WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Збірник наукових №4 (81) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 332.137.330.111 ББК 60.55.373 Чернюк Людмила Григорівна, д.е.н., Інститут демографії та соціальних досліджень НАН ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових №4 (81)

Серія: Економічні науки

праць ВНАУ 2013

УДК 332.137.330.111

ББК 60.55.373

Чернюк Людмила Григорівна, д.е.н.,

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

Пепа Тарас Вадимович, д.е.н.,

Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО

ПРОСТОРУ ТА ЇЇ ПРОЯВ ЯК РЕГУЛЯТОРА СТРУКТУРИ

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

В статті розкрита сутність і зміст соціогуманітарного простору як специфічної інтегрованої системи, передумови, чинники та принципи його формування, роль у відтворенні соціальних процесів. Розкрито особливості і характер трансформаційної динаміки соціогуманітарного простору, розроблена сучасна паритетно-конкурентна парадигма його розвитку. Обгрунтована доцільність в плані реалізації парадигми формування та розвитку різних інтегрованих форм виробничо-організаційного характеру.

Окреслені ймовірні результати реалізації сформованої парадигми в освіті і охороні здоров»я.

Визначені стійкі домінуючі положення та позиції соціогуманітарного простору, виділені пріоритетні його завдання та головні орієнтири результативного характеру організації соціогуманітарного розвитку, вплив його на формування національної економіки та забезпечення національної безпеки, стратегічний вектор його в системі розбудови економічного простору країни та створення демократичного суспільства європейського типу.

Ключові слова: соціогуманітарний простір, трансформація, парадигма, пріоритети, завдання, результативність, стратегічний вибір.

Літ. 10.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство відрізняється складною структурою, нестійким розвитком, насиченістю різними конфліктами. В таких умовах засобом подолання невизначеності і ризику розвитку виступають розробки моделей різних змін, виявлення негативних тенденцій і вибір найбільш перспективних обґрунтованих напрямів, які складають трансформацію суспільства, найбільш адекватно відображають специфіку здійснення соціальних змін.

Термін трансформація виник у зв’язку з необхідністю оцінки якісної характеристики корінних змін системи, що носять невідворотний характер і утворюють відповідний стан переходу в нову якість на шляху до формування майбутньої моделі. Що до соціальних трансформацій, які охоплюють різні сфери життя суспільства, поки що відсутнє однозначне тлумачення тих основ і механізмів, які породжують соціальні трансформації, загальні закономірності цього процесу.

~ 296 ~ Збірник наукових №4 (81) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 Загалом, соціальна трансформація – це задана міра потрібних змін, в рамках яких йде відбір найбільш суттєвого і перспективного, відбувається (здійснюється) адаптація суспільства до змін середовища через формування програм, проектів, цілей, технологій, розв’язання протиріч.

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз та виявлення базових принципів, властивостей соціальних трансформацій що дозволяє більш адекватно дослідити соціально-історичний розвиток суспільства, уточнюючи співвідношення планомірного та стихійного, об’єктивного та суб’єктивно, оптимізувати сам процес перемін, уточнювати простір зв’язку можливого і реального. Тому трансформація – не просто зміна змісту і функцій відповідної соціальної сфери суспільства, але і умова оптимізації самих перемін, усунення надлишків за рахунок узгодження логіки речей і логіки людської суб’єктивності. Таким чином, розвиток суспільства багато в чому залежить від процесу соціальних трансформацій.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження соціогуманітарного простору як специфічної інтегрованої системи здійснювалося в наукових працях таких видатних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів як М. Іваницької, С. Ілляшенко, С. Зубенко, М. Корецького, А. Кудишина, Л. Масловської, Л. Манматова, Ю. Пищенко П. Шевчука, та ін.

Соціальна трансформація виражає програмно-проектну діяльність соціальних, економічних та інших суб’єктів, в яких поєднуються процеси і відносини суспільства з деякими нормами, стандартами, що виражають властивості ідеального, заданого суб’єктами змістовного і символічного середовища. Трансформаційні зміни в гуманітарній сфері передбачають створення умов для реалізації соціогуманітарного потенціалу людини, освоєння нею соціальних і духовних цінностей, що зумовлює розвиток соціогуманітарного простору суспільства.

Виклад основного матеріалу. Серед просторів соціального характеру соціогуманітарний простір є найбільш вагомим і динамічним та являє собою просторово-часове поєднання суспільних об’єктів, явищ і процесів у сукупності з природним оточенням. Соціогуманітарний простір – це простір суспільства в сукупності з усіма сферами оточуючого середовища, для якого характерна континуальність простягання і в той же час дискретність організації, що приводить до утворення територіальних суспільних систем-регіонів різного таксономічного рангу.

У загальному розумінні це – простір суспільних та людських (колективних й міжособистісних) відносин і зв’язків, локалізований в межах певної адміністративнотериторіальної одиниці, в рамках основних суспільних інститутів – сім’ї, територіальних і громадських спільнот, економіки, держави, тобто між індивідами, їх групами та об’єднаннями за громадськими, статусними, професійними ознаками і місцем проживання з приводу розподілу і споживання створених у суспільному виробництві матеріальних і нематеріальних благ, здатних забезпечити відтворення, більш повне залучення продуктивних сил в економічну діяльність задля підвищення рівня і якості життя та удосконалення просторової організації середовища ~ 297 ~ Збірник наукових №4 (81) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 життєдіяльності людського суспільства.

Соціогуманітарний простір як форма суспільного буття уявляється як широке поле, де на різних рівнях і в різних сферах соціальної реальності взаємодіють органи і установи, всесторонньо забезпечуючи суспільну життєдіяльність, формують і здійснюють соціальні зв’язки і відносини між суспільними суб’єктами, соціальними групами, індивідумами. Це процес розгорнутий у часі, в неперервному русі всіх структурних елементів і перетворень. В соціогуманітарному просторі здійснюються економічні зв’язки і контакти, виражаються різнобічні економічні форми і способи співіснування і взаємодії соціальних суб’єктів, формуючи своєрідний економічний простір. Це упорядкована соціальна система, що постійно розвивається, економічна взаємодія інститутів соціального захисту, її суб’єктів і об’єктів, яка забезпечує умови для нормальної життєдіяльності членів суспільства, оптимального задоволення їх потреб і реалізації творчого потенціал особистості.

Відносини, в тому числі і економічного характеру, в соціогуманітарному просторі мають будуватись на основі справедливого розподілу матеріальних і духовних благ, надійних гарантій забезпеченні життєздатності соціальних суб’єктів, що входять до нього, створюючи передумови для ефективної соціальної роботи.

Так як соціогуманітарна сфера це та частина життя суспільства, яка є його рівневим показником матеріального та духовного розвитку, то важливим є окреслення напрямів державної політики в даній сфері, узагальнення законодавчоправової бази діяльності органів виконавчої влади в реалізації гуманітарної політики, оцінка інституційного забезпечення дієвості даної політики та визначення перспектив удосконалення механізмів її реалізації.

Соціогуманітарний простір любого ієрархічного рівня є системою і належить до систем вищого рангу, що зумовлює доцільність підходу до розвитку та методів регулювання соціогуманітарних просторових процесів, до оцінки цього простору, як до системи локалізованих у територіальному вимірі відносин між суб’єктами соціально-структурованого суспільства, що утворюють різноманітні форми їх соціальних інтеграцій. Це вимагає розгляду соціогуманітарного простору як мінімум в трьох площинах - соціально-психологічний, соціально-культурній та національноетнічній [3].

Щодо першого розрізу, то концепція соціогуманітарного простору виходить з того, що постулює відносно стійку поведінкову домінанту, яка формується згідно певних природноекономічних і соціально-економічних умов оточення людини. В цій площині соціогуманітарний простір є важливою складовою системи продуктивних сил, у формуванні якої економічний і природний простори, як фактори оточення, відіграють провідну роль.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В соціально-культурному вимірі соціогуманітарний простір є органічною складовою системи зі зворотнім зв’язком "культура" – "соціум" – "виробництво" – "соціальна сфера" - "людина». В цій системі культурне надбання нації, що виникло в конкретно-територіальних умовах в історичному вимірі, виступає чинником формування просторових соціогуманітарних структурних систем. Стосовно ~ 298 ~ Збірник наукових №4 (81) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 національно-етнічної площини соціогуманітарний простір є особливою, територіальною основою формування, розвитку української нації, українського та інших народів, які формують в єдності і різноманітті народ нашої країни, створюють підґрунтя для існування її як суверенної держави.

Тенденції, залежності і наслідки розвитку соціогуманітарного простору України, сформовані в цих площинах, знаходяться у прямому зв’язку з факторами його формування та розвитку, серед яких можна виокремити : історичні, економічні, географічні, етнічні, політичні, культурні. Особливо значимою є група економічних факторів як провідних для забезпечення ефективного, стійкого розвитку соціальних та гуманітарних процесів - збереження та примноження культурного надбання, створення умов для розвитку держави і регіонів, як основи для забезпечення життєдіяльності населення, підтримання його духовного розвитку, соціальної та економічної активності, забезпечення добробуту нації, відтворення населення та збереження держави, як історичної форми існування нації.

Дієвість факторів, які обумовлюють розвиток соціогуманітарного простору, виражається у їх системній взаємодії, а їх системний вплив у взаємодії і взаємозв’язку між собою є комплексним, що розвивається за об’єктивними законами. Специфічна система, яка включає як соціогуманітарний простір, так і фактори його формування, має потужні зворотні зв’язки, в результаті чого сам простір виступає потужним чинником розвитку і розміщення продуктивних сил і, відповідно, – територіальної організації господарства. Роль соціогуманітарного простору у територіальній організації економіки та формуванні структури продуктивних сил є провідною, оскільки саме соціально-гуманітарні процеси, які протікають у цьому просторі, є основним чинником формування головної продуктивної сили – людини, як виробника та споживача матеріальних і духовних благ. Так, соціогуманітарний і економічний простори є середовищами, у яких відбуваються відповідно взаємопов’язані процеси матеріального та духовного виробництва, що складають сумісно основу життя суспільства [4].

В дослідженнях соціально-економічних процесів розвитку ринкових систем господарювання в останні роки прослідковується думка про те, що соціально-духовна сфера, розвиваючись одночасно зі сферою товарного виробництва і виробництва матеріально-побутових галузей сфери послуг, формує особливий вид просторових структур, у яких відбувається духовне виробництво соціальних та гуманітарних цінностей, їх збереження, накопичення та примноження. Такі просторові структури розвиваються за своїми законами і принципами та згідно дії певних чинників і факторів, їх можна визначити, як елементи соціогуманітарного простору. Якщо економічний простір у ринковій системі господарювання розвивається згідно ринково-конкурентних механізмів, що складають першооснову товарного виробництва, то соціогуманітарний простір у своєму розвитку використовує ринкові механізми переважним чином як необхідний елемент для реалізації доступу людини до духовної потреби в умовах ринкового середовища господарювання. Розвиток ~ 299 ~ Збірник наукових №4 (81) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 соціогуманітарного простору передбачає потужну систему прямих і зворотних зв’язків між структурними елементами економічного і соціогуманітарного простору, які забезпечують системний розвиток усього соціуму як єдиної, соціальноекономічної системи продуктивних сил і соціально-виробничих відносин. Головною продуктивною силою, рушієм реалізації сил природи і суспільства є людина – населення, яке виступає в якості людського капіталу, створюючи духовні і матеріальні цінності в контексті нової моделі гуманістичного розвитку.

В сучасному суспільстві нова гуманістична модель розвитку, її формування, становлення та подальший розвиток як стверджує М.М.Іваницька «пов’язаний із створення універсального компоненту освіти ХХ1 століття, кращим продуктом якої стала б людина мисляча. Тобто у центрі уваги має бути людина, задоволення її культурних, духовних, освітніх потреб, надання їй якісних медичних послуг, забезпечення реалізації демократичних прав і свобод» [1]. Політика держави в гуманітарній сфері це і ідеологічні орієнтири, і стан науки і освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення і етнополітичні проблеми, і міжконфесійні відносини, і інформаційне середовище. Однак протягом останніх років не спостерігалось покращення стану ні в системі охорони здоров'я, ні в освіті. При певному досягненні розвитку освітньої галузі, як складової соціогуманітарного простору, завдяки розвинутій мережі навчальних закладів різного рівня, стан і розвиток її не можна визнати задовільним, особливо щодо дошкільної і загальної середньої освіти. Так, наприклад, при зростанні кількості дошкільних навчальних закладів за період з 2008 по 2012 рік на 4,5% (з 15,4 до 16,1 тис. од.) та кількості дітей у цих закладах на 13%, 0,8 тис. закладів в 2011 році не працювало із-за різних причин – капітальний ремонт, відсутність дітей, незабезпеченість необхідним матеріалом, недостатність фінансування. Охоплення дітей дошкільними закладами складає 57%, причому у містах – 67%, в селах - 36%.

Щодо загальноосвітніх навчальних закладів, то простежується тенденція зменшення їх кількості з врахуванням запланованих заходів, але особливо – учнів у них (на 5,2%) [2, c.432].

Стан справ у такій важливій сфері суспільного життя – охороні здоров'я – не поліпшується. При незначному зростанні загальної кількості лікарів усіх спеціальностей, кількість лікарських закладів скорочується (з 2,9 тис. до 2,5тис.), хоча показник кількості лікарів в розрахунку на 10 тис. населення високий і складає 49,3 [2, с.431]. Особливо незадовільним простежується розвиток даної сфери в сільській місцевості. Все це потребує розробки і впровадження заходів по удосконаленню розвитку важливих сфер соціогуманітарного простору.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»

«Гевко В. Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами [Електронний ресурс] / В. Гевко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 44–57. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13gvlvzk.pdf. УДК 658.89:004 JEL Classification: M15 Володимир Гевко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kontaktp01@gmail.com к.е.н., старший...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ КРИЗИ: ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ аналітична доповідь КИЇВ Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ. К.: НІСД, 2010. с.Автори: Жаліло Я.А., к.е.н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д.С. Белінська Я.В., д.е.н., доц. Молдован О.О. Клименко І.В., к.е.н. Собкевич О.В., к.е.н. Сухоруков А. І., д.е.н., проф., Засл. економіст України Пищуліна О.М., к.соц.н Бережний Я.В. Скиба...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ МЕНЕДМЖЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА Кафедра інформаційних технологій в менеджменті “Економетрія” методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” Вінниця – 2011 к.е.н., доц. Н.А. Потапова, асист. Леонтюк О.В., асист. Дусанюк С.В. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент”.– Вінниця: ОЦ ВНАУ. –...»

«Стратегія діяльності ЄБРР в Україні на 2005-2007 роки (01 серпня 2005 р.) ЗМІСТ РЕКОМЕНДАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА 1 ПОРТФЕЛЬ БАНКУ 1.1 ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ДО ЦЬОГО ЧАСУ 1.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.3 ВПЛИВ ПОРТФЕЛЮ БАНКУ НА ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ВИСНОВКИ 1.3.1 Фінансові результати 1.3.2. Залучення співфінансування 1.3.3 Вплив на процес переходу до ринкової економіки 1.3.4 Висновки на основі досвіду 1.4 СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЮ 2 ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 2.1...»

«Радинський С. Класифікація інноваційних стратегій підприємства [Електронний ресурс] / С. Радинський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 277Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13rsvisp.pdf. УДК 658.589:330.341.1 JEL Classification: O31 Сергій Радинський Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001, Україна e-mail: srv2003@ukr.net асистент кафедри фінансів, обліку і...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«ХАЙ-ТЕК ПРЕС Аудит Навчальний посібник УДК 657.631.6(075.8) ББК 67.99(2)3 Ч 49 Рецензенти: В. Г. ШВЕЦЬ, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою «Обліку та аудиту» Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко В. О. ШЕВЧУК, доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою «Обліку та аудиту» Державної академії статистики, обліку та аудиту В. Я. САВЧЕНКО, кандидат економічних наук, професор завідуючий кафедрою «Обліку та аудиту» Київського національного економічного...»

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В.О. Данильченко (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Автономна республіка Крим, Україна) ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ У статті розглянуто науково обґрунтовану класифікацію сучасних зовнішніх і внутрішніх чинників, а також динаміку макроекономічних показників розвитку України протягом 2006–2010 рр., що дозволило визначити...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»