WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АУДИТ Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань Для студентів 3 курсу напряму підготовки ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК,

КОНТРОЛЬ І АУДИТ

Методичні рекомендації

для самостійного вивчення дисципліни

та виконання практичних завдань

Для студентів 3 курсу

напряму підготовки “Правознавство”

денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 657.1(073)

Б9

Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 18.03.2013.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, протокол № 7 від 27.02.2013.

Укладач Ю. С. Серпенінова, кандидат економічних наук, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

Н. В. Винниченко, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Н. В. Клєцова, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет Бухгалтерський облік, контроль і аудит [Текст] : методичні Б94 рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань / Державний вищий навчальний заклад “Укранська академія банківської справи Національного банку України” ;

[уклад. Ю. С. Серпенінова]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 36 с.

Видання містить практичні завдання, вказівки щодо їх виконання та оформлення, а також методичні рекомендації щодо вивчення тем.

Призначене для студентів 3 курсу напряму підготовки “Правознавство” денної форми навчання.

УДК 657.1(073) © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 201 ЗМІСТ ВСТУП

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

ТЕМА 4. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ.

........27  ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ОСНОВИ АУДИТУ................29  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 3 ВСТУП Бухгалтерський облік є важливою складовою інформаційної системи підприємства, що забезпечує менеджерів різних рівнів необхідною економічною інформацією. Роль і значення бухгалтерського обліку, контролю і аудиту на підприємстві, необхідність розвитку їх форм і методів обліку зумовили виникнення нового наукового напрямку в економічній діяльності. Система обліку, контролю і аудиту дає повну та достовірну інформацію про витрачання матеріальних, грошових і трудових ресурсів, про собівартість продукції, фінансові результати, фінансовий стан підприємства. Бухгалтерський облік, контроль і аудит виконують важливі функції господарського управління незалежно від суспільної формації, що безпосередньо впливає на якість управлінських рішень.

Вивчаючи бухгалтерський облік, контроль і аудит, можна дізнатися, що для охоплення економічної суті складних операцій необхідним є професійне судження обліковця. Знання, отримані під час вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік, контроль і аудит”, сприяють активізації мислення, збільшують аналітичні можливості, творчість та судження. З огляду на обов’язковість ведення обліку на всіх підприємствах, незалежно від форми власності, знання в даній галузі можуть знадобитись у практичній діяльності та підвищувати загальний рівень освіченості спеціалістів будь-якої спеціальності. У процесі вивчення дисципліни використовуються придбані студентами знання такої дисципліни, як “Основи економічної теорії”. Одержані студентами знання з обліку будуть використані для засвоєння дисципліни “Судова бухгалтерія”.

Головне завдання бухгалтерського обліку і аудиту – забезпечити фінансовою інформацією діюче підприємство. Бухгалтерський облік існує в певному економічному середовищі. За його допомогою можна детально описати взаємовідносини всіх суб’єктів бізнесу. Отже, правильно організований та грамотно побудований бухгалтерський облік є передумовою ефективного функціонування підприємства, оскільки даними про стан підприємства та про окремі господарські операції є саме бухгалтерські документи та звіти. Ось чому так важливо, щоб не тільки бухгалтер, але й менеджери всіх рівнів вміли “читати” бухгалтерські документи та звіти, могли визначати їх достовірність, а також розуміти результати аудиторських перевірок і важливість здійснення адекватного та своєчасного контролю на підприємстві.

Мета дисципліни – сформувати у студентів уяву про важливість і складність обліку на підприємстві та здійснення контролю і аудиту;

дати їм можливість зрозуміти, що це одна з найцікавіших, захоплюючих ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4 і одночасно відповідальних ділянок роботи на підприємстві. Спеціаліст, який організовує і веде облік, повинен розуміти, що немає жодного питання (кадрового, технічного, виробничого або соціального), яке б не мало облікових наслідків.

Предмет навчальної дисципліни – це факти господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства, процесів придбання, виробництва, збуту, розрахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, фінансові результати та їх використання, формування інформації фінансового характеру для внутрішніх і зовнішніх користувачів. У загальному розумінні під предметом бухгалтерського обліку і аудиту слід розуміти господарську діяльність підприємства. Предметом бухгалтерського обліку і аудиту є не самі об’єкти (активи і пасиви) в їх фізичному розумінні, а інформація про них, яка необхідна для управління.

Завданням курсу є знайомство студентів з основами бухгалтерського обліку, контролю і аудиту на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

теоретичні основи бухгалтерського обліку;

загальні принципи організації бухгалтерського обліку та звітності;

основи фінансового обліку господарських засобів підприємства, джерел їх утворення та господарських операцій;

особливості проведення контролю і аудиту на підприємстві;

вміти:

працювати з первинними документами;

складати баланс підприємства;

формувати фінансові результати підприємства;

аналізувати результати аудиторських перевірок.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Методичні вказівки Розглядаючи загальну характеристику предмета бухгалтерського обліку, доцільно зауважити, що з погляду економічної теорії предметом бухгалтерського обліку є складові багатогранного процесу розширеного відтворення – виробництва, розподілу, обміну та споживання. У вузькому розумінні предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємства, організації, установи, товариства.

Для здійснення господарської діяльності підприємству необхідні економічні ресурси (господарські засоби): основні засоби, виробничі запаси, товари, грошові ресурси і т.д. Бухгалтерський облік призначений враховувати і контролювати склад та рух (зміни, що відбуваються) господарських засобів.

Різноманітні економічні ресурси підприємства мають різні джерела утворення, серед яких основне місце займає статутний капітал і прибуток як результат діяльності підприємства.

У сукупності всі господарські засоби прийнято називати активами, а джерела їх утворення – пасивами. Оскільки кожен вид засобів має відповідне джерело формування, то активи і пасиви у грошовому вираженні завжди є рівними.

Таким чином, бухгалтерський облік вивчає стан і використання активів і пасивів підприємства в процесі його господарської діяльності. Отже, об’єктами або складовими частинами предмета бухгалтерського обліку є активи, пасиви та господарські процеси.

Після вивчення теми студенти повинні знати:

поняття предмета бухгалтерського обліку та його складові частини;

склад і визначення основних видів активів і пасивів підприємства;

визначення методу бухгалтерського обліку та його складові;

вміти:

сформулювати, в чому полягає сутність предмета і методу бухгалтерського обліку;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


класифікувати активи підприємства за їх ліквідністю;

визначати складові власного капіталу та зобов’язань підприємства.

–  –  –

Практичні завдання Завдання 1. На підставі даних таблиці 1 згрупувати активи підприємства за їх ліквідністю. Виконання завдання оформити за зразком таблиці 2.

–  –  –

Таблиця 2 – Класифікація активів підприємства Група і підгрупа активів Сума, тис. грн.

1 Необоротні активи

1.1 Нематеріальні активи

1.2 Основні засоби

1.3 Незавершені капітальні інвестиції

1.4 Довгострокові фінансові інвестиції

1.5 Довгострокова дебіторська заборгованість 1.6 Інші необоротні активи 2 Оборотні активи

2.1 Запаси

2.2 Короткострокова дебіторська заборгованість

2.3 Грошові кошти та їх еквіваленти

2.4 Поточні фінансові інвестиції 3 Витрати майбутніх періодів Загальна сума активів підприємства ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8 Завдання 2. На підставі даних таблиці 3 згрупувати пасиви підпримства. Виконання завдання оформити за зразком таблиці 4.

–  –  –

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Таблиця 4 – Класифікація пасивів підприємства Група і підгрупа пасивів Сума, тис. грн.

1 Власний капітал

1.1 Статутний капітал 1.2 Інші види капіталу

1.3 Нерозподілений прибуток 2 Зобов’язання

2.1 Довгострокові

2.2 Поточні

2.3 Забезпечення наступних витрат і платежів

2.4 Доходи майбутніх періодів Загальна сума пасиву підприємства Контрольні питання

1. Вимірники, що застосовуються в обліку.

2. Визначення бухгалтерського обліку, його особливості.

3. Користувачі бухгалтерської інформації.

4. Сутність і порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку.

5. Характеристика податкового обліку, його мета та необхідність.

6. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до його ведення.

7. Сутність інформаційної, контрольної та аналітичної функцій бухгалтерського обліку.

8. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку.

9. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.

10. Класифікація активів підприємства.

11. Класифікація пасивів підприємства.

–  –  –

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Методичні вказівки Бухгалтерський баланс призначений для відображення фінансового стану підприємства, тому він є однією з форм фінансової звітності.

Баланс (форма 1) характеризується як звіт про фінансовий стан підпримства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал (додаток А).

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У законі “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” звітним періодом є календарний рік, а складання балансу передбачається на кінець останнього дня кварталу.

Форма 1 “Баланс” містить загальні відомості про підприємство;

статті активу і пасиву. В активі балансу відображається те, що має підприємство, у пасиві – за рахунок яких джерел сформувався його актив і хто володіє майном. Елементами бухгалтерського балансу є активи, зобов’язання і власний капітал. У результаті можна сформулювати основне балансове рівняння: у грошовому вираженні активи дорівнюють сумі зобов’язань та власного капіталу.

Кожний окремий показник у балансі називається статтею, якій привласнюється цифровий код. Балансова стаття відповідає показнику (на початок або кінець звітного періоду), що характеризує окремі види економічних ресурсів і джерел їх утворення.

Статті балансу об’єднані в групи, а групи – в розділи, які відображаються в грошовому вираженні у двох показниках: на початок і кінець звітного періоду.

Активи в українському балансі розташовуються в порядку підвищення рівня ліквідності. Під ліквідністю статей балансу мається на увазі їх здатність перетворення в грошові кошти без втрати вартості.

Саме тому в активі спочатку розташовуються менш ліквідні статті:

нематеріальні активи, основні засоби, капітальні інвестиції та ін., а в кінці – найбільш ліквідні: грошові кошти в національній і іноземній валюті.

У діючій формі балансу групування балансових статей активу дозволяє виділити три розділи:

I. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Побудова статей активу впливає на порядок розташування статей пасиву балансу. Слід дотримуватися правила, за яким статті активу повинні знаходитися напроти пасиву, джерелами утворення яких вони є.

Отже, можна визначити таку послідовність розташування статей пасиву: джерела власних засобів (власний капітал), довгострокові та короткострокові (поточні) зобов’язання. Це групування дозволяє виділити п’ять розділів пасиву балансу:

I. Власний капітал.

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов’язання.

IV. Поточні зобов’язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Форма сучасного балансу побудована за принципом “балансунетто”, у якому основні засоби і нематеріальні активи відображаються за залишковою вартістю.

Підсумки за балансовими статтями активу або пасиву називаються валютою балансу. Рівність підсумків активу й пасиву обумовлена принципом подвійності господарських операцій. У результаті активів не може бути більше, ніж джерел, за рахунок яких вони утворені.

Таким чином, бухгалтерський баланс характеризує фінансовий стан підприємства на певну дату, складається з активу і пасиву, які внаслідок подвійного відображення об’єктів бухгалтерського обліку між собою рівні.

Здійснювані на підприємстві господарські операції зумовлюють зміни в статтях активу і пасиву балансу. Ці зміни називаються балансовими, оскільки будь-яка господарська операція впливає на розмір активів і пасивів.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи Для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.7(075.8) М5 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи У 2 частинах Частина І Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9(073) М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських...»

«Стойко І. Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами [Електронний ресурс] / І. Стойко, Ю. Вовк, О. Юрчак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11siipzk.pdf. УДК 338.2 JEL Classification: O31 Ігор Стойко, Юрій Вовк, Ольга Юрчак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Будівельні конструкції і будівлі на транспорті Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи КИЇВ 2004 УДК 721.011 ( 075.3 ) ББК 0513 р ( 2 ) 3-252 Будівельні конструкції і будівлі на транспорті. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. – Київ: КУЕТТ, 2004. – 66 с. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять у собі варіанти індивідуальних...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1(073) О-1 Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ КРИЗИ: ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ аналітична доповідь КИЇВ Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ. К.: НІСД, 2010. с.Автори: Жаліло Я.А., к.е.н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д.С. Белінська Я.В., д.е.н., доц. Молдован О.О. Клименко І.В., к.е.н. Собкевич О.В., к.е.н. Сухоруков А. І., д.е.н., проф., Засл. економіст України Пищуліна О.М., к.соц.н Бережний Я.В. Скиба...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»