WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ

Методичні рекомендації

щодо проведення семінарських занять

та самостійної роботи

Для студентів напряму підготовки

6.030503 “Міжнародна економіка”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 339.9

М43

Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 3 від 18.10.2012.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № 3 від 11.10.2012.

Укладач О. В. Костюк, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

І. І. Д’яконова, доктор економічних наук, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Л. Л. Гриценко, кандидат економічних наук, начальник відділу бюджетування планово-економічного управління ПАТ “Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе” Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : метоМ43 дичні рекомендації щодо проведення семінарських занять і самостійної роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ;

[уклад. О. В. Костюк]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 70 с.

Видання містить методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”, завдання для самостійної роботи, список рекомендованої літератури.

Призначене для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання.

УДК 339.5 © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2013 ЗМІСТ ВСТУП

1 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

4 ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РАБОТИ

Змістовий модуль 1. Природа, зміст, цілі міжнародної економічної діяльності

Змістовий модуль 2. Форми міжнародної економічної діяльності...........

Змістовий модуль 3. Проблеми міжнародної економічної діяльності України

Змістовий модуль 4. Україна в процесах інтернаціоналізації:

інтеграційні форми та інструменти

5 ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

6 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП Методичні рекомендації підготовлені з метою надати всебічну методично-консультативну допомогу студентам економічних вузів при самостійному вивченні дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України”. Дана дисципліна є невід’ємною складовою професійної підготовки бакалаврів з міжнародної економіки і надзвичайно актуальною у контексті посилення торговельної взаємодії національних економік в умовах прискореної глобалізації світового господарства.

Міжнародна економічна діяльність держави є цілісною системою господарських зв’язків між національними економіками різних країн, що належать до них або утворені суб’єктами господарського життя, а також міжнародними організаціями. У процесі такої діяльності реалізуються специфічні інтереси держави, які пов’язані з використанням переваг міжнародного співробітництва, поділу праці та факторного розміщення.

Предмет навчальної дисципліни: система організаційно-економічних і регулятивних взаємовідносин суб’єктів господарювання в процесі реалізації та розвитку форм міжнародної економічної діяльності.

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі міжнародної економічної діяльності України та її регулятивного забезпечення.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності й особливостей міжнародної економічної діяльності, форм і методів міжнародного торговельного, інвестиційного та валютно-фінансового співробітництва, оволодіння принципами та інструментами регулювання міжнародної економічної діяльності на макрорівні і мікрорівні; набуття вмінь оцінювати стан, ефективність та перспективи участі України в інтеграційних процесах.

У результаті вивчення дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” студенти повинні знати:

• загальні закономірності міжнародної економічної діяльності Украни як системи заходів;

• механізми досягнення рівноваги між національним товарним ринком, ринком праці, ринком грошей та міжнародними ринками;

формування загальної рівноваги між національною та міжнародною економікою та причини й фактори, які порушують цю рівновагу;

• економічні функції держави та основні інструменти регулювання міжнародної економічної діяльності України;

• взаємозв’язки внутрішньоекономічних та міжнародних процесів;

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4

• соціальні проблеми в процесі міжнародної економічної діяльності України та способи надання громадянам соціальних гарантій;

вміти:

• застосовувати загальноекономічні закономірності для аналізу проблем міжнародної економічної діяльності України ;

• дослідити причини порушення основних макроекономічних пропорцій та прогнозувати динаміку макроекономічних показників;

• оцінювати вплив міжнародної економічної діяльності України на функціонування господарюючих суб’єктів країни та приймати економічно обґрунтовані рішення, які б враховували цей вплив.

Формами проведення занять є лекції, практичні заняття, індивідуально-консультаційна та самостійна робота студентів.

Навчальна дисципліна “Міжнародна економічна діяльність Украни” є логічним продовженням таких дисциплін, як “Міжнародна економіка», “Фінансові системи зарубіжних країн», “Міжнародні фінанси”, “Міжнародна торгівля”, “Управління в ТНК”, “Міжнародна інвестиційна діяльність”.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

2 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРИРОДА, ЗМІСТ, ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності Сутність міжнародної економічної діяльності. Міжнародна діяльність у відкритій економіці. Платіжний баланс як відображення міжнародної діяльності господарських суб’єктів. Світове господарство – сфера здійснення міжнародної економічної діяльності.

Форми міжнародної економічної діяльності. Міжнародна торгівля товарами і послугами. Транскордонний рух капіталів і міжнародний кредит. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна міграція робочої сили. Участь у роботі міжнародних економічних організацій. Міжнародне співробітництво в науково-технічній сфері. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку.

Тема 2. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України Національна та міжнародна економіка: суб’єкти, операції, фактори середовища.

Україна як суб’єкт світового господарства.

Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності. Суб’єкти господарювання як учасники міжнародної економічної діяльності. Національні й транснаціональні суб’єкти господарювання. Цілі міжнародної економічної діяльності суб’єктів мікрорівня.

Органи державного управління у процесі здійснення міжнародної економічної діяльності. Регуляторна функція держави. Цілі й інструменти національного регулювання міжнародної економічної діяльності. Економіко-правове забезпечення регуляторного процесу.

Наднаціональні органи регулювання міжнародної економічної діяльності. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного права.

Формування умов міжнародної економічної діяльності на мегарівні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 3. Україна в міжнародній торгівлі товарами Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності.

Сутність і режими міжнародної торгівлі товарами. Відносини України з міжнародними інститутами регулювання експортно-імпортної діяльності.

Реформування митного законодавства України у світлі вимог ГАТТ/СОТ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8 Природні та набуті переваги України в міжнародній торгівлі. Геостратегічні особливості національної участі в міжнародній торгівлі.

Місце в європейському та світовому поділі праці.

Специфіка міжнародної купівлі-продажу товарів. Експортна діяльність на макрорівні. Значення експорту для господарської діяльності підприємств.

Імпортна політика української держави. Особливості товарного імпорту на макрорівні. Імпортна діяльність підприємств.

Роль товарообмінних операцій у міжнародній торгівлі України.

Сутність і види бартерних угод. Торговельні компенсаційні операції.

Промислові компенсаційні операції.

Поняття міжнародного контракту. Ціна міжнародного контракту.

Умови платежів та розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Нормативна регламентація комерційної діяльності.

Тема 4. Особливості міжнародної торгівлі послугами Міжнародний ринок послуг та його сегменти.

Сучасні тенденції в розвитку міжнародного ринку послуг. Структура національного ринку послуг та напрями її оптимізації.

Вплив науково-технічного прогресу на розвиток сфери послуг.

Інформаційні послуги на міжнародному та національному ринку послуг. Розвиток ринку електронних послуг.

Посередницькі послуги в міжнародній торгівлі. Поняття торговельно-посередницької діяльності. Правове забезпечення торговельного посередництва. Класифікація суб’єктів міжнародного торговельного посередництва.

Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперування та реклами. Поняття і види міжнародних технологічних послуг.

Орендні послуги в міжнародному економічному співробітництві.

Поняття лізингу. Класифікація видів лізингу. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

Міжнародні транспортні послуги. Сучасні тенденції розвитку міжнародних перевезень. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України.

Міжнародний туризм як форма міжнародного співробітництва.

Тенденції розвитку міжнародного туризму. Класифікація різновидів міжнародного туризму. Суб’єкти міжнародної туристичної діяльності та їх цілі. Інституційно-правове регулювання міжнародного туризму в Україні. Україна в міжнародних туристичних операціях.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Тема 5. Міжнародні валютно-фінансові операції Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки.

Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери. Зовнішня заборгованість України. Джерела зовнішніх запозичень.. Державний і комерційний борг. Проблеми обслуговування зовнішнього боргу України.

Тема 6. Міжнародне пряме та портфельне інвестування.

Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності в Україні. Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України. Роль держави в мобілізації міжнародних потоків капіталів.

Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки. Завдання приватизації. Досвід проведення приватизаційного процесу в країнах Східної і Центральної Європи. Нерозв’язані проблеми українського приватизаційного процесу.

ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості і новітні тенденції для України.

Спільні підприємства як форма міжнародної господарськонвестиційної діяльності України. Природа спільного підприємництва.

Поняття і специфіка спільних підприємств. Мотивація створення спільних підприємств. Процес створення спільних підприємств. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні.

Тема 7. Науково-технічні зв’язки.

Міжнародний рух технологій та інноваційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності України Міжнародний рух технологій в економічній діяльності. Технології як фактор сучасного виробництва і форма науково-технічної продукції. Форми міжнародного передавання технологій. Канали міжнародного руху технологій.

Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці. Конкурентні переваги України в науково-технічній сфері та стимулювання їх подальшого розвитку. Перспективи міжнародного науково-технічного співробітництва України.

Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва. Сучасні тенденції ринку інформаційних технологій.

Інформатизація і телекомунікації. Розвиток електронної комерції.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Роль міжнародної економічної інформації в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Формування єдиної національної системи інформації.

Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки. Поняття технополісу (технопарку). Зарубіжний досвід інтеграції науки й виробництва в межах технополісу. Принципи утворення технополісів.

Проблеми розвитку технопарків в Україні.

Міжнародна торгівля ліцензіями в Україні. Міжнародне технічне сприяння. Програми технічного сприяння в Україні. Участь України в міжнародних науково-технічних проектах.

Тема 8. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили Трудова міграція як форма міжнародної економічної діяльності.

Поняття міжнародної міграції робочої сили. Історія міграційних процесів в Україні. Сучасні тенденції міжнародного руху робочої сили.

Економічні, соціальні, політичні та інші фактори міжнародної міграції робочої сили. Вплив трудової міграції на стан ринку праці..

Вплив міграційних процесів на глобальну ціну праці. Наслідки руху робочої сили для регіональних і національних ринків праці.

Міграційні процеси в Україні. Причини та напрями міжнародної трудової міграції населення України. Міжурядові угоди України з питань трудової міграції. Участь України в МОП. Державне регулювання міжнародних міграційних процесів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту СТАТИСТИКА Методичні рекомендації щодо самостійної роботи Для студентів усіх напрямів підготовки галузі знань “Економіка і підприємництво” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 311(073) С7 Рекомендовано до видання методичною радою ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від 18.05.2012. Розглянуто...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ аналітична доповідь КИЇВ-2010 Держава та регіони: від патерналізму до партнерства. Аналітична доповідь – К.: НІСД, 2010. – 30 с.Автори: Біла С.О., д.держ.упр., проф. – керівник авторського колективу Шевченко О.В., к.е.н. Жук В.І. Кушнір М.О., к.держ.упр. Молдован О.О. Засадко В.В. Бабець І.Г., к.е.н. Доповідь підготовлено до засідання „круглого столу” 18 листопада 2010 р. При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра фінансів УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 658.114.45(075.8) ББК 65.292.34я73 У67 Гриф наданий Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист від 26.02.2013 № 1/11-435 Авторський...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять і самостійної роботи У 2 частинах Частина І Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9(073) М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських...»

«рынке Германии // Финансовый бизнес, 2003, № 3–4. – С.68–75. 6. Ткаченко Н.В. Об’єднання банків і страхових компаній/ Актуальні проблеми економіки, № 2(32), 2004. – С.105–111. 7. Фурман В. Тенденции создания финансовых групп // Финансовый директор, 2002, №6. – С.19–21. 8. Бродякин Я. Банковское страхование: особенности становления и перспективы развития // Страховое дело, 2001, № 8. – С.15–19. 9. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-III. 10. Гриценко Р....»

«Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Будівельні конструкції і будівлі на транспорті Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи КИЇВ 2004 УДК 721.011 ( 075.3 ) ББК 0513 р ( 2 ) 3-252 Будівельні конструкції і будівлі на транспорті. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. – Київ: КУЕТТ, 2004. – 66 с. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять у собі варіанти індивідуальних...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657.1(073) О-1 Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»