WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Кафедра інформаційних технологій в менеджменті “Економетрія” методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” Вінниця – 2011 к.е.н., ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МЕНЕДМЖЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА

Кафедра інформаційних технологій в менеджменті

“Економетрія”

методичні вказівки для проведення лабораторних робіт

для студентів напрямку підготовки

“Менеджмент”

Вінниця – 2011

к.е.н., доц. Н.А. Потапова, асист. Леонтюк О.В., асист. Дусанюк С.В.

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент”.– Вінниця: ОЦ ВНАУ. – 2007. – 64 с.

Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу “Економетрія” спрямовані на виконання лабораторних робіт по даному курсу. Завдання лабораторного практикуму є освоєння студентами теоретичних і практичних методів економетричного моделювання.

Методичні вказівки розраховані для студентів напрямку підготовки “Менеджмент”.

Рецензенти: д.т.н., проф. Роїк О.М.

к.т.н., доцент Веселовська Н.Р.

Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького національного аграрного університету _____ від __________________.

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………….4 Критерії оцінок………………………………..…………………………………..5 Лабораторна робота № 1………………………………………………………….8 Лабораторна робота № 2………………………………………………………...20 Лабораторна робота № 3…………………………………………………...……25 Лабораторна робота № 4………………………………………………………...29 Лабораторна робота № 5………………………………………………………...34 Лабораторна робота № 6………………………………………………………...46 Лабораторна робота № 7 ……………………………………………………..…54 Питання до заліку з курсу "Економетрія".....…………………………………..61 Список використаної літератури

Вступ Курс “Економетрія”є одним з фундаментальних дисциплін підготовки сучасного фахівця в галузі економіки. Він вивчає аналіз економічних процесів за допомогою теоретичних методів і емпіричних вимірів. Метою курсу є засвоєння студентами методів вирішення різнооманітних економічних задач, основними серед яких є: імовірносно-статистичні, міжгалузевого балансу, оптимального планування. Кожна із даних задач ґрунтується на використанні конкретного типу математичних моделей, а їх вирішення потребує застосування конкретного математичного апарату.

В ході вивчення курсу студент повинен засвоїти: класифікацію основних економетричних моделей, методику побудови економікостатистичних моделей, математичний апарат і обчислювальні методи дослідження операцій, задачі лінійного програмування, задачі нелінійного програмування, задачі динаміного програмування, експертні оцінки, моделі прогнозування економічних процесів.

Дисципліна базується на вивченні таких курсів вища математика, теоретична економіка, мікро- та макро- економіка та статистика.

–  –  –

Форми та засоби поточного та підсумкового контролю.

Об’єктами контролю є знання студентами теоретичного матеріалу, вміння розв’язувати задачі та уміння аналізувати знайдені результати. До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних робіт і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни, вміння розв’язувати задачі та аналізувати їх розв’язки.

Під час лабораторних занять застосовують такі засоби контролю: усне опитування, письмове опитування.

Підсумковий контроль включає аудиторну контрольну роботу та залік.

Критерії оцінювання результатів поточного контролю:

при опитуванні на лабораторних заняттях навчальна 1) діяльність студентів оцінюється за такими критеріями:

• оцінка “відмінно” виставляється студенту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених запитань; без помилок розв’язує задачі та робить правильний аналіз отриманих результатів;

• оцінка “добре” виставляється студенту, який грамотно розкриває суть поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але припускає несуттєві помилки; в цілому задачу розв’язує правильно, але при цьому допускає незначні, арифметичні помилки, які якісно не впливають на результат задачі;

• оцінка “задовільно” виставляється студенту, який поверхово викладає суть навчального матеріалу, припускається багатьох помилок, відповідаючи на поставлені запитання; в цілому дотримується правильного ходу розв’язку задачі, але допускає помилки, які суттєво впливають на результат задачі, та не може дати правильне тлумачення отриманим розв’язкам;

• оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не знає суті поставлених запитань, при викладенні матеріалу допускає грубі помилки та не може розв’язати запропоновані задачі.

2) при перевірці письмових робіт.

При написанні та перевірці письмових робіт використовують наступні критерії оцінювання:

оцінка “відмінно” виставляється студенту, який безпомилково розв’язує усі запропоновані задачі;

оцінка “добре ” виставляється студенту, який безпомилково розв’язав усі запропоновані завдання, правильно застосувавши алгоритми розв’язку задач, але при цьому були допущені помилки, що якісно не впливають на кінцевий результат;

оцінка “задовільно” виставляється студенту, який безпомилково розв’язав 50 % запропонованих задач;

оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який розв’язав менше 50 % запропонованих задач.

3) при складанні заліку.

Оцінювання заліку проводиться за підсумками аудиторної контрольної роботи, залікової роботи.

Структура курсу за КМСОНП з навчальної дисципліни "Економетрія"

–  –  –

Мета роботи: засвоїти методику розрахунків основних статистичних характеристик динамічних і варіаційних рядів.

Хід роботи:

1. Відповідно номера варіанту (п.а), що вказується викладачем розрахувати наступні характеристики динамічного ряду економічних показників:

- середнє арифметичне значення;

- середній абсолютний приріст;

- середній коефіцієнт зростання;

- середній коефіцієнт приросту;

- дисперсія;

- середнє квадратичне відхилення;

- коефіцієнт варіації;

- побудувати оцінку динаміки за 10 років.

2. Відповідно номера варіанту (п. б), що вказується викладачем розрахувати наступні характеристики варіаційного ряду економічних показників:

- середнє арифметичне значення;

- медіана;

- мода;

- середньоквадратичне відхилення;

- коефіцієнт варіації;

- побудувати оцінку групової варіації.

3. Описати економічне значення отриманих результатів.

–  –  –

1 варіант

а) По сільськогосподарському підприємству “Ковель” отримані значення фінансового результату за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

Роки 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Фінансовий 40,6 40,2 30,5 35,9 36,9 29,5 38,9 39,9 40,9 41,9 результат, тис. грн.

–  –  –

3 варіант

а) По ЗАТ “Вінницяолієжиркомбінат” отримані значення оборотності дебіторської заборгованості за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) За 2004 р. с.-г. підприємство “Колос” здійснювало оптові поставки яблук постачальнику переробному підприємству “Мрія” таким чином: у вересні і листопаді по 456 т, у лютому, березні, липні, червні по 1768 т, у грудні – 234 т, у травні – 123 т.

4 варіант

а) По ЗАТ “Вінницяолієжиркомбінат” отримані значення оборотності кредиторської заборгованості за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) Підприємству “Агротехсервіс” за 2005 р. надійшла наступна кількість заявок на кількість поставок по тракторах:

- від 3-х замовників на 2 трактори;

- від 4-х замовників на 1 трактор;

- від 2-х замовників на 8 тракторів;

- від 5-ти замовників на 4 трактори;

5 варіант

а) По ЗАТ “Вінницяолієжиркомбінат” отримані значення вартості основних засобів за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


б) На торгівельному підприємстві “Олена” у 2004 р. працювало 12 чол. віком 18 р., 3 чол. віком 34 р., 11 чол. віком 45р., 32 чол. віком 37 р.

6 варіант

а) По с.-г. підприємству “Чародій” отримані показники середньоспискової кількості робітників за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) Торгівельне підприємство “Горішок” закупило для реалізації біокефір.

Упаковки біокефіру мають різну вагу: 20 упаковок вагою 100 г, 100 упаковок вагою 150 г, 200 упаковок вагою 200 г, 100 упаковок вагою 250 г.

7 варіант

а) По ВАТ “Механізатор” отримано кількість управлінського персоналу за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) В ході податкової перевірки виявили, що 3 підприємства у Вінницькому районі мають переплату по податку на прибуток у розмірі 34 тис.грн., 214 підприємств – 4 тис. грн, 34 підприємства – 2,7 тис.грн., 55 підприємств мають недоплату у розмірі 4,2 тис. грн.

8 варіант

а) По с.-г. підприємству “Промінь” отримано динаміку урожайності ярої пшениці за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) Для оцінки інвестиційної привабливості АТ “Нафтогаз” було опитано 100 експертів за 30-ти бальною шкалою (10 балів – несприятливий клімат для інвестування, 20 балів - середній, 25 балів – сприятливий, 30 балів – найсприятливіший). 70 із них оцінили клімат для інвестування на підприємстві у 20 балів, 10 експертів – по 10 балів, 12 експерти – по 25 балів, 8 експертів – по 30 балів.

9 варіант

а) По с.-г. підприємству “Яр” отримано динаміку урожайності цукрового буряка за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) С.-г. підприємство “Батьківщина” у 2005р. здійснювало закупку неорганічних добрив вагою у 0,2ц 3 рази, по 0,8 ц – 7 разів, 0,5 ц – 5 разів, 1 ц

– 14 разів.

10 варіант

а) По с.-г. підприємству "Надія" отримано динаміку урожайності зернових і зернобобових за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) Фермер Злотник І.С. продав картоплю у 2004 р. реалізація здійснювалась наступним чином: 1,3 т картоплі 5-ти покупцям, 0,9 т картоплі 13 покупцям, 1,2 т картоплі – 6-ти покупцям, 0,1 т – 1-му покупцю.

11 варіант

а) По с.-г. підприємству “Оратів” отримано динаміку урожайності гречки за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) Обласне управління аграрної політики встановило, що у 2004 році із 28 с.г. підприємств Вінницького району 8 мали рівень рентабельності – 15%, 5 – 0,5%, 4 – 8,7%, 3 – 9,2%, 8 – 4,6%.

12 варіант

а) По ВАТ “Вінницяобагротехсервіс” отримані значення виручки від реалізації за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

13 варіант

а) По с.-г. підприємству “Світанок” отримано динаміку валового збору цукрового буряка за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

Роки Валовий збір, ц 400,0 290,7 500,1 406,9 406,9 760,8 803,3 809,4 713,1 821,8

б) Торгівельне підприємство “Роса” у вересні 2004 р. здійснювало реалізацію м’ясних напівфабрикатів через власну торгову мережу. Розподіл реалізованої продукції по покупцях виявився наступним:

- 1кг м’ясних напівфабрикатів купило 200 покупців;

- 0,5кг м’ясних напівфабрикатів купило 100 покупців;

- 1,5кг м’ясних напівфабрикатів купило 250 покупців;

- 2кг м’ясних напівфабрикатів купило 70 покупців;

- 2,5кг м’ясних напівфабрикатів купило 30 покупців.

14 варіант

а) По ЗАТ “Агрохім” отримано динаміку виробничих затрат за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) С.-г. підприємство “Світанок” закупило для загальногосподарських витрат канцелярські товари (ручки – 50 шт). Із них: 25 коштують – 75 коп., 10 – 50 коп., 10 – 1,2 грн., 5 – 2 грн.

15 варіант

а) По ЗАТ “Вінницяолієжиркомбінат” отримано дані по перерахуванню непрямих податків за 10 років, які представлені у вигляді динамічного ряду.

–  –  –

б) Переробне підприємство “Мить” заключило договір з громадянином Вальковим С.С. про надання йому займу під 12%. Гроші надаватимуть на протязі 2-х місяців за наступною схемою:

1 раз – 56 тис. грн. (на початку першого тижня у лютому);

2 рази – 12 тис.грн;( в останній тиждень лютого);

3 рази – 10 тис. грн.(на початку кожної неділі березня);

7 разів – 2 тис.грн. (на протязі 3-х днів у кінці березня).

Приклади розрахунків характеристик динамічного і варіаційного рядів Приклад розрахунку характеристик динамічного ряду Розглянемо поквартальну заробітну плату (ЗП) у державному секторі України за 1996 — 2005 pp., грн. (таблиця 1.1).

–  –  –

Проведемо підрахунки за цими даними й отримаємо такі середні характеристики.

Середня квартальна заробітна плата у державному секторі України в 1996 — 2005 pp. дорівнювала:

–  –  –

За середнім абсолютним приростом встановлено, що середній рівень заробітної плати щорічно на протязі досліджуваного періоду зростав на 6022 тис. грн.

Середні коефіцінти зростання та приросту відповідно становили:

–  –  –

де V — коефіцієнт варіації; х — середнє значення ряду; — середнє квадратичне відхилення.

Для нашого прикладу дисперсія дорівнює: 2= 355508528.8; середнє 2 = 59624; коефіцієнт варіації V=426.68%.

квадратичне відхилення Приклад розрахунку характеристик варіаційного ряду При обстеженні студентів 1-го курсу за віком було зафіксовано такі дані: 17,18,18,18,18,19,20,20,20,21,21,21,21.

Позначимо частоту і-ї варіанти хі через п тоді отримаємо ранжований дискретний варіаційний ряд. Дані для розрахунків наведені у табл.1.4.

–  –  –

де х — середня арифметична; хі — і-та варіанта; п — частота і-ї варіанти.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ЕКОНОМІКА В’ячеслав Боднарчук МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Інтенсивна економічна діяльність людини та безмірне споживання природних ресурсів призводять до негативного впливу на кліматичну системи нашої планети. Екологія сьогодні ставить перед людством складне завдання – стабілізувати клімат чи хоча б пом’якшити наслідки його зміни. На сьогодні важко уявити економіку будь якої країни без такої важливої галузі, як...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.16-34 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.16-34 УДК 336.131(477) ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ М. Крупка Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 Досліджено сутність та проблемні аспекти запровадження програмно-цільового методу бюджетування в рамках вітчизняної економіки. Обґрунтовано на основі аналізу досвіду зарубіжних країн його особливості, складові елементи та...»

«Національний лісотехнічний університет України Аналіз екологічних факторів дає змогу оцінити негативний чи позитивний вплив виробництва будівельних матеріалів на організм людини та біосферу загалом. Висновки. Врахування визначених економічних, географічних, геологічних та екологічних факторів впливу сировинної бази дає змогу приймати дієві управлінські рішення щодо розвитку промисловості будівельних матеріалів та створює передумови ефективного використання сировинних ресурсів для виробництва...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«Національний лісотехнічний університет України тається споживач за вдосконаленням способу задоволення своєї потреби. А це означає, що управління інноваційною діяльністю, всіма її ланками в ринкових умовах має опиратись на науково обґрунтовані методи. Література 1. Ільєнкова С.Д. Інноваційний менеджмент : підручник. – К. : Вид-во Юніті. – 2001.– С. 374.2. Коваленко А.О. Інноваційна діяльність у промисловості України // Економіка промисловості України. – К. : РВПС України НАН України, 2002. – С....»

«„Бібліотека молодого державного службовця” ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: сподівання та проблеми Київ 2009 ББК 66.0+67.0 Е УДК 35.01:65.012.1:519 Матеріали готували: Джоан Кедді та Крістіан Вергес; Енн Макінтош (порівняльний огляд сучасної практики); Стівен Коулмен (аналіз майбутнього демократії та інтернету). Випуск серії видань „Бібліотека молодого державного службовця” здійснюється у рамках державної Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого...»

«УДК 339 БАЛ-ВОЖНЯК ТЕРЕЗА* Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні АНОТАЦІЯ. У статті на прикладі Польщі наводено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу до інноваційності. Презентований діагноз щодо Польщі можна використовувати, щоб охарактеризувати висновки в частині дій, спрямованих на...»

«Хорунжак Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 277-286. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12knmntt.pdf. УДК 338:658 JEL Classification: H12, O18 Надія Хорунжак Тернопільський національний економічний університет вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46000, Україна, e-mail: nadija-choru@mail.ru к.е.н., доц.,...»

«УДК 338.24 Тетяна ОМЕЛЯНЕНКО ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ Резюме. У статті розглядається актуальна проблема впровадження інструментів маркетингу взаємовідносин на роздрібному ринку електроенергії України у період поглиблення реформ. У статті підкреслено, що при набутті енергопостачальним підприємством статусу Гарантуючого постачальника, впровадженні конкурентних відносин на роздрібному ринку, вони ризикують втратити долю ринку за рахунок...»

«Національний лісотехнічний університет України Результати цього дослідження полягають у приверненні уваги науковців та банкірів до необхідності поглиблення теоретичних засад та розвитку науково-методичних положень щодо вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в умовах ринкової трансформації економіки. Література 1. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями. – К.: КНЕУ.– 2005. – С. 25-27.2. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»