WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«УДК 336.131(477) ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ М. Крупка Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 Досліджено ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія екон. 2009. Вип. 41. С.16-34 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.16-34

УДК 336.131(477)

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

М. Крупка

Львівський національний університет імені Івана Франка

79008, м. Львів, проспект Свободи, 18

Досліджено сутність та проблемні аспекти запровадження

програмно-цільового методу бюджетування в рамках вітчизняної економіки. Обґрунтовано на основі аналізу досвіду зарубіжних країн його особливості, складові елементи та напрями розвитку в Україні в умовах євро інтеграційних процесів.

Ключові слова: фінансова система, фінансово-бюджетна політика, ринкові відносини, фінансова криза, бюджетування, бюджетне регулювання, бюджетна система, програмно-цільовий метод, стратегія розвитку.

Реалізація конкурентної стратегії України у світовому співтоваристві потребує насамперед вирішення проблем для забезпечення сучасного рівня розвитку. Рівень розвитку будь-якої країни залежить від стану фінансової системи, її структури, кількості та видів фінансових інструментів, які є в її активі, та вміння їх використання у сфері фінансових відносин, зокрема в реалізації ефективної соціальної політики. Фінансові відносини – важлива складова сфери світового господарства. Саме в них зосереджуються проблеми розвитку як окремих національних економік, так і світової економіки в цілому.

Складні та суперечливі трансформаційні процеси в Україні, пов’язані з постіндустріальними перетвореннями економічної системи, прискоренням науково-технологічних змін, глобалізацією світогосподарського простору, сприяють утвердженню у ролі провідних чинників економічного зростання нагромадження, вдосконалення та ефективного використання знань, досвіду, умінь, здоровя і рівня інтелектуального розвитку людини. Особливої актуальності зазначені проблеми набувають для колишніх соціалістичних країн, значення переходу яких до нової економічної системи нині полягає не лише в становленні ринкових відносин, але й у створенні можливостей для розбудови постіндустріального суспільства. За цих обставин посилюється роль та значення держави, покликаної сприяти інституційним змінам, спрямованим на утвердження загально цивілізаційних засад соціально-орієнтованого ринкового устрою.

Ринкові перетворення в Україні відродили в господарсько-правовій практиці поняття й механізм дії кризи, що є обов’язковим супутником сучасного ринку, фаза життєвого циклу будь-якої системи, яка оголює межу розвитку і тим самим стимулює перехід до нового стану рівноваги. Економічні тенденції й наслідки світової фінансової кризи показали необхідність удосконалення фінансовобюджетної політики й формування відповідних механізмів державного © М. Крупка, 2009 М. Крупка 17 фінансового контролю як вагомої складової фінансової системи країни. У сучасних моделях державного управління базовим елементом системи державного внутрішнього фінансового контролю є загальна відповідальність керівників органів державного й комунального секторів перед парламентом і громадськістю, тому у країнах ЄС таким елементом є фінансове управління й контроль як функція керівників, відповідальних за діяльність конкретного органу.

З огляду на це, посилення соціальної орієнтації економічних систем, підпорядкування економічної політики завданням розвитку людини – об’єктивний процес, притаманний сучасному етапу цивілізаційного розвитку людства. У відповідності з новою домінантою соціально – економічних відносин посилюються роль і значення соціальної функції держави. У постсоціалістичних країнах, де відбуваються процеси суспільної трансформації, потреба в розробленні та реалізації ефективної соціальної політики зростає, що зумовлено вагомими соціальними втратами, якими супроводжуються зазначені процеси. Оцінка соціального стану українського суспільства свідчить про те, що основні соціальні ризики досягли масштабів, які можуть становити реальну загрозу національній безпеці держави, що є наслідком не тільки системної кризи, яка супроводжує трансформації процеси в Україні, а й недосконалості державного управління соціальними процесами.

У такій ситуації особливо важливою функцією держави є стимулювання економічного зростання. Ефективність застосування моделі бюджетного регулювання з огляду на необхідність забезпечення економічного зростання залежить від низки факторів, зокрема стану економічного розвитку країни, який характеризується обсягом валового внутрішнього продукту на одну особу населення, станом розвитку інфраструктури, ступенем забезпечення матеріальними, людськими ресурсами тощо. Дієвість бюджетного регулювання визначається рівнем інституційного розвитку середовища, розвиненістю системи державного управління, тенденціями розвитку суспільства, функціонуванням певних технологічних укладів.

Сучасний стан функціонування бюджетної системи України вимагає забезпечення прозорості, самостійності у процесі формування та використання бюджетів з метою підвищення ефективності державних послуг. Засобом, що дає змогу більш ефективно і прозоро використовувати бюджетні кошти, є програмно цільовий метод бюджетування, поетапне впровадження якого відбувається в Україні з 2002 року.

Програмно-цільовий метод (ПЦМ) передбачає якісно новий підхід до бюджетного процесу, що безпосередньо пов'язує ресурсне забезпечення бюджетних установ із результатами їхньої діяльності. У цих умовах формування і використання бюджетних коштів здійснюється у відповідності з цілями та завданнями державної політики, при цьому одержувачі бюджетних послуг в обов'язковому порядку мають забезпечувати досягнення встановлених кінцевих соціально-економічних результатів.

Проблемам розвитку й удосконалення методів бюджетного управління в цілому та програмно-цільового методу присвячено наукові праці вітчизняних учених таких як: М.Я.Азаров, О.І.Барановський, С.О.Булгакова, О,Д,Василик, В.А.Вишневська, В.П.Вишневський, О.І.Демків, Н.М.Дєєва, І.В.Запатріна, Т.І.Єфименко, Л.Є.Клець, М.І.Кульчицький, В.Д.Лагутін, Ц.Г.Огонь, Л.О.ОмеляПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ… нович, С.В.Онишко, В.М.Опарін, К.В.Павлюк, Ю.В.Пасічник, М.І.Пашута, З.В.Перун, Н.І.Рубан, Л.Д.Сафонова, І.Б.Стефанюк, О.П.Суслов, В.М.Федосов, І.Я.Чугонов, С.І.Юрій.

Серед зарубіжних авторів дослідженням цих питань займались О.І.Андрєєва, М.П.Афанасьєв, Ханс де Брюйн, В.Гамукин, А.В.Кірєєва, Т.М.Ковальова, І.В.Кривогов, А.М.Лавров, О.Г. Лобко, Ф.Мошер, А. Преміант, Б.А.Райзберг та ін.

Недостатність науково-теоретичного розроблення цієї проблеми, необхідність вдосконалення оцінки результативності бюджетних програм та забезпечення належного рівня якості бюджетних послуг України визначили актуальність теми, як з точки зору наукових теоретичних досліджень, так і з точки зору практичного застосування.

Мета статті полягає у визначенні поняття, обґрунтування теоретичних і практичних засад застосування ПЦМ управління видатками бюджету в Україні, його особливості, складові елементи та узагальнення світового досвіду його використання в сучасних умовах.

В Україні останнім часом на макрофінансовому рівні почало розвиватися бюджетування – управлінська фінансова технологія, яка передбачає формування бюджетних видатків у відповідності до чітко визначених довго- та середньострокових пріоритетів розвитку країни. Нині найбільш прогресивною й ефективною його формою є програмно-цільове бюджетування.

Однак донедавна в країні у процесі формування бюджетів застосовувався постатейний (або традиційний) метод, при якому видатки плануються на короткострокову перспективу – один рік, а основна увага зосереджується на поточних видатках і адміністративних потребах, які зазвичай визначаються, з використанням норм та нормативів. На відміну від нього програмно-цільове бюджетування ґрунтується на стратегічно раціональному управлінні коштами, спрямованому на вирішення соціально-економічних проблем, які стоять перед суспільством на певному етапі його розвитку та дозволяє встановлювати безпосередній взаємозв’язок між витраченими фінансовими ресурсами і отриманими результатами. Бюджетна система є вагомою складовою розвитку економіки, від ступеня оптимальності співвідношень між елементами бюджетної системи залежить рівень збалансованості бюджетного регулювання й ефективність його впливу на динаміку соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.

Сьогодні в Україні гостро стоїть питання соціального розвитку економіки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Варто наголосити, що характерною ознакою цивілізованості тієї чи іншої країни є не лише стале економічне зростання, а й зростання добробуту громадян, що переважно взаємопов’язано.

Зауважимо, що у західних країнах світу друга половина ХХ ст.

характеризувалася якісними перетвореннями у сфері бюджету й бюджетного менеджменту. Так, у Сполучених Штатах Америки і багатьох країнах східної Європи було розроблено спеціальні технології бюджетування, що поєднують аналіз, прийняття бюджетних рішень та управління бюджетним господарством держави, фінансами на державному і місцевому рівнях.

Бюджетування як управлінська технологія, що має тривалий та успішний досвід застосування в зарубіжних країнах, починає розвиватися і в Україні. Проте у вітчизняній науковій літературі проблеми бюджетування на макрофінансовому М. Крупка 19 рівні останніми роками розглядаються в працях окремих науковців – В.Л Андрущенка, Т.С.Бабич, В.М.Федосова, І.Я.Чугунова.

Роль держави в управлінні економічним життям суспільства завжди була в центрі уваги економістів. Витоки проблеми, зміст і особливості бюджетування на макрорівні розкрито у визначенні пропонованому В.М.Федосовим та рядом вітчизняних учених як сукупність технологічних процедур бюджетної роботи з аналітично-розрахункової підготовки бюджетів, кошторисів і програм за допомогою порівняння відносної корисності альтернативних варіантів витрачання бюджетних коштів на конкретні види державної діяльності з урахуванням вартості витрат на досягнення кінцевого результату і упущених вигід. Тобто бюджетування є процесом управління бюджетним господарством на основі врахування сукупності соціально-економічних факторів, які зумовлюють державні потреби й відповідні витрати коштів. Як управлінська фінансова технологія цей процес передбачає формування бюджетних видатків до чітко визначених довгострокових пріоритетів розвитку країни й державних фінансів. Основою цього є обґрунтовані розрахунки ефективності видатків бюджету і оперативне управління програмами задля досягнення поставлених цілей.

Принципам, на яких ґрунтується бюджетна система України оптимально відповідає програмно-цільовий метод формування й виконання бюджетів. Хоча його запровадження в бюджетний процес розпочалося у 2002 році, на сьогодні він задіяний лише частково – за окремими видатками державного бюджету. Оскільки ПЦМ бюджетування дає змогу досягти кращих результатів виконання завдань щодо підвищення якості надання державних послуг і ефективності використання бюджетних коштів, то першим кроком бюджетної реформи має бути широке застосування його на всіх рівнях бюджетної системи, яке використовується в багатьох країнах світу. Це не просто нова технологія калькулювання витрат на різні види державної діяльності, а система багатоаспектного аналітичного підходу до процесу прийняття рішень щодо бюджету в державному секторі.

З огляду на це, нині в науковій літературі відсутнє єдине загальноприйняте трактування програмно-цільового бюджетування, що пояснюється комплексністю поняття, його “ відкритістю”, здатністю еволюціонувати. Так, необхідно наголосити, що комплексність досліджуваного поняття демонструє визначення Ф.С.Мошера:”Для політолога і юриста програмно-цільове бюджетування означає подання й аналіз бюджетних заявок у такій формі, яка забезпечує найбільш ефективний вибір. Для чиновника це поняття означає, крім вищеназваного, значну гнучкість і волю маневру, а також велику особисту відповідальність і вимогливість до підлеглих. Для міністерств і відомств воно може означати велику самостійність, гнучкість у прийнятті рішень і відповідальність за використання виділених їм фондів. Для бухгалтера програмно-цільове бюджетування асоціюється з обліком щодо нарахування, розподілу рахунків з поточних і капітальних операцій, та відокремленим обліком оборотних коштів і використанням інших специфічних технологій обліку” [28 с. 37]. Водночас відкритість поняття програмно-цільового бюджетування означає, що сукупність елементів, які включається в неї, не є незмінною, а, навпаки, допускає багатоваріантність,різні способи встановлення зв’язку між державними фінансовими ресурсами і значущими для суспільства результатами.

20 ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ… У світовій практиці протягом другої половини минулого століття мало місце використання різних аналітично-управлінських технологій оптимізації бюджетів, що носять програмно-цільовий характер. Основними серед них були: бюджетний процес на збалансованій основі, інкрементальне та декрементальне бюджетування, послідовно-постатейне бюджетування, система “ планування-програмування – бюджетування”, програмне бюджетування, бюджетування на нульовій основі.

Позитивні тенденції у розвитку теорії та практики бюджетування, що мають місце у світі, з одного боку, та проблеми забезпечення ефективності використання бюджетних коштів і необхідність підвищення якості державного управління в Україні, з іншого, спонукають до проведення дослідження теоретикометодологічних засад управління бюджетними коштами з метою удосконалення вітчизняного бюджетного процесу.

Зазначимо, що програмно-цільове бюджетування ґрунтується на раціональному управлінні коштами спрямованому на вирішення соціально-економічних проблем і як управлінська технологія передбачає визначення цілі, яку необхідно досягти в результаті використання бюджетних коштів, та забезпечує інформацію про якість надання послуг і отриманий соціальний чи економічний ефект. При цьому горизонт бюджетного планування не обмежується одним роком, а визначається періодом, протягом якого можна досягнути поставлені цілі. Однак запровадження програмно-цільового бюджетування не вимагає цілковитої відмови від кошторисної основи бюджетного планування, оскільки остання за своїм змістом не суперечить концепції його застосування, а є лише певною процедурою здійснення видатків. У даному аспекті доцільно протиставляти програмно-цільове бюджетування і постатейний метод здійснення бюджетних видатків (останній ще називають функціональним): якщо перше є спеціально розробленим механізмом управління фінансовими ресурсами для досягнення соціально значущих цілей або вирішення пріоритетних проблем за обмежений період часу, то другий являє собою стандартизовані процедури здійснення видатків на постійно виконуваній державою функції.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 330.44:332 Н.Т. Рудь Луцький національний технічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНУ © Рудь Н.Т., 2010 Досліджено зв’язки у системах «освіта–наука–виробництво», «наука–виробництво–ринок», «держава–виробництво–ринок», на основі яких розроблено нелінійну модель регіональної інноваційної системи. Запропоновано тріадну модель інноваційного процесу регіону. Ключові слова: модель, регіон, інноваційний процес, взаємодія, система. The article investigates connections in systems...»

«Гевко В. Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами [Електронний ресурс] / В. Гевко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 44–57. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13gvlvzk.pdf. УДК 658.89:004 JEL Classification: M15 Володимир Гевко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kontaktp01@gmail.com к.е.н., старший...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 332.14:339.92 О. І. Гонта, д.е.н., професор ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ У статті викладено авторське бачення реалізації ситуаційних переваг туристичного потенціалу регіонів України на основі формування транскордонного брендингу територій прилеглих країн. Особливу увагу приділено розвитку міжрегіонального транскордонного співробітництва у туристичній сфері....»

«УДК 37.07 : 339.1 М.В. Руда Національний університет “Львівська політехніка” ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ © Руда М.В., 2012 Висвітлено суть освітньої логістики як ефективного інструментарію управління ВНЗ в сучасних умовах, наведено передумови її формування. Розглянуто особливості потоку знань і їх нагромадження у глобальному масштабі. Окреслено специфіку методів та інструментів освітньої логістики в контексті реформування системи освіти. Ключові слова: освітня...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»

«Ровенчак О. Висвітлення питань міжнародної міґрації на сторінках української преси // Український соціум. — 2010. — № 3(34). — С. 39-49 Висвітлення питань міжнародної міграції на сторінках української преси УДК 314.74: 070(477) У статті здійснено аналіз трьох українських газетних видань на предмет висвітлення питань міжнародної міграції за допомогою методу дискурс-аналізу (із елементами контентаналізу). Найбільше уваги приділяється темам економічної міграції, довгострокової міґрації (діаспорам)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Вадима Гетьмана КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку і аудиту МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни „Аналіз господарської діяльності” для студентів спеціальності 6.106 „Облік і аудит” денної форми навчання Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту протокол №2 від 20.02.2008 р. Кривий Ріг МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І...»

«Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда І1ІШ а Д89с НАВЧАЛЬНИМ ПОСІБНИК Б Б К 67.99(2)3 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 5. 0 2. 2 0 0 2 р. № 1 4 / 1 8 2 2 5 7 ) Рецензенти: д о к т о р е к о н о м і ч н и х н а у к, п р о ф е с о р Чугаєв А.О., д о к т о р е к о н о м і ч н и х н а у к, п р о ф е с о р Поляков О.М. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. 458 Аудит. Навч. посібник. — К.: Міленіум, 2002. — 4 6 6 с....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 березня 2012 року Київ 20 УДК [658:005](06) ББК 65.290-2я43 С91 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»