WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Олег Бойко-Бойчук, кандидат технічних наук, докторант кафедри регіонального розвитку, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Теоретичні засади системного моделювання ...»

-- [ Страница 1 ] --

Регіональне управління та місцеве самоврядування

4. Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком : теорія і практика : монографія / Т. В. Голікова. - К. : Вид-во НАДУ, 2007. - 296 с.

5. Закон України про місцеве самоврядування в Україні. - К. : Парлам. вид-во,

2004. - 71 с.

6. Закон України про місцеві державні адміністрації // Відом. Верховної Ради

України. - 1999. - № 20-21. - С. 426-448.

7. Європейська Хартія місцевого самоврядування / Регіональна політика України : інституційно-правове забезпечення : зб. офіц. док. / за ред. З. Варналія ;

упоряд. : З. Варналій, Є. Жемеренко, В. Жук, А. Павлюк, О. Шевченко. - К. : НІСД, 2004. - 521 с.

8. Конституція України : офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 59 с.

9. Самостійність місцевих влад та розподіл повноважень між ними : матеріали міжнар. конф. 11-12 черв. 2002 р. / упоряд. : В. Кравченко, М. Пухтинський. - К. :

Логос, 2002. - 263 с.

Олег Бойко-Бойчук, кандидат технічних наук, докторант кафедри регіонального розвитку, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Теоретичні засади системного моделювання державного управління розвитком міста Стаття присвячена формуванню загальнотеоретичних засад системного моделювання державного управління розвитком міста.

Ключові слова: інтегральна, системна моделі, загальносистемні, предметносистемні, індивідуально-системні принципи організації.

The article is dedicated to formulation of general-theoretical basis of system' modeling in state' ruling of city' development.

Key words: integral, system' models, general-systematic, object-systematic, individual-systematic principles of organisation.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Зв'язок якості управління з якістю моделей, які покладено в основу цього процесу, мабуть, найбільш відчутний в управлінні в умовах нестабільності та кризи. Для урбанізованої України це твердження актуалізує проблему якості моделей управління розвитком її міст. Можна без перебільшення стверджувати, що подолання кризових явищ у країні безпосередньо залежатиме від ефективності державного управління розвитком міст України, що, у свою чергу, робить ще більш актуальним питання вибудови якісних моделей здійснення цього процесу.

Вісник Національної академії державного управління Природно, що найкращою ситуацією в моделюванні є така, за якої вдається побудувати багаторівневу модель феномена розвитку міста, яка б давала можливість охоплювати різні рівні його узагальнення. Наприклад, найвищий рівень узагальнення у процесі моделювання передбачають загальносистемні моделі. Загальносистемна модель державного управління розвитком міста дає можливість виконувати загальносистемний аналіз і синтез процесів управління розвитком міста, буде синкретичною основою формування предметно-системних моделей управління розвитком міста, а також одночасно слугуватиме системною базою для впорядкування, агрегування й узагальнення різноманітного предметного знання про феномен розвитку міста. Останнє, безперечно, містить у собі значний потенціал покращення якості управління шляхом автоматизації процесів аналітичної підтримки управлінських рішень на локальному (місцевому) рівні. Можна констатувати, що загальносистемна модель державного управління розвитком міста є необхідною умовою якісного покращення управління містом. Разом з тим перехід із загальносистемного на інші рівні узагальнення для практичної діяльності є не менш важливим, що зумовлює необхідність формування теоретичних засад побудови таких ієрархізованих системних моделей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Ураховуючи поширеність системного підходу у дослідженнях з державного управління, природним є його активне використання майже всіма відомими фахівцями з управління розвитком міста. В українському науковому середовищі - це В.М. Бабаєв, В.Д.Бакуменко, В.М.Вакуленко, Ю.П.Лебединський, О.Ю.Лебединська, В.В. Мамонова, О.М.Невелєв, Ю.П.Шаров та ін. Ці автори відповідно до вирішуваних завдань опрацьовували системні моделі управління розвитком міста різного рівня узагальнення і змісту.

В українській науковій школі державного управління існує спеціалізована література з питань використання системного підходу у державному управлінні, зокрема навчальний посібник Н.Р.Нижник та О.А.Машкова [6].

Але ці питання ще недостатньо розроблені.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. За умов значного поширення практики використання системних моделей у дослідженнях з державного управління і, зокрема, в державному управлінні розвитку міст, поза увагою авторів, залишаються питання побудови загальносистемної моделі цього феномена, а також ієрархії системних моделей різного рівня узагальнення. Це, на наш погляд, пов'язано з певними теоретичними проблемами такого моделювання, а саме з: виокремленням основи ("базису") таких системних моделей (тобто того, що мають відображати такі системні моделі); забезпечення цілісності їх предмет-об'єктного структурування тощо.

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Формування мети і завдань статті. Метою даної статті є спроба осмислення автором теоретичних засад формування інтегральних ієрархічних системних моделей феномена державного управління розвитком міста, а саме: обґрунтування ідеї засадничої ролі принципів організації досліджуваного феномена і виокремлення основних складових таких моделей. Сформовані ідеї в роботі представлені як вимоги до майбутньої загальносистемної моделі державного управління розвитком міста.

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. Ущільнення, ускладнення, підвищення темпів сучасного суспільного життя на різних рівнях соціальних організацій, у тому числі на рівні міста, актуалізує проблеми ефективного моделювання станів та поведінки об'єктів досліджень. Можна стверджувати, що якість використовуваних моделей стає принциповою умовою ефективного управління соціальним розвитком.

Відомо, що основою побудови будь-якої моделі є існуючий теоретичний підхід, з позиції якого, власне, і вибудовується та чи інша модель. У сучасних наукових дослідженнях найбільш поширеним є "системний підхід". Опрацювання значного масиву літературних джерел із системного підходу за останні 40-50 років дає підстави сформулювати основну ідею системного підходу для соціальних систем: одночасне дискретно-цілісне представлення реальності (простору - часу) і соціальної дії (особистості - соціальної організації).

Ідея дискретності, виокремлена для дослідження простору, реалізується через елементність останнього. Одночасна цілісність сукупності цих елементів у межах виокремленого простору (системи) породжує ідею завершеності конфігурації їх відношень та зв'язності.

Дискретність складової часу реалізується через індивідуальність, виокремленість життєвого циклу певної системи (скінченність та конкретність часу її існування, індивідуальність її /системи/ темпосвіту [5]). Цілісність у часовій складовій проявляється через безперервність потоку змін у системі в межах її життєвого циклу.

Дискретність організації соціальної діяльності (вивчення феномена соціальної дії особистості ми залишаємо поза рамками даного дослідження) має прояв у різних типах цієї діяльності, наприклад в управлінській, освітній, науковій, виробничій тощо. Просторова-часова інтерпретація ідеї дискретності організації соціальної дії реалізується через наявність різнопланових соціальних просторів. Зв'язність, взаємодія, взаємопроникнення та співіснування цих просторів, об'єднання їх в єдиний спільний простір життєдіяльності та господарювання певної спільноти є практичною реалізацією ідеї цілісності соціальної дії. Таким чином, наведене формулювання щодо основної ідеї системного підходу зумовлює основні властивості системи, які мають бути обов'язково відображені у моделі досліджуваного нами

Вісник Національної академії державного управління

феномена державного управління розвитком міста, а саме ця загальносистемна модель має бути представлена через просторову інтерпретацію феномена міста як сукупності зв'язних взаємодіючих різнопланових соціальних (політичних, економічних, інших) просторів, поданих у статиці й динаміці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оскільки предметом дослідження статті є державне управління розвитком міста, то за логікою формування змісту цієї складної складеної категорії модель державного управління розвитком міста має також відображати одночасність прояву, зв'язність, залежність та взаємодію трьох моделей:

моделі міста, моделі розвиту міста та моделі управління розвитком міста.

Отже, загальносистемна модель державного управління розвитком міста має інтегрувати в собі всі наведені вище моделі, сформовані на спільних методологічних засадах.

Практична побудова і використання такої інтегрованої моделі державного управління розвитком міста актуалізує питання знаходження загальних для всіх її складових елементів, які б об'єднали в єдине ціле моделі різних за природою феноменів (об'єкт, розвиток об'єкта, управління розвитком об'єкта) і дали б можливість користуватися інтегральною моделлю як в елементах, так і в цілому. На наш погляд, такими первинними базовими елементами всіх зазначених моделей є принципи організації відповідних феноменів, що моделюються. Принцип (від лат. Principium) означає засаду, основу, першопочаток, точку відліку [2, с. 824-825]. Принцип є центральним поняттям, основою системи, узагальненням і поширенням певного положення сфери, з якої даний принцип абстраговано. На сукупності елементів системи принцип організації цих елементів розгортає все різноманіття відношень між ними. Ідея використання принципів організації системи як підґрунтя, так би мовити, точки відліку, розгортання інтегральної моделі досліджуваного явища - державного регулювання розвитку міста, - на наш погляд, є дуже привабливою і перспективною, оскільки: робота з принципами організації системи дає змогу зрозуміти сутність системи; усвідомлення складу елементів системи та принципів її організації дає змогу розгорнути (або дослідити) все різноманіття (всю конфігурацію) відносин (і, відповідно, зв'язків та взаємодії) в цій системі; модель системи, яка унаочнює і розгортає її (системи) принципи організації інваріантна до завдань аналізу, синтезу та синерезису; робота з принципами організації системи є, на наш погляд, єдиним можливим універсальним прийомом інтеграції різних за своєю природою систем в єдину цілісну систему, у тому числі і для нашого випадку побудови моделі державного регулювання розвиту міста як взаємопов'язаних, взаємодіючих моделей: міста, розвитку міста й управління розвитком міста; впорядкування та гармонізація принципів організації досліджуваної системи є первинною умовою зменшення ризику принципових (тобто основних) помилок при побудові цієї системи.

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Разом з тим практичне втілення в життя побудови такої "принципової моделі" досліджуваного об'єкта потребує впорядкування уявлень про феномен принципу, що у стислому викладі розкривається через основні ознаки визначення категорії "принцип"та розкриття їх типології. Аналіз основних ознак категорії "принцип" здійснимо на основі її визначень, взятих з різних джерел (див. таблицю).

–  –  –

№ Визначення категорії «принцип» або ідей, пов’язаних із сутністю цієї категорії Джерело з/п Принцип (від лат. Principium - засада, основа, походження, першопричина) - [2, с. 824основа певної сукупності фактів або знань, вихідний пункт пояснення або 825] керівництва до дії… У логіці принцип - центральне поняття системи, що представляє узагальнення і поширення певного положення на всі явища сфери, з якої даний принцип абстраговано. В етиці принцип як внутрішнє переконання, максима, що задає загальну установку до дійсності, норм поведінки і діяльності Принцип - наукова або моральна умова, підґрунтя, правило, основа, від якої не [3, с. 351]

–  –  –

принципи вчинків - це те, заради чого вони здійснюються (Аристотель); 434] обставини змінні, принципи ніколи (О.Бальзак);

хибний принцип - погані дріжджі, які навіть у малій кількості псують тісто (П.Бейль);

знання певних принципів легко компенсує незнання певних фактів (К.Гельвецій);

при різних принципах не знайти спільної мови (Конфуцій);

цінність принципу визначається кількістю явищ, які він може пояснити (Р.Емерсон);

пам’ятай про загальні принципи - і тобі не буде потрібна порада (Епіктет) Принцип - основна ідея, основне правило поведінки, діяльності [9, с. 311] Аналіз визначень категорії "принцип", наведених у табл. 1, на наш погляд, дає змогу зафіксувати такі суттєві ознаки цього феномена, а саме:

первинність та визначальну роль стосовно всіх інших відношень між елементами системи. Можна стверджувати, що сукупність принципів організації системи на сукупності елементів цієї системи розгортає всю внутрішню конфігурацію відносин у цій системі. Аналогічне можна стверджувати й щодо зовнішнього середовища.

За логікою першої теореми К.Гьоделя про неповноту [8] стосовно неможливості виведення всіх понять системи із самих себе вважаємо, що принципи організації мають аксіоматичний характер, тобто принципи є певними аксіомами, на яких грунтується розгортання всіх подальших побудов (відносин, зв'язків, процесів) у системі, "вихідним пунктом пояснень або … дії" [2, с. 824].

Вісник Національної академії державного управління

Різноманіття людської діяльності зумовлено різноманіттям принципів її організації та принципів організації просторів існування людини, які є результатом цієї діяльності. Це розмаїття можна умовно представити простором принципів організації дійсності та діяльності. Практичне використання принципів для дослідницької та проектної діяльності потребує типологізації цього простору.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.1 Таким чином, ринкові умови господарювання вимагають постійного підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що забезпечує здобуття конкурентних переваг та постійну фінансову стійкість підприємств. Література 1. Боднарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення// Економіка Украни. – 2006, № 3. – С. 26-33.2. Борисенко З. Конкурентна політика як...»

«УДК 339:334.758 Світовий ринок злиттів і поглинань: економічний вимір та специфіка регулювання ОКСАНА ДАВИДОВИЧ* АНОТАЦІЯ. У статті проведено комплексний аналіз світового ринку злиттів і поглинань (М&А), охарактеризовано його еволюційні етапи, досліджено тенденції та особливості розвитку на різних етапах. Автор визначила мотиви здійснення злиттів і поглинань, їх вплив на економіку та зробила спробу виявити основні причини неудач. Проаналізовано специфіку регулювання злиттів у країнах ЄС та...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект НАША СТОЛИЦЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ Семінар Київ, 25 грудня 2000 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Ярослав ПИЛИНСЬКИЙ, директор Київського проекту Інституту Кеннана Микола ШУЛЬГА, президент Соціологічної асоціації України, заступник директора Інституту соціології НАН України Наш Інститут соціології нещодавно випустив книжку під назвою “Київ і кияни. Соціологічні хроніки незалежності”. Це видання – результат...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ Методичні рекомендації щодо самостiйного вивчення дисциплiни та виконання контрольної роботи Для студентів за напрямом підготовки 6.030401 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.012.4+339.138(076.5) О-75 Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету...»

«Ровенчак О. Висвітлення питань міжнародної міґрації на сторінках української преси // Український соціум. — 2010. — № 3(34). — С. 39-49 Висвітлення питань міжнародної міграції на сторінках української преси УДК 314.74: 070(477) У статті здійснено аналіз трьох українських газетних видань на предмет висвітлення питань міжнародної міграції за допомогою методу дискурс-аналізу (із елементами контентаналізу). Найбільше уваги приділяється темам економічної міграції, довгострокової міґрації (діаспорам)...»

«Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів АТ«АВГуСТ» Київ-1999 ББК 67.9(4УКР)301.21я7 Т 35 Терещенко С., Науменко В. Т 35 Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: АТ «Август», 1999. — 296 с. — Бібліогр.: с. 183-184. ISBN 966-95225-4-4 З урахуванням вимог чинного законодавства України узагальнено і відображено на структурних...»

«Національний лісотехнічний університет України Аналіз екологічних факторів дає змогу оцінити негативний чи позитивний вплив виробництва будівельних матеріалів на організм людини та біосферу загалом. Висновки. Врахування визначених економічних, географічних, геологічних та екологічних факторів впливу сировинної бази дає змогу приймати дієві управлінські рішення щодо розвитку промисловості будівельних матеріалів та створює передумови ефективного використання сировинних ресурсів для виробництва...»

«УДК 551.508 : 630.551.579 І.Г. Грушка ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ВПҐ-4Ц Подано наукові основи методу вимірювання вологості матеріалів і середовищ, покладеного в основу розробки нового кондуктометричного приладу на принципах кондуктометра. Він призначений для експрес-вимірювання вологості і температури ґрунту. Описано цифровий вимірювальний пристрій, конструкція запатентованого переносного і стаціонарного датчика вологості ґрунту, які захищені українською та міжнародною заявкою на винахід....»

«УДК 65:005.4 Л.І. Чорнобай, О.І. Дума Національний університет “Львівська політехніка” БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТЬ © Чорнобай Л.І., Дума О.І., 2013 “. не товари, а процеси їх створення приносять компанії довгостроковий успіх” М. Хаммер, Р. Чампі “Реінжиніринг корпорацій”[1] Проаналізовано наукові підходи авторів щодо тлумачення категорії бізнеспроцесів, виявлено ключові характеристики категорії бізнес-процесів, проведено типологію дефініцій поняття...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»