні проявляється в багатьох напрямках: коливанні значень фондових індексів (параметрів), складності побудови адекватних прогнозних моделей, специфіці його розвитку.

Під невизначеністю Недосєкін А.О. [6, с.10] розуміє неусувну характеристику ринкового середовища, пов’язану з тим, що на ринкові обставини одночасно впливає надзвичайно велика кількість факторів різної природи і напряму, що не піддаються сукупному оцінюванню. Хоча якщо б навіть всі фактори врахувати в моделі (що є малоймовірним), то залишилася б неусувна невизначеність щодо реакцій ринку на ті чи інші впливи. Для вирішення цієї проблеми він пропонує можливість моделювання фінансово-економічних процесів за допомогою трикутних або трапецієподібних нечітких чисел.

Постановка завдання. Ми вважаємо за доцільне ще раз зробити узагальнення із різносторонніх підходів до вивчення невизначеності, тим більше, що досі науковці не дійшли до спільної думки щодо цього. Також спробуємо дати означення невизначеності фондового ринку і проаналізувати методи побудови економіко-математичних моделей з урахуванням цього фактору.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку фондового ринку, зокрема ринку опціонів, для проведення ґрунтовного економічного аналізу вже не достатньо елементарних розрахунків. Таким чином, в останні десятиліття емітентами, інвесторами, професійними учасниками, аналітиками та іншими суб’єктами ринку створюються економіко-математичні моделі оцінювання, прогнозування, оптимізації поведінки фінансово-економічних показників та активів на фондовому ринку. І тоді за допомогою розроблених математичних моделей приймаються рішення щодо майбутньої стратегії поведінки інвестора на ринку.

Економіко-математичним моделюванням називається вивчення економічних об’єктів дослідження математичними засобами, проте не безпосередньо, а за допомогою деяких допоміжних об’єктів, які називаються математичними моделями. Побудова економіко-математичної моделі складається з наступних етапів: створення моделі системи, її розв’язання, аналізу відповідності моделі економічній проблемі та застосування результатів дослідження при прийнятті рішень.

Основною проблемою моделювання є питання відповідності (адекватності) моделі досліджуваного об’єкта, яка в кожному конкретному випадку має детально розглядатися та підтверджуватися або заперечуватися. Оскільки при моделюванні дослідження мають теоретичний характер, то легко отримати результати, які не матимуть жодного відношення до даного об’єкта. Тому при побудові моделей необхідно приділити належну увагу тестуванню, тобто, з’ясуванню їх адекватності. Та незважаючи на цю складність, дослідження моделей все ж таки переважає над безпосереднім дослідженням об’єктів, оскільки в них вивчаються лише основні властивості об’єктів і тому їх легше аналізувати.

328 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ… В основі сучасного економіко-математичного моделювання лежить використання комп’ютерних засобів та програмного забезпечення. Завдяки можливості оцінки декількох варіантів за різними критеріями та збільшенні швидкості розрахунків застосування обчислювальної техніки дає можливість підвищити продуктивність праці ринкового аналітика та його здатність знайти ефективне рішення порушеної проблеми.

Проте навіть із застосуванням найсучасніших комп’ютерних програм отримання адекватних результатів моделювання можливе лише у випадку наявності первинної інформації про досліджувані об’єкти. Точність і повнота інформації, а також реальні можливості її збору та опрацювання відіграють дуже важливу роль в економіко-математичному моделюванні. Тому для успішного використання розроблених моделей на практиці необхідно зібрати достовірні дані щодо значень складових моделі.

Вважається, що будь-який економічний вибір здійснюється в умовах дефіциту інформації. Тому коли ринкові суб’єкти не володіють усією інформацією щодо прийняття ними рішення, вони оперують в умовах невизначеності. Таким чином, у багатьох випадках поняття невизначеності асоціюється із неповнотою інформації.

Оскільки практично будь-який економічний вибір здійснюється за дефіциту інформації, проблема невизначеності має універсальний характер. Потрібно розрізняти первинну невизначеність (пов’язану з можливістю здійснення тієї чи іншої події) і вторинну, або ринкову.

Досить близьким до поняття невизначеності є непередбачуваність. У ринковій практиці під непередбачуваністю розуміють наступний принцип: якщо точно відома ціна, то невідомий час, коли вона досягне цього значення і навпаки. На ринку цінних паперів все значно складніше у зв’язку з великої кількістю залежностей і факторів впливу різної природи. Навіть якщо б ми могли сказати, що відомий кінцевий результат, то невідомим залишиться термін, відхилення від прогнозованого сценарію та інші непередбачувані наслідки.

Будь-які процеси на фондовому ринку пов’язані з невизначеністю, тобто, з ситуацією, коли невідомо, як будуть розвиватися події у майбутньому, наприклад, на скільки сильними будуть коливання цін, прибутковою чи збитковою буде конкретна інвестиційна стратегія. Оскільки неможливо визначити й описати усі залежності та закономірності, які діють на ринку, то на ньому завжди присутня певна випадковість та недетермінованість.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У багатьох випадках поняття фактору невизначеності є близьким до ризиковості. Тут невизначеність означає можливість інвестора оцінювати ситуацію на ринку та судити про його параметри лише з певним ступенем вірогідності. Специфікою інвестиційних рішень на фондовому ринку є те, що інвестор може невірно оцінити поточний стан ринку або фінансовий стан емітентів цінних паперів та помилково спрогнозувати майбутнє збільшення вартості придбаного фінансового активу, в той час, як багато неврахованих факторів можуть спричинити зниження ціни котирування даного активу.

Фактор невизначеності до великої міри впливає на інвестиційні рішення щодо вкладання або не вкладання коштів у конкретні цінні папери. Таким чином, при інвестуванні в цінні папери можливі збитки, які називають ризиком інвестицій.

Існує дуже багато видів ризику. В сукупності вони формують загальний ризик, який можна розглядати як невизначеність щодо можливості отримання доходу.

Н. Купрій 329 Кожен інвестор готовий взяти на себе певний ризик, хоча всі вони прагнуть мінімізувати ступінь невизначеності, якомога точніше спрогнозувати ситуацію на ринку і тим самим застрахувати себе від можливих збитків. Існують різні способи зменшення ризику в умовах невизначеності. Одним з найпоширеніших є принцип диверсифікації – розподіл ризику між декількома видами діяльності та інвестиційними рішеннями, тобто, різностороннє розміщення капіталу з різною метою, наприклад, інвестування в цінні папери та деривативи, вибір фінансових активів багатьох компаній, задіяних у різних секторах економіки. Також на ринку цінних паперів, зокрема деривативів, використовують хеджування як один із методів зменшення ризику. Дуже часто інвестори згідні пожертвувати деякою частиною своїх доходів для того, щоб потім уникнути великих збитків у майбутньому. Вивчення невизначеності при дослідженні ринку цінних паперів пов’язане з прагненням зменшити ризик втрат та збільшити ймовірність отримання максимального прибутку.

Отже, у зв’язку з існуванням різного роду взаємозв’язків між економічними та неекономічними чинниками на фондовому ринку, фактично неможливо говорити про наявність абсолютної визначеності. Вкладаючи кошти, інвестор не завжди може бути переконаним, чи йому вдасться повернути свій внесок і отримати дохід. Тобто, він діє в умовах більшої чи меншої невизначеності і відповідно вже з урахуванням цього фактору визначає свою готовність до інвестування в цінні папери або змінює стратегію поведінки на фондовому ринку.

Якщо ситуація щодо майбутнього капіталовкладень у конкретний вид цінних паперів володіє великим рівнем невизначеності, зазвичай інвестори не вкладають в них кошти. Очевидно, що чим більшою є невизначеність фондового ринку, тим більшою є вартість конкретних цінних паперів.

Під невизначеністю фондового ринку ми розуміємо його особливу ознаку, яка пов’язана з інвестиційним ризиком (ризиком втрати капіталовкладень та доходу), нестабільністю позиції конкретної галузі у структурі національної економіки або на міжнародному ринку, неповнотою інформації, особливостями психологічних реакцій людей, нечіткістю фінансово-економічних показників, недетермінованістю процесів, випадковістю та непередбаченістю ринкового середовища.

Таким чином, невизначеність на фондовому ринку має дуже великий діапазон – починаючи від можливості визначити інтервали зміни значень фінансових показників, їх ймовірності і закінчуючи цілковитою непередбачуваністю майбутньої кон’юнктури ринку.

Економіко-математичне моделювання процесів та явищ, які виникають на ринку цінних паперів, можна поділити на три групи: за умов визначеності, за умов імовірнісної невизначеності та за умов невизначеності (повної невизначеності).

Якщо задано достатньо даних для проведення фінансово-економічного аналізу, наявна повна та достовірна інформація про об’єкт цього аналізу, що дає змогу побудувати його формальну математичну модель, створити алгоритм її розв’язання, застосувати результати дослідження при прийнятті рішень, то маємо справу із моделюванням за умов визначеності.

Під час дослідження процесів на фондовому ринку не завжди наявні повні та достовірні дані про об’єкт моделювання. Хоча іноді закономірності їхньої поведінки можливо описати за допомогою імовірнісних характеристик, тобто визначити імовірнісний розподіл. У цьому випадку розробляють моделі за умов 330 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ… імовірнісної невизначеності. Основними принципами теорії ймовірності в задачах економіко-математичного моделювання на фондовому ринку є наступні: вивчення загальних властивостей об’єктів, при дослідженні яких вводиться поняття ймовірності; визначення імовірнісних характеристик, які використовуються при описі економічних процесів та явищ, які виникають на ринку цінних паперів;

розробка методів перевірки відповідності побудованих моделей тим реальним ситуаціям чи станам ринку, які вони повинні описувати.

Відзначимо, що математичні моделі економічного аналізу за умов визначеності та імовірнісної невизначеності ефективно використовуються під час проведення різноманітних розрахунків на фондовому ринку і досить рідко для допомоги при прийнятті інвестиційних рішень.

На ринку цінних паперів виникає багато задач, які містять труднощі двох типів – неможливість однозначного визначення певних параметрів моделі, їх імовірнісних характеристик та неможливість застосування теорії статистичних рішень для моделювання оптимальної поведінки інвесторів. Так виникає необхідність розробки економіко-математичних моделей за умов невизначеності.

У задачах цього типу визначена хіба область зміни деяких параметрів, для них, крім неповноти інформації, характерна багатоманітність і складність впливу соціальних, економічних та політичних чинників. За таких умов неможливо побудувати адекватну досліджуваному об’єкту математичну модель. З огляду на це головну роль під час розв’язання таких задач відведено людині, а математичні методи вона застосовує як допоміжні інструменти. Деякі з таких задач частково можна формалізувати, застосовуючи математичні методи, які запроваджено у практику економічних досліджень порівняно недавно [7, с.36-40].

На сьогоднішній день існує багато теорій для аналізу, дослідження та опрацювання невизначеності, зокрема [3, с. 97]

1. Багатозначна логіка.

2. Теорія ймовірності.

3. Теорія помилок.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “ОБЛІК І АУДИТ” (для магістрів) Київ 2004 Підготовлено кандидатами економічних наук, професорами М. Ф. Базасем і В. Г. Жилою Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1 від 17.09.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Базась М. Ф., Жила В. Г. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт зі спеціальності “Облік і...»

«УДК 347.78:004.738.5 К. Петренко студентка 3 курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ На сьогоднішній день можна виділити деякі важливі фактори, що породжують проблеми щодо реалізації захисту авторського права. Одним із них є великий прогрес у розвитку сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що призвів до появи Інтернету. Жоден із винаходів досі не змінював уявлень людини про...»

«Ткач І. Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік [Електронний ресурс] / Іван Ткач, Олена Дубровіна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 164-176. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14timdne.pdf. УДК 338 JEL Classification: H70 Іван Ткач Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, Україна e-mail: tkach9@ukr.net...»

«Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів АТ«АВГуСТ» Київ-1999 ББК 67.9(4УКР)301.21я7 Т 35 Терещенко С., Науменко В. Т 35 Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: АТ «Август», 1999. — 296 с. — Бібліогр.: с. 183-184. ISBN 966-95225-4-4 З урахуванням вимог чинного законодавства України узагальнено і відображено на структурних...»

«Ч. 1 // Компас промислової реструктуризації. – №1. – 2003. – С. 1–13. 6. Черторижський В. М. Кластер як ефективна форма організації рекреаційної діяльності. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів (Збірник наукових праць). – Вип. 3 (71)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2008. – 546 с. 7. Чужиков В. І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний...»

«УДК 65.014.1+658.3108 С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, Я.С. Богів Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва ТРАНСФЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПОКАЗНИКИ Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Богів Я.С., 2012 Розкрито сутнісні характеристики трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємств, висвітлено особливості його формування і оцінювання. Приділено увагу також виявленню та використанню резервів підвищення рівня трансферного...»

«Хорунжак Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 277-286. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12knmntt.pdf. УДК 338:658 JEL Classification: H12, O18 Надія Хорунжак Тернопільський національний економічний університет вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46000, Україна, e-mail: nadija-choru@mail.ru к.е.н., доц.,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.4 2. Структура активів банків України за станом на 01.01.2007 р.// Вісник НБУ. – 2007, № 3. – С. 48-53.3. Пшик Б.І. Вплив функціонування малих і середніх банків на розвиток економіки регіону// Регіональна економіка. – 2002, № 4. – С. 173-178.4. Філатовський О.В. Малі банки в Україні: аналіз та перспективи// Регіональна економіка. – 2002, № 4. – С. 166-171.5. Грудзевич Я.В., Грудзевич У.Я. Розвиток і функціонування малих та середніх банків в Україні...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»

«УДК 338.24 Тетяна ОМЕЛЯНЕНКО ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ Резюме. У статті розглядається актуальна проблема впровадження інструментів маркетингу взаємовідносин на роздрібному ринку електроенергії України у період поглиблення реформ. У статті підкреслено, що при набутті енергопостачальним підприємством статусу Гарантуючого постачальника, впровадженні конкурентних відносин на роздрібному ринку, вони ризикують втратити долю ринку за рахунок...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»