WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи Для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Методичні рекомендації

щодо написання курсової роботи

Для студентів

напряму підготовки “Міжнародна економіка”

денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 339.7(075.8)

М5

Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської

справи Національного банку України”, протокол № 6 від 21.02.2013.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № 6 від 31.01.2013.

Укладач І. І. Д’яконова, доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

О. М. Костюк, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

С. В. Лєонов, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Міжнародні фінанси [Текст] : методичні рекомендації щодо написання М58 курсової роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська 65 академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.

І. І. Д’яконова]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 24 с.

Видання містить загальні положення, тематику, етапи підготовки і захисту курсових робіт з дисципліни “Міжнародні фінанси”, основні вимоги до їх оформлення.

Призначене для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної форми навчання.

УДК 339.7(075.8) © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2013 ЗМІСТ ВСТУП

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ДОДАТКИ

ВСТУП Навчальним планом ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” денної форми навчання передбачено написання курсової роботи з дисципліни “Міжнародні фінанси”.

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента. Виконання курсової роботи студентом сприяє оволодінню навичками проведення наукового дослідження, розвитку навичок творчої самостійної роботи, оволодінню загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленому вивченню будь-якого питання, теми навчальної дисципліни.

Згідно з положенням про організацію навчального процесу в ДВНЗ “УАБС НБУ” курсова робота є індивідуальною формою самостійної роботи студента, що виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

вибір теми та об’єкта курсової роботи;

підготовка до написання курсової роботи (підбір літератури та фактичного матеріалу);

складання плану;

формування тексту курсової роботи;

оформлення роботи;

подання проекту на рецензування;

захист курсової роботи.

Додержання студентом графіка виконання курсової роботи, наведеного в таблиці 1, забезпечує своєчасність перевірки керівником поданих на рецензування робіт, надає можливість усунути недоліки та провести захист курсових робіт у терміни, відведені навчальним планом для виконання даного виду роботи.

–  –  –

Тематика курсових робіт затверджується кафедрою міжнародної економіки.

Тематика курсових робіт з дисципліни “Міжнародні фінанси”, що наведена в додатку А, має рекомендаційний характер. Студенти можуть обрати й іншу тему, розроблену самостійно, відповідно до їх наукової спрямованості, з урахуванням тематичного плану дисципліни “Міжнародні фінанси”.

Вибираючи тему курсової роботи з тематики, запропонованої кафедрою, студент повинен зорієнтуватись у тому, щоб дослідження, здійснене в процесі розробки, можливо було продовжити в подальших наукових пошуках.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використання практичного матеріалу. Вибір об’єкта та предмета дослідження, підбір фактичного матеріалу, їх критичне осмислення та обробка є досить важливим етапом у підготовці і написанні курсового проекту.

Для затвердження теми студентом подається заява встановленого зразка (додаток Б), яка затверджується викладачем, що здійснює керівництво написанням курсової роботи.

Подальше змінення теми або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом.

У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються й вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела сучасної зарубіжної літератури.

У процесі опрацювання літератури доречно окремо формувати конспективні нотатки, виписки з тексту, цитати, цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назви книги (статті), видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номера журналу), номера сторінки з тим, щоб використати ці записи для підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні посилання на джерела в тексті курсової роботи.

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання плану курсової роботи. План містить: вступ; 3–4 взаємопов’язані і логічно побудовані розділи, що дозволяють розкрити тему, висновки. Самостійно складений студентом план обговорюється з науковим керівником, за необхідності коригується й після цього затверджується.

Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом систематизації й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. До тексту вносяться тільки старанно підібрані й цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі виконуються обчислення, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У процесі роботи визначається необхідність доповнення додатковими матеріалами. Одержаний варіант курсової роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки й пропозиції.

Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Остаточне оформлення курсової роботи здійснюється відповідно до загальних вимог.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Виконана курсова робота у встановлений регламентом термін здаться на кафедру для реєстрації та рецензування науковим керівником.

У своїй рецензії викладач зазначає позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, наявність елементів творчого пошуку й новизни, величину масиву опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту з оцінкою. У разі незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Вдруге робота здається з попередньою рецензією.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком.

Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. У процесі захисту оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, вміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна оцінка вноситься у відомість і залікову книжку студента й перезахисту не підлягає.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.

Формування тексту курсової роботи має здійснюватися з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 № 384 “Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації”.

Курсова робота повинна містити:

титульний аркуш;

зміст;

вступ;

основну частину (складається з трьох розділів);

висновки;

анотацію;

список використаних джерел;

додатки.

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета курсової роботи й завдання, вказується предмет та об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжній літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми, обґрунтувати методи та інформаційну базу, що були використані в ході дослідження. Рекомендований обсяг вступу – 2–3 сторінки.

Основна частина передбачає безпосередній виклад теми курсової роботи, глибоке і всебічне розкриття її основних положень. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, кожний з яких, у свою чергу, вміщує підрозділи, пункти, підпункти. Кожен розділ починають з нової сторінки.

У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

При написанні курсової роботи слід обов’язково посилатися на використані джерела інформації в усіх розділах курсової роботи.

Перший розділ присвячений огляду літератури за темою, обраною для дослідження. Матеріал має теоретичний характер, викладається в 2–3 підрозділах (пунктах) плану. Загальний обсяг розділу має бути не більше ніж 20 сторінок.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8 У даному розділі автором курсової роботи досліджується та уточнюється сутність об’єкта, обраного для дослідження; характеризуються зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на об’єкт дослідження;

визначається стан об’єкта дослідження в сучасній системі світових фінансів.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло висвітлюючи роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишилися невирішеними, а також визначити можливі варіанти розв’язання проблеми.

Студент вивчає сутність, можливі підходи до вирішення обраної проблеми, дискутуючи з різними вченими-економістами щодо конкретної проблеми, порівнюючи вітчизняний і світовий досвід.

Другий розділ присвячений вивченню механізму управління об’єктом, обраним для дослідження. Матеріал має теоретико-практичний характер, викладається в 3–4 параграфах, загальний обсяг розділу повинен бути не більше ніж 25 сторінок.

Автором курсової роботи досліджуються організаційне та інформаційне забезпечення, методичні підходи та діагностичні засоби, аналіз стану об’єкта дослідження, проводиться дослідження та аналіз офіційних законодавчих та нормативних документів на національному та міжнародному рівнях, які регламентують обраний напрямок дослідження.

Все це дозволить визначити і сформулювати коло проблемних питань, пов’язаних з предметом дослідження, та висловити власну точку зору.

У третьому розділі курсової роботи розглядаються проблемні питання, які визначають фахівці у сфері міжнародних фінансів, проблеми, що є актуальними для світової фінансової спільноти, провідних міжнародних фінансових організацій за темою дослідження та пропонуються можливі шляхи їх вирішення. На основі вивчення проблем з окремих питань світових фінансів студент знайомиться з пропозиціями щодо поліпшення та удосконалення існуючої практики організації, оцінки та управління обраним об’єктом та узагальнено висвітлює їх в даному розділі.

Матеріал викладається в 1–2 параграфах, загальний обсяг розділу не менше ніж 15 сторінок.

Основна частина (без врахування списку використаної літератури та додатків) повинна мати обсяг не більше 60 сторінок. Основні розділи роботи повинні бути органічно пов’язані між собою: теоретичні і методичні положення повинні служити відправним моментом для аналізу, а розглянуті проблеми повинні мати пропозиції щодо вирішення.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Висновки – це коротке резюме з усього змісту курсової роботи.

Тут вміщуються висновки та рекомендації, що показують, якою мірою вирішено завдання й досягнута мета, сформульована у вступі. Обсяг заключної частини – 2–3 сторінки. Обов’язковим є забезпечення зв’язку змісту висновків з тими завданнями, що були поставлені автором у курсовій роботі.

Анотація подається українською мовою в обсязі 5–6 речень після загальних висновків курсової роботи.

Логічно доповнюють і завершують курсову роботу список використаних джерел, який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи, і додатки. Джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Використаних джерел повинно бути не менше 30 найменувань.

Додатки включають громіздкі таблиці допоміжного характеру, діаграми, схеми, фінансову документацію і нумеруються в тій послідовності, у якій на них робляться посилання в тексті.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має бути написана або від руки чітким розбірливим почерком, або виконана з використанням комп’ютерної техніки. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 75 стандартних (формат А4) сторінок рукописного тексту або 60 сторінок друкованого тексту (без врахування списку джерел інформації та додатків).

Текст курсової роботи слід формувати українською (або англійською) мовою на сторінках формату А4 у редакторі MS Word. Основний шрифт – Times New Roman, розмір основного шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Абзаци – відступ 1,25 см.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра менеджменту ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ Навчально-методичний посібник Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” всіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 338.24(073) Д3 Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«Стойко І. Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами [Електронний ресурс] / І. Стойко, Ю. Вовк, О. Юрчак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11siipzk.pdf. УДК 338.2 JEL Classification: O31 Ігор Стойко, Юрій Вовк, Ольга Юрчак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1(073) О-1 Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ КРИЗИ: ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕФОРМ аналітична доповідь КИЇВ Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ. К.: НІСД, 2010. с.Автори: Жаліло Я.А., к.е.н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д.С. Белінська Я.В., д.е.н., доц. Молдован О.О. Клименко І.В., к.е.н. Собкевич О.В., к.е.н. Сухоруков А. І., д.е.н., проф., Засл. економіст України Пищуліна О.М., к.соц.н Бережний Я.В. Скиба...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА Методичні рекомендації щодо написання і захисту Для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 Д4 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«Національний лісотехнічний університет України Аналіз екологічних факторів дає змогу оцінити негативний чи позитивний вплив виробництва будівельних матеріалів на організм людини та біосферу загалом. Висновки. Врахування визначених економічних, географічних, геологічних та екологічних факторів впливу сировинної бази дає змогу приймати дієві управлінські рішення щодо розвитку промисловості будівельних матеріалів та створює передумови ефективного використання сировинних ресурсів для виробництва...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»